1 Tĩmátĩyã 6

1Rû ị̂ʼbũ ʼbá gólĩyî krístõ ʼbá ró rî yî ndrĩ ũnị̃ ĩyî tã gólâ kĩʼá nĩ rî, ĩyî lị́pị̂ ró rî ʼdó ĩyî drí ị̂njị̃lị́ lạ́tị̂ ndrĩ ʼásĩ. Gólĩyî õʼê ĩtí, tãlâ õjílã õzó úlị́ ányâ âtá Ôvârí rú kô, gõʼdá kpá gólĩyî õzó rĩî tã âtálé tã âtî-âtî ãmâ drí rĩʼá îmbálâ nõ rú. 2Rû ị̂ʼbũ ʼbá gólĩyî tíbê lị́pị̂ lâ yî drí ʼbãlé krístõ ʼbá ró rî õrô kpá gólĩyî, tãlâ gólĩyî lị́pị̂ ʼdĩ rĩʼá gólĩyî ậdrúpị̃ Kúmú Yésũ ʼá rî ĩʼdî. ʼDĩî kâ rî tí rî, gólĩyî âʼdô ĩyî lị́pị̂ yî pãʼá gạ̃rạ̃, tãlâ gólĩyî rî ʼdĩ kpá rĩʼá tã lẽ ʼbá ãzí pãʼá mbârâkã gólĩyíkâ ʼdĩ sĩ. Má lẽ ní drí õjílã îmbálé mbârâkã sĩ tã ʼdî ʼbá yî ʼẽlé ndrĩ. 3Tã gólâ ãmâ drí rĩʼá îmbálâ rî íyíkâ tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ĩʼdî, tã gólâ ãmâ ʼbã ʼbá rĩlí tãndí ró ãyĩkõ lâ drí Ôvârí rî cĩlí rî ĩʼdî. Õzõ õjílã ãzâ ĩîmbâ íyíkâ tã âtî-âtî ngĩî ãzâ ĩʼdî ãmákâ rú sĩ, gõʼdá gólâ õlẽ tã té tã âtî-âtî tãndí mbị̂ Yésũ Krístõ Kúmú ãmákâ ró rî tãsĩ rî ʼá kô rî, 4gólâ ạ́rú-ạ́rúwạ́ ʼbá ʼî, gõʼdá gólâ ârí úlị́ Ôvârí kâ nõ mbị̂ kô. ʼDĩî rî gõʼdá, gólâ lẽ íyíkâ rĩlí lâwã-lâwã ʼbãlé ĩʼdî ányâ ró tã îjî gólâ tã ífí ãkó rî ʼá, gõʼdá kpá lâwãlé úlị́ ífí ãlô-ãlô ʼá ĩyî lãfálé ʼásĩ. Tãlâ gólĩyî ndrĩ ʼálé lâ yî âdrã trá ĩyî ãzí-ãzí yî rú, gólĩyî rî kpá úlị́ ányâ âtálé ĩyî ãzí-ãzí yî rú. Gólĩyî rî tã ị̂sũlị́ kĩ nĩ rî, ĩyî ãzí-ãzí yî ãâʼdô tã ị̂sũ-ị̂sũ ányâ bê. Gõʼdá gólĩyî drí rĩzó tã ányâ ʼẽlé ĩʼdî. 5Gólĩyî drí kpá rĩzó ãzí-ãzí ʼálé îkólé, õngâ ró bê õmbã ró. Drị̃ lâ ĩyî îzã rû trá kpá pạ̃tị́ị̃ ró. Gólĩyî ị̂sị̃ ĩyî bị́-ʼbálé trá yĩ õzó tã ârí kô. Gõʼdá tã ʼdî kâ rî tí rî, gólĩyî ị̂sũ bê-rî kĩ, ãâʼdô rĩʼá tãndí ró ĩyî drí lãfâ ûsúzó õjílã drị́gạ́ sĩ tã Ôvârí kâ rî tãsĩ. 6Lạ́tị̂ gólâ ãmâ õjílã drí tã tãndí ûsúzó rî fí ĩʼdî nõ, rĩrĩ tãndí gólâ ãyĩkõ lâ drí Ôvârí rî cĩlí rî, gõʼdá kpá ʼbãlé ãyĩkõ ró rĩrĩ ãmákâ ʼá, ngá gólâ fínyáwá ãmâ drí ʼbãzó ĩʼdí bê lâ rî ʼbá yí bê ndrĩ. 7Mã zĩí tã lâ kô, îcâ trá ãmâ drí, tãlâ ãmâ cú ítá bê kpá ngá nyãnyã bê, tãlâ rĩrĩ ãmákâ nõ rĩʼá nõtí, kậyị̂ gólâ ãmâ tị̃zó ãngó nõ ʼá rî, ãʼdô ʼî ãmâ drị́gạ́ yã? Ngá yû. Gõʼdá mã õtírĩ drãâ rî, mã âʼdô gõʼá kpá ngá ãkó ãmâ drị́gạ́. 