1 Tĩmátĩyã 4

1Tĩmátĩyã, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âʼdâ tã trá ãmâ drí tã mbị̂ ró kĩ nĩ rî, ngbãângbânõ rî, tã îmbá ʼbá ãzâ ʼbá yî âʼdô tã lẽʼá tã ányâ gólâ líndrí õnjí drí âʼdálé gólĩyî drí rî ʼá. Drílĩyî tã lẽlẽ ĩyíkâ Yésũ ʼá rî âyézó. Gõʼdá gólĩyî nị̃ bê tã ʼdî kpálé tã ányâ ró rî, gólĩyî rî trá zãâ tã lẽlé ʼá lâ. Gólĩyî âʼdô trá õzõ õjílã gólâ rúʼbạ́ lâ drí ậrị́lị́ ậdị̂ ãmé ôtójõ ʼbá kô rî kâtí. Nĩngá sĩ rî, gólĩyî kĩ nĩ rî, yĩ ãâʼdô õjílã Yésũ kâ, rĩʼá õjílã ãzí âdólé õnjõ sĩ. 3Tã îmbâ gólĩyíkâ rĩʼá nõ, gólĩyî lẽé kô õjílã drí âʼdólé õkó bê. Gõʼdá gólĩyî âtâ kpá trá kĩ nĩ rî, âʼdó kô tãndí ró õjílã drí rĩzó ãʼwá ãzâ ʼbá yî nyãlé, tãlâ Ôvârí õzó ʼbãâ õmbã ró õjílã ʼdî ʼbá yí bê. ʼDĩî ʼdó õnjõ ʼî, tãlâ ngá ʼdĩ ʼbá yî Ôvârí ʼbã nĩ fẽlé gólĩyî drí ngá nyãnyã ró. Ôvârí ị̂sũ trá nõtí kĩ nĩ rî, gólĩyî tã lẽ ʼbá trá pạ̃tị́ị̃ tã îmbâ-îmbâ mbị̂ Yésũ rî tãsĩ rî ʼá rî yî drí ãwô-ĩtí ʼẽzó yí drí ngá nyãnyã ndrĩ ʼdî ʼbá yî tãsĩ. Má âtâ ĩʼdî nõ, tãlâ ngá ndrĩ Ôvârí drí ʼbãlé rî rĩʼá tãndí ró, âʼdó kô ngá gólâ Ôvârí drí âfẽlé ʼdĩ õjílã drí ãkípálâ gãlé. 5Má âtâ nõtí, tãlâ îtõ võ ʼá rî, Ôvârí ʼbã ngá ãmbá nõ ʼbá yî bê ndrĩ rî, gólâ drí ndrẽzó lâ rĩʼá tãndí ró, ãʼdô ró õjílã drí. ʼDĩî ʼásĩ ndrĩ rî, õjílã ũnị̃ ró bê kĩ nĩ rî, ngá ndrĩ ʼdî ʼbá yî, Ôvârí âfẽ nĩ ãmâ drí. Mã õʼê ãwô-ĩtí ãmbá Ôvârí drí tã lâ tãsĩ. 6Tĩmátĩyã, õzõ ní õrî tã má drí âtálé trá ní drí rî ʼbá yî îmbálé ánî ậdrúpị̃ krístõ ʼbá ró rî yî drí rî, áâʼdô ánî âʼdáʼá rû ị̂ʼbũ ʼbá tãndí Yésũ Krístõ kâ ró. Õzõ ní õʼê tã ʼdî ĩtí rî, ní âʼdô rĩʼá fãfã ûsúlị́ kôrô tã âtî-âtî gólâ ãmákâ ãmâ drí rĩʼá îmbálâ nõ sĩ. Tã âtî-âtî nã rĩʼá tã îmbâ tãndí ʼî ní drí tã lẽzó ndrĩ ʼdó ʼá lâ. 7Gõʼdá ní ârî íʼdígówá ányâ ʼdĩ ʼbá yî kô. Gólĩyî tã ífí ãkó. Gõʼdá ní ûjũ ánî ífífí ʼbãlé tã ʼẽlé gạ̃rạ̃ tã gólĩyî ãyĩkõ lâ drí Ôvârí rî cĩlí rî ʼá. 8Ní ʼê ĩtí, tãlâ õzõ õjílã ãzâ ũûjũ íyî rúʼbạ́ ʼbãlé âʼdólé mbârâkã bê rî, áâʼdô gólâ rî pãʼá kpá fínyáwá. Gõʼdá õjílã ãzâ õrî zãâ tã gólâ ãyĩkõ lâ drí Ôvârí rî cĩlí rî ʼẽlé ĩʼdî rî, áâʼdô gólâ rî pãʼá lậvũlị́ kôrô. Má âtâ ĩtí, tãlâ rĩrĩ tãndí ãmákâ âʼdô ãmâ pãʼá tã