2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 12

1Gõʼdá má âʼdô rĩʼá zãâ ámâ lômbê-lômbê bê ạ̃tị́ ʼálâ, gbõ lé tã má drí rĩzó ámâ lômbélé tã lâ sĩ ʼdî rî õpá mâ kô rî. Gõʼdá má âʼdô tã lârâkô Ôvârí drí âʼdálé má drí rî tã lâ âtáʼá ãnî drí, gõʼdá kpá tã gólâ má drí âbĩlí lị̃fị́ ngbậ ró rî bê. 2Ndrô mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-sû lậvũ ʼbá nã ʼbá yî vósĩ rî, ótrõ mâ trá nĩzó ĩʼdí bê lâ ûrú ʼálâ. Gõʼdá má nị̃ị́ kô ngãtá ótrõ mâ trá nĩzó ĩʼdí bê lâ ûrú ʼálâ kũlũtũtũ ró ngãtá âbĩ-âbĩ ʼî yã rî, gõʼdá tã gólâ âʼdó ʼbá rî, Ôvârí nị̃ íyîngá nĩ. 4Kậyị̂ ámâ trõzó ûrú ʼálâ rî sĩ rî, má ârî tã trá dũû tíbê má drí îcálé tã lâ ngĩlí ãnî drí kô rî. Ôvârí lẽé kô ãmâ õjílã mvá drí tã ĩtí ʼdĩ ʼbá yî tã lâ âtálé. 5Tí má âʼdô ámâ lômbéʼá tã gólĩyî ĩtí ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá ĩtí rî, má îcá kô ámâ lômbélé ãkpã ámâ nyãányâ tãsĩ. Má âʼdô ámâ lômbéʼá tã gólâ má drí âʼdózó mbârâkã ãkó ʼá lâ rî tãsĩ. 6Gõʼdá gbõ lé má õlẽ ámâ lômbélé tã ʼdî tãsĩ rî, gõʼdá má îcá kô ámâ lômbélé ámâ nyãányâ tãsĩ, tãlâ má lẽé kô õjílã drí nị̃ lâ kĩ, ãmbã ámákâ rî õlậvũ gạ̃rạ̃ tã gólĩyî drí ámâ ndrẽzó ʼẽrẽ lâ ʼá ngãtá âtárẽ lâ rî ʼá ʼdĩ drị̃ị̂ sĩ. 7Ĩtí rî, gõʼdá Ôvârí lẽé kô má drí ámâ lômbélé ngá gólĩyî yî Ôvârí drí âʼdálé má drí ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Ĩtí rî, gólâ âyê võrã ʼbá Sãtánã ngá lésĩ rî trá lâṇõ âfẽlé ámâ rúʼbạ́ ʼá, tã lâ õlâzê ró má rú, tãlâ má õzó kô rĩî ámâ lômbélé tákányĩ. 8Ĩtí rî, má lôʼbã rúʼbạ́ trá Kúmú ámákâ Yésũ Krístõ rú ândâlâ nâ, gólâ õtrõ ró lâṇõ ạ́ngị́ ʼdĩ bê vólé má rú sĩ. 9Gõʼdá gólâ ʼé tã má drí îjílí ʼdĩ kô, gólâ kĩ bê má drí rî, mbârâkã lôvó íyíkâ kâ ʼdĩ ĩîcâ trá má bê ámâ pãlé kậyị̂ lâṇõ ʼdĩ kâ ʼá. Gólâ kĩ, õzõ má ãʼdô mbârâkã ãkó rî, gõʼdá mbârâkã íyíkâ drí ʼbãzó má ʼá gạ̃rạ̃. Tãlâ úlị́ ʼdĩ tãsĩ rî, mâ Póõlõ, mâ rĩʼá ãyĩkõ ró ámâ lômbélé ãnî drí tã gólĩyî ámâ ʼbã ʼbá âʼdólé mbârâkã ãkó ʼdĩ tãsĩ. Tãlâ tã ʼdî ʼbá yî tãsĩ rî, mbârâkã Yésũ Krístõ kâ âʼdô rĩʼá má ʼá gạ̃rạ̃ ámâ rũlị́ gạ́gạ́. 