2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 11

1Ámâ ậdrúpị̃ yí ámâ îzó yí bê, má nị̃ trá kĩ, âʼdó kô rĩʼá tã lị̃fị́ lõmbâ kâ ró má drí rĩzó ámâ lômbélé. 2Mâ rĩʼá tã ị̂sũ-ị̂sũ bê nyé tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ Krístõ ʼá rî tãsĩ, nyé õzõ Ôvârí drí ʼbãrẽ tã ị̂sũ-ị̂sũ bê õjílã íyíkâ tãsĩ rî kâtí. Ãnî gõʼdá trá nyé õzõ õkó mvá gólâ ndrẽlé trá ʼẽʼá gĩlâ õkó ró Yésũ Krístõ drí rî kâtí, tíbê tã lẽ ʼbá trá kĩ, Yésũ Krístõ drí âʼdózó cé nĩ íyî ágó ró rî kâtí. Ĩtí rî, gõʼdá má lẽé kô ãnî drí tã õnjí ʼẽlé gólâ rú. 3Gõʼdá mâ rĩʼá ũrị̃ ró, tãlâ õjílã ãzâ ʼbá yî lẽ trá ãnî âdólé tã lẽlẽ Yésũ Krístõ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî âyélé, nyé õzõ ị̃nị̃ drí Áwã rî âdórẽ rî tí. 4Má nị̃ trá, nĩ rî rĩʼá tã îmbâ õjílã tị́ sĩ ndrĩ Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî ârílí, õzõ kpálé tã îmbâ rî ʼdĩ ãʼdô ngĩî ãmákâ rî rú sĩ rî. Má nị̃ trá, nĩ rî rĩʼá líndrí gólâ âʼdó ʼbá ngĩî rî ʼbá yî lậgúlị́ Líndrí Ôvârí kâ má drí tã lâ pẽlé trá ãnî drí rî drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá nĩ rî kpá rĩʼá tã lẽlé tã âtî-âtî ngĩî ãzâ ʼbá yî ʼá tã âtî-âtî tãndí gólâ má drí pẽlé trá ãnî drí rî drị̃ị̂ sĩ. 5Ãʼdô tã îmbá ʼbá gólĩyî ngĩî ãnî drí rĩʼá tã gólĩyíkâ ârílí ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî ĩʼdî rî, õjílã gólĩyî ókĩzõ nĩ rî, ãâʼdô ĩyî lãjóʼbá ạ́ngị́ ró ʼdĩ ʼbá yî drí, má ị̂sũú kô kĩ, ãmbã gólĩyíkâ lậvũ mâ drị̃ị̂ sĩ. 6Gbõ lé má ãâtâ tã dódó kô rî, má âʼdâ tã trá ãnî drí ngbálí-ngbálí kĩ, má rî tã Ôvârí kâ pẽlé ãnî drí nõ tã nị̃nị̃ Ôvârí ngá lésĩ rî sĩ. 7Gõʼdá kậyị̂ gólâ má drí rĩzó tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ pẽlé ãnî drí rî, má îjí ãnî kô ậdị̂ âfẽlé má drí. Gõʼdá má lôgõ mâ trá âʼdólé ngá fínyáwá ró, gõʼdá nĩ âʼdô ró bê gạ̃rạ̃. Tã gólâ má drí ʼẽlé ʼdĩ tã õnjí ʼî yã? 8Ĩtí rî, gõʼdá krístõ ʼbá võ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ rî ʼbá yî âfẽ ậdị̂ bê má drí rî, má trõ ậdị̂ ʼdĩ trá ãnî pãzó ĩʼdî sĩ lâ. 9Kậyị̂ má drí ʼbãzó ãní bê tólâ rî, gbõ lé má ãʼdô bê ngá ãkó rî, má îkpókpólõó ãnî kô ngá má drí âʼdózó ĩzã lâ bê ʼdĩ tãsĩ âfẽlé má drí, tãlâ krístõ ʼbá gólĩyî âcá ʼbá Mẽkẽdónĩyã lésĩ rî ʼbá yî âfẽ ngá ĩzã lâ drí ámâ ʼẽlé rî nĩ má drí. Nĩ ndrê trá, sị́sị́ rî má ʼbãá lâṇõ ámákâ kô ãnî drị̃ị̂. Gõʼdá ị̃zạ́tú rî, má îcá kpá kô ʼbãlâ ãnî drị̃ị̂. 