1 Yõwánĩ 4

1Ámâ rû-lẽ-ãzí yî, má âtâ ãnî drí, ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, tãlâ õjílã dũû trá rĩʼá ĩyî nĩʼá tã âtá bê kĩ, tã ĩyî drí rĩʼá pẽlâ rî ãâʼdô Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî tị́ sĩ. Õzõ gólĩyî ãâtâ tã rî ʼdĩ ʼbá yî trá ĩtí rî, nĩ lẽ tã drẽ kôrô ʼwãâ tã gólĩyíkâ ʼá kô. Bê-rî nĩ ârî tã õjílã rî ʼdĩ kâ zãlô dódó nĩ nị̃ ró bê, ngãtá tã gólâkâ ʼdĩ âfõ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ngá lésĩ pạ̃tị́ị̃ ró, ngã tã ʼdî ânĩ íyîngá líndrí õnjí ngá lésĩ. 2Ĩtí rî, lạ́tị̂ gólâ ãnî drí õjílã gólâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ bê rî nị̃zó rî ĩʼdî nõ. Õzõ õjílã ãzâ ãâtâ tã trá kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí âjô Yésũ Krístõ nĩ ânĩlí ãngó nõ ʼá õjílã mvá ró rî, ʼdĩî õjílã rî ʼdĩ trá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ bê yí ʼá pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró. 3Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ãâtâ tã kĩ, Ôvârí ãâjó Yésũ nĩ ãngó nõ ʼá õjílã mvá ró kô rî, ʼdĩî õjílã rî ʼdĩ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ãkó yí ʼá. ʼDĩî õjílã rî ʼdĩ trá ạ̃jú-ʼbá-ãzí Yésũ Krístõ kâ rî ĩʼdî, õzõ má drí âtárẽ lâ trá ãnî drí ạ̃kû ró rî kâtí, kĩʼá nĩ rî, ạ̃jú-ʼbá-ãzí Yésũ kâ âʼdô âcáʼá ãngó nõ ʼá rî. Ạ̃jú-ʼbá-ãzí rî ʼdĩ âcâ trá, gõʼdá trá rĩʼá mbârâkã fẽʼá õjílã ãngó nõ ʼá nõ gólĩyî rû jã ʼbá trá Ôvârí rú rî ʼbá yî drí. 4Ámâ mvá yî, õzõ ãʼdô trá ĩtí rî, ũrị̃ õʼê ãnî kô. Ãnî trá Ôvârí rî mvá yî ĩʼdî. Õjílã gólĩyî õnjõ ʼbá ró ʼdĩ ʼbá yî îcá ĩyî ãnî âdólé kô, tãlâ Ôvârí rî rĩlí ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá gõʼdá rĩʼá mbârâkã fẽlé ãnî drí. Gõʼdá mbârâkã Ôvârí kâ rî rĩʼá gạ̃rạ̃ mbârâkã Sãtánã rĩ ʼbá fẽlé Yésũ rî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drí rî kâ drị̃ị̂ sĩ. 5Yésũ rî ạ̃jú-ʼbá-ãzí ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá cé õjílã ãngó nõ ʼá nõ gólĩyî rû jã ʼbá trá Ôvârí rú rî ʼbá yî ĩʼdî. Ĩtí rî, gólĩyî rî ĩyíkâ cé tã gólĩyî ãngó nõ kâ rî ʼbá yî tã lâ âtálé ĩʼdî. Ĩtí rî, õjílã gólĩyî ãngó nõ kâ rî ʼbá yî rî ĩyíkâ kpá cé tã gólĩyíkâ rî yî ârílí ĩʼdî. 6Gõʼdá