10Tãlâ tã ʼdî ʼbá yî tãsĩ rî, mâ rĩʼá ãyĩkõ ró õzõ lâṇõ õʼê mâ trá rî. Ngãtá ngá gólĩyî ámâ ʼbã ʼbá âʼdólé mbârâkã ãkó rî ʼbá yî ĩʼdî ngãtá lãʼdá ʼî, ngãtá rĩrĩ âmbâ-âmbâ ãngó nõ ʼá nõ ĩʼdî yã rî, ngãtá lâṇõ ʼî yã rî, mâ njãâ lâṇõ ʼdî ʼbá yî lârâkô lâ yî njị̃lị́ ndrĩ Yésũ Krístõ sĩ. Nĩ ndrê trá, gõʼdá õzõ lâṇõ ʼdî ʼbá yî õʼbã mâ trá âʼdólé mbârâkã ãkó rî, gõʼdá mbârâkã ãkĩ Yésũ kâ ʼdĩ drí ámâ pãzó. 11Má nị̃ trá kĩ, má rî úlị́ âtálé õzõ tã nị̃nị̃ ãkó lé ʼbá kâtí, gõʼdá nĩ ʼbã mâ nĩ âʼdólé ĩtí tã nị̃ ãkó lé ʼbá ró ʼdĩ. Tí rĩʼá tãndí ró ãnî drí ãmâ lûyị́lị́ lôsĩ gólâ má drí ʼẽlé ãmbá ãnî lãfálé nõ tãsĩ. Nĩ ndrê trá, gbõ lé má ãʼdô tã nị̃ ãkó lé ʼbá ʼî rî, má nị̃ trá, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá ngĩî. Gólĩyî ãnî drí rĩʼá rú lâ ĩyî lûyị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî, ãmbã gólĩyíkâ rî lậvũú ãmbã ámákâ rî kô. 12Kậyị̂ má drí ʼbãzó ãní bê tólâ rî, má ʼê tã trá dũû, ãʼdô ró bê tã âʼdâ ró kĩ, pạ̃tị́ị̃ mâ lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ĩʼdî. Má rî trá rĩʼá lôsĩ lãjóʼbá kâ ʼẽlé ãnî lãfálé dódó tã nị̃nị̃ sĩ, tã lârâkô gólĩyî Ôvârí drí ámâ ʼbãlé ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá yí bê. 13Nĩ ndrê drẽ, tã ndrĩ má drí ʼẽlé trá õjílã kạ̃nị́sạ̃ ãzâ ʼbá yí kâ drí rî, má rî kpá ʼẽlâ ãnî drí. Tã gólâ má drí ʼẽlé ãnî drí kô rî, rĩʼá cé má îjí ãnî kô ậdị̂ âfẽlé má drí ámâ vó ndrẽzó. Má ʼê ʼdĩ tã ányâ ʼî yã? 14Ngbãângbânõ rî, nõô trá tã ândâlâ nâ lâ ʼî má drí ʼẽzó nĩlí ãnî ndrẽlé rî. Gõʼdá ậcị́ rî nõ ʼá rî, má âʼdô vólé gãʼá kpá dó ậdị̂ zị̃lị́ ãnî tị́ sĩ. Má lẽé ngá ãnî drị́gạ́ sĩ kô. Má lẽ íyíkâ bê-rî ãnî drí ãnî nyãányâ fẽlé ĩʼdî Ôvârí drí. Nĩ ndrê trá, âʼdó kô tãndí ró ʼdĩyímvá drí rĩzó nĩ rĩʼá átá lâ yî vó ndrẽlé ândrê lâ bê. Átá yî ândrê bê rî, rî ĩyî nĩ rĩʼá mvá lâ yî vó ndrẽlé. Gõʼdá ãnî trá nyé õzõ ámâ mvá yí kâtí. 15Ĩtí rî, gõʼdá mâ rĩʼá ãyĩkõ ró ngá ámákâ fẽlé ndrĩ ãnî pãzó. Gõʼdá má âʼdô kpá cú ámâ nyãányâ fẽʼá nyé ãnî pãzó. Gõʼdá má lẽ ãnî trá rõô. Gõʼdá tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí ĩyíkâ ámâ lẽzó dódó kô rî yã? 16Gbõ lé nĩ lẽ tã-drị̃ trá kĩ, má zị́ ậdị̂ ãnî tị́ sĩ ámâ pãzó kô rî, õjílã ãzâ ʼbá yî ãnî lãfálé sĩ kĩ, má ãâʼdô