1 Tĩmátĩyã 1

1Mâ Póõlõ, tíbê ʼbãlé lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ró tã Ôvârí ãmâ pã ʼbá ró rî kâ rî sĩ gõʼdá kpá tã Yésũ Krístõ, gólâ ãmâ drí rĩzó lị̃fị́ ʼbãlé drị̃ lâ rî sĩ. 2Má îgĩ wárãgã nô ní drí, Tĩmátĩyã. Nî rĩʼá õzõ ámâ mvá ífífí kâtí, tãlâ ní lẽ tã trá Yésũ Krístõ ʼá. Ôvârí tíbê ãmâ átá ró gõʼdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê, gólĩyî ʼâ ạ̃ậʼdị̂ ní rú, õfẽ õrẽ ní drí tã ạ̃ʼdị́ bê. 3Má ʼbã tã nô ní drí ngbãângbânõ, õzõ má drí tã ʼbãrẽ ní drí ị̃tú gólâ má drí ʼẽzó nĩlí Mẽkẽdónĩyã ʼálâ rî tí. Ní rî áníkâ ãkpã Ẽfésõ ʼá tólâ, tãlâ ní ʼbã ró tã õjílã ãzâ ʼbá yî drí, gólĩyî ãâyê ró tã îmbâ-îmbâ ányâ ʼdĩ vólé. 4Gõʼdá gólĩyî ãâyê ró kpá tị̂ ôcízó íʼdígówá gólĩyî tã ífí ãkó rî ʼbá yî tãsĩ rî, gõʼdá kpá tã gólĩyî drí õjílã lãfálé cãzó âʼdô ĩyî ạ́ʼbị́yạ́ yî rú vó ró rî. Õjílã õtírĩ rĩî tã ʼdî ʼbá yî âʼdálé gólĩyî drí rî, gólĩyî rî ĩyîngá gõʼdá lâwãlé ĩʼdî. Tã ʼdî ʼbá yî îcá kô õjílã pãlé ãlôwálâ, lạ́tị̂ gólâ õjílã pã ʼbá rî, âʼdô tã lẽlẽ Yésũ ʼá rî ĩʼdî. 5Tã ífí má drí tã ʼdî âtázó ʼdĩ, tãlâ krístõ ʼbá yî ndrĩ õlẽ ró ĩyî ãzí-ãzí bê pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, tãlâ gólĩyî rî tã õnjí ãkó tã ị̂sũ gólĩyíkâ ʼá, gõʼdá kpá tãlâ gólĩyî lẽ tã trá Yésũ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 6Õjílã ãzâ ʼbá yî ậvị̃ lạ́tị̂ gólâ âʼdó ʼbá mbị̂ rî trá. Gõʼdá gólĩyî lẽ bê kpálé tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ îmbálé rî, gólĩyî rî cé tã ífí ãkó rî ị̂ʼbị̃lị́ ĩʼdî, tãlâ gólĩyî nị̃ị́ tã ífí úlị́ ĩyî ífífí kâ rî ʼá kô, gõʼdá gólĩyî nị̃ị́ tã mbị̂ drílĩyî rĩʼá âtálâ tã nị̃nị̃ lâ sĩ rî kô. 8Mã nị̃ trá tã ʼbãʼbã Músạ̃ kâ rĩʼá tãndí ró tã âʼdázó õjílã drí ʼẽlé, õzõ õjílã õʼê tã lâ õzõ lạ́tị̂ gólâ tã lâ ʼbãzó rî tí rî. 9Tã ʼbãʼbã ʼdî óʼbãá kô tã kĩzó õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã mbị̂ ʼẽlé ĩʼdî rî ʼbá yî rú. Bê-rî óʼbã tã kĩzó õjílã gólĩyî tã Ôvârí kâ gã ʼbá dó rî rú. ʼDĩî ʼbá yî rĩʼá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã õnjí ʼẽlé rî ʼbá yî ĩʼdî, õzõ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá õjílã ãzí fũlị́ rî yî, ãzâ ʼbá yî îcá ʼbá cú ândrê lâ yî fũlị́ ngãtá átá lâ yî fũlị́ rî yî tí, 10õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ậyị́lị́ õjílã ʼbã ʼbá ágó lâ ró ngãtá õkó lâ ró kô rî ʼbá yí bê rî yî, ngãtá ậyị́lị́ ãgô ãzí bê gõʼdá kpá ʼdĩyímvá bê rî yî, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá õjílã ãzí ûgũlị́ gĩlí rạ̃gị́ị̃ ró rî yî, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá õnjõ âdólé ĩʼdî rõô rĩzó tã ʼbãlé ʼẽlé lãtrí sĩ, gõʼdá ʼé tã lâ ʼdĩ kô rî yî tí, 11gõʼdá kpá ĩtí õjílã gólĩyî vólé gã ʼbá trá dó tã má drí îmbálé trá gólĩyî drí