1 Pétẽrõ 1

1Mâ Pétẽrõ âʼdó ʼbá lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ró nõ, má îgĩ wárãgã nô nĩ ãnî gólĩyî Ôvârí drí njĩlí trá âʼdólé õjílã íyíkâ ró gõʼdá rû lâpẽ ʼbá trá rĩlí õjílã ãwã ró ʼbạ̃drị̃ Pónĩtõ kâ ʼá, Gãlãtíyã kâ ʼá, Kãpãdõsíyã kâ ʼá, Ásĩyã kâ ʼá gõʼdá kpá Bĩtĩníyã kâ ʼá rî ʼbá yî drí. 2Ạ̃kú ró, ãmâ átá Ôvârí ị̂sũ tã trá ãnî njĩzó âʼdólé õjílã íyî nyãányâ kâ ró Líndrí Tãndí íyíkâ sĩ, tãlâ nĩ õrô ró Yésũ Krístõ bê, gõʼdá gólâ ãâyê ró ãnî bê tã õnjí ãníkâ ʼásĩ tãlâ õdrã Yésũ Krístõ kâ ãnî võ ʼá rî sĩ. Ôvârí õrî zãâ õrẽ fẽlé tã ạ̃ʼdị́ bê ãnî drí ãmbá. 3Mã lûyị̂ Ôvârí tíbê âʼdó ʼbá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî átá ró rî, tãlâ gólâ pị̃pị̂sị́lị́ mvẽêmvê bê ãmâ tãsĩ. Ĩtí rî, gólâ ʼbã trá ãmâ tị̃lị́ zãlô óʼdí gólâ rî mvá ró. ʼDĩî rî ʼbã ãmâ trá lị̃fị́ ʼbãlé drị́-ʼâ gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ ãmâ drí rî drị̃ị̂, tãlâ Yésũ Krístõ ngâ trá õdrã ʼásĩ. 4Gõʼdá Ôvârí rĩʼá drị́-ʼâ ʼdĩ vó lâ ndrẽʼá ãnî drí ûrú ʼá tólâ. Tã rî ʼdĩ îcá kô ṇãlé ngãtá rû îzãlé ngãtá ndẽlé. 5Tã lẽlẽ ãníkâ drí rî, gõʼdá Ôvârí âʼdô ãnî lôkíʼá mbârâkã ãmbá íyíkâ sĩ bũúũ kậyị̂ gólâ drí ãnî pãzó rĩlí yí bê ạ̃dũkũ ãkó rî ʼá. ʼDĩî rî âʼdô ʼbãʼá kậyị̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ rî sĩ. 6Gõʼdá ĩtí rî, nĩ âʼdô ãyĩkõ ró tã ʼdî ʼbá yî tãsĩ, gbõ lé nĩ ãʼdô tã ị̂sũ ró lâṇõ gólâ ãnî drí rĩʼá ûsúlâ rî ʼbá yî tãsĩ rî, lâṇõ ʼdî âʼdô ãnî ʼẽʼá cé kậyị̂ dã sĩ. 7Gõʼdá lâṇõ ʼdî ʼdê ãnî drị̃ị̂ ʼdĩ rî, ãʼdô ró bê tã lẽlẽ ãníkâ Ôvârí ʼá rî ûjũlị́, tãlâ nĩ ãʼdô ró bê gạ́gạ́ õzõ rákã fê kâtí. Tã lẽlẽ ãníkâ áâʼdô ûjũʼá lâ zãlô lạ̃sị́ lâṇõ kâ sĩ, rĩʼá õzõ dáãbõ ʼbãrẽ té zãlô lạ̃sị́ ʼá, tãlâ õnjí lâ õvê ró bê vólé rî kâtí. Gõʼdá tã lẽlẽ ãníkâ Ôvârí ʼá rî, ãmbã lâ gạ̃rạ̃ dáãbõ drị̃ị̂ sĩ. Nĩ ậtũ ãnî fĩî, gõʼdá Ôvârí âʼdô ãnî lûyị́ʼá kĩ nĩ rî, nĩ ʼê trá dódó, gõʼdá gólâ âʼdô lậnjị̃ ʼbãʼá ãnî rú kậyị̂ gólâ Yésũ drí ʼẽzó âgõlé ãngó nõ ʼá rî sĩ. 8Gbõ lé nĩ õndrê Yésũ ãnî lị̃fị́ nyãányâ sĩ kô rî, nĩ lẽ gólâ trá, gõʼdá nĩ ʼbã tã ị̂sũ ãníkâ trá nyé gólâ drị̃ị̂. Ĩtí rî, ngbãângbânõ rî, ãnî gõʼdá trá ãyĩkõ ãmbá gólâ tíbê îcálé tã lâ âtálé kô rî bê. 9Drị́-ʼâ tã lẽlẽ ãníkâ gólâ ʼá rî kâ rî âʼdô ʼbãʼá lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ĩʼdî. 10Tã Ôvârí drí