1 Yõwánĩ 5

1Õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá kĩ, Yésũ ãâʼdô ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí âjólé ãngó nõ ʼá rî ĩʼdî rî, ʼdĩî õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdô trá ĩyî Ôvârí rî mvá yî ĩʼdî. Õjílã gólĩyî Ôvârí átá ró rî lẽ ʼbá trá rî, ʼdĩî gólĩyî lẽ Ôvârí rî mvá yî kpá trá ndrĩ. 2Gõʼdá ĩtí rî, õzõ mã õlẽ Ôvârí trá rî, gõʼdá mã ârî tã ʼbãʼbã gólâkâ rî ʼbá yî kpá trá rî, ʼdĩî rî âʼdálâ kĩ, mã lẽ Ôvârí rî mvá yî kpá trá. 3Gõʼdá õzõ mã õlẽ Ôvârí trá rî, ʼdõvó mã ârî tã ʼbãʼbã gólâkâ rî dódó. Gõʼdá tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼdĩ ʼbá yî âʼdó kô âmbâ-âmbâ ró, tãlâ ãmâ Ôvârí rî mvá yî ró rî ʼbá yî rĩʼá cú mbârâkã bê gãzó dó tã õnjí ʼẽlé. Mã âʼdô îcáʼá tã õnjí pẽlé, tãlâ mã lẽ tã Yésũ kâ trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 5Ĩtí rî, õjílã cú mbârâkã bê tã õnjí pẽlé ángô tí yã? Õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã õnjí pẽlé rî, õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ kĩ, Yésũ ãâʼdô Ôvârí rî mvá ʼî rî yî ĩʼdî. 6Yésũ Krístõ ĩʼdî gólâ tíbê Ôvârí drí âjólé ânĩlí ãngó nõ ʼá rî, ãʼdô ró bê gólâ rî îbábátízãzó lũmvû sĩ, gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, úfû gólâ trá fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂. Tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, Ôvârí jô gólâ trá ãʼdô ró bê gólâ drí drãzó âʼdó kô cé gólâ rî îbábátízãlé. Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âʼdâ tã ãmâ drí kĩ, tã ʼdî ʼbá yî ãâʼdô pạ̃tị́ị̃, tãlâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ rî íyíkâ zãâ tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ rî ʼbá yî âtálé ĩʼdî. 7Ĩtí rî, tã bê nâ gólĩyî tíbê âʼdá ʼbá lâ ãmâ drí kĩ, Yésũ Krístõ tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró Ôvârí rî mvá ʼî rî. 8Tã drị̃-káká âʼdá ʼbá lâ rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ãmâ ʼá rî ĩʼdî. Rị̃ lâ tã rû ʼẽ ʼbá gólâkâ rî îbábátízãlé ʼá rî ĩʼdî. Nâ lâ ró rî, gólâ rî ãrí rã ʼbá gólâ rî õdrã ãmâ võ ʼá rî ʼá rî ĩʼdî. Ngá gólĩyî nâ ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî tã âtálé ʼdó gbórókõ ãlô sĩ kĩ, Yésũ ãâʼdô Ôvârí rî mvá ífífí lâ ʼî. 9Õzõ õjílã ãzâ ãâtâ tã gólâ yî drí ndrẽlé trá íyî lị̃fị́ sĩ rî ãnî drí rî, nĩ îcá kô tã lẽlé ʼá lâ yã? Ãʼdô trá ĩtí rî, ʼdõvó mã lẽ tã kpá úlị́ gólâ Ôvârí drí âtálé ãmâ drí íyî mvá tãsĩ rî ʼdĩ ʼá. 10Ĩtí rî, õzõ nĩ õlẽ kĩ Yésũ pạ̃tị́ị̃ Ôvârí rî mvá ʼî rî, ʼdĩî rî nĩ nị̃ trá kĩ, tã Ôvârí drí âʼdálé ãnî drí rî rĩʼá pạ̃tị́ị̃. Õzõ gõʼdá õjílã ãzâ õlẽ tã kô kĩ, Yésũ pạ̃tị́ị̃ Ôvârí rî mvá ʼî rî, õjílã rî ʼdĩ zị̂ Ôvârí