1 Tẽsãlõníkã lé ʼbá 1

1Mâ Póõlõ, má îgĩ wárãgã nô ãnî õjílã ãmâ átá Ôvârí gõʼdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê rî kâ rĩ ʼbá Tẽsãlõníkã ʼálâ rî ʼbá yî drí. Ãmâ, Sĩlĩvánõ yí bê, gõʼdá Tĩmátĩyã yí bê ʼê ĩyî nî-bê-yã ãmbá ãnî drí. Ôvârí õfẽ õrẽ ãnî drí tã ạ̃ʼdị́ bê. 2Ãmâ kárá rĩʼá ãwô-ĩtí ʼẽʼá Ôvârí drí ãnî tãsĩ. Gõʼdá mã ngô ãwó kpá kárá gólâ drí ãnî tãsĩ. 3Ãmâ drẽ kpá zãâ rĩʼá ãnî tã ị̂sũʼá ãmâ átá Ôvârí ágálé, tãlâ nĩ âʼdâ tã lẽlẽ ãníkâ ngbálí-ngbálí Ôvârí ʼá rî trá, gõʼdá kpá õjílã lôvó ãníkâ tákányĩ rî ʼbá yí bê tã ãnî drí ʼẽlé rî ʼbá yî sĩ. Gõʼdá ãnî kpá nĩngá sĩ lị̃fị́ ʼbãʼbã bê Yésũ Krístõ rî âgõ-âgõ tẽʼá. 4Ãmâ ậdrúpị̃ yî ãmâ îzó yí bê, mã nị̃ trá tã pạ̃tị́ị̃ ró kĩ nĩ rî, ãnî lôvó bê Ôvârí drị̃ị̂ gõʼdá gólâ drí kpá ãnî êpẽzó âʼdólé õjílã íyíkâ ró. 5ʼDĩî mã nị̃, tãlâ kậyị̂ ãmâ drí cãzó tólâ tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî âtálé ãnî drí ʼdĩ sĩ, pạ̃tị́ị̃ ró tã ãmâ drí âtálé ʼdĩ ʼbá yî âʼdó kô cú ĩtí ífí lâ yî ãkó. Nĩ nị̃ trá kĩ nĩ rî, tã ʼdî ʼbá yî rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ sĩ. Nĩ nị̃ kpá trá kĩ, tã âtî-âtî rĩʼá pạ̃tị́ị̃, tãlâ mã ʼê tã tãndí trá dũû ãmâ drí rĩrĩ ãní bê ʼdĩ sĩ. 6Gõʼdá nĩ ûsû lâṇõ trá, tãlâ nĩ ʼdê trá Yésũ vósĩ ãmá bê. Kpálé õjílã ĩîzã ãnî rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âʼdô ãnî ʼbãʼá âʼdólé ãyĩkõ ró, gõʼdá nĩ rî trá tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ʼá. 7Gõʼdá ngbãângbânõ rî, krístõ ʼbá ndrĩ ʼbạ̃drị̃ Gị̃rị́kị̃ kâ ʼálâ rî ʼbá yî ʼdê ĩyî trá ʼdó tã ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼẽlé ĩʼdî. 8Gõʼdá kpá Gị̃rị́kị̃ ũgú ʼálâ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî âtâ tã ãmâ drí tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ ʼá ʼdĩ tãsĩ. Îcá kô ãmâ drí tã ãzâ âtálé drílĩyî ãnî tãsĩ. 9Áâtâ trá kĩ nĩ rî, õzõ mã ãâcâ trá ãnî ngálâ rî, nĩ ârî ãmâ úlị́ ârî-ârî ãyĩkõ sĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, ãnî drí ípálé jãzó ĩʼdî ôvârí ãbãrãdãgõ ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yí kâ rî rú sĩ, gõzó ándrá-gạ́-sị́lị́ jãlé Ôvârí pạ̃tị́ị̃ rî drí. 10Gõʼdá ãnî ãâʼdô drẽ lị̃fị́ ʼbãʼbã ró âgõ-âgõ Ôvârí rî mvá Yésũ kâ ûrú lésĩ rî tẽʼá gólâ Ôvârí drí gólâ rî îngálé lîdrílí õdrã ʼásĩ rî, gõʼdá gólâ ʼẽ ʼbá âgõlé ãmâ pãlé õmbã Ôvârí kâ ãmâ drí tã õnjí ãmákâ tãsĩ rî ʼásĩ rî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\