Yésũ rî tãsĩ gólâ Ôvârí ãmbá ãmákâ rî drí tã lâ âtálé trá má drí pẽlé gólĩyî drí rî ârílí rî yí bê. 12Ámákâ rî, má ʼê ãwô-ĩtí Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí, tãlâ gólâ âfẽ fãfã nĩ má drí lôsĩ ʼdî ʼẽzó. Má ʼê ãwô-ĩtí gólâ drí, tãlâ gólâ ị̂sũ tã nĩ kĩ, má ãʼdô îcáʼá cú lôsĩ lânjã íyíkâ ʼdĩ ʼẽlé. Tã ʼdî kâ rî tí rî, gólâ drí ámâ zĩzó âʼdólé íyî lị̃fị́ ró rû ị̂ʼbũlị́ yí drí. 13Yésũ nị̃ trá kĩ nĩ rî, ạ̃kû ró rî, má rî trá tã õnjí âtálé yí rú, gõʼdá kpá rĩʼá gólâ rî mãlé. Má rî trá õjílã gólâkâ îzãlé. Gõʼdá má ʼélé bê tã õnjí ʼdĩ kpálé gólâ drí rî, gólâ rî ʼâ ậʼdị̂ trá má rú, tãlâ má ʼê tã ʼdî ʼbá yî ndrĩ ʼdó tã nị̃ ãkõ sĩ, má nị̃ị́ lạ́tị̂ mbị̂ âʼdô-âʼdô kâ kô, gõʼdá má lẽé bê tã gólâ ʼá drẽ kô rî. 14Ngbãângbânõ rî, Kúmú ãmákâ âʼdâ ngá lẽlẽ trá má drí gạ̃rạ̃. Ĩtí rî, má lẽ tã trá Yésũ Krístõ ʼá, gõʼdá má lẽ gólâ trá rõô. 15Ní ndrê drẽ, tã âtâ-âtâ tíbê õjílã drí âʼdózó mbị̂ tã lẽlé ʼá lâ rî ĩʼdî nõ, "Yésũ Krístõ rî gógó útị̂ ãngó ʼá nõ tã õnjí ʼbá pãlé." Gõʼdá mâ rî gógó, má ndrê ámâ ífífí bê rî, mâ rĩʼá tã õnjí ʼbá ʼî gạ̃rạ̃ tã õnjí ʼbá ãzí drị̃ị̂ sĩ. 16Õzõ má drí âʼdórẽ trá kpálé tã õnjí ʼbá ʼî ʼdĩ tí rî, Yésũ rî gógó âyê tã õnjí ámákâ trá ndrĩ. Gólâ ʼê ʼdĩ ĩtí, ãʼdô ró bê pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ gólâkâ âʼdálé õjílã drí. Pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ gólâkâ mâ tíbê tã õnjí ʼbá ró gạ̃rạ̃ rî drí rî tãsĩ rî, tã Yésũ drí ãmâ pãzó rî âʼdô ʼbãʼá tã âʼdâ-âʼdâ ró õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá gólâ ʼá ạ̃tị́ ʼá tólâ rĩzó gbạ́dú zãâ rî yî drí. 17Mã ị̂njị̃ Kúmú Yésũ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Mã lûyị̂ gólâ rî rú zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Kũmũ gólâkâ âʼdô âʼdóʼá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Õdrã fú gólâ kô ãlôwálâ. Gõʼdá íîcá kô gólâ rî ndrẽlé lị̃fị́ sĩ. Gólâ cé ĩʼdî Ôvârí pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ʼî. Ãâʼdô ĩtí. 18Ámâ mvá Tĩmátĩyã, má ʼbã tã trá ní drí âʼdózó ạ̃jú ʼbũ ʼbá tãndí Yésũ Krístõ kâ ró. Má ʼê trá ĩtí, tãlâ úlị́ gólâ Ôvârí drí âtálé õjílã ãzâ tị̂ lâ sĩ ạ̃kû ró ánî tãsĩ nâ rî tãsĩ. Úlị́ âtálé ánî tãsĩ rî ãâgâ ní drị̃ị̂. 19Ní rî tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ʼá gõʼdá ní rî tã mbị̂ ʼẽlé ĩʼdî. Õjílã ãzâ ʼbá yî gã ĩyî trá dó tã îmbâ-îmbâ gólâ mbị̂ rî lẽlé. Tã îmbâ-îmbâ tãndí ʼdĩ võ lâ ʼá rî, gólĩyî lẽ ĩyîngá gõʼdá tã îmbâ ányâ ĩʼdî. 20Ãgô gólĩyî rị̃ Hẽmĩnásĩ yî Ãlẽkẽzándã bê lẽ ĩyîngá tã îmbâ-îmbâ ányâ ĩʼdî. Ngbãângbânõ rî, má âyê gólĩyî trá Sãtánã drị́gạ́, gólĩyî ũnị̃ ró bê kĩ nĩ rî, yĩ îmbâ gõʼdá tã îmbâ-îmbâ ányâ Yésũ tãsĩ rî kô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\