1 Pétẽrõ 4

1Mã nị̃ trá ãní bê tãndí ró kĩ, Yésũ njị̃ lâṇõ trá rõô. Ĩtí rî, nĩ rî njãâ fĩî ậtũ-ậtũ sĩ lâṇõ njị̃lị́ õzõ Yésũ kâtí. Nĩ rî njãâ lâṇõ njị̃lị́, tãlâ õjílã gólâ tíbê lâṇõ njị̃ ʼbá ʼdĩ rî, gólâ lẽ trá lạ́tị̂ tã õnjí kâ rî yî âyélé. 2Gõʼdá ĩtí rî, îtõlé nõngá sĩ bũúũ õdrã ãníkâ rî sĩ rî, nĩ âyê tã lôvó gólâ rúʼbạ́ kâ rĩ ʼbá ãnî ʼbãlé tã õnjí ʼẽlé ʼdĩ. Nĩ ʼê gõʼdá tã gólĩyî Ôvârí rî ʼbã ʼbá ãyĩkõ ró rî ĩʼdî. 3Sị́sị́ rî, nĩ rî trá rĩʼá tã õnjî-õnjî ʼẽlé ĩʼdî õzõ õjílã gólĩyî Ôvârí rî nị̃ ʼbá kô rî ʼbá yí kâtí. Sị́sị́ rî, nĩ rî trá rĩʼá ậyị́lị́ õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô ãnî õkó ró ngãtá ágó ró kô rî ʼbá yí bê, gõʼdá ãnî trá ãvẽ ʼbá ró. Nĩ rî trá rĩʼá õdrá mvũlị́ rõô rĩʼá ãnî cĩlí. Ãnî drí rĩzó rû êʼbélé tã ãnyĩ kâ sũ ʼbá kô rî ʼbá yî ʼẽ bê. Nĩ rî kpá trá rĩʼá ôvârí ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yí kâ âʼdó ʼbá Ôvârí pạ̃tị́ị̃ ró kô rî îrátã bê, tíbê âʼdó ʼbá tã õnjí tẽtẽ ró rî. 4Ĩtí rî, gõʼdá ngbãângbânõ rî, nĩ gõ nĩ jâ ãnî bê trá Ôvârí pạ̃tị́ị̃ mbị̂ rî rõlé ĩʼdî rî, õjílã gólĩyî tíbê Ôvârí pạ̃tị́ị̃ rî nị̃ ʼbá kô rî, drị̃ lâ ĩyî trá lîjã-lîjã ró, tãlâ nĩ gâ vólé trá dó tã õnjí gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé kpãkã ãlô gólĩyí bê rî drí. Ĩtí rî, gólĩyî drí gõʼdá ãnî lôʼdázó. 5Gõʼdá ãʼdô gbõ lé ĩtí rî, ị̃zạ́tú rî, gólĩyî âʼdô âdréʼá Ôvârí tíbê rĩ ʼbá tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩlí rî ágálé, tã lâ yî kĩlí gõzó lâṇõ fẽlé drílĩyî, õjílã gólĩyî ʼbã ʼbá bê drẽ lédrẽ-lédrẽ ró rî yî gõʼdá kpá gólĩyî ôdrã ʼbá trá rî ʼbá yí bê. 6Tã ʼdî tãsĩ rî, ópẽ tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ trá õjílã gólĩyî ôdrã ʼbá trá rî drí drẽ ãkpãkãʼdã gólĩyî drí drã ãkó, tãlâ Ôvârí õkî ró tã-vó gólĩyíkâ bê tã ʼẽʼẽ gólĩyíkâ gólĩyî drí âʼdózó drẽ lédrẽ-lédrẽ ró ãngó nõ ʼá rî vó ró. Ĩtí rî, gbõ lé gólĩyî drã trá rî, gólĩyî õrî ró bê zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó ûrú ʼálâ õzõ Ôvârí kâtí. 7Nĩ ndrê trá, kậyị̂ Ôvârí drí ʼẽzó ngá ndrĩ ãngó ʼá nõ ʼbá yî ndẽlé rî âcâ trá. Ĩtí rî, nĩ rî lị̃fị́ lõmbâ bê, nĩ õrî ró bê zãâ rĩʼá rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí kậyị̂ vósĩ cé. 8Gõʼdá ĩtí rî, ngá tã lâ drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ ãnî drí ʼẽlé rî ĩʼdî nõ, nĩ lẽ ãnî ãzí-ãzí yî ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, tãlâ õjílã lẽlẽ ʼdî rî âʼdô ãnî ʼbãʼá njãâ õjílã ãzí âyélé tã õnjí gólĩyíkâ ʼẽlé ãnî drí rî ʼbá yî ʼásĩ. 9Nĩ rî õjílã ãzí lậgúlị́ ãnî drí ʼbã ʼá cú ĩtí tã ị̂sũ-ị̂sũ rị̃ rị̃ rî ãkó. 10Ôvârí fẽ mbârâkã lôsĩ íyíkâ ʼẽ kâ trá ãnî drí ãlô-ãlô ndrĩ ngĩíngî. Ĩtí rî, nĩ ʼê lôsĩ tíbê gólâ drí mbârâkã