10Tã pạ̃tị́ị̃ ró, má âtâ tã ãnî drí Yésũ Krístõ rî rú sĩ, má îcá kô tã ʼdî âtâ-âtâ lâ âyélé ʼbạ̃drị̃ ãníkâ Gị̃rị́kị̃ kâ nõ ʼásĩ nõngá. Má âʼdô ámákâ kó zãâ rĩʼá ámâ lômbélé tã gólâ má drí ậdị̂ trõzó ãnî drị́gạ́ sĩ kô ʼdĩ ʼá. 11Ĩtí rî, tã gólâ má drí ậdị̂ trõzó ãnî drị́gạ́ sĩ kô ʼdĩ ífí lâ ãʼdô ʼî yã? Âʼdó kô kĩ, má lẽé ãnî kô rî. Ôvârí nị̃ trá kĩ, má lẽ ãnî trá rõô. 12Ĩtí gõʼdá má âʼdô zãâ rĩʼá tã gólâ má drí rĩʼá ʼẽlâ ngbãângbânõ ậdị̂ trõzó ãnî drị́gạ́ sĩ kô rî ʼẽlé ĩʼdî, tãlâ õjílã gólĩyî õnjõ kâ ʼdĩ ʼbá yî õzó kô rĩî ĩyî lômbélé kĩʼá nĩ rî, yĩ õrî lôsĩ ʼẽlé Ôvârí drí, kpá té õzõ ãmâ drí rĩrĩ ʼẽlâ rî kâtí. 13Nĩ ndrê trá, õjílã ʼdî ʼbá yî âʼdó kô ĩyî pạ̃tị́-pạ̃tị̃ lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ĩʼdî. Gólĩyî lãjóʼbá rĩ ʼbá õjílã âdólé õnjõ sĩ rî ʼbá yî ĩʼdî. Gólĩyî ôjâ ĩyî âʼdólé nyé õzõ lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ rî yí kâtí. 14Ĩtí rî, nĩ ʼbã tã ʼdî õlîjã ãnî drị̃ kô. Kpá ĩtí, Sãtánã âʼdô kpá íyî ôjáʼá, õjílã õndrê ró yî bê õzõ mãlãyíkã Ôvârí ngá lésĩ rî kâtí. 15Ĩtí rî, gõʼdá âʼdó kpá kô âmbâ-âmbâ ró lãjóʼbá Sãtánã kâ drí ĩyî ôjázó kpá âʼdólé nyé õzõ lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ rĩ ʼbá tã âtî-âtî tãndí gólâkâ pẽlé rî kâtí. Gõʼdá õtírĩ cãâ kậyị̂ ạ̃dũkũ sĩ rî, Ôvârí âʼdô tã-vó gólĩyíkâ kĩʼá kpá té tã ʼẽʼẽ gólĩyíkâ gólĩyî drí ʼẽlé rî vó ró. 16Má ândâ drẽ tã nô kpá óʼdí ãnî drí. Tã ị̂sũ-ị̂sũ ãníkâ ʼá rî, má rí tã âtálé tã nị̃nị̃ sĩ kô. Gõʼdá gbõ lé ĩtí rî, gõʼdá nĩ ârî tã ámákâ gólâ má drí ámâ lômbézó tã lâ sĩ nõ. 17Tã gólâ má drí ʼẽʼá âtálâ ãnî drí rî, má rî âtálâ ʼdĩ tã nị̃ ãkõ ámákâ ʼdĩ sĩ, âʼdó kô tã âtálé õzõ Yésũ Krístõ kâtí rî ĩʼdî. 18Õjílã dũû rî ĩyî trá rĩʼá ĩyî lômbélé ãngó nõ ʼá, ĩtí rî, gõʼdá má âʼdô kpá ámâ lômbéʼá ãnî drí. 19Nĩ âʼdô ãníkâ bê tã nị̃ ʼbá ró rî, ʼdõvó nĩ âʼdô kpá õjílã gólĩyî tã nị̃nị̃ ãkó rî yî lậgúlị́. 20Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, nĩ âyê õjílã ʼdî ʼbá yî trá ãnî ʼbãlé rạ̃gị́ị̃ ĩyíkâ ró. Gólĩyî drí rĩzó ãnî âdólé ậdị̂ ãníkâ nyãzó, ãnî lôʼdálé ãnî ndrẽzó ngá fínyáwá ró, gõʼdá kpá rĩzó tã ãnyĩ kâ ʼẽlé ãnî drí. 21Nĩ ndrê drẽ, má îcá kô tã õnjí ĩtí ʼdĩ ʼẽlé ãnî drí. Gõʼdá tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí rĩzó tã õjílã ʼdî ʼbá yí kâ ârílí ĩʼdî tã ámákâ rî ârî-ârî lâ võ ʼá yã? Gõʼdá õzõ õjílã ʼdî ʼbá yî õrî ĩyî lômbélé tã ĩyíkâ tãsĩ rî, gõʼdá má âʼdô kpá ámâ lômbéʼá tã ámákâ rî tãsĩ. Ngbãângbânõ rî, má rî úlị́ âtálé nõ, nyé õzõ tã nị̃ ãkõ lé ʼbá kâtí. 22Gólĩyî kĩ, ĩyî ãʼdô õrĩ Ị́bũrũ kâ ʼî. Mâ kpá õrĩ Ị́bũrũ kâ ʼî. Gólĩyî Ãbãrãyámã rî ózõwá yî ĩʼdî. Gõʼdá mâ kpá Ãbãrãyámã rî ózõwá ʼî. 23Gólĩyî kĩ, ĩyî âʼdô rû ị̂ʼbũ ʼbá Yésũ Krístõ kâ ʼî. Gõʼdá mâ kpá rû ị̂ʼbũ ʼbá Yésũ Krístõ kâ ĩʼdî gólĩyî lậvũlị́ ndrĩ. Ngbãângbânõ rî, úlị́ ámákâ nõ gõʼdá trá pạ̃tị́ị̃ úlị́ tã nị̃ ãkó lé ʼbá kâ ʼî. Gõʼdá lé ĩtí rî, má ʼê lôsĩ trá Ôvârí drí rõô gạ̃rạ̃ gólĩyî lậvũlị́. Gõʼdá óômbê mâ trá ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá ândálé lôsĩ Ôvârí kâ nõ ʼẽrẽ lâ ʼá gạ̃rạ̃ gólĩyíkâ drị̃ị̂ sĩ. Ócâ mâ trá ândálé ândálé õnjí tẽtẽ, tí ãʼdô ró kó má drí drãzó vólé. 24Gõʼdá õjílã drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî câ mâ trá ônjóróʼbí sĩ nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-njị̂-drị̃-lâ-sû ândálé ândâlâ njị̂. 25Gõʼdá drị̃-ʼbá Rómã kâ câ mâ kpá trá fê sĩ, ândâlâ nâ. Kậyị̂ ãlô sĩ, õjílã drí kpá ámâ lûvũzó kúnị́ mvá sĩ, ãʼdô ró má õdrã ró vólé. Gõʼdá kõlóngbõ ʼê trá rû âkólé má bê lị̃mvû ândrê ʼá ândâlâ nâ, gõʼdá kậyị̂ ãlô sĩ, kõlóngbõ drí ʼẽzó rû âkólé ãmá bê lị̃mvû ândrê ʼá rî sĩ rî, má âgô trá kõlóngbõ rú lị̃mvû drị̃ị̂, ị̃tú gị̃rị̃ ngạ́cị̂ gị̃rị̃ ị̃tú-pá nyâʼdî-ãlô-drị̃-lâ-ngâ-sû sĩ, ãʼdô ró ámâ nyãányâ pãlé. 26Má tô ậcị́ jẽjẽ trá võ ʼásĩ dũû, ậcị́ tõtõ ʼdî ʼbá yî võ ʼásĩ rî, má ʼbê drị̃ trá tã õnjî-õnjî bê dũû, lị̃mvû ândrê tị̃tị̃, ngá ôpá ʼbá, õjílã ámákâ Yúdạ̃ yí kâ rî yî drí ʼẽzó ámâ fũlị́, gõʼdá kpá gólĩyî âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yí bê. Gõʼdá jạ̃rị́bạ̃ ʼá