1 Tẽsãlõníkã lé ʼbá 4

1Ãmâ drẽ rĩʼá cé tã fínyáwá ãzâ ʼbá yî îgĩʼá ĩʼdî ãnî drí. Mã âtâ úlị́ ãnî drí õzõ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî tã âtâ-âtâ Kúmú ãmákâ Yésũ kâ zẽlé rî kâtí. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, mã lôgõ tã kpá ãnî drí ngbálí-ngbálí, mã kĩ nĩ rî, nĩ ʼê ró tã tãndí bê, té õzõ ãmâ drí âtálé trá ãnî drí rî kâtí, tãlâ ũsû ró bê Ôvârí rú. Nĩ îtõ trá ĩtí rî, trá rĩʼá tãndí ró. Ãʼdô ĩtí rî, ʼdõvó nĩ ʼê tã rî ʼdĩ ʼbá yî lậvũlị́ kôrô nõô drị̃ị̂ sĩ. Nĩ ârî tã ãmâ drí âtálé trá ãnî drí sị́sị́ Yésũ kâ rî kpá trá, 3Ôvârí lẽ ãnî drí âʼdólé õjílã mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ró, gõʼdá kô âʼdólé õjílã ãvẽ ʼbá ró. 4Nĩ ãâʼdô tã trõ ʼbá ró lôvó rúʼbạ́ kâ drị́gạ́ sĩ. Ãʼdô trá ĩtí rî, võ âʼdô sũʼá Ôvârí rú, rĩrĩ tãndí rî ʼdĩ tãsĩ. 5Nĩ ʼbã ãnî kô ãvẽ drí lôfílí tã õnjî-õnjî rî ʼbá yî ʼẽlé, õzõ õjílã gólĩyî Ôvârí nị̃ ʼbá kô rî ʼbá yí kâtí. 6Nĩ ậyị̂ kô krístõ ʼbá ãzí õkó bê. Nĩ ʼê tã rî ʼdĩ ʼbá yî ãlôlâ kó kô, tãlâ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró Kúmú ãmákâ Yésũ âʼdô lâṇõ ạ́ngị́ fẽʼá õjílã tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽ ʼbá rî yî drí. Ĩʼdî ĩtí, ãmâ drí ãndrõ ngãzó tã âtálé ãnî drí ngbálí-ngbálí tã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 7Ôvârí lẽé kô õjílã íyíkâ drí rĩlí rĩrĩ ányâ sĩ, bê-rî gólĩyî drí rĩlí rĩrĩ mbị̂mbị̂ rî sĩ. 8Õzõ õjílã ãzâ ãlô õgã trá dó tã rî nõ ʼbá yî ârílí rî, tákõ gólâ gãá dó ʼdĩ kô cé tã õjílã mvá ãzí kâ ârílí, gólâ gã dó ʼdĩ tã Ôvârí kâ rî ʼbá yî ârílí ĩʼdî. Ôvârí lôfî Líndrí Tãndí íyíkâ nĩ ãmâ ʼásĩ. 9Tã ãzâ kpá bê rĩʼá nõtí lôvó tãsĩ. Úlị́ ãmákâ lôvó tãsĩ rî rĩʼá cé fínyáwá ĩtí, tãlâ Ôvârí âʼdâ lạ́tị̂ ãnî drí ãnî lôvó ʼbãzó ãnî vó ʼásĩ rî trá. 10Gõʼdá tã pạ̃tị́ị̃ ró, ãnî trá ʼdó tã rî ʼdĩ ʼẽʼá ĩtí ndrĩ krístõ ʼbá Mẽkẽdónĩyã ʼálâ rî ʼbá yí bê. Ĩtí rî, nĩ ʼê tã rî ʼdĩ ʼbá yî lậvũlị́ kôrô ngbãângbânõ rî drị̃ị̂ sĩ. 11Bê trá ĩtí rî, nĩ rî ãyĩkõ sĩ lâwã-lâwã ãkó. Nĩ sõ ãnî tị̂ kô tã tíbê âʼdó ʼbá ãníkâ ró kô rî ʼá. Nĩ gõ, nĩ ʼê lôsĩ ãníkâ mbârâkã sĩ té õzõ tã ãmâ drí âtálé trá ãnî drí rî tí. 12Nĩ ʼê tã rî ʼdĩ ʼbá yî té ĩtí, tãlâ õjílã gólĩyî drẽ tã Ôvârí kâ ârí ʼbá kô rî ʼbá yî ị̃ị̂njị̃ ró ĩyî ãnî bê, gõʼdá nĩ õzó ngá ndãâ nyãlé. 13Ãmâ ậdrúpị̃ yî ãmâ îzó yí bê, mã lẽ ãnî tã nị̃lị́ krístõ ʼbá ôdrã ʼbá trá rî yî tãsĩ, tãlâ nĩ õzó ãwó ngõô, õzõ õjílã gólĩyî ngá ãkó lị̃fị́ ʼbãzó drị̃ lâ rî ʼbá yí kâtí. 14Gõʼdá mã lẽ tã trá kĩ, Yésũ lîdrî trá õdrã ʼásĩ rî, gõʼdá mã lẽ tã kpá trá kĩ, Ôvârí âʼdô krístõ ʼbá ôdrã ʼbá trá rî yî îngáʼá, ãʼdô ró bê gólĩyî drí rû ûsúzó Yésũ bê kậyị̂ gólâ drí âgõzó ãngó drị̃ị̂ rî sĩ. 15Mã âtâ ãnî drí nõ tã Yésũ rî nyãányâ drí âtálé kĩʼá nĩ rî, krístõ ʼbá âʼdó ʼbá drẽ zãâ lédrẽ-lédrẽ ró kậyị̂ Yésũ drí âgõzó rî sĩ rî, îcá ĩyî kô nĩlí sị́sị́ krístõ ʼbá ôdrã ʼbá trá rî yî drí sĩ. 16Áâʼdô tã rî ʼbãʼá ʼẽlé, gõʼdá mãlãyíkã kúmú ró rî âʼdô ngãʼá ôtrélé, gõʼdá áâʼdô kpá gûnị́yạ́ võʼá tílíʼbá bê Ôvârí drí. Nĩngá sĩ rî, Kúmú ãmákâ Yésũ âʼdô ʼẽʼá âgõlé ûrú lésĩ. Gõʼdá krístõ ʼbá ôdrã ʼbá trá rî ʼbá yî âʼdô lîdríʼá ĩyî sị́sị́ õdrã ʼásĩ. 17Gõʼdá nĩngá sĩ, Ôvârí âʼdô ãmâ krístõ ʼbá âʼdó ʼbá drẽ zãâ lédrẽ-lédrẽ ró rî ʼbá yî êʼbéʼá vũdrị́ sĩ kậkậrậ ãlô trõlé ʼbũû ʼálâ mbãrãsãsã ʼá ãmâ ãzâ ʼbá yî tólâ nã ʼbá yí bê rû ûsúlị́ Kúmú ãmákâ Yésũ bê. Vólé drị̃ lâ ʼásĩ rî, mã âʼdô rĩʼá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó Kúmú ãmákâ Yésũ bê. 18Bê trá ĩtí rî, nĩ ʼdê mã pẽ tã lâ ãmâ ãzí-ãzí yî drí ãkí ãkó, tãlâ ãmâ rúʼbạ́ ạ̃ậʼdị̂ ró bê õdrã vólé drị̃ ʼásĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\