lâ fẽlé trá ãnî drí ʼdĩ dódó õzõ rû ị̂ʼbũ ʼbá tãndí kâtí, ãʼdô ró bê ãnî drí ãnî ãzí-ãzí yî pãzó ĩʼdî sĩ lâ. 11Ĩtí rî, nî ãzâ, õzõ Ôvârí õfẽ mbârâkã tã pẽpẽ kâ ĩʼdî ní drí rî, gõʼdá ní pẽ tã âtî-âtî gólâ drí tã nị̃nị̃ lâ fẽlé trá ní drí ʼdĩ dódó. Nî ãzâ, õzõ Ôvârí õfẽ ní drí mbârâkã rû ị̂ʼbũ kâ ĩʼdî õjílã ãzí drí rî, ní ị̂ʼbũ rû gólĩyî drí fãfã gólâ Ôvârí drí fẽlé trá ní drí ʼdĩ sĩ ndrĩ. Ãnî ndrĩ nĩ ʼê tã ʼdî ʼbá yî ĩtí, tãlâ úlûyị̂ ró Ôvârí Yésũ Krístõ rî tãsĩ, tã gólĩyî ãnî drí ʼẽlé ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Kúmú Yésũ mbârâkã bê ngá ndrĩ drị̃lị́ rî ãâʼdô ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Ãâʼdô ĩtí. 12Ámâ rû-lẽ-ãzí yî má drí lẽlé trá rõô rî ʼbá yî, lâṇõ gólĩyî rĩ ʼbá ãnî ʼẽlé rî õlîjã ãnî drị̃ kô. ʼDĩî âʼdó kô ngá ʼẽ ʼbá ãnî drị̃ ʼbãlé lîjãlé rî ĩʼdî. 13Võ lâ ʼá rî, nĩ âʼdô ãyĩkõ ró, tãlâ nĩ rî ʼdĩ lâṇõ Yésũ Krístõ rî ʼẽ ʼbá rî ậmúʼá gólâ bê. Õzõ ãʼdô trá ĩtí rî, gõʼdá nĩ âʼdô ʼbãʼá ãyĩkõ ró kpãkã ãlô Yésũ bê kậyị̂ gólâ drí ʼẽzó âgõlé ʼbãlé ị̂njị̃lị́ rõô kpá âʼdólé mbârâkã bê ãngó nõ drị̃lị́ rî sĩ. 14Õzõ óõrî ãnî lôʼdálé tãlâ ãnî krístõ ʼbá ʼî rî, ʼé ngá kô, Ôvârí âʼdô õrẽ fẽʼá ãnî drí. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ gólâ âʼdó ʼbá ãmbá lậvũlị́ gạ̃rạ̃ rî âʼdô rĩʼá ãní bê ãnî pãlé mbârâkã íyíkâ sĩ. 15Õzõ nĩ ũûsû lâṇõ rî, nĩ ûsú kô ãzí-ãzí fũfũ tãsĩ, ngãtá ngá õjílã ãzí kâ ûgũ-ûgũ lâ tãsĩ, ngãtá tị̂ sõsõ tã õnjî-õnjî õjílã ãzí kâ ʼá rî tãsĩ, ngãtá ngá ndrĩ õnjî-õnjî ãzâ ʼbá yî ʼẽ ʼbá lâṇõ âsélé ãnî drị̃ị̂ rî ʼbá yî ʼẽʼẽ lâ tãsĩ. 16Gõʼdá õzõ nĩ ũûsû lâṇõ tãlâ ãnî krístõ ʼbá ʼî rî, ãnyĩ lâ õgâ ãnî drị̃ị̂ kô. Nĩ lûyị̂ Ôvârí kậyị̂ lâṇõ ʼdî kâ ʼá, tãlâ ãnî rĩʼá õjílã gólĩyî Yésũ Krístõ rî rú bê rî ĩʼdî. 17Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí rĩʼá tã-vó õjílã kâ kĩʼá lâṇõ rĩ ʼbá gólĩyî ʼẽlé ãngó ʼá nõ sĩ. Ôvârí âʼdô rĩʼá tã-vó õjílã nyãányâ lâ íyíkâ rî ʼbá yí kâ kĩʼá sị́sị́. Õzõ gõʼdá gólâ ãâʼdô tã-vó ãmâ õjílã gólâkâ ró rî ʼbá yí kâ kĩʼá rî, gõʼdá lâṇõ âʼdô ʼẽʼá âʼdólé õjílã tã lẽ ʼbá tã Ôvârí kâ nõ ʼá kô rî ʼbá yî drị̃ị̂ rî lậvũlị́ gạ̃rạ̃ ángô tí yã? 18ʼDĩî rî, âʼdô âʼdóʼá nyé õzõ búkũ Ôvârí kâ drí âtálé trá rî kâtí, "Õzõ ãʼdô gõʼdá âmbâ-âmbâ ró õjílã Ôvârí kâ drí ngá pãzó rî, ãʼdô tã âʼdô íyíkâ âʼdóʼá kó nĩ õjílã gólĩyî tã õnjí ʼbá ró Ôvârí rî rõ ʼbá kô rî ʼbá yî drí yã?" Úlị́ Mãnĩgõ 11.31 19Õzõ Ôvârí õlẽ trá lâṇõ drí ãnî ʼẽlé rî, ʼdõvó nĩ ʼbã ãnî nyãányâ nyé gólâ drị́gạ́, gólâ õndrê ró ãnî vó nĩ lâṇõ ʼdî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ. Gólâ ĩʼdî tíbê ãnî ʼbã ʼbá rî, gõʼdá gólâ îcá kô ãnî âyélé ãnî drị̃ị̂ sĩ ĩtí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\