2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 13

1Mâ trá nĩʼá ʼdĩ ãnî ndrẽlé ngbãângbânõ ândâlâ nâ lâ ró. Nĩ nị̃ tãndí ró kĩ, má âʼdô tã ʼẽʼá nyé õzõ úlị́ Ôvârí kâ drí âtálé trá rî kâtí, "Õzõ õjílã ãzâ ãʼdô bê tã bê rî, rĩʼá tãndí ró õjílã drí âʼdózó bê rị̃ ngãtá nâ âʼdólé lị̃fị́ drị̃ ʼbá ró tã-drị̃ lẽlé kĩ, pạ̃tị́ị̃ tã rî ʼdĩ âʼdô trá ĩtí." 2Gõʼdá má sõ drị́-mbílí trá ãnî lị̃fị́ sị́sị́ tã õnjí ãníkâ ãzâ tãsĩ, kậyị̂ gólâ má drí âʼdózó ãní bê ândâlâ rị̃ lâ ró rî ʼá. Ngbãângbânõ rî, má lẽ kpá tã ʼdî ândálé ãnî drí wárãgã má drí ʼẽʼá îgĩlâ ãnî drí nõ ʼá. Má õtírĩ cãâ tólâ ʼwãâ ró rî, õjílã gólâ má drí ûsúlị́ trá tã õnjí bê rî îcá kô ngá pãlé. Má âʼdô lâṇõ fẽʼá õjílã gólĩyî tã õnjí ʼẽ ʼbá trá rî ʼbá yî drí ndrĩ. 3Ĩtí rî, gõʼdá ãnî drí nị̃zó lâ dódó kĩ, pạ̃tị́ị̃ Yésũ Krístõ rî nyãányâ rî úlị́ âtálé ámâ tị́ sĩ. Gõʼdá gólâ cú mbârâkã bê õjílã jãlé tã mbị̂ rî ʼẽlé ĩʼdî. Gólâ âʼdô mbârâkã íyíkâ âʼdáʼá ãnî lãfálé ʼá. 4Nĩ ndrê trá, gbõ lé Yésũ Krístõ drã bê fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ õzõ õjílã gólâ mbârâkã ãkó rî kâtí rî, gõʼdá gólâ ngâ trá õdrã ʼásĩ mbârâkã Ôvârí kâ sĩ. Ngbãângbânõ gólâ rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró. Ãmâ lãjóʼbá rĩʼá fãfã ãkó, gõʼdá õzõ ãmâ drí âʼdólé ngá ãlô ró Yésũ bê rî, ãmâ rĩʼá cú fãfã bê Ôvârí ngá lésĩ. Gõʼdá ãmâ drí âʼdózó ãní bê ngá ãlô ró Yésũ Krístõ ʼá, rĩʼá tã ʼẽlé mbârâkã Ôvârí kâ sĩ. 5Ĩtí rî, gõʼdá nĩ ậrị̃ rĩrĩ ãníkâ dódó. Nĩ ậrị̃ tã gólĩyî ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî dódó, nĩ nị̃ ró bê ngãtá nĩ rî tã ʼẽlé ʼdĩ tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ Krístõ ʼá rî vó ró yã rî. Nĩ nị̃ị́ kô kĩ, Yésũ Krístõ rî rĩlí ãnî ʼá pạ̃tị́ị̃ ró yã? Té õzõ tã ʼẽʼẽ ãníkâ ãâʼdâ kô kĩ, nĩ lẽ tã trá Yésũ ʼá rî ĩʼdî, Yésũ rî ãnî ʼá kô. 6Õzõ nĩ ạ̃ậrị̃ tã ʼẽʼẽ ãmákâ rî, nĩ âʼdô ndrẽʼá lâ kĩ, mã âyé lạ́tị̂ Ôvârí kâ kô. 7Gõʼdá ãmâ rĩʼá ãwó ngõʼá Ôvârí drí, tãlâ nĩ rî ró bê cú ĩtí tã ányâ ʼẽ ãkó. Mã rî rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí ĩtí, ʼdĩî rî âʼdó kô cé Ôvârí õfẽ ró ândrâ-tãndĩ bê lôsĩ ãmákâ ʼẽlé ãnî lãfálé ʼdĩ drí. Mã lẽ bê-rî ãnî drí tã tãndí ʼẽlé ĩʼdî, gbõ lé õzõ lôsĩ ãmákâ ãnî lãfálé rî õʼwâ lõʼwâ kô rî. 8Nĩ ndrê trá, mã îcá kô tã õnjí ʼẽlé, ãʼdô ró tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ îzãzó. Mã lẽ tã ʼẽlé cé tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ õlậʼbû ró bê võ ʼásĩ ndrĩ. 9Ĩtí rî, ãmâ rĩʼá ãyĩkõ ró âʼdólé mbârâkã ãkó, õzõ âʼdô-âʼdô mbârâkã ãkó ʼdĩ ãâʼdô ãnî ʼbãʼá cú âʼdólé mbârâkã bê gạ̃rạ̃ rî. Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, mã ʼê rãtáã Ôvârí drí, nĩ rî ró bê zãâ ạ̃tị́ ʼálâ tã Ôvârí kâ ʼẽʼẽ lâ bê. 10Ĩtí rî, gõʼdá má rî wárãgã nô îgĩlí ãnî drí drẽ sị́sị́ má drí cã ãkó ãnî ngálâ nõ rî, tãlâ má õtírĩ cãâ ãnî ngálâ tólâ rî, má õzó kô úlị́ âmbâ-âmbâ âtá ãnî drí drị́-ãcê gólâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí âfẽlé má drí nõ sĩ. Drị́-ãcê ʼdĩ ãʼdô ró bê ãnî pãlé tã Ôvârí kâ ʼẽlé tãndí ró. Âʼdó kô ãnî îzãzó ĩʼdî sĩ lâ. 11Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, má âʼdô úlị́ ạ̃dũkũ lâ ámákâ âtáʼá ãnî drí ngbãângbânõ. Nĩ ûjũ cé tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Nĩ ûjũ úlị́ ámákâ ârílí. Nĩ rî tã ị̂ʼbị̃-ị̂ʼbị̃ sĩ ãnî lãfálé ʼásĩ ãlô. Gõʼdá nĩ rî kpá pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ ãnî lãfálé ʼásĩ. Gõʼdá Ôvârí gólâ ãnî lẽ ʼbá bê gõʼdá kpá tã ạ̃ʼdị́ íyíkâ âfẽ ʼbá ãnî drí rî õrî ãní bê. 12Nĩ ʼê nî-bê-yã krístõ ʼbá ãzí rî ʼbá yî drí ʼdíyî âmvô-âmvô sĩ. 13Krístõ ʼbá ãzí gólĩyî nõlé nõ ʼbá yî ʼê nî-bê-yã ãnî drí. 14Tã lânjã Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ, ngá lẽlẽ Ôvârí kâ bê gõʼdá kpá rû ậmû Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ õrî kpãkã ãlô ãní bê ndrĩ. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\