1 Tĩmátĩyã 5

1Ní âtâ tã mbị̂ õjílã gólĩyî ãrãkã ró rî yî drí mãnísĩ, õzõ ní drí tã mbị̂ âʼdárẽ ánî átá drí rî tí, tãlâ gólĩyî õrî ró bê tãndí ró. Gõʼdá ní âʼdâ tã mbị̂ ĩʼdî kpá õkó gólĩyî ãrãkã ró rî yî drí, õzõ ní drí tã mbị̂ âʼdárẽ ánî ândré drí rî tí, kpá gólĩyî ãgô mvá ró rî drí, õzõ ánî ậdrúpị̃ drí rî kâtí, gõʼdá kpá õkó mvá ró rî yî drí, õzõ ánî îzó yî drí rî kâtí. Õzõ ní ãâʼdô bí tã âtáʼá õkó drí rî, ní âʼdâ lị̃fị́ drílĩyî kô. 3Ãnî ndrĩ, nĩ ndrê ạ̃yị́zị́ gólĩyî âʼdó ʼbá áró ãkó rî ʼbá yî vó lâ yî. Gõʼdá õzõ ạ̃yị́zị́ rî ʼdĩ ãʼdô mvá bê ngãtá ózõwá bê rî, áró gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî âʼdô gólâ rî vó ndrẽʼá nĩ. Gólĩyî âʼdô âʼdóʼá ngá ĩzã lâ drí ĩyî ândré ngãtá dẽdé ʼdĩ ʼẽ ʼbá rî ʼẽlé sị́sị́ drílâ, tãlâ ngá gólâ gólĩyî ândrê ʼdĩ drí ʼẽlé drílĩyî drẽ ãkpã gólĩyî drí âʼdózó drẽ fínyáwá rî võ lâ ʼá. ʼDĩî tã gólâ ãyĩkõ lâ drí Ôvârí rî cĩlí rî ĩʼdî. 5Õzõ ạ̃yị́zị́ ãʼdô áró ãkó pạ̃tị́ị̃ rî, ʼdĩî rî gólâ rî lị̃fị́ ʼbãlé tótó Ôvârí drị̃ị̂. Gõʼdá gólâ drí rĩzó rãtáã ʼẽlé ị̃tú vósĩ cé Ôvârí drí íyî pãlé. 6Gõʼdá ãʼdô ạ̃yị́zị́ gólâ rĩ ʼbá cé ngá gólâ ãyĩkõ lâ drí gólâ rî cĩlí rî lẽlé ĩʼdî rî, gólâ lẽé tã gólâ âʼdó ʼbá Ôvârí kâ ró rî kô. 7Tĩmátĩyã, ní ʼbã tã krístõ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, gólĩyî õʼê tã ʼdî ĩtí dódó, tãlâ óõzó tã ányâ âtá gólĩyî rú. 8Õzõ õjílã ãzâ õndrê ʼbã ʼálé íyî áró yí kâ vó lâ kô tãndí ró rî, ngîngî lâ íyî ândrê yî ngãtá íyî dẽdé yî vó kô rî, ʼdĩî kpá rĩʼá õzõ gólâ drí úlị́ Ôvârí kâ âyérẽ tí. Tã õnjí gólâkâ rî lậvũ trá kôrô õjílã gólâ tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá kô rî kâ drị̃ị̂ sĩ. 9Ạ̃yị́zị́ ãnî drí ʼẽʼá rú lâ yî îgĩlí pãlé ngá-ĩyínyâ sĩ rî ãâʼdô gólĩyî ndrô lâ yî drí lậvũlị́ trá nyâʼdî-nâ drị̃ị̂ sĩ rî ĩʼdî, gõʼdá kpá ậyị́ ʼbá ãgô ãzâ bê ágó lâ drị̃ị̂ sĩ kô rî ĩʼdî. 10Gõʼdá kpá gólâ rî rú drí rĩʼá lị̂kúlị́ tã ʼẽʼẽ tãndí íyíkâ ʼá rî ĩʼdî. Gólâ drí rĩzó õjílã pãlé kpálé lâṇõ ãmbá gólĩyî ʼẽ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ rî, drílâ ʼdĩyímvá íyíkâ lị̃fị́ lâ îcízó dódó. Gõʼdá gólâ kpá rĩʼá sị́ bê ârí ró õjílã gólĩyî lâṇõ bê rî drí, rĩʼá ngá nyãnyã fẽlé gólĩyî drí ʼwãâʼwâ. Gólâ drí âʼdólé ị̃tú vósĩ cé njãâ tã tãndí ʼẽlé ĩʼdî õjílã Ôvârí kâ drí. 11Nĩ îgĩ ạ̃yị́zị́ gólĩyî õkó mvá ró ʼdĩ ʼbá yî rú lâ yî gólĩyî ní drí ʼẽʼá pãlâ rî lãfálé kô. Tãlâ gólĩyî ĩtí ʼdĩ ʼbá yî drẽ ĩyî zãâ ágó lôvó bê ʼẽzó ágó ãzâ trõlé. Ĩtí rî, gólĩyî ʼbã lãtrítrí trá yĩ trõó ágó ãzâ kô, gõʼdá õzõ gólĩyî gõʼdá õtrõ ágó ãzâ trá óʼdí rî, gólĩyî njâ ĩyî lãtrítrí gólĩyî drí ʼbãlé ʼdĩ tã lâ trá, ʼdĩî trá gõʼdá tã õnjí ʼî, ʼé ĩyî tã ʼbãʼbã ĩyíkâ Yésũ drí rî tã lâ kô. 13Gõʼdá ãʼdô trá ĩtí rî, íîgĩ gólĩyî rú kô, gólĩyî õzó rĩî ĩyíkâ gbõ ĩtí tãkó nĩʼá ʼbã-tị̂ kpã bê nĩʼá tị̂ sõlé úlị́ õjílã kâ ʼásĩ. Gólĩyî rî kpá nĩʼá lậmú bê úlị́ ũnúnûwạ́ tã ngõngõ bê ʼbã-tị̂ ʼásĩ õjílã rú, ʼdĩî rî âʼdó tã drílĩyî ʼẽlé rî ĩʼdî kô. 14ʼDĩî rî tí rî, má ị̂sũ tã trá nõtí. Ạ̃yị́zị́ gólĩyî ʼbã ʼbá õkó mvá ró rî yî õtrõ ĩyî ágó óʼdí ũtị̂ ró ĩyî mvá ãzâ õndrê ró ĩyî ʼbã ʼálé ĩyíkâ vó lâ bê tãndí ró. Gólĩyî õʼê cé tã âʼdó ʼbá tãndí rî ĩʼdî õzó ãnî rú îzãâ. 15Má âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ, tãlâ ạ̃yị́zị́ ãzâ ʼbá yî rĩʼá, gólĩyî njâ Ôvârí rî tã trá gõʼdá gólĩyî cé õzõ Sãtánã rî ãzí-ãzí kâtí. 16Õzõ õjílã ãzâ tã lẽ ʼbá Ôvârí ʼá rî, ãʼdô ạ̃yị́zị́ bê íyî áró ró rî, gólâ õndrê vó lâ dódó, õzó lâṇõ ʼdî âyé õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ drí rĩzó ạ̃yị́zị́ ʼdĩ vó lâ ndrẽlé cé nĩ kô. Gõʼdá õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ õrî ró cé ạ̃yị́zị́ gólĩyî ʼbã ʼbá ĩzã ró áró ãkó îcá ʼbá ĩyî vó ndrẽlé kô rî ʼbá yî vó lâ ndrẽlé cé ĩʼdî. 17Krístõ ʼbá yî ãâʼdô drị̃-ʼbá ĩyíkâ rî ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ bê tãndí ró. Ãmbá lâ, gólĩyî ị̃ị̂njị̃ drị̃-ʼbá ĩyíkâ tã Ôvârí kâ pẽ ʼbá õjílã drí rî, gõʼdá kpá gólĩyî rĩ ʼbá îcílâ rî ʼbá yí bê. 18Nĩ ị̂njị̃ gólĩyî ngá fẽfẽ sĩ drílĩyî, tãlâ tã îgĩ Ôvârí kâ âtâ trá kĩ nĩ rî, "Nĩ âyê kõrõnyã ãníkâ ʼbã kâ rî ʼbá yî ngá nyãlé dódó, tãlâ gólĩyî rî nĩ ãnî pãlé." Gõʼdá áâtâ kpá nõngá kĩ nĩ rî, õjílã gólâ lôsĩ ʼẽ ʼbá rî tã lâ ʼdé vũdrị́ kô drị́-ʼâ fẽzó drílâ. 