2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10

1Mâ Póõlõ ámâ nyãányâ, má lẽ ãnî drí úlị́ ámákâ má drí âtálé ãnî drí mãnísĩ rû lôgõ sĩ vũdrị́ pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ õzõ Yésũ Krístõ kâtí nõ ârílí. Áâtâ trá kĩ, kậyị̂ má drí ʼbãzó ãní bê nã, má lôgõ mâ trá âʼdólé gbõ ngá fínyáwá ró ãnî ândrá. Gõʼdá õzõ má õtírĩ ʼbãâ ãnî lãfálé yû rî, má drí gõzó rĩʼá úlị́ âmbâ-âmbâ âtálé ãnî drí. 2Õzõ gõʼdá má õcâ trá ãnî ngálâ rî, má âʼdô úlị́ âmbâ-âmbâ âtáʼá ĩʼdî õjílã gólĩyî tã âtá ʼbá kĩ, má ãâtá úlị́ âmbâ-âmbâ ĩyî lị̃fị́ drị̃ ʼá kô ʼdĩ ʼbá yî drí. Gõʼdá má lẽé kô úlị́ âmbâ-âmbâ âtálé ãnî nyãányâ drí. 3Nĩ ndrê trá, gbõ lé mã ãʼdô õjílã mvá ʼî rî, mã rí kô ạ̃jú ʼbũlị́ ãmâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí yí bê tã ị̂sũ ãngó nõ kâ rî sĩ. 4Nĩ ndrê trá, gõʼdá drị́-fê ãmâ drí rĩzó ạ̃jú ʼbũlị́ ĩʼdî sĩ lâ rî âʼdó kô õzõ drị́-fê õjílã mvá kâ rî ʼbá yí kâtí. Gõʼdá ãmâ rĩʼá cú drị́-fê Ôvârí kâ mbârâkã bê gạ̃rạ̃ ãmâ drí rĩzó ãmâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí Sãtánã rî ʼbũlị́ ĩʼdî sĩ lâ rî bê. Drị́-fê gólâ Ôvârí drí âfẽlé ʼdĩ cú rĩʼá fãfã bê võ Sãtánã kâ rĩzó rĩlí ʼá lâ kúmú ró ãmâ drị̃lị́ rî îzãzó. 5Gõʼdá gólĩyî âʼdô tã ị̂sũ gólâ lómbé-lómbéwá kâ Sãtánã drí rĩʼá ʼẽlâ ãmâ drí, ãmâ ʼbã ʼbá Ôvârí rî nị̃lị́ kô rî îzãʼá drị́-fê ʼdĩ sĩ. Gõʼdá mã rî rû fũlị́ tã ârí ãkõ ãmákâ Ôvârí drí rî bê drị́-fê ʼdĩ sĩ, gõʼdá tã ị̂sũ ãmákâ ʼbãlé tã Yésũ Krístõ kâ ârílí ĩʼdî. 6Ĩtí rî, gõʼdá nĩ fẽ ãnî trá ndrĩ tã Ôvârí kâ ị̂njị̃lị́ dódó rî. Gõʼdá ãmâ rĩʼá njãâ lâṇõ fẽlé õjílã gólĩyî Ôvârí rî ị̂njị̃ ʼbá dódó kô rî ʼbá yî drí. 7Ámâ ãzí-ãzí yî, tã ị̂sũ-ị̂sũ ãníkâ rî âʼdó kô mbị̂. Õzõ õjílã ãzâ ʼbá yî õrî ĩyî tã ị̂sũlị́ kĩ, yĩ ãâʼdô õjílã Yésũ Krístõ kâ ĩʼdî rî, gõʼdá nĩ ị̂sũ kpá kĩ, ãmâ kpá õjílã Yésũ Krístõ kâ ĩʼdî õzõ gólĩyî tí. Gõʼdá ãmâ kpá cú drị́-ãcê bê tã âtázó ãnî drí ĩtí. 8Tã ị̂sũ-ị̂sũ ãníkâ ʼá rî, mã rî rĩʼá ãmâ lômbélé drị́-ãcê gólâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí âfẽlé ãmâ drí nõ tãsĩ yã? Drị́-ãcê rî ʼdĩ rĩʼá tã lẽlẽ ãníkâ ʼbãzó âʼdólé gạ́gạ́ ĩʼdî sĩ lâ, âʼdó kô ãnî îzãzó. 