1 Tẽsãlõníkã lé ʼbá 2

1Ãmâ ậdrúpị̃ yî ãmâ îzó yí bê, nĩ nị̃ trá kĩ, lôsĩ ãmákâ ãnî lãfálé rî âʼdó kô tã ãkó ĩtí. 2Ị̃tú ãmâ drí ʼbãzó Fị̃lị́pị̃ ʼálâ rî sĩ rî, õʼê ãmâ trá õnjí ró, gõʼdá áâtâ tã õnjí trá ãmâ rú, drẽ ãmâ drí cã ãkó Tẽsãlõníkã á tólâ rî. Kpálé ĩtí rî, Ôvârí âfẽ mbârâkã íyíkâ trá ãmâ drí tã âtî-âtî íyíkâ pẽzó ãnî drí. Gbõ lé õjílã bê dũû rĩ ʼbá tã õnjí âtálé ĩʼdî ãmâ rú rî, mã rî ãmákâ zãâ tã ʼdî ʼẽlé mbârâkã ãmákâ rî sĩ ndrĩ. 3Gõʼdá nĩ ndrê trá kĩ, mã rí kô tã ʼdî pẽlé tã ị̂sũ-ị̂sũ õnjí sĩ ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼá ngãtá ãnî âdólé ĩʼdî. 4Ôvârí ʼbã lị̃fị́ ãmâ drị̃ị̂ âʼdólé tã âtî-âtî íyíkâ tãndí ró ʼdĩ pẽlé, tãlâ cé gólâ ĩʼdî tã ómvó tõ ʼbá tõ ãmâ ʼá rî. Mã lẽ tótó Ôvârí rî ʼbãlé ĩʼdî âʼdólé ãyĩkõ ró, âʼdó kô õjílã ãzí ʼbãlé ĩʼdî. Gõʼdá mã rí kpá kô rĩʼá mãnĩ ʼẽlé ãnî drí. 5Mã rí kô rĩʼá úlị́ âsô-âsô âtálé ĩʼdî ãnî drí, tãlâ nĩ ãâfẽ ró ậdị̂ bê ãmâ drí. ʼDĩî Ôvârí nị̃ trá ndrĩ. 6Mã lẽé kô ãnî õjílã ãzâ ʼbá yí bê rî drí ãmâ lûyị́lị́. 7Íyíkâ fí rĩʼá mbị̂ ãmâ drí ngá zị̃zó ãnî tị́, tãlâ ãmâ rĩʼá lãjóʼbá Yésũ kâ ĩʼdî rî drí. Gõʼdá mã ʼé kô. Bê-rî ãmâ rĩʼá ãnî drí õzõ ândrê tãndí gólâ rĩ ʼbá íyî mvá ãrómẽyá ró rî vó lâ ndrẽlé dódó rî kâtí. 8Mã âtâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ trá ãnî drí, tãlâ ãnî lôvó bê rĩʼá ãmâ ʼá rõô. Gõʼdá mã ʼê ngá tíbê rĩʼá ʼẽlâ rî trá ãkí ãkó ãnî drí rî. 9Mã ʼê ngá trá úrị̃ sĩ võ võ ị̃tú kárá bũúũ ngạ́cị̂ ʼá, tãlâ ãmâ ʼâ tãsĩ. ʼDĩî drẽ ị̃tú ãmâ drí âʼdózó tólâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽʼá ãnî drí rî sĩ. Mã ʼê ĩtí, tãlâ mã õzó kô rĩî lâṇõ ngá zị̃zị̃ kâ sõlé ãnî rú. 10Tã ãkí ãkó ãmâ drí âtálé trá nõ rĩʼá pạ̃tị́ị̃. Ãnî nyãányâ Ôvârí yí bê nị̃ trá, mã ʼê tã âʼdó ʼbá mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ĩʼdî ãnî tã lẽ ʼbá yî lãfálé. 11Mã ʼê ãnî ãlô-ãlô, té õzõ mvá rî átá drí rĩrĩ mvá lâ yî nyãányâ ró rî yî ʼẽlé rî kâtí, 12ʼdíyî îcî-îcî, gõʼdá kpá tã-drị̃ lôgõ-lôgõ tã mbị̂mbị̂ Ôvârí rî ʼbã ʼbá âʼdólé ãyĩkõ ró rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî rî sĩ. Gólâ rî gógó ĩʼdî ãnî ậzị́ ʼbá âʼdólé íyíkâ ró kũmũ íyíkâ zẽlé ãmbã íyíkâ nị̃lị́ rî. 13Mã lûyị̂ Ôvârí kárá, tãlâ nĩ õtírĩ tã âtî-âtî ârí ãmâ sị́lị́ sĩ rî, nĩ ị̂sũú kô kĩ, ʼdĩî tã âtî-âtî õjílã sị́lị́ sĩ rî ĩʼdî. Nĩ nị̃ ãníkâ cé tã âtî-âtî rî ʼdĩ ãâʼdô trá Ôvârí sị́lị́ sĩ. Ôvârí rĩʼá tã ʼẽʼá úlị́ íyíkâ ʼdĩ sĩ ãnî gólĩyî tã lẽ ʼbá gólâ ʼá rî yî drí. 14Tã rî nõ ʼê rû ãnî drí nõ, té õzõ drílâ rû ʼẽrẽ trá kạ̃nị́sạ̃ Ôvârí kâ võ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ Yũdạ́yạ̃ ʼálâ rî ʼbá yî drí rî tí. Õjílã ãníkâ rî ʼbá yî îzã ãnî kpá té õzõ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí rĩrĩ krístõ ʼbá Yũdạ́yạ̃ ʼálâ rî ʼbá yî îzãlé rî kâtí. 15Õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ûfû Kúmú Yésũ tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ yí bê nĩ, gõʼdá nõô gólĩyî rĩʼá ãmâ îzãʼá ĩyî. Ôvârí trá rĩʼá õmbã ró lậvũlị́ kôrô tã gólĩyî drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ tãsĩ. Mã nị̃ trá kĩ nĩ rî, gólĩyî jâ rû trá âʼdólé ạ̃jú-ʼbá-ãzí ró õjílã drí ndrĩ, tãlâ gólĩyî lẽ ʼdî rû lôʼbãlé pávó tị̂ âʼbãzó bê ãmâ drí, mã õzó lạ́tị̂ Ôvârí kâ ngá pãzó rî tã lâ âtá õjílã âʼdó ʼbá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró kô rî ʼbá yî drí. Tã õnjí ʼdĩ ʼbá yî êʼbê rû trá lậvũlị́ kôrô tã õnjí gólĩyíkâ ãzâ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, Ôvârí âʼdô pạ̃tị́ị̃ lâṇõ fẽʼá gólĩyî drí. 17Ãʼdô cé ãmâ rî gógó tãsĩ rî, ãmâ ậdrúpị̃ yî ãmâ îzó yí bê, mã câ lãfálé trá ãnî rú sĩ ạ̃kû ró. Gõʼdá ãmâ kpá fí zãâ rĩʼá ãnî tã ị̂sũʼá. Ãmâ trá tã ị̂sũ-ị̂sũ ạ́ngị́ bê ãnî ndrẽzó óʼdí. Mã rî trá tã ʼẽlé ânĩzó ãnî ngálâ. Mâ Póõlõ rî gógó nyãányâ lâ îtónã trá tã ị̂sũlị́ cãzó tólâ ândâlâ rị̃, gõʼdá Sãtánã lôgâ mâ dó. 19Ãmâ, mã lẽ rĩʼá ãnî ndrẽlé ĩtí lâ ʼdĩ ró, tãlâ ãnî rî gógó nyãányâ lâ, ị̃tú gólâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí âgõzó rî tú, gólâ âʼdô tã âtáʼá kĩ nĩ rî, mã ʼê tã trá tãndí ró ãnî tãsĩ. Gõʼdá vólé drị̃ lâ ʼásĩ rî, mã âʼdô ʼbãʼá ãyĩkõ ró.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\