2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 1

1Mâ Póõlõ tíbê Ôvârí drí njĩlí nĩ âʼdólé lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ró rî, má îgĩ wárãgã nô nĩ ãnî krístõ ʼbá Kõrínĩtõ ʼálâ nã ʼbá yî drí gõʼdá ãnî gólĩyî âʼdó ʼbá ʼbạ̃drị̃ Gị̃rị́kị̃ kâ ʼálâ rî yî drí. Ãmâ ámâ ậdrúpị̃ Tĩmátĩyã bê, ʼê nî-bê-yã ãnî drí ndrĩ. 2Ôvârí ãmâ átá gõʼdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê õfẽ õrẽ ãnî drí tã ạ̃ʼdị́ bê. 3Mã lûyị̂ Ôvârí Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî átá ró rî gólâ tíbê ʼâ lâ drí ậʼdị́lị́ trá ãmâ rú nõ, Ôvârí rî gólâ kpá ĩʼdî mbârâkã sõ ʼbá ãmâ rú rî. 4Õzõ lâṇõ ãâʼdô trá ãmâ ʼẽʼá rî, gólâ drí ãmâ ʼbãzó fĩî ậtũlị́. Gólâ pâ ãmâ ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ mã õpâ ró õjílã gólĩyî lâṇõ drí ʼẽʼá gólĩyî ʼẽlé rî kpá ĩtí. 5Õzõ lâṇõ õʼê ãmâ rõô tã lẽlẽ ãmákâ Yésũ Krístõ ʼá rî tãsĩ rî, gõʼdá Yésũ Krístõ âʼdô ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼbãʼá ậʼdị́lị́ ậʼdị̂ gõʼdá rĩzó mbârâkã íyíkâ fẽlé ãmâ drí rõô. 6Õzõ gõʼdá lâṇõ ãʼdô trá ámâ ʼẽʼá rî, tã ʼdî ãʼdô ró bê ãnî pãlé. Õzõ Ôvârí õʼbã ámâ pị̃pị̂sị́lị́ trá ị̂dúlị́ kậyị̂ lâṇõ drí rĩzó ámâ ʼẽlé rî ʼá rî, tã rî ʼdĩ âʼdô ãnî pãʼá tã nị̃lị́ kĩ nĩ rî, Ôvârí âʼdô kpá ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼbãʼá ị̂dúlị́ õzõ lâṇõ õtírĩ rĩî ãnî ʼẽlé rî. 7Ĩtí rî, má lẽ tã trá pạ̃tị́-pạ̃tị̃ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ kĩ, Ôvârí âʼdô tã ʼdî ʼẽʼá kpá ĩtí ãnî drí. Lâṇõ tíbê ãmâ ʼẽ ʼbá rî, âʼdô kpá ãnî ʼẽʼá. Gõʼdá ĩtí rî, Ôvârí âʼdô kpá pị̃pị̂sị́lị́ tã ậtũ kâ fẽʼá ãnî drí gõʼdá kpá ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼbãlé ậʼdị́lị́ ậʼdị̂ õzõ drílâ ʼẽrẽ lâ má drí rî kâtí. 8Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, má lẽ lâṇõ gólâ ãmâ ʼẽ ʼbá ʼbạ̃drị̃ Ásĩyã kâ ʼálâ rî tã lâ ʼbãlé kpá ãnî drí nị̃lị́. Lâṇõ rî ʼdĩ lậnjị̃ trá kôrô, gõʼdá mbârâkã lâ lậvũ trá gạ̃rạ̃ ãmâ drị̃ị̂ sĩ. Ĩtí rî, mã kĩ ãmákâ rî, lâṇõ rî ʼdĩ ãâʼdô ãmâ fũʼá. 9Mã kĩ ãmákâ rî, pạ̃tị́-pạ̃tị̃ kậyị̂ ãmákâ drã kâ rî ãâcâ trá. Tã rî ʼdĩ âʼdô ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ mã õzó kô ûjũû nĩ ãmâ nyãányâ pãlé, mã õfẽ ró ãmâ bê rî cé Ôvârí drị́gạ́ ĩʼdî, Ôvârí tíbê rĩ ʼbá õjílã îngálé õdrã ʼásĩ rî. 10Ôvârí gólâ tíbê ãmâ pã ʼbá nĩ lâṇõ ãmbá tíbê ʼẽ ʼbá ãmâ fũlị́ ĩtí ʼdĩ ʼásĩ ʼdî rî, gólâ ĩʼdî Ôvârí tíbê ãmâ drí ʼẽzó tã lẽlé ʼá lâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî. Ị̃zạ́tú rî, gólâ âʼdô kpá zãâ rĩʼá ãmâ pãlé lâṇõ ʼásĩ, 11tãlâ nĩ õrî trá zãâ rĩʼá gólâ rî îrátãlé ãmâ tãsĩ rî. Ĩtí rî, õjílã dũû âʼdô îcáʼá cú Ôvârí rî lûyị́lị́, tãlâ gólĩyî ndrê gólâ pâ ãmâ trá kậyị̂ lâṇõ kâ ʼásĩ. 12Ámâ ậdrúpị̃ yî, tã ị̂sũ ámákâ vó ró rî, Ôvârí nị̃ trá kĩ, má rî trá ãngó nõ drị̃ị̂ õjílã tãndí rî ró gõʼdá tã gólĩyî má drí rĩʼá ʼẽlâ ãnî drí rî ʼbá yî rĩʼá cú