1 Pétẽrõ 2

1Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, nĩ âyê tã õnjí tíbê ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî. Nĩ âyê õnjõ. Nĩ âyê tã ʼẽʼẽ ãndõtô kâtí rî, nĩ âyê âgî-âgî õjílã rú, nĩ âyê õjílã ãzí ʼdãʼdã. 2Tã ʼdî ʼbá yî võ lâ ʼá ndrĩ rî, ãnî drí âʼdólé tótó úlị́ Ôvârí kâ rî lôvó lâ bê ãnî ʼá dũû, rĩʼá ârílâ õzõ mvá õdé drí ʼbãlé ândrê lâ rî bã lị̃mvû lôvó bê dũû rî kâtí. Úlị́ tãndí Ôvârí kâ ʼẽ ʼbá ãnî ʼbãlé âʼdólé mbârâkã bê gõʼdá kpá ʼẽ ʼbá ãnî pãlé tã õnjí ãníkâ ʼásĩ rî ĩʼdî. 3Ãnî, nĩ ûsû tã lânjã Kúmú ãmákâ rî kâ trá. 4Gõʼdá nĩ ậsị̂ ãnyî Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ lạ̃gạ́tị́. Gólâ õzõ jó ậjû gólâ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼá rî kâtí. Õjílã ãngó nõ drị̃ị̂ rî ʼbá yî gã gólâ trá dó, gõʼdá tákõ gólâ íyîngá ĩʼdî tíbê Ôvârí drí njĩlí trá ạ̃kû ró tã lâ drí lâzélé kôrô rî ĩʼdî. 5Gõʼdá nĩ âʼdô kpá õzõ lãré jó kâ kâtí. Ôvârí lẽ ãnî âtrõlé êʼbélé kpãkã ãlô jó ạ́ngị́ íyíkâ ʼdị̃zó ĩʼdî sĩ lâ. Gõʼdá kpá nĩ ị̂ʼbũ ró rû bê yí drí õzõ drị̃-ʼbá íyî nyãányâ kâ ró rî jó íyíkâ ʼá rî kâtí, rĩ ʼbá gólâ rî lûyị́lị́ gõʼdá kpá tã tãndí ʼẽlé gólâ drí ngá fẽfẽ gólâ tíbê gólâ rî ʼbã ʼbá ãyĩkõ ró rî fẽlé gólâ drí tãlâ Yésũ Krístõ sĩ rî. 6Ôvârí âtâ tã Yésũ rî tãsĩ rî trá búkũ íyíkâ ʼá ạ̃kû ró kĩ, "Nĩ ndrê drẽ, má njĩ jó ậjû tãndí tã lâ drí lâzélé kôrô rî trá ʼbãlé õjílã ámákâ lãfálé jó ạ́ngị́ ámákâ ʼá Yẽrõsãlémã ʼá. Jó ậjû rî gógó ʼdĩ tã lâ drí lâzélé kôrô jó ạ́ngị́ ámákâ ʼdị̃zó ĩʼdî sĩ lâ rî ĩʼdî. Õjílã tíbê tã lẽ ʼbá trá gólâ ʼá rî âʼdô ʼbãʼá ãyĩkõ ró. Lâṇõ ûsú gólĩyî kô ãlôlâ." Ĩsáyã 28.16 7Ĩtí rî, ãnî gólĩyî tíbê tã lẽ ʼbá trá gólâ ʼá rî, gólâ rî tã âʼdô lâzéʼá ãnî rú kôrô. Gõʼdá gólĩyî tã lẽ ʼbá gólâ ʼá kô rî, âʼdô ĩyî lâṇõ ûsúʼá gólâ rî tãsĩ. Úlị́ Ôvârí kâ vó ró, Ôvârí kĩ, "Ậjû jó kâ tíbê jó ʼdị̃ ʼbá yî drí gãlé dó rî, âcâ gõʼdá trá ậjû gólâ tã lâ drí lâzélé kôrô jó ạ́ngị́ ámákâ ʼdị̃zó rî ró." Lôngó 118.22 8Gõʼdá úlị́ Ôvârí kâ âtâ kpá kĩ, "Ậjû ãlô-ãlô ʼdĩ âʼdô õjílã pá sị̃ʼá kpá nĩ drílĩyî ʼdẽzó vũdrị́." Ĩsáyã 8.14 Gólĩyî ʼdê vũdrị́, tãlâ gólĩyî lẽé úlị́ Ôvârí kâ ârílí kô rî drí. Ĩtí rî, gólĩyî âʼdô lâṇõ gólâ Ôvârí drí ʼbãlé trá fẽlé gólĩyî drí ạ̃kû ró rî ûsúʼá. 