1 Tẽsãlõníkã lé ʼbá 5

1Ãmâ tã ãzâ ãkó âtálé kậyị̂ Yésũ drí âgõzó rî tãsĩ. 2Nĩ nị̃ trá kĩʼá nĩ rî, gólâ âʼdô âgõʼá íyî tã âjó ãkó, té õzõ ũgú gólâ ânĩ ʼbá kírî ngá ûgũlị́ rî kâtí. 3Kậyị̂ rî ʼdĩ sĩ rî, õjílã âʼdô rĩʼá tã âtálé kĩ nĩ rî, "Ãmâ lâṇõ ãkó." Nĩngá sĩ, kôrô lâṇõ ãmbá rî âʼdô âʼdéʼá gólĩyî drị̃ị̂, õzõ ngá lâzê-lâzê âfí ʼbá ʼwãâ õkó ʼẽ ʼbá trá ãnyî mvá tị̃lị́ rî drí rî kâtí. Gólĩyî pá ngá kô ãlôwálâ tã õnjí ʼdĩ ʼásĩ. 4Ãmâ krístõ ʼbá nị̃ trá kĩ nĩ rî, Kúmú Yésũ âʼdô âgõʼá ʼwãâʼwâ ĩtí. 5Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, mã êdê ãmâ nyãányâ njãâ gólâ rî âgõ-âgõ tãsĩ. Ãmâ rĩʼá ãmâ lị̃fị́ bê ngbậ. Ĩtí rî, tã õnjí âʼdé kô ãmâ drị̃ị̂, tãlâ ãmâ âʼdó kô rĩʼá ị́nị́rị́kúwạ́ ʼá. 6Ĩtí rî, mã ãâʼdô kákárá lị́mú kâtí lị̃fị́ lõmbâ bê. Mã âʼdô kô tã nị̃nị̃ ãkó õzõ õjílã drị̃ lâ yî âkólé âkô-âkô nyãsá límvó zẽlé rî ʼbá yí kâtí. 7Õjílã rî ậʼdú kõlé ngạ́cị̂ sĩ, gõʼdá kpá ĩtí õjílã rî õdrá mvũlị́ rĩʼá gólĩyî cĩlí rõô rî kpá ngạ́cị̂ sĩ. 8Gõʼdá ãʼdô ĩtí rî, mã ʼê tã õjílã ʼdî ʼbá yí kâ rî kô. Mã ãâʼdô ró bê-rî õjílã gólĩyî rĩ ʼbá zãâ lị̃fị́ bê ngbậ tã gólĩyî ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé rî tẽlé rî ʼbá yî ró. Mã ʼbã ãmâ lôvó ãmâ vó ʼásĩ, mã ʼbã ró lị̃fị́ ãlô Ôvârí drị̃ị̂, gõʼdá mã gõ ró kpá rĩlí lị̃fị́ ʼbãʼbã bê âgõ-âgõ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ rî tẽlé ĩʼdî. 9Ôvârí ʼé õmbã íyíkâ kô âʼdélé ãmâ drị̃ị̂. Gólâ lẽ ãmâ pãlé Kúmú Yésũ rî õdrã sĩ. 10Õzõ ãmâ lị̃fị́ õmbâ trá ãmâ rú Yésũ drí âgõrẽ tú rî, mã âʼdô rĩʼá tãndí ró Yésũ rî gógó bê. Õzõ ãʼdô kpálé õdrã ʼî ãmâ drí sị́sị́ Yésũ drí âgõ ãkó rî, mã âʼdô kpá zãâ rĩʼá gólâ bê. Âʼdô âʼdóʼá ĩtí, tãlâ ãmâ pã ʼbá Yésũ drã trá ãmâ võ ʼá. 11Ĩtí rî, nĩ sõ mbârâkã ãnî ãzí-ãzí yî ʼá. Gõʼdá nĩ lôpê gólĩyî, tã Ôvârí rî ʼbã ʼbá ãyĩkõ ró rî ʼẽlé. Ãnî rĩʼá tã ʼdî ʼbá yî ʼẽʼá ĩtí ngbãângbânõ. 12Ãmâ ậdrúpị̃ yî ãmâ îzó yí bê, mã lôʼbã rúʼbạ́ ãnî drí lậnjị̃ ʼbãzó bê õjílã Ôvârí kâ ʼbãlé rĩʼá tã îmbálé, ãnî lôkílí, gõʼdá kpá tã Ôvârí kâ ʼẽ ʼbá mbârâkã sĩ rî ʼbá yî drí. 13Nĩ ʼbã gólĩyî lôvó kpá, tãlâ tã drílĩyî rĩʼá ʼẽlâ ĩyî rî sĩ. Nĩ rî tị̂ ôcî-ôcî ãkó ãlôwálâ. 