lị̃fị́ lõmbâ ʼbá ʼî. Má õrî ãnî âdólé õnjõ sĩ. 17Gõʼdá tã rî ʼdĩ âʼdô íyíkâ ʼbãʼá ĩtí ʼdĩ ángô tí yã? Kậyị̂ gólâ má drí lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî jõzó ãnî ngáá tólâ rî, má ûjũ trá ãnî âdólé lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî tị́ sĩ yã? 18Má lôʼbã rúʼbạ́ trá Títõ drí nĩzó ãnî pãlé krístõ ʼbá ãzâ bê. Kậyị̂ rî nã sĩ rî, Títõ âdô ãnî trá ngá trõzó ãnî drị́gạ́ sĩ íyî ífífí drí yã? Nĩ nị̃ị́ kô kĩʼá nĩ rî, ãmâ kpạ̃rạ̃tị́ Títõ bê rî tã tãndí ʼẽlé ãnî pãzó yã? 19Nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, mã rî ãmákâ nõ cé ãmâ tã âtálé ĩʼdî ãnî drí, tãlâ nĩ ị̂sũ ró tã bê kĩ, ãmâ õjílã tãndí ʼî yã? Âʼdó kô ĩtí. Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, mã rî nõ cé tã gólâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí lẽlé ãmâ drí âtálé ãnî drí rî âtálé ĩʼdî Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Ãnî ámâ rû-lẽ-ãzíyã gólĩyî ãmâ drí lẽlé rõô rî yî ĩʼdî. Ĩtí rî, tã ndrĩ gólĩyî ãmâ drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá yî, mã rî ʼẽlâ ʼdĩ, ãʼdô ró bê mbârâkã sõlé ãnî rú lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽzó. 20Gõʼdá mâ rĩʼá ũrị̃ ró, tãlâ má õtírĩ cãâ ãnî ngálâ tólâ rî, má îcá kô ãnî ûsúlị́, nyé õzõ má drí lẽlé rî kâtí. Gõʼdá má îcá kpá kô âʼdólé õzõ ãnî drí lẽlé rî kâtí. Mâ rĩʼá ũrị̃ ró, tãlâ má õtírĩ cãâ ãnî ngáá tólâ rî, má âʼdô tã õnjî-õnjî nõ ʼbá yî ûsúʼá ãnî lãfálé, lâwã-lâwã, pị̃pị̂sị́lị́ ʼbãʼbã ngá ãzí-ãzí kâ rú, ạ̃wạ̃, lãfâ cãcã, lãʼdá, tã ngõngõ, lómbé-lómbéwá gõʼdá tã bárábányá rî ʼbá yí bê. 21Mâ rĩʼá tã ị̂sũ ró, tãlâ má õtírĩ cãâ tólâ rî, Ôvârí âʼdô ámâ ʼbãʼá âʼdólé ãnyĩ ró tã ãníkâ tãsĩ, tãlâ nĩ âdĩí drị̃ kô tã õnjí ãníkâ ʼásĩ. Má âʼdô ãwó ngõʼá rõô õjílã gólĩyî dũû rĩ ʼbá zãâ rĩʼá tã õnjí ĩyíkâ sị́sị́ rî ʼbá yî ʼẽlé ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Gólĩyî âdĩí drẽ zãâ drị̃ kô tã õnjí ĩyíkâ rĩʼá ʼẽlâ sị́sị́ rî ʼbá yî ʼásĩ. Gólĩyî drẽ zãâ rĩʼá ậʼdú kõʼá õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô gólĩyî õkó ró ágó bê rî ʼbá yí bê fãã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\