1 Pétẽrõ 3

1Gõʼdá kpá ĩtí, ãnî õkó, nĩ fẽ ãnî nyãányâ nyé ãnî ágó yî ị̂njị̃lị́. Nĩ ʼê ĩtí, õzõ gbõ lé ãnî ágó ãzâ ʼbá yî õlẽ ĩyî tã Ôvârí ʼá kô rî. Õzõ óõndrê rĩrĩ tãndí ãníkâ ʼdĩ trá rî, gbõ gólĩyî drí kpá rû jãzó tã lẽlé Ôvârí ʼá rĩrĩ tãndí ãníkâ ʼdĩ tãsĩ. Îcá kô ãnî drí gólĩyî jãzó tã tãndí ʼẽlé cé úlị́ ãnî drí âtálé gólĩyî drí rî ʼbá yî sĩ. Tã tãndí ʼẽʼẽ lûʼû gạ̃rạ̃ úlị́ âtâ-âtâ drị̃ị̂ sĩ. 2Tãlâ gólĩyî õndrê ró ĩyî lạ́tị̂ tãndí ãnî drí rĩzó gólĩyî ị̂njị̃lị́ ʼdĩ bê, gõʼdá gbõ gólĩyî drí Ôvârí rî ị̂njị̃zó lạ́tị̂ ãníkâ ʼdĩ ʼásĩ. 3Nĩ rî kô ngá gólĩyî ãnî rúʼbạ́ ʼbã ʼbá âʼdólé sũsũ ró rî ʼẽlé. Nĩ rî kô rĩʼá ãnî drị̃-ʼbí ômbélé lạ́tị̂ ngĩî ãzâ ʼbá yî ʼásĩ, ãʼdô ró bê sũzó ĩʼdî sĩ lâ, gõʼdá nĩ îzã ậdị̂ ãníkâ kô ngá gólĩyî lôʼĩlí rúʼbạ́ ʼásĩ sũzó rî yî drị̃ị̂, gõʼdá kpá ítá tãndí sõlé sũzó ʼdĩ ʼbá yí bê. Ngá gólĩyî ãnî drí sũzó rî âʼdó ngá ʼdĩ ʼbá yî ĩʼdî kô. 4Bê-rî nĩ ûjũ mbârâkã ãníkâ rî sĩ ndrĩ âʼdólé tã tãndí ʼẽlé ĩʼdî, gõʼdá kpá rĩlí mãnísĩ ró, gõʼdá kpá pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ bê. ʼDĩî rî âʼdô ãnî ʼbãʼá âʼdólé sũsũ ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. ʼDĩî rĩʼá sũsũ gólâ îcá ʼbá kô ndẽlé rî ĩʼdî. 5Gõʼdá kpá ĩtí, ãmâ dẽdé yî ạ̃kû ró ndrĩ tíbê tã lẽ ʼbá ĩyî Ôvârí ʼá nã ʼbá yî ʼê ĩyî kpá trá ĩtí. Gólĩyî ʼbã ĩyî nyãányâ âʼdólé sũsũ ró ĩyî fẽfẽ sĩ ndrĩ ĩyî ágó yî ị̂njị̃lị́. 6Sárã rî nyãányâ trá ĩtí. Gólâ ị̂njị̃ íyî ágó Ãbãrãyámã trá gõʼdá zị̂ íyî ágó Ãbãrãyámã íyî lị́pị̂ ró. Gõʼdá õzõ nĩ õʼê kpá trá õzõ Sárã kâ ʼdĩ tí tã mbị̂ ʼẽlé ĩʼdî, gõʼdá ũrị̃ ʼé ãnî gõʼdá kpá kô rî. Tã ʼẽʼẽ ãníkâ ʼdĩ âʼdô âʼdáʼá lâ kĩ, ãnî gõʼdá trá Sárã rî ózõwá yî ĩʼdî õzõ kpálé ãnî ãʼdô õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ʼásĩ kô rî. 7Gõʼdá ãnî gólĩyî ágó ró rî ʼbá yî drí rî, nĩ rî kpá tãndí ró ãnî õkó yí bê. Nĩ ndrê gólĩyî ĩzã bê, gõʼdá âʼdólé gólĩyî vó ndrẽlé tãndí ró rĩlí lôvó ngá lẽlẽ kâ ágó yí kâ õkó bê rî sĩ. Nĩ ị̂njị̃ gólĩyî, tãlâ ãnî fãfã gạ̃rạ̃ gólĩyî drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá nĩ ị̂njị̃ gólĩyî kpá, tãlâ nĩ âʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúʼá ʼdó kpãkã ãlô gólĩyí bê Ôvârí drị́gạ́ sĩ. Õzõ ãnî ágó nĩ õʼê trá ĩtí ãnî õkó yî drí rî, Ôvârí âʼdô rãtáã ãníkâ âríʼá. 