14Mã lôʼbã rúʼbạ́ ãnî drí tã nô ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî, nĩ âtî õjílã õvó ró rî ʼbá yî, nĩ îcî gólĩyî âʼdó ʼbá ũrị̃ ró tã ʼdíyî îzã-îzã kâ tãsĩ rî, nĩ ậmû drị́ gólĩyî tã lẽlẽ bê fínyáwá rî yî drí, nĩ ậtũ fĩî tã ányâ õjílã kâ drí sĩ. 15Nĩ lôgõ tã õnjí kô õjílã tã õnjí ʼẽ ʼbá trá ãnî drí rî drí. Ãʼdô kpálé ĩtí rî, nĩ lôndã tã tãndí ĩʼdî ʼẽlé ãnî vó ʼásĩ, gõʼdá kpá õjílã drí ndrĩ. 16Nĩ âʼdô ãyĩkõ ró ị̃tú vósĩ cé. 17Nĩ rî zãâ rĩlí ãwó ngõlé Ôvârí drí ị̃tú kárá. 18Tã ãzâ ʼbá yî õʼê rû kpálé rî, nĩ ʼê ãwô-ĩtí ãmbá ĩʼdî Ôvârí drí, tãlâ ãwô-ĩtí ʼẽʼẽ ʼdî tã Ôvârí drí lẽlé ârílí gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ Krístõ ʼá rî yî sị́lị́ sĩ rî ĩʼdî. 19Nĩ lôgâ õjílã kô õtírĩ rĩî ĩyî úlị́ âtálé õzõ tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ rî tí rî, tãlâ nĩ õzó tã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí rĩʼá ʼẽlâ rî lôgá. 21Nĩ ị̂sũ úlị́ õjílã rî ʼdĩ drí rĩʼá âtálâ ʼdĩ ĩtõ lâ. Nĩ ârî tãndí ró úlị́ gólâ âʼdó ʼbá Ôvârí kâ ró rî, nĩ gõ ró ʼẽlâ. 22Nĩ gã dó úlị́ gólĩyî âʼdó ʼbá Ôvârí kâ ró kô rî ârílí. 23Ôvârí rî nyãányâ rĩʼá kó cé ĩʼdî tã tị̂ dũû nõ ʼbá yî ndẽ ʼbá ʼî. Ĩtí rî, Ôvârí rî gógó nyãányâ lâ õndẽ ãnî êdê-êdê îcálé rĩlí yí bê õjílã tã mbị̂ ʼbá ró. Gólâ õndrê ãnî rî gógó vó lâ tã ị̂sũ-ị̂sũ ãníkâ bê, tã ʼẽʼẽ ãníkâ bê ndrĩ ʼdó kậkậrậ, tãlâ nĩ õzó âʼdó tã õnjí tẽtẽ rî bê, ị̃tú Kúmú Yésũ Krístõ õtírĩ âgõô rî sĩ. 24Ôvârí ậzị̂ ãnî trá âʼdólé õjílã íyíkâ ró. Gõʼdá tã pạ̃tị́ị̃ ró, gólâ âʼdô tã ãmbá drílâ tã lâ yî ʼbãlé trá ndrĩ ʼdî ʼbá yî ʼẽʼá. 25Ãmâ ậdrúpị̃ yî ãmâ îzó yí bê, nĩ ngô ãwó Ôvârí drí ãmâ tãsĩ. 26Nî-bê-yã ãmákâ ãnî drí tólâ rû âmvô-âmvô sĩ. 27Mã ʼbã tã âtâ-âtâ ãmákâ ãnî drí Kúmú ãmákâ Yésũ ândrá kĩ nĩ rî, ólã tã îgĩ-îgĩ ãmákâ nõ ãnî krístõ ʼbá yî drí ndrĩ. 28Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ ãâʼdô ãní bê. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\