1 Tĩmátĩyã 3

1Tã drị̃-ʼbá õjílã Ôvârí kâ rî kâ tãsĩ rî, tã âtâ-âtâ ãzâ rĩʼá nõtí tíbê tã lẽzó ʼá lâ pạ̃tị́ị̃ ró rî kĩ nĩ rî, õzõ õjílã ãzâ õcê rû trá ʼẽzó ʼbãlé drị̃-ʼbá õjílã Ôvârí kâ rî kâ ró rî, gõʼdá lẽ lôsĩ tãndí ʼẽlé ĩʼdî. 2Õjílã gólâ âʼdó ʼbá drị̃-ʼbá õjílã Ôvârí kâ rî kâ ró drí rĩlí cú ĩtí tã ányâ ãzâ ʼẽ ãkó, tãlâ õjílã ãzâ õzó tã õnjí ãzâ ûsú gólâ ngá lésĩ kô. Gólâ õrî rĩrĩ âʼdô ʼẽʼá ʼbãlé nõtí, ãâʼdô cé õkó bê ãlô. Gólâ ãâʼdô tã trõ ʼbá ró lôvó rúʼbạ́ kâ drị́gạ́ sĩ. Gólâ õrî mãnísĩ, gólâ ãâʼdô ị̂njị̃-ị̂njị̃ ró, âʼdô rĩrĩ gólâkâ rî ʼásĩ. Gólâ ãâʼdô õjílã gólâ ũmú ró yí drí ʼbã ʼá rî lôvó lâ ʼbã ʼbá ró. Gólâ ãâʼdô îcáʼá cú tã îmbálé dódó ãzí-ãzí drí. 3Gõʼdá gólâ ãâʼdô õdrá mvũ ʼbá ró rĩʼá gólâ rî cĩlí kô. Gólâ ãâʼdô ʼálé âdrã ʼbá ró rĩʼá rû fũlị́ kô. Gõʼdá gólâ ãâʼdô ʼdõnyá-ãzí drị̃ tũ ró, gólâ õrî lâwãlé kpá kô. Gólâ ãâʼdô ãrõ-ãrõ ʼbá ʼî lãfâ tãsĩ kô. 4ʼDĩî rî ʼásĩ ndrĩ rî, gólâ ãâʼdô íyíkâ njãâ íyî õkó rî îcílí dódó lạ́tị̂ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ. Gólâ ĩîcî íyî mvá yî dódó íyî rõlé kpá íyî ị̂njị̃lị́ gạ̃rạ̃. 5Õzõ õjílã ãzâ ĩîcâ ʼbã ʼálé íyî ífífí kâ vó lâ ndrẽlé kô rî, gólâ îcá kpá kô âʼdólé drị̃-ʼbá ró õjílã Ôvârí kâ drị̃ị̂. 6Drị̃-ʼbá õjílã Ôvârí kâ rî kâ ãâʼdô drẽ õjílã gólâ tã Ôvârí kâ drí ʼẽʼá jó ʼdị̃lị́ ʼá lâ rî ĩʼdî kô, gólâ õzó âʼdó ạ́rú-ạ́rúwạ́ ʼbá ró, Ôvârí drí tã-vó lâ kĩlí, õzõ gólâ drí tã-vó Sãtánã kâ kĩrĩ ạ́rú-ạ́rúwạ́ gólâkâ tãsĩ rî tí. 7ʼDĩî ʼásĩ ndrĩ rî, drị̃-ʼbá õjílã Ôvârí kâ rî kâ õrî rĩrĩ dódó sĩ, tãlâ õjílã ãzâ ʼbá yî âʼdó ʼbá krístõ ʼbá ró kô rî ũnị̃ ró ĩyî bê, gólâ rĩʼá õjílã tãndí ʼî, tãlâ õjílã õzó tã ányâ âtá gólâ rú, gõʼdá gólâ âʼdô ʼdẽʼá bãfí Sãtánã drí cãlé gólâ drí rî ʼá. 8Gõʼdá ãʼdô tã ngá kạ̃nị́sạ̃ kâ vó lâ ndrẽ ʼbá rî tãsĩ rî, gólĩyî õrî mãnísĩ, gólĩyî ãâʼdô ị̂njị̃-ị̂njị̃ ró âʼdô rĩrĩ gólĩyíkâ rî ʼásĩ. Gólĩyî ãâʼdô õdrá mvũ ʼbá ró rĩʼá gólĩyî cĩlí kô. Gólĩyî ãʼdô ãrõ-ãrõ ʼbá ʼî lãfâ tãsĩ kô. 9Gólĩyî õlẽ tã pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ tã îmbâ gólâ tíbê Ôvârí drí âʼdálé ãmâ drí ngbãângbânõ úlị́ Yésũ kâ sĩ rî ʼá. 10Ólẽ ngá kạ̃nị́sạ̃ kâ vó lâ ndrẽ ʼbá ndrẽlé ndrẽndrẽ dódó zĩlí ngãtá gólâ õjílã tãndí ʼî ngã kô yã rî. Õzõ ʼdĩî rî vósĩ, ũûjũ gólâ trá dódó cú ĩtí tã ányâ ãzâ ãkó rî, ʼdĩî gólâ ĩʼdî õjílã tãndí ró ãnî drí ʼbãlé ngá kạ̃nị́sạ̃ kâ vó lâ ndrẽ ʼbá ró. 11Ĩtí rî, ãʼdô drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ rî õkó lâ yî tãsĩ rî, gõʼdá kpá ândrê kạ̃nị́sạ̃ kâ rî tãsĩ rî, ólẽ gólĩyî drí rĩlí kpá dódó. Gólĩyî drí rĩlí tã ị̂njị̃-ị̂njị̃ sĩ, gólĩyî ãâʼdô tã mbị̂ ʼẽ ʼbá ró. Gólĩyî õrî rĩʼá úlị́ õnjí âtálé õjílã rú kô. Gólĩyî õrî õdrá mvũlị́ rõô kô. 12Ngá kạ̃nị́sạ̃ kâ vó lâ ndrẽ ʼbá yî drí ʼbãlé kpá õkó bê cé ãlô. Gólĩyî õrî kpá ʼdĩyímvá ĩyíkâ vó lâ ndrẽlé kpá ʼbã ʼálé ĩyíkâ ndrẽlé dódó. 13Õzõ ngá kạ̃nị́sạ̃ kâ vó lâ ndrẽ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî õʼê tã ʼdî ʼbá yî dódó rî, gõʼdá õjílã âʼdô gólĩyî ị̂njị̃ʼá. Gõʼdá gólĩyî drí kpá rĩzó tã gólĩyî drí lẽlé Yésũ Krístõ ʼá pạ̃tị́ị̃ ró rî tã lâ âtálé õjílã drí fãfã sĩ. 14Tĩmátĩyã, õzõ má õlẽ kpálé ʼẽʼá nĩlí ánî ndrẽlé ngbãângbânõ rî, gõʼdá õzõ má õngâ drẽ nĩlí ʼwãâ kô rî, wárãgã nô âʼdô lạ́tị̂ gólâ õjílã gólĩyî ʼbã ʼálé Ôvârí kâ rî kâ drí rĩzó lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽlé rî âʼdáʼá ní drí. Ãmâ õjílã Ôvârí gólâ rĩ ʼbá zãâ gbạ́dú rî kâ ĩʼdî, gõʼdá rĩ ʼbá tã mbị̂ gólâ rî tãsĩ rî ậtị̃lị́ rî ʼbá yî ĩʼdî. 16Nĩ ârî drẽ, tã lậpị̂-lậpị̂ ró gólâ ãmâ õjílã ʼbã ʼbá âʼdólé ngá ãlô ró Ôvârí bê rî Yésũ ĩʼdî. Yésũ ĩʼdî ânĩ ʼbá ûrú lésĩ tị̃lị́ ʼbã ʼbá õjílã mvá ró ãmâ drị̃ tĩ ʼbá ró rî. Gólâ kpá ĩʼdî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí îngálé õdrã ʼásĩ âʼdálé ãmâ drị̃ tĩ ʼbá ró rî. Mãlãyíkã âʼdô kpá trá gólâ bê lị̃fị́ drị̃ ʼbá ró gólâ drí. Gõʼdá Ôvârí trõ gólâ trá ûrú ʼálâ võ kãʼdâ-kãʼdâ íyíkâ rî ʼá. Gõʼdá gólâ ĩʼdî ãmâ drí rĩʼá tã gólâkâ pẽlé ãngó ãmbá nõ ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ rî. Gõʼdá gólâ kpá ĩʼdî õjílã ãzâ ʼbá yî drí tã lẽlé ʼá lâ ãngó ʼásĩ ndrĩ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\