ngãtá õmã ʼá yã rî, má rî ámákâ kó zãâ drị̃ ʼbẽlé tã õnjî-õnjî bê. Gõʼdá má õtírĩ nĩî lị̃mvû ândrê drị̃ị̂ sĩ kõlóngbõ sĩ rî, má ʼbê drị̃ íyíkâ kpá zãâ tã õnjî-õnjî bê. Ĩtí rî, gõʼdá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî tã âmãlé kĩ, ĩyî ãâʼdô krístõ ʼbá yî ĩʼdî rî, rî ĩyî kpá rĩʼá tã õnjî-õnjî ʼẽlé má drí. 27Má rî lôsĩ ʼẽlé rõô bũúũ lâṇõ drí fĩzó má rú. Kậyị̂ ãzâ ʼbá yî sĩ rî, má ʼê lôsĩ ngạ́cị̂ gị̃rị̃, má kó ậʼdú kô. Kậyị̂ ãzâ ʼbá yî sĩ rî, mâ trá lõfó ró lị̃mvû lôvó bê. ʼDĩî ʼê rû trá ĩtí ândálé dũû. Gõʼdá kậyị̂ ãzâ ʼbá yî sĩ rî, mâ trá ngá nyãnyã ãkó nyãlé. Má rî trá ítá tãndí ãkó sõlé ẽʼdẽ drí, gõʼdá kpá jó tãndí ãkó rĩzó ʼá lâ, õzõ õcâ trá ôzê lị̃mvû bê rî. 28Gõʼdá tã ʼdî ʼbá yî drị̃lị́ sĩ ndrĩ rî, má njị̃ lậnjị̃-lậnjị̃ lôsĩ ámákâ ʼdĩ kâ ʼdĩ ndrĩ kạ̃nị́sạ̃ tãsĩ. Mâ tã ị̂sũ ró gólĩyî tãsĩ kậyị̂ lâṇõ kâ ʼásĩ. 29Õzõ gõʼdá õjílã ãʼdô trá mbârâkã ãkó rî, gõʼdá má îcá kpá kô âʼdólé mbârâkã ãkó õzõ gólĩyíkâ tí yã? Gõʼdá õzõ áãâdô õjílã ãzâ trá tã õnjí ʼẽlé rî, ʼdĩî ʼbã mâ âʼdólé tã ị̂sũ ró rõô. 30Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, õzõ má õlẽ trá ámâ ậrúlị́ rî, ʼdõvó má ậrû mâ ngá gólĩyî rĩ ʼbá âʼdálâ kĩ, mâ rĩʼá mbârâkã ámâ ífífí kâ rî ãkó rî tãsĩ. 31Ôvârí rî nyãányâ nị̃ trá kĩ, má rî ʼdĩ âʼdó kô õnjõ âdólé ĩʼdî. Gólâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî átá ʼî, úlûyị̂ gólâ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. 32Kậyị̂ Ãrẽtásĩ drí ʼbãzó kúmú ạ́ngị́ ró kúmú ãzí drị̃lị́ ndrĩ, má drí drẽ rĩzó rĩlí jạ̃rị́bạ̃ Dãmãsékẽ ʼálâ rî, kúmú jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ kâ ʼê ámâ rũlị́ ômbélé ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá. Ĩtí rî, gõʼdá gólâ drí ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ ʼbãzó dîrî jạ̃rị́bạ̃ rú sĩ, ãʼdô ró bê ámâ rũlị́, õzõ má ãâfõ trá rî. 33Gõʼdá ámâ rû-lẽ-ãzí yî pâ mâ trá. Gõʼdá ũpị̃ bê ãgã jạ̃rị́bạ̃ ʼdî kâ ʼá, gõʼdá gólĩyî drí ámâ ʼbãzó ívõ ʼá gõzó bãfí ãcê ômbélé ívõ rî ʼdĩ tị́ ámâ îrízó kôrô ũpị̃ rî ʼdĩ ʼásĩ. Ĩtí rî, gõʼdá má drí ngá pãzó kúmú ʼdĩ drị́gạ́ sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\