1 Tẽsãlõníkã lé ʼbá 3

1Tã ị̂sũ ãmákâ ãnî tãsĩ rî îcâ trá lậvũlị́ kôrô. Ĩʼdî ʼdĩ, ãmâ drí ngãzó tã ị̂sũlị́ Tĩmátĩyã rî jõzó. Tĩmátĩyã rî ʼdĩ ãmâ lậmû-ãzíyã ʼî. Ôvârí ʼbã gólâ ãmá bê rĩʼá tã íyíkâ pẽlé õjílã drí. ʼDĩî mã lâkî ãmákâ drẽ ãkpãkãʼdã Átẽnã ʼá nõngá. Nĩngá sĩ, ãmâ drí tã âtázó gólâ drí ãnî îcílí tã lẽlẽ ãníkâ ʼbãlé ãmbá Yésũ ʼá, 3tãlâ õjílã ãzâ ãlô ãnî lãfálé ʼásĩ õzó úlị́ Ôvârí kâ âyé lâṇõ drí sĩ. Gõʼdá nĩ nị̃ kpá trá lạ́tị̂ ãmákâ ãní bê rî rĩʼá lâṇõ kâ ʼî. 4Kậyị̂ ãmâ drí âʼdózó drẽ ãní bê tólâ rî, mã pẽ úlị́ rî ʼdĩ trá sị́sị́ ãnî drí. Mã kĩ nĩ rî, nĩ âʼdô kpá lâṇõ ûsúʼá. 5Gõʼdá ĩtí rî, tã ị̂sũ-ị̂sũ ãmákâ ãnî tãsĩ rî drí ʼdẽzó lîbálé ạ́ngị́ ró. Gõʼdá ãmâ drí Tĩmátĩyã rî jõzó ãnî ngáá tólâ, tãlâ tã lẽlẽ ãníkâ ʼbãlé trá rî ârízó bê sị́lị́ lâ ʼásĩ, ngã tí ãʼdô trá tólâ ángô tí yã rî. Mâ rĩʼá ũrị̃ ró, tãlâ má ị̂sũ tã kĩ nĩ rî, Sãtánã âʼdô ãnî âdóʼá. Gõʼdá ʼdĩî, tí tã ãmákâ ʼẽlé trá tólâ nã âʼdô âʼdóʼá ápé fạ́rạ́ngạ́ngạ́ ró. 6Gõʼdá Tĩmátĩyã âgõ drẽ kpá trá ãnî ngá lésĩ. Gõʼdá gólâ drí tã âtázó ãmâ drí tã lẽlẽ ãníkâ Ôvârí ʼá gõʼdá kpá õjílã lôvó bê rî tãsĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ, Tĩmátĩyã rî gógó drí ngãzó kpá tã âtálé kĩ nĩ rî, ãnî ãâʼdô drẽ zãâ rĩʼá tã ị̂sũ bê ãmâ tãsĩ âʼdólé ãnî drí lậmû-ãzíyã pạ̃tị́ị̃ rî ró. Gõʼdá drílâ ngãzó tã rî ʼdĩ pá lâ âtílí kĩ nĩ rî, nĩ lẽ ãmâ ndrẽlé kpá nyé õzõ ãmâ drí lẽrẽ ãnî ndrẽlé rî kâtí. 7Ngbãângbânõ rî, ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ậʼdị̂ trá ndrúndrú. Ãʼdô kpálé lâṇõ ãmbá ãmâ drí âʼdózó ĩʼdí bê lâ nõ rî, nĩ ʼbã ãmâ trá âʼdólé ãyĩkõ ró tã lẽlẽ ãníkâ sĩ. 9Mã ʼê ãwô-ĩtí ãmbá ãmbá Ôvârí drí ãyĩkõ ãnî drí ãmâ ʼbãzó trá ʼá lâ ãndrõ nô tãsĩ. 10Ãmâ rĩʼá drẽ zãâ ãwó ngõʼá mbârâkã sĩ Ôvârí drí, mã gõ ró kpá bê ãnî ngálâ tã ãzâ ngĩlí ạ̃tị́ ʼálâ ãnî pãzó. 11Mã ngô ãwó Ôvârí ãmâ átá drí gõʼdá kpá Kúmú ãmákâ Yésũ bê kĩ nĩ rî, gólĩyî nyãányâ ũnjị̃ lạ́tị̂ trậ ãmâ drí nĩzó bê cãlé ãnî ngálâ. 12Gõʼdá Ôvârí ãmákâ rî õʼê ãnî, ãnî lôvó ʼbãlé ãnî vó ʼásĩ lậvũlị́ kôrô ngbãângbânõ rî drị̃ị̂ sĩ, gõʼdá kpá ãnî ʼbãlé âʼdólé õjílã ãzí lôvó bê ãkí ãkó ãnî ʼá, kpá té õzõ ãmâ nyãányâ drí âʼdórẽ ãnî lôvó bê rî kâtí. 13Bê trá ĩtí rî, Yésũ õsõ mbârâkã ãnî ʼá, tãlâ ãmâ átá Ôvârí õndrê ró ãnî bê õzõ õjílã íyíkâ âʼdó ʼbá ĩyî tã õnjí ãkó rî ʼbá yí kâtí, ị̃tú Kúmú ãmákâ Yésũ drí âgõzó õjílã íyíkâ bê ndrĩ rî tú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\