19Õzõ õjílã ãzâ ãâtâ úlị́ ãzâ ʼbá yî trá drị̃-ʼbá õjílã Ôvârí kâ rî kâ rî ʼbá yî rú rî, nĩ lẽ tã-drị̃ kô ʼwãâʼwâ tã gólĩyíkâ ʼdĩ bê, té õzõ lị̃fị́ drị̃ ʼbá ãʼdô bê rị̃ ngãtá nâ tã õnjí gólâkâ ʼdĩ ndrẽ ʼbá kĩʼá nĩ rî, gólâ ʼê trá pạ̃tị́ị̃ ró rî. 20Õzõ drị̃-ʼbá ãzâ õʼê tã õnjí trá pạ̃tị́ị̃ rî, nĩ âʼdâ tã õnjí gólâkâ ʼdĩ gólâ drí õjílã gólĩyî kạ̃nị́sạ̃ kâ ndrĩ ʼdî ʼbá yî ândrá, tãlâ ạ̃mbúkũ lâ ʼdĩ ʼbá yî õrô ró ĩyî tã bê tã õnjí ʼẽzó ĩyî ífífí rú. 21Nĩ âʼdô tã ʼẽʼẽ bê ĩtí ndrĩ drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ drí. Õzõ nĩ õʼê tã ʼdî ʼbá yî trá ĩtí rî, nĩ âmbê lị̃fị́ kô tã õnjí ãnî ãzí-ãzí drị̃-ʼbá ró rî kâ drị̃ị̂. Má lẽ ãnî drí lãtrítrí ʼbãlé Ôvârí ândrá gõʼdá kpá Yésũ Krístõ bê gõʼdá kpá mãlãyíkã Ôvârí kâ yí bê kĩ nĩ rî, nĩ ʼê tã má drí âtálé ʼdĩ ʼbá yî ĩtí drị̃-ʼbá tãsĩ. 22Õzõ nĩ õtírĩ ʼẽê õjílã ãzâ ʼbãlé drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ ró rî, nĩ ậrị̃ gólâ rî ũgúlị́ zãlô dîrî tã ʼẽʼẽ gólâkâ nị̃zó, âʼdó kô gólâ rî ʼbãzó cú ĩtí õmvórẽ lâ nị̃ ãkó. Tãlâ õzõ nĩ õʼbã õjílã tã õnjí ʼẽ ʼbá rî ĩʼdî drị̃-ʼbá ró ãnî drí rî, nĩ pâ ị́tị̃tị́ ngá lậnjị̃-lậnjị̃ ĩtí ʼdĩ ʼbá yî njị̃zó. 23Má âtâ ĩʼdî ãnî drí nõ, nĩ ʼbã õjílã kô drị̃-ʼbá ãníkâ ró cú ĩtí õmvórẽ lâ nị̃ ãkó tã õnjí gólâkâ tãsĩ. Nĩ ndrê drẽ, õjílã ãzâ ʼbá yî rî ĩyíkâ rĩʼá tã õnjí ʼẽlé ĩʼdî, gõʼdá ãzí-ãzí drí tã õnjí gólĩyíkâ ʼdĩ nị̃zó tõ. Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yí bê rî, tã õnjí gólĩyíkâ rĩʼá ʼẽlâ ị̃nị́nị̂ ró rî, rî rû âʼdáʼá ị̃zạ́tú ạ̃tị́ ʼá tólâ, kpá rĩʼá ĩtí õjílã ãzâ ʼbá yî tã tãndí gólĩyíkâ rĩʼá ʼẽlâ rî únị̃ tõ. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî tã tãndí gólĩyíkâ íîcá kpá nị̃lâ kô, âʼdô rû âʼdáʼá kpá ạ̃tị́ ʼá tólâ. Tĩmátĩyã, nî rĩʼá ʼâ lãzé bê kárá. Ní rî cé lị̃mvû mvũlị́ ĩʼdî ngá lãzé áníkâ ʼdĩ bê kô, ní ônjâ õdrá dã lũmvû bê ní drí mvũlị́, tãlâ ãlókõ bê ʼá lâ ánî ʼâ drí ậʼdị́zó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\