9Gõʼdá má lẽé kô wárãgã ámákâ îgĩlí ãnî drí nõ drí ãnî ʼbãlé âʼdólé ũrị̃ ró. 10Nĩ ndrê trá, áâtâ trá kĩ, mâ Póõlõ, úlị́ ámákâ îgĩlí wárãgã ámákâ ʼá rî, tã lâ íyíkâ âmbâ-âmbâ ró, gõʼdá mâ rî gógó drí ʼbãzó ãní bê tólâ rî, má ãâʼdô íyíkâ mbârâkã ãkó. Gõʼdá úlị́ ãmákâ âtálé ãmâ lãfálé ʼá rî ãâʼdô íyíkâ úlị́ tãkó rî ʼbá yî ĩʼdî. 11Nĩ ndrê drẽ, õjílã ũnị̃ tã nô dódó, tã gólâ má drí îgĩlí wárãgã ʼá rî, îcá kô âʼdólé ngĩî, tã gólâ má drí ʼẽʼá âtálâ ãnî drí, má drí ʼbãrẽ cú tólâ rî ʼá rî drị̃ị̂ sĩ. Má îgĩ wárãgã ãnî drí ngbãângbânõ rî, tãlâ má âʼdó kô ãní bê tólâ rî drí. Gõʼdá má õtírĩ cãâ ãnî ngáá tólâ rî, má âʼdô úlị́ âtáʼá ãnî drí kpá ĩtí drị́-ãcê gólâ Ôvârí ngá lésĩ má drí wárãgã îgĩzó ĩʼdî sĩ lâ ʼdĩ sĩ. 12Ĩtí rî, gõʼdá má ị̂sũú tã kô ámâ nyãányâ ʼbãzó âʼdólé sị́sị́ õjílã ãzí drí. Gõʼdá gólĩyî kĩ ĩyíkâ rî, ĩyî tã õlậvũ nĩ gạ̃rạ̃ õjílã ãzí drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá gólĩyî rî ĩyíkâ ĩyî ị̂ʼbị̃lị́ nõ gbõ ãkpãkãʼdã ĩyî vó ʼásĩ, ngãtá ãʼdî lậvũ nĩ yã rî nị̃zó bê. Tã rî gógó ĩtí ʼdĩ, rî âʼdálâ kĩ, gólĩyî nị̃ị́ tã kô, tãlâ gólĩyî ị̂sũ ĩyíkâ bê rî, gólĩyî kĩ ĩyî ãâʼdô ĩyî nyãányâ kâ ĩʼdî. 13Ĩtí rî, gõʼdá ámákâ rî, má rî ámákâ ámâ lômbélé nõ tã mbị̂ drị̃ị̂. Má rî ámâ lômbélé cé lôsĩ gólâ Ôvârí drí âfẽlé má drí ʼẽlé ãnî lãfálé rî drị̃ị̂. 14Má rî ámâ lômbélé rõô yã? Nĩ nị̃ trá tãndí ró kĩ, mâ ĩʼdî õjílã drị̃-káká gólâ pávó tị̂ ãcê nõ trõ ʼbá nĩzó cãlé tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ bê ãnî drí tólâ rî. 15Ĩtí rî, gõʼdá má rí kô ámâ ậrúlị́ lôsĩ ãzí-ãzí drí ʼẽlé nĩ rî drị̃ị̂. Võ lâ ʼá rî, gõʼdá má lẽ tã lẽlẽ ãníkâ Ôvârí ʼá rî drí mbãlé âʼdólé gạ̃rạ̃, tãlâ lôsĩ ámákâ ʼẽlé ãnî lãfálé rî õmbâ ró bê, nyé õzõ tã Ôvârí drí ʼbãlé trá má drí ʼẽlé rî kâtí. 16Gõʼdá má nĩ ró bê nĩʼá úlị́ Ôvârí kâ nõ ʼbá yî pẽ bê sị́sị́ ʼálâ võ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ. Má lẽ nĩlí võ óʼdí ʼásĩ nĩʼá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ âtá bê, tãlâ má õzó kô rĩî lómbé-lómbéwá ʼẽlé lôsĩ ámâ ãzí-ãzí yî drí ʼẽlé nĩ rî yî drị̃ị̂ kĩʼá nĩ rî, ʼdĩ ʼbá yî ãâʼdô lôsĩ má drí ʼẽlé nĩ rî yî ĩʼdî. 17Gõʼdá áâtâ trá tã îgĩ Ôvârí kâ ʼá kĩ nĩ rî, "Õzõ õjílã ãzâ õlẽ trá íyî ậrúlị́ rî, gólâ ạ̃ậrû yî cé tã Ôvârí drí ʼẽlé rî tãsĩ." Yẽrẽmíyã 9.24 18Gõʼdá õjílã gólâ rĩ ʼbá íyî tã lôngólé rî, Ôvârí lẽé kô. Gõʼdá Ôvârí rî íyíkâ cé õjílã yí drí ndrẽlé tãndí rî ʼbá yî lẽlé ĩʼdî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\