Ôvârí drí lẽlé ãmâ drí ʼẽlé ngbãângbânõ rî nị̃lị́ gạ̃rạ̃, gõʼdá kpá ãmâ ʼbãlé drị́-ʼâ ûsúlị́ õdrã ãmákâ vósĩ. 9Ní ndrê drẽ, tã âtâ-âtâ tíbê õjílã drí âʼdózó mbị̂ tã lẽlé ʼá lâ rî ĩʼdî nõ, 10Ôvârí gólâ rĩ ʼbá zãâ rî ĩʼdî ãmâ drí lị̃fị́ ʼbãzó drị̃ lâ ʼdíyî pã ʼbá õjílã ndrĩ tã gólâkâ lẽ ʼbá trá rî ʼbá yí kâ ró. 11Ní îmbâ tã ʼdî ʼbá yî ndrĩ, gõʼdá ní ʼbã tã lâ õjílã ʼdî ʼbá yî õʼê ró. 12Tĩmátĩyã, ní ʼbã âʼdô-âʼdô áníkâ ãʼdô lậnjị̃-lậnjị̃ ró õjílã ãzí lị̃fị́, drị́-ãcê ámákâ ʼdĩ bê, õzõ ní ãʼdô kpálé ʼdĩyímvá ró rî. Kpá ĩtí rî, ní âʼdâ tã õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá Ôvârí ʼá rî ʼbá yî drí, gólĩyî drí lạ́tị̂ tíbê drílĩyî ʼẽzó rĩlí tãndí ró rî nị̃zó. Ní âtâ úlị́ tãndí ĩʼdî gõʼdá ní ʼê tã mbị̂mbị̂ tãndí ró, ní lẽ õjílã, ní lẽ tã Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, ní âʼdô pị̃pị̂sị́lị́ bê tãndí ró tã ndrĩ ní drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼá. Ní âʼdâ lị̃fị́ õkó drí kô. 13Tãlâ má âgõó drẽ ʼwãâ ánî ngálâ kô rî, má lẽ ní sõ fãfã tã lẽ ʼbá yî ʼá, ãʼdô ró drílĩyî Ôvârí rî ị̂njị̃zó. Ní âʼdô njãâ úlị́ Ôvârí kâ pẽlé ãzí-ãzí drí, õzõ õtírĩ ĩyî rû êʼbé võ ãlô ʼá rî, ní îmbâ úlị́ ʼdĩ ʼbá yî tãndí ró. 14Ní njâ fãfã gólâ Ôvârí drí âfẽlé ní drí tã îmbázó cú ĩtí rî rú kô, ãmâ drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ õtírĩ drị́ ʼbãâ ní drị̃ị̂ rãtáã ʼẽzó ní drí rî. Ní ndrê tãndí ró fãfã gólâ fẽlé ní drí ʼdĩ, ní ʼê tã lâ tãndí ró, tã lâ ʼbã nî trá njãâ tã îmbálé. Úlị́ gólâ Ôvârí drí âtálé õjílã ãzâ tị̂ lâ sĩ ánî tãsĩ rî ʼbã nî trá njãâ mbârâkã bê tã îmbálé. 15Ní ʼbã ánî pị̃pị̂sị́lị́ ãlô âʼdólé âʼdô-âʼdô tãndí sĩ ãzí-ãzí lãfálé, gõʼdá kpá tã îmbâ-îmbâ tãndí îmbálé ĩʼdî. Õzõ ní õʼê ĩtí rî, õjílã ndrĩ âʼdô ndrẽʼá lâ kĩ, tã lẽlẽ áníkâ rĩʼá mbãʼá. Nî gõʼdá rĩʼá tã nô ʼbá yî ʼẽʼá gạ̃rạ̃ sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ. 16Tã ndrĩ ʼdî ʼbá yî ʼásĩ rî, ní mbã ní drị̃ị̂ rĩlí dódó gõʼdá kpá tã îmbâ-îmbâ tãndí îmbálé ĩʼdî. Ní rî ʼẽlâ ĩtí. Tãlâ ní õʼê ĩtí rî, âʼdô ánî ífífí pãʼá õdrã áníkâ vósĩ, âʼdô kpá õjílã gólâ rĩ ʼbá tã áníkâ ârílí rî pãʼá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\