trá õnjõ ʼbá ró, tãlâ gólâ lẽé tã kô úlị́ Ôvârí drí âtálé kĩʼá nĩ rî, Yésũ ãâʼdô íyî mvá ʼî rî ʼá. 11Ĩtí rî, ngá gólâ âʼdá ʼbá lâ ãmâ drí kĩ, tã Ôvârí drí âtálé ãmâ drí rî rĩʼá tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ʼî rî ĩʼdî, Ôvârí pâ ãmâ trá, mã õrî ró yí bê zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Gólâ pâ ãmâ trá íyî mvá ʼdĩ sĩ. 12Ĩtí rî, õzõ nĩ õrî zãâ ngá ãlô ró Yésũ bê rî, nĩ âʼdô ngá pãpã ûsúʼá. 13Ãnî tíbê tã lẽ ʼbá trá kĩ, Yésũ Ôvârí rî mvá ʼî rî, ʼdĩî tã gólâ má drí îgĩlí ãnî drí rî ĩʼdî, tãlâ má lẽ ãnî drí nị̃lị́ tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró ópâ ãnî trá, gõʼdá nĩ âʼdô ʼẽʼá rĩlí Ôvârí bê gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. 14Ĩtí rî, mã ʼê gõʼdá ũrị̃ kô rãtáã ʼẽrẽ ʼá Ôvârí drí, tãlâ mã nị̃ trá kĩ, õzõ tã ị̂sũ ãmákâ ãʼdô ãlô Ôvârí kâ bê rî, gõʼdá gólâ ãâʼdô rãtáã ãmákâ âríʼá. 15Gõʼdá õzõ mã ũnị̃ trá kĩ, Ôvârí rî rãtáã ãmákâ ârílí rî, ʼdĩî mã nị̃ kpá trá kĩ, Ôvârí âʼdô ngá gólĩyî ãmâ drí gólâ rî îrátãzó tã lâ sĩ rî âfẽʼá ãmâ drí. 16Õzõ nĩ õndrê krístõ ʼbá ãzí trá tã õnjí ʼẽʼá rî, nĩ îjî Ôvârí õpâ ró gólâ bê, gõʼdá Ôvârí âʼdô gólâ rî ʼbãʼá rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Nĩ ndrê drẽ, tã õnjí ãzâ ʼbá yî bê rî ʼdíyî lãfálé cãlé Ôvârí bê zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Má âtá tã ãnî drí rãtáã ʼẽzó õjílã gólĩyî tã õnjí ĩtí ʼdĩ ʼbá yî ʼẽ ʼbá rî yî tãsĩ kô. 17Tã õnjí ndrĩ âʼdô ârîmâ ãkõ tã Ôvârí kâ tãsĩ rî ĩʼdî, gõʼdá tã õnjí ãzâ ʼbá yî rî tã õnjí ʼbá lãfálé cãlé Ôvârí bê zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. 18Ámâ rû-lẽ-ãzí yî, mã nị̃ trá kĩ, Ôvârí rî mvá yî rí zãâ tã õnjî-õnjî ʼẽlé kô, tãlâ Yésũ Ôvârí rî mvá rî trá zãâ rĩʼá gólĩyî vó ndrẽlé rî drí. Ĩtí rî, Sãtánã îcá gõʼdá kô ngá ãzâ ʼẽlé gólĩyí bê. 19Gõʼdá õjílã ãngó nõ ʼá nõ gólĩyî rû jã ʼbá trá Ôvârí rú rî ʼbá yî rî ĩyíkâ ndrĩ Sãtánã drị́gạ́. Gõʼdá ãmâ gólĩyî Ôvârí rî mvá yî ró nõ rî, mã ró Sãtánã kô, 20tãlâ mã nị̃ trá kĩ, Yésũ Ôvârí rî mvá âcâ trá. Gõʼdá gólâ fẽ mbârâkã trá ãmâ drí tã lẽzó Ôvârí gólâ ʼbã ʼbá pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró rî ʼá ĩʼdî, gólâ ĩʼdî Ôvârí tíbê ʼbã ʼbá bê ãmbá ûrú ʼálâ rî. Gõʼdá óʼbã ãmâ trá ngá ãlô ró gólâ bê, tãlâ ãmâ trá ngá ãlô ró mvá lâ Yésũ Krístõ bê. Ôvârí pạ̃tị́ị̃ ãzâ yûʼdạ́wạ́, gólâ cé ĩʼdî Ôvârí gólâ ʼẽ ʼbá ãmâ ʼbãlé rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó ûrú ʼálâ rî. 21Ĩtí rî, ámâ mvá yî, ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, nĩ õzó kô lạ́tị̂ Ôvârí kâ âyé, gõʼdá ʼdẽzó ngá ôvârí ãbãrãdãgõ rî ró rî vósĩ. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\