8Ạ̃dũkũ lâ ró rî, nĩ rî zãâ rĩlí pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ ãnî lãfálé ʼásĩ. Nĩ rî ngá ãlô ró. Nĩ ndrê ĩzã ãnî ãzí-ãzí yí kâ bê, nĩ lẽ ãnî ãzí-ãzí yî, nĩ âʼdô ạ̃ʼdị́ ró ãnî ãzí-ãzí yî drí. Nĩ ʼbã ãnî nyãányâ kô âʼdólé gạ̃rạ̃ ãnî ãzí-ãzí yî drị̃ị̂ sĩ. 9Gõʼdá õzõ ãnî ãzí-ãzí yî õʼê tã õnjí trá ãnî drí rî, nĩ lôgõ tã õnjí ʼdĩ võ lâ gólĩyî drí kô. Gõʼdá õzõ óõʼdâ ãnî rî, nĩ lôgõ lãʼdá ʼdĩ võ lâ kô lãʼdá sĩ. Bê-rî nĩ îjî Ôvârí ĩʼdî õrẽ fẽlé õjílã ãnî ʼdã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí. Tãlâ ʼdĩî tã gólâ Ôvârí drí ãnî njĩzó õjílã íyíkâ ró ʼẽlâ rî ĩʼdî. Gõʼdá gólâ âʼdô kpá õrẽ fẽʼá ãnî drí, õzõ nĩ õfẽ õrẽ trá õjílã ãzí drí rî. 10ʼDĩî nyé õzõ îgĩlí trá búkũ Ôvârí kâ ʼá rî tí kĩ, "Õzõ õjílã ãzâ õlẽ âʼdólé ãyĩkõ ró ãngó nõ ʼá gõʼdá kpá ngá tãndí ûsúlị́ rî, õjílã rî gógó ʼdĩ ãâtâ úlị́ õnjí kô õjílã ãzí rú, gõʼdá gólâ ãâdô õnjõ kpá kô õjílã ãzí rú. 11Gólâ ãâyê tã õnjí ndrĩ gõʼdá rĩzó tã tãndí rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Gólâ ũûjũ ị̃tú vósĩ cé rĩlí ʼâ ạ̃ʼdị́ sĩ ãzí-ãzí lâ yí bê. 12Gólâ õʼê tã ʼdî ʼbá yî ĩtí, tãlâ Ôvârí rî õjílã tã mbị̂ ʼbá vó ndrẽlé gõʼdá kpá rãtáã gólĩyíkâ ârílí. Gõʼdá Ôvârí rî íyíkâ íyî ũgúlị́ jãlé jã õjílã rĩ ʼbá tã õnjí ʼẽlé rî yî drí." Lôngó 34.12-16 13Õzõ gõʼdá nĩ õrî trá rĩʼá tã tãndí rî ʼẽlé ĩʼdî rî, ngá gólâ ʼẽ ʼbá íyíkâ gõʼdá kó ãnî dõlé rî ãʼdô ʼî yã? 14Gõʼdá õzõ gbõ lé õjílã ãzâ ʼbá yî õfẽ lâṇõ ãnî drí tã tãndí ãnî drí ʼẽlé rî ʼbá yî tãsĩ rî, nĩ ị̂sũ tã kô, Ôvârí âʼdô õrẽ fẽʼá ãnî drí lâṇõ fẽlé ãnî drí ʼdĩ tãsĩ. Nĩ ʼê ũrị̃ kô õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá lâṇõ fẽlé ãnî drí ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 15Nĩ rô cé Yésũ Krístõ ĩʼdî Kúmú ãníkâ ró pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Nĩ rî ị̃tú vósĩ cé njãâ tã-drị̃ lôgõlé õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá ãnî îjílí kĩʼá nĩ rî, nĩ õrî lị̃fị́ ʼbãlé Yésũ Krístõ drị̃ị̂ ʼdíyî pã ʼbá ãníkâ ró ãʼdô tãsĩ yã rî yî drí. 16Õzõ gõʼdá nĩ ãâʼdô tã îjî rî ʼdĩ drị̃ lâ lôgõʼá õjílã gólâ ãnî îjí ʼbá ʼdĩ drí rî, nĩ lôgõ mãnísĩ pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ. Nĩ rî tã gólĩyî ʼẽ ʼbá ãnyĩ lôgõlé ãnî drị̃ị̂ rî ʼẽlé kô! Tãlâ õzõ óõʼdâ ãnî trá tã tãndí gólâ ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî tãsĩ rî, gólĩyî âʼdô ʼbãʼá ãnyĩ bê gólĩyî õtírĩ rĩrĩ tãndí ãníkâ ʼdĩ ndrẽê, tãlâ ãnî õjílã Yésũ kâ ĩʼdî rî. 17Õzõ Ôvârí õlẽ nĩ ãnî drí lâṇõ ûsúlị́ ĩtí, tã tãndí gólĩyî ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá tãsĩ rî, rĩʼá tãndí ró ãnî drí lâṇõ rî gógó ʼdĩ njị̃zó tã tãndí gólĩyî ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá nĩ ũnjị̃ lâṇõ tã õnjí ãnî drí ʼẽlé rî yî tãsĩ rî, ʼdĩî tã ngĩíngî ʼî. 18"Yésũ Krístõ tã mbị̂ ʼẽ ʼbá ʼî, gõʼdá gólâ njị̃ lâṇõ trá drílâ drãrẽ ʼá, ãʼdô ró bê ãmâ pãzó tã õnjí ãmákâ ʼásĩ. Gólâ drã trá cé ândâlâ ãlô ndẽ trá ĩʼdî ʼdĩ. Gólâ ʼé tã õnjí kô, gõʼdá gólâ drã bê-rî ãmâ tã õnjí ʼbá nõ ʼbá yî võ lâ ʼá, ãʼdô ró bê ãmâ âjílí Ôvârí ngálâ. Úfû gólâ rî rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú trá, gõʼdá Ôvârí îngâ gólâ trá lédrẽ-lédrẽ ró Líndrí Tãndí íyíkâ sĩ." 19Kậyị̂ ʼdĩ ʼá rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ sĩ, Yésũ ârî trá ʼbú ʼálâ, nĩʼá tã Ôvârí kâ pẽlé mãlãyíkã õnjí tíbê ʼbãlé trá gạ̃nị́mạ̃ ʼá tólâ nã yî drí. 20Mãlãyíkã õnjí ʼdĩ ʼbá yî ró ĩyî Ôvârí kô ạ̃kû ró ãkpãkãʼdã kậyị̂ Nówã kâ rî sĩ. Nówã õtírĩ rĩî kõlóngbõ ạ́ngị́ êdélé rî, Ôvârí rî trá ʼâ ạ̃ʼdị́ sĩ, ãʼdô ró bê õjílã tẽlé drị̃ âdĩlí tã õnjí ĩyíkâ ʼásĩ, gõʼdá õjílã âdĩí drị̃ kô. Gõʼdá ĩtí rî, ôzê ândrê ʼdĩ âcâ bê ʼdị̃lị́ gõʼdá lị̃mvû lâ drí tị̃zó gõʼdá kõlóngbõ drí ngãzó lị̃mvû drị̃ị̂ rî, õjílã ngá pã ʼbá lị̃mvû drí fũlị́ kô rî cé njị̂-drị̃-lâ-nâ, Nówã drí ʼbã ʼásĩ rî ʼbá yî ĩʼdî. 21Lị̃mvû gólâ lị̃mvû tị̃tị̃ kâ ʼdĩ rî rĩʼá tã âʼdâ bãbãtízĩ kâ ʼî, gólâ ãnî pã ʼbá trá ngbãângbânõ Krístõ rî ngãngã õdrã ʼásĩ rî sĩ rî ĩʼdî. Gõʼdá ĩtí rî, bãbãtízĩ pạ̃tị́ị̃ rî âʼdó kô tótó lị̃mvû dãdã rúʼbạ́ ʼá rî ĩʼdî. Bê-rî bãbãtízĩ pạ̃tị́ị̃ rî rĩʼá drị̃ âdĩlí ĩʼdî âgõlé Ôvârí ngálâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndí sĩ. 22Yésũ Krístõ ngâ trá gõlé ûrú ʼálâ rĩlí drị́-ágó Ôvârí kâ drị̃ lésĩ rĩlí kúmú ró Ôvârí bê. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólâ rî trá mãlãyíkã drị̃lị́ ndrĩ gõʼdá kpá líndrí ãzâ ʼbá yî âʼdó ʼbá cú drị́-ãcê bê ûrú ʼá tólâ nã ʼbá yî drị̃lị́ õjílã bê ndrĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\