õjílã íyíkâ pãzó rî tãsĩ rî, tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ ʼdĩ ʼbá yî âtâ tã lâ trá ạ̃kû ró. Tã ãmbá ʼdĩ tãsĩ rî, tã rî ʼdĩ ʼê rû trá ãmâ lị̃fị́ ʼá, tã gólâ drílĩyî rĩzó úlị́ Ôvârí kâ ʼdĩ zị̃lị́ mãnísĩ ndrĩ, 11tãlâ yĩ ũnị̃ ró lạ́tị̂ ʼdíyî pãpã Ôvârí kâ ʼdĩ bê, gõʼdá kpá kậyị̂ lâ ãâʼdô ʼbãʼá ángô tú yã rî. Gõʼdá gólĩyî nị̃ị́ ĩyî ífí lâ kô, gõʼdá Líndrí Tãndí Krístõ kâ bê gólĩyî ʼá lâṇõ gólâ tíbê ʼẽ ʼbá Yésũ rî ʼẽlé ị̃zạ́tú rî âʼdálé, gõʼdá kpá ị̂njị̃-ị̂njị̃ Ôvârí drí ʼẽzó Yésũ rî ị̂njị̃lị́ gólâ rî ʼbãʼbã sĩ õjílã drị̃lị́ ndrĩ rî bê. 12Gõʼdá Ôvârí âʼdâ tã kpá tã ậngũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, tã gólâ gólĩyî drí ậngũlị́ tã ʼdíyî pãpã kâ ʼdĩ tãsĩ rî, îcá kô rû ʼẽlé kậyị̂ gólĩyíkâ rî ʼá. Bê-rî tã ʼdî ʼê rû gõʼdá trá kậyị̂ ãníkâ rî ʼá. Ngbãângbânõ rî, nĩ ârî tã âtî-âtî tãndí trá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî pẽlâ ãnî drí mbârâkã Líndrí Tãndí gólâ tíbê Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî kâ sĩ rî tị́ sĩ. Ĩtí rî, gõʼdá nĩ nị̃ tã ạ́ngị́ ngá pãpã kâ gólĩyî mãlãyíkã Ôvârí kâ drí kpá lẽlé rõô lị̃fị́ ʼbãlé nị̃lâ rî yî trá. 13Ĩtí rî, tã ʼdî ʼbá yî tãsĩ rî, ʼdõvó nĩ rî lị̃fị́ lõmbâ sĩ, nĩ rî njãâ tã Ôvârí kâ rî ʼẽlé. Nĩ ʼbã ãnî lị̃fị́ cé drị́-ʼâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ ãnî drí kậyị̂ gólâ drí ʼẽzó Yésũ rî âʼdálé ʼdíyî pã ʼbá ró õjílã drí rî drị̃ị̂. 14Ãnî Ôvârí rî mvá yî ĩʼdî, nĩ rî zãâ tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé rî yî ʼẽlé ĩʼdî. Nĩ lôgõ ãnî nyãányâ kô ngá gólĩyî õnjî-õnjî ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ drẽ ãkpã nĩ nị̃ị́ Ôvârí kô rî yî ʼẽlé. 15Bê-rî, nĩ rî gõʼdá zãâ tã tãndí ʼẽlé ĩʼdî, nĩ jâ ãnî vólé tã gólĩyî õnjî-õnjî rî yî rú sĩ nyé õzõ Ôvârí gólâ ãnî njĩ ʼbá âʼdólé õjílã íyíkâ ró ʼdĩ kâtí. 16Ôvârí kĩ, "Nĩ rî zãâ tã tãndí mbị̂ rî ʼẽlé ĩʼdî kárá, gõʼdá ãnî jãlé vólé tã õnjî-õnjî rî yî rú sĩ, tãlâ má rî zãâ tã tãndí mbị̂ rî ʼẽlé ĩʼdî kárá." 17Nĩ ârî drẽ, Ôvârí ãnî átá gólâ tíbê ãnî drí rĩzó rãtáã ʼẽlé drílâ rî, rî kpá tã-vó õjílã kâ kĩlí ndrĩ ʼdó lạ́tị̂ ãlô ʼásĩ. Õzõ ãʼdô gõʼdá trá ĩtí rî, ʼdõvó ãnî drí rĩlí õzõ õjílã ũmú ró ãngó nõ drị̃ị̂ rî kâtí, ʼdĩî gõʼdá nĩ rî zãâ rĩʼá Ôvârí rî rõlé. 18Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí tĩ ãnî drị̃ trá âʼdólé drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró lãʼbí tíbê ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî drí ʼdãlé ãnî drí rî ʼásĩ, lãʼbí gólĩyî îcá ʼbá ãnî pãlé kô rî. Gõʼdá gólâ tĩ ãnî drị̃ ʼdî âʼdó kô ngá gólâ tãkó õzõ lãfâ kâtí rî sĩ. 19Lâgî ãnî drị̃ tĩzó rî lậvũ trá kôrô. Gólâ tĩ ãnî drị̃ Yésũ rî õdrã sĩ. Úlị̂ Yésũ gólâ tíbê tã õnjí ãkó rî õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ gólâ tãndí ró lĩsí ãkó gõʼdá kpá ạ̃lị́bị́ ãkó yí rú rî kâtí. 20Ạ̃kû ró, drẽ ãkpãkãʼdã Ôvârí ʼbãá ãngó nõ kô rî, gólâ njĩ Yésũ trá âʼdólé drị̃ tĩ ʼbá ãmákâ ró. Gõʼdá ngbãângbânõ kậyị̂ ạ̃dũkũ nô ʼá rî, Yésũ âcâ trá ãngó nõ ʼá ãnî pãlé. 21Gõʼdá Yésũ Krístõ sĩ, nĩ lẽ tã trá Ôvârí ʼá. Gõʼdá tãlâ Ôvârí îngâ Yésũ trá õdrã ʼásĩ gõʼdá kpá ʼbãlé ãmbá ró ngá ndrĩ drị̃lị́, ĩtí rî, nĩ ʼbã ãnî lị̃fị́ cé Ôvârí drị̃ị̂, gõʼdá nĩ lẽ tã kpá cé gólâ ʼá ĩʼdî. 22Ĩtí rî, ãnî drí ãnî ãzí-ãzí yî lẽlé pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ õzõ ãnî ậdrúpị̃ yí kâtí. Nĩ âʼdô îcáʼá ʼẽlâ ĩtí, tãlâ nĩ lẽ tã trá tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ nô ʼá pạ̃tị́ị̃ ró, gõʼdá nĩ jâ rĩrĩ ãníkâ rî trá tã õnjí ʼásĩ, gõʼdá krístõ ʼbá ãzí lẽlé ĩʼdî. 23Ãnî drí ãnî ãzí-ãzí yî lẽlé gạ̃rạ̃, tãlâ útị̂ ãnî gõʼdá trá óʼdí Ôvârí rî mvá yî ró. Lédrẽ-lédrẽ óʼdí gólâ ãnî drí âʼdózó ĩʼdí bê lâ ʼdĩ âʼdó ãnî átá yî ngãtá ândré yî ngá lésĩ rî ĩʼdî kô, tãlâ lédrẽ-lédrẽ ãnî átá yî ngãtá ândré yî ngá lésĩ rî âʼdô rû ndẽʼá õdrã sĩ. Gõʼdá ĩtí rî, lédrẽ-lédrẽ óʼdí ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó, tãlâ útị̂ ãnî gõʼdá trá óʼdí ró úlị́ Ôvârí kâ gólâ ʼẽ ʼbá rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó rî sĩ. 24Tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã drí tã âtázó ĩtí, kĩ nĩ rî, "Õjílã mvá ndrĩ tã gólĩyíkâ rî yí bê rî rĩʼá õzõ õmã kâtí gõʼdá fõô lâ bê. Fõô ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá sũsũ ró. Gõʼdá drílĩyî ʼĩzó õmã ʼdî ʼbá yí bê gõʼdá drãlé ngbá vólé ʼwãâ. 25Gõʼdá úlị́ Ôvârí kâ rî íyíkâ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó." Ĩsáyã 40.6-8 Úlị́ Ôvârí kâ ʼdĩ rî rĩʼá tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ pẽlé ãnî drí rî ĩʼdî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\