1 Tĩmátĩyã 2

1Má ʼbã tã ạ́ngị́ nõ ní drí. Ãmâ krístõ ʼbá ró rî yî, mã îjî Ôvârí ngá gólâ îcá ʼbá ãmâ drí ndrĩ rî âfẽlé ãmâ drí. Mã ʼê kpá ãwô-ĩtí tã gólâ Ôvârí drí ʼẽlé ãmâ drí rî tãsĩ. Mã ʼê rãtáã Ôvârí rî îjílí ngá ãzâ ʼbá yî tãsĩ õjílã ãzâ ʼbá yî drí. 2Mã ʼê rãtáã kúmú ạ́ngị́ ạ́ngị́ rî ʼbá yî tãsĩ, gõʼdá kpá õjílã ndrĩ âʼdó ʼbá ĩyî lạ́tị̂ gólâ tã gólâ ʼdẽ ʼbá vũdrị́ kô kâ ʼá rî tãsĩ, tãlâ mã rî ró bê ạ̃ʼdị́ ró lâṇõ ãkó, gõʼdá ãmâ rî gógó drí rĩzó zãâ tã âʼdó ʼbá mbị̂ rî ʼẽlé ĩʼdî. 3ʼDĩî yî tã gólĩyî âʼdó ʼbá tãndí ró ãmâ drí ʼẽlé rî yî ĩʼdî. Drílĩyî Ôvârí gólâ ãmâ pã ʼbá rî ʼbãzó âʼdólé ãyĩkõ ró. 4Ôvârí ĩʼdî lẽ ʼbá õjílã pãlé ndrĩ. Gólâ lẽ kpá ãmâ drí ndrĩ tã îmbâ gólâ âʼdó ʼbá mbị̂ rî nị̃lị́ ĩʼdî gõʼdá kpá ʼẽlâ. Tã îmbâ ʼdĩ drí âʼdózó nõtí. 5Ôvârí gólâ pạ̃tị́ị̃ ró rî rĩʼá cé ãlô õjílã drí ãngó ʼá nõngá ndrĩ. Gõʼdá kpá õjílã rĩʼá cé ãlô tã êdé ʼbá ró ãmâ lãfálé Ôvârí bê rî ʼá, gólâ rĩʼá Yésũ Krístõ ĩʼdî. 6Gólâ drã trá ãmâ õjílã ndrĩ rî drí, drị̃ tĩ ʼbá ró. Ĩtí rî, kậyị̂ îcá ʼbá rî ʼá rî, Yésũ âʼdâ tã trá õdrã gólâkâ rî sĩ kĩ, Ôvârí lẽ õjílã pãlé ndrĩ. 7Âʼdô bê ĩtí rî, ĩʼdî gólâ drí ámâ zĩzó âʼdólé lãjóʼbá ró tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî pẽlé gõʼdá tã lẽlẽ pạ̃tị́ị̃ îmbálé ʼbạ̃súrú ãngó nõ kâ ʼásĩ ndrĩ. Má âdó õnjõ ʼî kô, má rî tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ âtálé ĩʼdî. 8Gõʼdá õzõ nĩ õtírĩ rû êʼbé rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí rî, nĩ ʼê rãtáã gólâ drí tã õnjí lậpị̂-lậpị̂ ãkó ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá, gõʼdá kpá õmbã ãkó õjílã ãzâ bê, gõʼdá kpá tã ị̂sũ gólâ lâwã-lâwã õjílã ãzâ bê rî kâ ãkó. 9Gõʼdá ãʼdô tã õkó kâ rî tãsĩ rî, má lẽé õkó drí rĩlí ítá gólĩyî ʼbã ʼbá ãgô drí lẽzó ậyị́lị́ gólĩyí bê rî sõlé kô. Gólĩyî õrî cé rĩʼá ĩyî êdélé ĩʼdî sũzó kô, âʼdó rĩzó drị̃ ʼdĩlí dáãbõ sõzó ʼá lâ, ngãtá bị́ ʼá, ngãtá ômbê ʼá yã rî kô. 10Tã ʼdî võ lâ ʼá rî, gólĩyî õʼê tã ĩyî drí ʼbãzó sũsũ ró rî ĩʼdî, âʼdô tã ʼẽʼẽ mbị̂ rî sĩ. Gólĩyî õʼê tã tãndí ĩʼdî, õzõ õkó gólĩyî rĩ ʼbá pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ rî kâtí. 11Gõʼdá õkó ị̃ị̂lị̂ tã kpá rĩzó íyî ífífí ʼbãlé rĩzó mãnísĩ ró õjílã gólâ ʼbã ʼbá mbârâkã bê gólĩyî drị̃ị̂ rî drí. 12Má lẽé õkó drí rĩzó ãgô lị̃fị́ îcílí tã Ôvârí kâ ʼá kô, ngãtá ʼbãzó ãmbá ró ãgô drị̃ị̂ yã rî kô. ʼDĩî võ lâ ʼá rî, má lẽ õkó drí rĩlí tị́tị́ ró. 13Tãlâ Ôvârí êdê Ádãmã sị́sị́, gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, drílâ gõzó Áwã rî êdélé Ádãmã drí õkó ró. 14Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Ádãmã âʼdó kpá ĩʼdî sị́sị́ Sãtánã drí âdólé rî kô, Sãtánã âdô õkó ĩʼdî. Tã ʼdî kâ rî tí rî, õkó ʼê tã õnjí trá tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ rú. 15Õzõ ãʼdô kpálé ĩtí rî, Ôvârí pâ õjílã trá ndrĩ mvá gólâ õkó ãzâ drí tị̃lị́ rî sĩ. Ĩtí rî, õkó rî ʼbá yî õrî tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ʼá. Gólĩyî õrî õjílã lôvó bê. Gólĩyî õrî tã gólâ Ôvârí rî cĩ ʼbá rî ʼẽlé ĩʼdî zãâ bạ̃dị̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\