1 Pétẽrõ 5

1Gõʼdá ngbãângbânõ má âtâ ãnî gólĩyî ʼbã ʼbá drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ ró õzõ má tí rî yî drí. Mâ rî gógó nyãányâ lâ, má ndrê lâṇõ Yésũ Krístõ rî ʼẽ ʼbá rî trá cú ámâ lị̃fị́ sĩ, gõʼdá má drí tã lâ âtázó õjílã ãzí drí. Ị̃zạ́tú rî, má âʼdô rĩʼá Krístõ bê kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó ãmbã gólâkâ rî âʼdálé õjílã ndrĩ drí rî tú. Má lôʼbã rúʼbạ́ ãnî drí kĩ, 2nĩ ndrê õjílã gólĩyî Ôvârí drí fẽlé trá ãnî drí vó lâ ĩyî ndrẽlé rî yî dódó. Nĩ ndrê vó lâ ĩyî dódó, tãlâ pạ̃tị́ị̃ nĩ lẽ trá ʼẽlâ ĩtí, âʼdó kô kĩ, nĩ ʼê ʼdĩî tótó tãlâ ʼdĩî trá lôsĩ ãníkâ rĩʼá ʼẽlé ậdị̂ ûsúzó ʼá lâ rî ĩʼdî. 3Nĩ ʼbã ãnî kô ãmbá ró õjílã gólĩyî Ôvârí drí fẽlé trá ãnî drí vó lâ ĩyî ndrẽlé ʼdĩ ʼbá yî drị̃lị́. Gõʼdá ĩtí rî, nĩ rî ãníkâ tãndí ró, tãlâ gólĩyî õtrõ ró bê lârâkô ãníkâ ĩʼdî. 4Ĩtí rî, gõʼdá Yésũ Krístõ âʼdó ʼbá drị̃-ʼbá lôkí ʼbá ró rî, õtírĩ âgõô rî, gólâ drí ạ́pạ̃ drị́-ʼâ ró gólâ tíbê rĩ ʼbá zãâ gbạ́dú ró rî fẽzó ãnî drí. 5Gõʼdá má âtâ tã kpá ãnî gólĩyî rĩ ʼbá drẽ mbãlé óʼdí rî ʼbá yî drí. Nĩ ârî úlị́ õjílã gólĩyî sị́sị́-lésĩ ãnî drí rî ʼbá yí kâ. Gõʼdá ãnî ndrĩ rĩʼá õzõ rû ị̂ʼbũ ʼbá kâtí rû ị̂ʼbũlị́ ãnî ãzí-ãzí yî drí. Nĩ ʼbã ãnî kô ãmbá ró gólĩyî drị̃lị́. Nĩ ʼê tã ʼdî ʼbá yî ĩtí, tãlâ búkũ Ôvârí kâ âtâ kpá trá kĩ, "Ôvârí gã dó õrẽ fẽlé õjílã gólĩyî lómbé-lómbéwá ʼbá ró rî yî drí. Gõʼdá ĩtí rî, gólâ fẽ õrẽ õjílã gólĩyî ĩyî ʼbã ʼbá âʼdólé ngá fínyáwá ró rî ʼbá yî drí." Úlị́ Mãnĩgõ 3.34 6Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, nĩ sõ ãnî drị̃ Ôvârí mbârâkã ãkĩ bê rî zẽlé ngá fínyáwá ró, gõʼdá gólâ âʼdô õjílã ʼbãʼá ãnî ị̂njị̃lị́. 7Nĩ fẽ lâṇõ gólĩyî rĩ ʼbá ãnî ʼẽlé rî yî Ôvârí drị́gạ́, tãlâ gólâ rî nĩ ãnî vó ndrẽlé dódó. 8Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, tãlâ ãnî ạ̃jú-ʼbá-ãzí Sãtánã, rĩʼá ãnî lûndrũʼá õzõ kạ̃mị̃ kâtí. Gólâ rĩʼá ãnî lôndãʼá îzãlé. 9Ĩtí rî, nĩ rî zãâ tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ʼá gạ́gạ́ õzõ rákã fê kâtí pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Nĩ fû rû Sãtánã bê mbârâkã Ôvârí kâ sĩ, tãlâ Sãtánã õzó kô ãnî pẽê. Kậyị̂ lâṇõ kâ ʼá rî, tã ãâgâ ãnî drị̃ị̂ kĩ, krístõ ʼbá ãzâ ʼbá yî kpá bê ãngó ʼá rĩʼá ĩyî lâṇõ ãlô-ãlô ãnî drí rĩʼá ûsúlâ ʼdĩ ʼbá yî ûsúʼá õzõ ãní kâtí. 10Ôvârí lẽ ãnî rõô. Gólâ njĩ ãnî trá, ãʼdô ró ãmbã íyíkâ ậmúlị́ yí bê ạ̃dũkũ ãkó, tãlâ ãnî trá ngá ãlô ʼî Yésũ Krístõ bê. Lâṇõ ʼdî âʼdô ʼẽʼá ãnî ʼẽlé cé kậyị̂ dã sĩ. Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, Ôvârí rî nyãányâ âʼdô mbârâkã fẽʼá ãnî drí âdrézó gạ́gạ́, tãlâ ngá ãzâ ãlôlâ õzó kô ãnî pẽê. 11Õjílã ị̃ị̂njị̃ gólâ gõʼdá ũlûyị̂ ĩyî kpá gólâ Kúmú ĩyíkâ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Ãâʼdô ĩtí. 12Nõô ʼbá yî úlị́ ámákâ jõlé ãnî drí rî yî ĩʼdî. Sĩlĩvánõ îgĩ nĩ má drí. Gólâ õjílã tãndí rî ĩʼdî. Úlị́ ámákâ ʼdĩ ʼbá yî õsõ mbârâkã ãnî rú ãnî drí fĩî ậtũzó bê lâṇõ ndrĩ ʼásĩ. Má lẽ úlị́ ámákâ ʼdĩ ʼbá yî ãâʼdâ ró tã ãnî drí kĩ, pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró Ôvârí lẽ ãnî trá cú ĩtí tãkó ĩtí, ngá ãzâ ʼẽ ãkó gólâ drí. Nĩ lẽ tã lõvõ gólâkâ ãnî drí tãkó ʼdĩ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 13Gõʼdá krístõ ʼbá gólĩyî Rómã ʼálâ rî ʼbá yî ʼê ĩyî kpá nî-bê-yã ãnî drí ndrĩ. Gólĩyî kpá rĩʼá õjílã Ôvârí drí njĩlí trá ãnî tí rî yî ĩʼdî. Márãkõ gólâ âʼdó ʼbá õzõ ámâ mvá ífífí kâtí rî ʼê kpá nî-bê-yã ãnî drí. 14Nĩ ʼê nî-bê-yã ãnî ãzí-ãzí yî drí lõvõ sĩ. Tã ạ̃ʼdị́ ãâʼdô ãnî gólĩyî âʼdó ʼbá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî yî drí. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\