ãmâ gólĩyî tíbê lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî rĩʼá Ôvârí rî mvá yî ró rî ĩʼdî. Gõʼdá õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Ôvârí ʼá rî, rî ĩyíkâ kpá zãâ tã gólĩyî ãmâ drí âtálé rî yî ârílí. Gõʼdá õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá Ôvârí ʼá kô rî, gólĩyî lẽé tã úlị́ ãmâ drí âtálé rî ʼbá yî ʼá kpá kô. Ĩtí rî, ʼdĩî tã gólĩyî ʼẽ ʼbá âʼdálâ ãmâ drí, õzõ õjílã õtírĩ úlị́ âtá rî ãmâ drí nị̃zó lâ kĩ, úlị́ gólâkâ ʼdĩ úlị́ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ, ngãtá ʼdĩî úlị́ Sãtánã kâ rî ʼbá yî ĩʼdî yã rî. 7Ámâ rû-lẽ-ãzí yî, ãmâ drí ãmâ ãzí-ãzí yî lẽlé. ʼDĩî ngá gólâ tã lâ drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ rî ĩʼdî, tãlâ ngá lẽlẽ ʼdî âʼdô Ôvârí ngá lésĩ. Õzõ nĩ õrî trá ãnî ãzí-ãzí yî lẽlé rî, ʼdĩî ãnî trá Ôvârí rî mvá yî ĩʼdî. ʼDĩî rî kpá âʼdálâ kĩ, pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, nĩ lẽ tã trá Ôvârí ʼá, gõʼdá kpá nĩ nị̃ Ôvârí rî âʼdô-âʼdô trá. 8Ĩtí rî gõʼdá, õjílã gólâ íyî ãzí-ãzí yî lẽ ʼbá kô rî, ʼdĩî gólâ nị̃ị́ Ôvârí kô, tãlâ Ôvârí íyîngá ngá lẽlẽ lị́pị̂ ʼî. 9Tã gólâ ngá lẽlẽ Ôvârí kâ âʼdá ʼbá ãmâ drí rî ĩʼdî nõ, Ôvârí âjô íyî mvá ʼbã ʼbá bê kó ãlô, Yésũ Krístõ, ânĩlí ãngó nõ ʼá, ãʼdô ró ãmâ drí rĩzó bê zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó gólâ sĩ. 10Mã îcá kô ngá lẽlẽ pạ̃tị́ị̃ rî lạ́tị̂ lâ ûsúlị́ ngá lẽlẽ ãmákâ Ôvârí drí rî sĩ. Bê-rî mã âʼdô ngá lẽlẽ Ôvârí kâ ãmâ drí rî ndrẽʼá ĩʼdî tã âʼdâ ngá lẽlẽ kâ ró ãmâ drí ʼẽlé. Ôvârí âjô íyî mvá ʼbã ʼbá bê kó ãlô, gõʼdá gólâ drí lẽlé kpá rõô rî drãlé ãmâ võ ʼá drị̃ tĩ ʼbá ró. 11Ámâ rû-lẽ-ãzí yî, õzõ gõʼdá Ôvârí õlẽ ãmâ trá tákányĩ ĩtí rî, ãmâ drí gõʼdá ãmâ ãzí-ãzí yî lẽlé kpá nyé õzõ Ôvârí drí ãmâ lẽrẽ kâtí. 12Õjílã ãzâ yûʼdạ́wạ́ Ôvârí rî ndrẽ ʼbá trá íyî lị̃fị́ sĩ rî. Gõʼdá õzõ mã õlẽ ãmâ ãzí-ãzí yî trá rî, ʼdĩî Ôvârí rĩʼá ãmá bê kpãkã ãlô. Gõʼdá ʼdĩî rî kpá âʼdálâ kĩ, pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ngá lẽlẽ Ôvârí kâ gólâ tíbê ãmâ ʼbã ʼbá ãmâ ãzí-ãzí yî lẽlé rõô rî bê ãmâ ʼá. 13Gõʼdá Ôvârí âfẽ Líndrí Tãndí íyíkâ trá rĩlí ãmá bê. Ĩtí rî, mã nị̃ kĩ, ãmâ ngá ãlô ró gólâ bê. 14Gõʼdá ãmâ lãjóʼbá ró rî ʼbá yî, mã ndrê Ôvârí rî mvá kpá trá cú ãmâ lị̃fị́ nyãányâ sĩ. Ôvârí âjô gólâ trá õjílã pã ʼbá ró ndrĩ. 15ʼDĩî kâ rî tí rî, õzõ nĩ õlẽ tã trá kĩʼá nĩ rî, pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Yésũ Krístõ Ôvârí rî mvá ʼî rî, gõʼdá tã lâ âtá bê õjílã drí rî, ʼdĩî ãnî trá õjílã Ôvârí kâ pạ̃tị́ị̃ lâ ʼî, gõʼdá kpá ãnî trá ngá ãlô ró Ôvârí bê. 16Gõʼdá ãmákâ rî, mã nị̃ trá kĩ, Ôvârí lẽ ãmâ trá tákányĩ. Gõʼdá mã lẽ tã trá kĩ, gólâ âʼdô rĩʼá zãâ ãmâ lẽlé ĩtí kárá. Ôvârí rĩʼá ngá lẽlẽ lị́pị̂ ʼî. Õzõ gõʼdá mã õrî trá ãmâ ãzí-ãzí yî lẽlé rî, ʼdĩî mã rî trá ngá ãlô ró Ôvârí bê. 17Ĩtí rî, ngá lẽlẽ Ôvârí kâ rî, rî nĩ mbârâkã fẽlé ãmâ drí rĩzó ãmâ ãzí-ãzí yî lẽlé, té õzõ Ôvârí drí lẽlé ãmâ drí ʼẽlé rî tí. Ãʼdô trá ĩtí rî, kậyị̂ Yésũ Krístõ drí ʼẽzó âgõlé tã kĩ ʼbá ró rî tú rî, ãmâ gõʼdá trá ũrị̃ ãkó. Mã âʼdô ʼẽʼá âdrélé gạ́gạ́ gólâ ândrá, tãlâ rĩrĩ ãmákâ ãngó ʼá nõlé rî, mã rĩ trá ngá ãlô ró Ôvârí bê nyé õzõ Yésũ tí. 18Õzõ nĩ õlẽ Ôvârí trá rî, nĩ âʼdô gõʼdá kpá gólâ rî ũrị̃ ʼẽʼá ʼdĩ ángô tí yã? Õzõ ngá lẽlẽ Ôvârí kâ ẽêdê ãnî pị̃pị̂sị́lị́ trá rî, kôrô drílâ ũrị̃ drõzó vólé ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ. Õjílã rî ũrị̃ ʼẽlé Ôvârí rî tãsĩ nõ rî, tãlâ Ôvârí ʼê lâṇõ fẽlé gólĩyî drí rî drí. Õzõ gõʼdá nĩ õʼê Ôvârí rî ũrị̃ trá rî, ʼdĩî ngá lẽlẽ Ôvârí kâ êdé drẽ ãnî pị̃pị̂sị́lị́ dódó kô. 19Mã âʼdô mbârâkã ûsúʼá Ôvârí rî lẽzó gõʼdá õjílã ãzí lẽzó rî ãʼdô ʼásĩ yã? Ôvârí rî nĩ mbârâkã ʼdî ʼbá yî fẽlé ãmâ drí, tãlâ gólâ lẽ ãmâ kó trá sị́sị́ drẽ ãkpãkãʼdã mã îtõó drẽ gólâ rî lẽlé kô. 20Õzõ gõʼdá nĩ õʼbã õjílã ãzí lôvó kô rî, nĩ âʼdô âtáʼá lâ kĩʼá nĩ rî, yĩ õlẽ Ôvârí trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ ʼdî kó ángô tí yã? ʼDĩî trá õnjõ ʼî. Õzõ mã õlẽ ãmâ ãzí-ãzí yî gólĩyî ãmâ drí rĩʼá ndrẽlâ cú ãmâ lị̃fị́ sĩ rî kô rî, mã âʼdô ãmákâ gõʼdá Ôvârí ãmâ drí ndrẽlé kô rî lẽʼá ángô tí yã? 21Tã gólâ Ôvârí drí ʼbãlé ãmâ drí ʼẽlé rî ĩʼdî nõ, õzõ õjílã ãzâ õlẽ Ôvârí rî lẽlé pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró rî, ʼdõvó gólâ õlẽ íyî ãzí-ãzí yî zãlô, tãlâ ãmâ Ôvârí rî mvá yî ĩʼdî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\