9Gõʼdá ãnî tãsĩ rî, ãnî õjílã tíbê Ôvârí drí njĩlí trá âʼdólé õjílã íyíkâ ró rî yî ĩʼdî. Nĩ âʼdô trá ãnyî Ôvârí bê kárá ũrị̃ ãkó drị̃-ʼbá ró. Ãnî rĩʼá õjílã Ôvârí drí ʼbãlé drị̃-ʼbá ró kũmũ gólâkâ zẽlé rî ʼbá yî ĩʼdî. Gõʼdá ãnî rĩʼá gólâkâ ífífí lâ ró rî yî ĩʼdî. Ôvârí ʼê tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ nĩ âtâ ró tã gólĩyî ãmbá yí drí ʼẽlé ãnî drí ʼdĩ bê õjílã drí ndrĩ. Ôvârí ĩʼdî kpá tíbê ãnî ậzị́ ʼbá ânĩlí vólé kũmũ Sãtánã kâ ị́nị́rị́kúwạ́ kâ ʼásĩ ânĩlí kũmũ íyíkâ võ îʼĩ-îʼĩ ʼá sũsũ ró rî ʼá nõ. Búkũ Ôvârí kâ âtâ tã trá kĩ, 10"Drẽ ãkpãkãʼdã sị́sị́ rî, nĩ âʼdó kô õjílã Ôvârí kâ ĩʼdî, gõʼdá ngbãângbânõ rî, ãnî gõʼdá trá õjílã Ôvârí kâ ĩʼdî. Drẽ ãkpãkãʼdã sị́sị́ rî, nĩ nị̃ị́ drẽ Ôvârí rî pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ kô, Gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólâ rî ʼâ ậʼdị̂ trá ãnî rú ãmbá, gõʼdá âyê tã õnjí ãníkâ trá." Õséyã 1.9-10 11Ámâ rû-lẽ-ãzíyã yî, nĩ rî rĩlí ãngó nõ ʼá õzõ õjílã ũmú ró ânĩ ʼbá ânĩ rĩlí tãkõ ʼẽ ʼbá lậvũlị́ kôrô lậvũ rî yî kâtí. Ĩtí rî, má lôʼbã rúʼbạ́ ãnî rú lôvó gólâ ãnî rúʼbạ́ kâ rĩ ʼbá ãnî ʼbãlé tã õnjí ʼẽlé ʼdĩ gãlé dó, tãlâ lôvó gólâ rúʼbạ́ kâ ʼdĩ rî íyíkâ ị̃tú vósĩ cé zãâ rĩʼá rû fũlị́ ãnî ífífí rú. 12Nĩ rî zãâ rĩʼá tã tãndí ʼẽlé ĩʼdî, õzõ nĩ ãʼdô trá rĩʼá õjílã gólĩyî Ôvârí rî nị̃ ʼbá kô ʼdĩ ʼbá yî lãfálé rî. Gbõ lé gólĩyî õrî tã ngõlé ãnî rú kĩ, nĩ õʼê tã õnjí trá rî, gõʼdá gólĩyî âʼdô ãnî ndrẽʼá gbõ zãâ rĩʼá tã tãndí ʼẽʼá ĩʼdî. Gõʼdá ĩtí rî, gbõ gólĩyî drí drị̃ âdĩzó tã õnjí âyélé gõzó tã tãndí ʼẽlé ĩʼdî Ôvârí rî lûyị̂-lûyị̂ bê kậyị̂ gólâ Yésũ drí ânĩzó tã-vó õjílã kâ kĩlí rî sĩ. 13Nĩ ʼbã ãnî nyãányâ rĩlí õjílã gólĩyî ʼbãlé ãnî drị̃lị́ rî yî zẽlé, õzõ ãʼdô kúmú gólâ kúmú ãmbá drí drị́-ãcê fẽzó drílâ rî ĩʼdî rî. Nĩ ʼê ĩtí, ãʼdô ró bê Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî ị̂njị̃zó. Ngãtá ãʼdô gõʼdá kúmú drị́-ãcê bê jạ̃rị́bạ̃ ạ́ngị́ ãníkâ drị̃lị́ rî ĩʼdî yã rî, nĩ ị̂njị̃ gólâ kpá tã kĩ ʼbá ró, tãlâ lôsĩ gólĩyíkâ rĩʼá tã-vó õjílã kâ kĩlí, lâṇõ fẽlé gólĩyî tã õnjí ʼẽ ʼbá trá rî yî drí gõʼdá gólĩyî tã tãndí ʼẽ ʼbá rî yî lûyị́lị́. 15Gõʼdá Ôvârí lẽ zãâ ãnî drí rĩlí tã tãndí ʼẽlé ĩʼdî, tãlâ tã tãndí ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá yî õʼbã ró õjílã gólĩyî tã nị̃ ãkó lé ʼbá ró, rĩ ʼbá ĩyî tã ngõlé ãnî rú ʼdĩ ʼbá yí bê, tã ngõngõ ĩyíkâ ãnî rú ʼdĩ ʼbá yî âyélé vólé. 16Nĩ rî gõʼdá õzõ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró rî ʼbá yí kâtí. Gõʼdá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ãníkâ ʼdĩ, nĩ ị̂sũ kô kĩ, ãâʼdô ãnî drí tã õnjí ʼẽzó, gõʼdá ãnî drí rĩlí õzõ rû ị̂ʼbũ ʼbá Ôvârí kâ rî ʼbá yí kâtí. 17Nĩ ị̂njị̃ õjílã ndrĩ, nĩ lẽ ãnî ãzí-ãzí yî krístõ ʼbá ró rî yî ndrĩ. Nĩ rô Ôvârí, gõʼdá nĩ ị̂njị̃ kpá kúmú ãmbá ãníkâ rî yî. 18Ãnî gólĩyî rû ị̂ʼbũ ʼbá ró rî, nĩ fẽ ãnî nyãányâ nyé ãnî lị́pị̂ yî ị̂njị̃lị́ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ gõʼdá kpá tã gólĩyî drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî yî ʼẽlé. Õzõ ãnî lị́pị̂ yî ãʼdô õjílã tãndí ʼî rî, nĩ ị̂njị̃ gólĩyî, gõʼdá gbõ lé gólĩyî ãʼdô õjílã õnjí ʼî, õrî ĩyî lâṇõ fẽlé ãnî drí rõô rî, nĩ ậtũ ãnî fĩî ị̃nị́nị̂ ró lâṇõ ʼdî njị̃rị̃ ʼâ, tãlâ nĩ nị̃ rĩrĩ gólâ Ôvârí drí lẽlé ãnî drí rĩzó ʼá lâ ʼá rî yî trá. 19Gõʼdá nĩ õʼê trá ĩtí rî, Ôvârí âʼdô õrẽ fẽʼá ãnî drí rĩrĩ tãndí ãníkâ ʼdĩ tãsĩ. 20Gõʼdá õzõ óõfẽ lâṇõ trá ãnî drí tã õnjí ãnî drí ʼẽlé rî tãsĩ rî, gõʼdá nĩ ʼê lómbé-lómbéwá kô fĩî ãnî drí ậtũlị́ lâṇõ ʼdî njị̃zó ʼdĩ tãsĩ. Ĩtí rî, gõʼdá óõfẽ lâṇõ ãnî drí cú ĩtí ãnî drí tã õnjí ʼẽ ãkó rî, õzõ nĩ ạ̃ậtũ fĩî trá lâṇõ rî ʼdĩ njị̃rị̃ ʼá rî, gõʼdá Ôvârí âʼdô ʼbãʼá ãní bê ãyĩkõ ró ãmbá. 21Ôvârí ʼbã ãnî trá lâṇõ ûsúlị́ ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ Yésũ Krístõ njị̃ lâṇõ kpá trá rõô ãngó nõ ʼá ãmâ pãrẽ ʼá rî drí. Lâṇõ gólâ Yésũ Krístõ drí njị̃lị́ ʼdĩ rî, rĩʼá tã âʼdâ ʼî ãmâ drí ʼẽlé ĩʼdî. 22Nĩ ârî drẽ tã úlị́ Ôvârí kâ drí âtálé Yésũ rî tãsĩ rî kĩ, "Gólâ ʼé tã õnjí ãzãkã ãlôwálâ kó kô. Áârí gólâ kpá õnjõ âtárẽ ʼá kô." Ĩsáyã 53.9 23Ĩtí rî, gõʼdá óʼdâ gólâ bê rî, gólâ lôgõó lãʼdá ʼdĩ võ lâ kpá kô. Gõʼdá õjílã fẽ lâṇõ bê gólâ drí rõô rî, gólâ lôgõó lâṇõ ʼdî võ lâ gólĩyî drí kpá kô, gólâ fẽ bê-rî íyî nyãányâ ĩʼdî Ôvârí drị́gạ́, gólâ tíbê ʼẽ ʼbá tã-vó íyíkâ kĩlí mbị̂ rî drí. 24Gõʼdá íîpâ gólâ rî rúʼbạ́ bê fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ tã õnjí ãmákâ tãsĩ rî, gólâ drí tã õnjí ãmákâ trõzó ndrĩ yí rú. Gólâ ʼê tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, ãʼdô ró bê ãmâ ʼbãlé drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró mbârâkã tã õnjí kâ ʼásĩ, gõʼdá kpá mã õrî ró bê tã mbị̂ ʼbá ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Lâṇõ Yésũ Krístõ kâ ʼdĩ pâ ãmâ nĩ. 25Sị́sị́ rî, ãnî gõʼdá õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ gólĩyî ậvị̃ ʼbá trá õmã ʼá rî ʼbá yí kâtí, gõʼdá ngbãângbânõ rî, Yésũ Krístõ ậdrị̃ ãnî trá lôgõlé pávó ʼá íyî vó bẽlé ĩʼdî lôkí ʼbá ró. Gólâ gõʼdá trá ĩʼdî ʼẽ ʼbá ãnî vó ndrẽlé kạ́bị̃lị́kị̃ íyíkâ rî ʼbá yî ró rî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\