tã õnjí ãkó. Má rî tã gólĩyî sũ ʼbá Ôvârí rú rî yî ʼẽlé ĩʼdî ãnî drí, âʼdô mbârâkã gólâ drí fẽlé má drí rî vó ró. 13Tã gólĩyî má drí îgĩlí ãnî drí nõ ʼbá yî, má îgĩ trá tã mbị̂ ʼî gõʼdá kpá dódó tã gólĩyî ãnî drí ʼẽʼá ífí lâ nị̃lị́ dódó rî yî ĩʼdî. 14Gõʼdá nĩ nị̃ tã ámákâ ʼdĩ drẽ cé dã ĩtí, gõʼdá má lẽ ãnî tã ámákâ rî nị̃lị́ ngbálí-ngbálí ị̃zạ́tú, tãlâ má lẽ ámâ ậrúlị́ ãnî tãsĩ, gõʼdá nĩ ậrû ró kpá ãnî ãmâ tãsĩ, kậyị̂ gólâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí ʼẽzó âgõlé ãngó nõ ʼá rî ʼá. 15Tã ị̂sũ ámákâ ʼá rî, tã ʼdî fî trá ãnî drị̃ị̂. Ĩtí rî, má lẽ trá cãlé ãnî ngáá tólâ ândâlâ rị̃, tãlâ nĩ âʼdô ró bê ãyĩkõ bê má drí ãnî pãzó ândâlâ rị̃. 16Má lẽ trá ãnî ndrẽlé sị́sị́, má õtírĩ nĩî nĩʼá ʼbạ̃drị̃ Mẽkẽdónĩyã kâ ʼálâ rî. Gõʼdá má lẽ kpá trá cãlé ãnî ngálâ má õtírĩ âgõô Mẽkẽdónĩyã lésĩ rî, tãlâ nĩ pâ ró mâ bê ậdị̂ sĩ fínyáwá má drí nĩzó ĩʼdî sĩ lâ ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ʼálâ. 17Nĩ ị̂sũ bê-rî, mâ rĩʼá õjílã tã ị̂sũ-ị̂sũ bê rị̃ rị̃ rî ĩʼdî yã? Nĩ ị̂sũ bê-rî mâ õjílã gólâ rĩ ʼbá tã yí drí ʼbãlé trá ʼẽlé rî ʼẽ ʼbá kô rî ĩʼdî yã? 18Ôvârí nị̃ trá kĩ, má âʼdó kô õjílã ĩtí ʼdĩ ĩʼdî. Má rî zãâ tã mbị̂ rî âtálé ĩʼdî, tãlâ Ôvârí rî mvá Yésũ Krístõ, tã gólâkâ âtálé rî íyíkâ kó zãâ ãlô. Gólâ ĩʼdî tíbê ãmâ Sĩlĩvánõ yí bê gõʼdá Tĩmátĩyã yí bê drí tã lâ pẽlé ãnî drí rî. 20Ãʼdô tã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé trá dũû ʼẽʼá ʼẽlâ ãmâ drí ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî ĩʼdî rî, mã nị̃ trá kĩ, tã pạ̃tị́ị̃ ró, Ôvârí âʼdô tã ʼdî ʼbá yî ʼẽʼá tãlâ Yésũ Krístõ rî tãsĩ. Õzõ gõʼdá ãʼdô trá ĩtí rî, ʼdĩî tã ãmâ drí rĩzó tã âtálé kĩ, "Ãâʼdô ĩtí" õzõ mã õrî trá Ôvârí rî lûyị́lị́ Yésũ Krístõ rî rú sĩ rî ĩʼdî. 21Ôvârí ĩʼdî gólâ tíbê ãmâ ʼbã ʼbá ndrĩ ãní bê âʼdólé ngá ãlô ró Yésũ Krístõ ʼá rî, gõʼdá ãmâ ʼbãlé rĩlí zãâ tã lẽlẽ sĩ, tã íyíkâ ʼá. Gólâ njĩ ãmâ trá lôsĩ íyíkâ ʼẽlé. Gõʼdá gólâ ʼbã lãmbé kpá trá ãmâ rú õzõ ngá gólâ ʼbã ʼbá ngá íyíkâ ró rî kâtí, Líndrí Tãndí íyíkâ fẽfẽ lâ sĩ rĩlí ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. Gólâ âfẽ Líndrí Tãndí íyíkâ trá rĩlí ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼá sĩ, õzõ ngá drị̃-káká gólâ drí ʼẽʼá ʼẽlâ ãmâ drí rî kâtí, tãlâ mã ũnị̃ ró bê kĩ, pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró Ôvârí âʼdô ãmâ ʼbãʼá rĩlí ãlô Yésũ bê ûrú ʼálâ. 23Ôvârí ĩʼdî lị̃fị́ drị̃ ʼbá ámákâ ró tã lâ âʼdálé kĩ, õzõ má õgõ cãlé bũúũ Kõrínĩtõ ʼá tólâ kô rî, má ʼê tã rî ʼdĩ ĩtí ʼdĩ rî, ãʼdô ró bê ãnî pãzó má õzó kô tã lôgõô ãnî drí õnjí ró rõô. 24Mã lẽé rĩlí ãnî drị̃ị̂ õzõ kúmú kâtí rî kô. Ĩtí rî, tákõ mã rî bê-rî rĩʼá lôsĩ ʼẽlé kpãkã ãlô ãní bê, tãlâ nĩ âʼdô ró bê gạ́gạ́ tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ Krístõ ʼá rî ʼá õzõ rákã fê kâtí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\