9Õzõ ãʼdô kpálé ĩtí rî, õjílã ãzâ ʼbá yî lẽ ĩyíkâ ĩyî drí âʼdólé ãrõ-ãrõ ʼbá ró. Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, gólĩyî drí rĩzó ậvị̃lị́ ʼwãâ lạ́tị̂ gólâ mbị̂ rî ʼásĩ rĩʼá tã õnjí ʼẽlé, gõʼdá kpá rĩʼá áyábálá ngá lôvó kâ ró. Tã nị̃ ãkõ sĩ, gólĩyî rî ĩyíkâ ãmbá lâ ngá ányâ tã ị̂sũlị́ ĩʼdî ĩyî ífífí tãsĩ. Gólĩyî îzã rû trá ndrĩ. 10Rĩʼá nõtí, ãrõ-ãrõ lôfî tã õnjí tị̂ dũû, tãlâ õjílã õrî ãmbá lâ tã lãfâ kâ ị̂sũlị́ ĩʼdî rî, tã õnjí ãmbá nõ ʼbá yî drí âʼdózó gólâ bê. Tã âʼdálé ĩʼdî nõ, ãrõ-ãrõ âʼdô õjílã ãzâ ʼbá yî âséʼá tã lẽlẽ ĩyíkâ Yésũ ʼá rî ʼásĩ, drílĩyî rĩzó ĩzã kõkõ ʼbãlé âʼdélé ĩyî drị̃ị̂. 11Ãʼdô ánî tãsĩ rî Tĩmátĩyã, ní âʼdô tã ãkó ʼẽlé ngá ndrĩ gólĩyî âʼdó ʼbá ányâ ró ʼdĩ ʼbá yí bê, tãlâ nî rĩʼá õjílã gólâ ʼdẽ ʼbá trá Ôvârí vó rî ĩʼdî. Ní ʼbã tã ị̂sũ-ị̂sũ áníkâ ãʼdô cé tã gólâ âʼdó ʼbá mbị̂ Ôvârí drí lẽlé ní drí ʼẽlé rî drị̃ị̂. Ní lẽ tã gólâ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, ní âʼdô kpá õjílã ãzí lôvó bê. Ní âʼdô pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ bê. Ní âʼdô kpá fĩî ậtũ-ậtũ bê kậyị̂ gólâ ní drí lâṇõ ûsúzó rî ʼá. 12Ní âmbê lị̃fị́ gạ́ tã gólâ Ôvârí kâ ní drí tã lẽzó ʼá lâ nõ ʼẽzó ndrĩ mbârâkã sĩ. Ní rî mbị̂ âʼdô tã lẽlẽ áníkâ ʼdĩ vó ró. Tã ʼdî kâ rî tí rî, ní drí nị̃zó lâ pạ̃tị́ị̃ kĩ nĩ rî, yí âʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúʼá. Ní ʼê lôsĩ Ôvârí drí mbârâkã sĩ, tãlâ gólâ zĩ nî trá âʼdólé lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó nõ ûsúlị́. Ní ʼbã tã nô ní drị̃ị̂. Ạ̃kû ró rî, ní îyâ tã kpá trá õjílã ãmbá ágálé kĩ nĩ rî, yí lẽ tã trá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ ʼá, yí âʼdô âʼdóʼá tã rõrõ bê tã lâ sĩ. Tã ʼdî kâ rî tí rî, ní âdrê gạ́gạ́ tã lẽlẽ áníkâ ʼá. 13Má ʼbã trá ní drí nõtí lãtrítrí sĩ Ôvârí ândrá, Ôvârí gólâ tíbê lôvó-lôvó âfẽ ʼbá ngá lédrẽ-lédrẽ drí ndrĩ rî, gõʼdá kpá Yésũ Krístõ ândrá gólâ rĩ ʼbá úlị́ âtálé fĩî ị̂dû-ị̂dû sĩ kúmú Põnĩtíyõ Pĩlátõ drí rî. Ní âʼdâ tã ʼdî kpá õzõ Yésũ drí ʼẽrẽ lâ tí. Ní ʼê tã ʼdî ʼbá yî ndrĩ ĩtí ãkí ãkó, té bũúũ Yésũ drí âgõrẽ tú rî, tãlâ óõzó tã ʼẽʼẽ ãzâ ûsú ní rú kô. 15Ôvârí ĩʼdî tíbê ʼẽ ʼbá Yésũ rî âʼdálé ãmâ drí Kúmú ạ́ngị́ ró kậyị̂ tãndí nã ʼá rî. Gólâ ĩʼdî tíbê ãmâ drí rĩʼá lûyị́lâ rî. Gólâ ĩʼdî Kúmú ʼî ãngó drị̃ị̂ ndrĩ, kúmú ãzâ yûʼdạ́wạ́ ị̂ʼbị̃lị́ gólâ bê. 16Gólâ cé ĩʼdî rĩ ʼbá zãâ gbạ́dú drã ãkó rî. Võ gólâ Ôvârí drí rĩzó rî rĩʼá lậgû-lậgû ró rõô, õjílã ãzâ yûʼdạ́wạ́ ndrẽlâ íyî lị̃fị́ sĩ. Gólâ rî rú ãʼdô lûyị̂-lûyị̂ ró kárá. Kậyị̂ vósĩ cé, gólâ rĩʼá mbârâkã ãkĩ bê ạ̃dũkũ ãkó. Ãâʼdô ĩtí. 17Ní ʼbã tã õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá ngá-tị̂ bê dũû ãngó ʼá nõngá nõ ʼbá yî drí ngbãângbânõ kĩ nĩ rî, gólĩyî õʼbã ĩyî ífífí gạ̃rạ̃ ãzí-ãzí drị̃ị̂ sĩ kô. Gólĩyî õlẽ tã kô rõô ngá-tị̂ ãmbá ĩyíkâ ʼdĩ ʼá. Ngá-tị̂ ãmbá ʼdĩ âʼdô gólĩyî pãʼá cé ãkpã ãngó ʼá nõngá, tãlâ õjílã ngá-tị̂ ãmbá bê rî nị̃ị́ kô kĩ nĩ rî, yĩ âʼdô njãʼá ngá ĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê bũúũ ángô tú yã rî. Âʼdô âʼdóʼá cé Ôvârí ĩʼdî gólĩyî drí tã lẽzó ʼá lâ, tãlâ gólâ ĩʼdî ngá ndrĩ gólâ ãmâ ʼbã ʼbá ãyĩkõ bê rî âfẽ ʼbá ãmâ drí rî. 18Gólâ âfẽ ngá õjílã ngá-tị̂ ãmbá bê rî drí, tãlâ gólĩyî õʼê ró bê tã tãndí ãzí-ãzí drí ngá ʼdĩ ʼbá yî sĩ, rĩlí njãâ ngá fẽlé õjílã drí, gólĩyî ậmû ngá gólĩyî drí ʼbãzó ĩʼdí bê lâ rî ãzí-ãzí bê ngá lôvó ãkó. 19Tãlâ ngá fẽfẽ gólĩyíkâ ʼdĩ tãsĩ rî, gólĩyî âʼdô tã tãndí ãmbá êʼbéʼá ĩyî ífífí drí ạ̃tị́ ʼálâ tólâ ûrú ʼálâ. Gólĩyî õʼê ĩtí, tãlâ gólĩyî ũûsû ró lédrẽ-lédrẽ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró rî bê ạ̃dũkũ ãkó. 20Tĩmátĩyã, ní âmô tã Ôvârí drí ʼbãlé ní drị́gạ́ ʼdĩ gạ́gạ́. Ní fî tã âtâ-âtâ ányâ ãzâ ʼbá yî ʼá kô õzó ánî âsé Ôvârí rú sĩ. Tã îmbâ-îmbâ ányâ ãzâ bê rĩʼá zị̃lâ lị̃fị́ lõmbâ. Âʼdó kô pạ̃tị́ị̃. Gõʼdá lẽé tã-drị̃ kô tã Ôvârí kâ bê. Ní ârî tã lâ kó kô. 21Má âtâ tã ʼdî ĩtí, tãlâ õjílã gólĩyî tã âtá ʼbá kĩʼá nĩ rî, yĩ ãʼdô lị̃fị́ lõmbâ bê rî âdrê ĩyî trá tã lẽlẽ gólâ ndrĩ ãmâ drí tã lẽzó ʼá lâ nõ ʼásĩ. Ôvârí õfẽ õrẽ ní drí. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\