2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 2

1Ĩtí rî, má ʼbã tã ị̂sũ ámákâ kĩʼá nĩ rî, má cá kô ãnî ndrẽlé rî trá, tãlâ má õcâ tólâ rî, má âʼdô ãnî ʼbãʼá âʼdólé tã ị̂sũ ró. 2Gõʼdá õzõ má õʼbã ãnî trá âʼdólé tã ị̂sũ ró rî, ãʼdî âʼdô gõʼdá ámâ ʼbãʼá âʼdólé ãyĩkõ ró nĩ yã? 3Má îgĩ tã ʼdî sị́sị́ ãnî drí ʼdĩ rî, tãlâ nĩ lôbẽ ró Ôvârí rî vó bê tãndí ró, tãlâ má lẽé kô âʼdólé tã ị̂sũ ró tã õnjí ãníkâ drí. Õzõ má õcâ tólâ rî, rĩʼá tãndí ró má drí âʼdózó ãyĩkõ ró tã ʼẽʼẽ tãndí ãníkâ sĩ. Nĩ ndrê trá, má nị̃ trá kĩ, õzõ má ãʼdô trá ãyĩkõ ró rî, âʼdô kpá ãnî ʼbãʼá âʼdólé ãyĩkõ ró. 4Kậyị̂ gólâ má drí wárãgã îgĩzó ãnî drí sị́sị́ nã rî, tã ʼẽʼẽ ãníkâ îkpókpólõ mâ trá rõô gõʼdá ʼbã ámâ pị̃pị̂sị́lị́ trá âʼdólé ĩzã ró, gõʼdá bũúũ má drí ãwó ngõzó kậyị̂ gólâ má drí rĩzó wárãgã nâ îgĩlí nã ʼá. Má lẽé kô úlị́ ámákâ nõ drí ãnî ʼbãlé âʼdólé tã ị̂sũ ró. Má lẽ bê-rî úlị́ ámákâ nõ drí tã âʼdálé ãnî drí kĩ, má lẽ ãnî trá rõô. 5Sị́sị́ õjílã rî ãnî lãfálé sĩ gólâ tíbê tã õnjí ʼẽ ʼbá trá ʼdĩ rî, gólâ ʼbã má trá âʼdólé tã ị̂sũ ró, gõʼdá ʼbã bê-rî ãmbá lâ ãnî ĩʼdî âʼdólé tã ị̂sũ ró rõô. 6Lâṇõ gólâ ãnî ʼdĩ ʼbá yî drí fẽlé gólâ drí ʼdĩ îcâ trá ʼdĩ. 7Ĩtí rî gõʼdá, ngbãângbânõ rî, nĩ âyê gólâ tã õnjí gólâkâ ʼdĩ ʼásĩ. Nĩ âtâ úlị́ ạ̃ʼdị́ ĩʼdî gólâ rî ʼbãlé âʼdólé ãyĩkõ ró, tãlâ ĩzã õzó kô gólâ rî ʼẽê rõô. 8Ĩtí rî, má lôʼbã rúʼbạ́ ãnî drí, nĩ âʼdâ gólâ drí kĩ, nĩ lẽ gólâ trá. 9Wárãgã ãzâ má drí îgĩlí sị́sị́ ãnî drí nã rî, ãʼdô ró bê ãnî ûjũzó, tãlâ má lẽ nị̃lâ ngãtá tã gólĩyî ndrĩ má drí ʼbãlé ãnî drí rî ʼbá yî, ãnî njãâ ʼẽlâ yã rî. 10Õzõ nĩ ãâyê tã õnjí ãgô ʼdĩ kâ trá rî, ʼdĩî rî má âyê gólâ kpá trá tã õnjí íyíkâ ʼdĩ ʼásĩ drị́-ãcê Yésũ Krístõ kâ rî sĩ. Má rî tã ʼdî ʼbá yî ʼẽlé ĩtí ʼdĩ rî, ãʼdô ró bê ãnî pãlé, tãlâ Sãtánã õzó kô lạ́tị̂ ûsú rĩzó drị́-ãcê bê ãnî drị̃ị̂, 11tãlâ ãmâ ãní bê mã nị̃ mãnĩ Sãtánã kâ rĩzó ãmâ âdólé rî trá tãndí ró. 12Má cã bê Trówã ʼálâ nĩʼá tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ nõ pẽlé tólâ rî, Kúmú ãmákâ Yésũ njị̃ lạ́tị̂ trá má drí lôsĩ ʼẽzó tólâ yí drí. 13Gõʼdá gbõ lé ĩtí rî, má rí kô pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ, tãlâ má ûsú ámâ ậdrúpị̃ Títõ tólâ võrã bê má drí ãnî ngá lésĩ kô. Ĩtí rî gõʼdá, má drí ngãzó Trówã rî âyélé nĩzó Mẽkẽdónĩyã ʼálâ gólâ rî lôndãlé. 14Ĩtí rî, gõʼdá mã ʼdê mã ʼê ãwô-ĩtí Ôvârí drí rõô, tãlâ gólâ ʼbã ãmâ trá kárá ãmâ drí rĩzó tã trõlé ạ̃jú ʼásĩ ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drị́gạ́ sĩ, tãlâ mã âʼdô trá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. Ôvârí rî rĩʼá tã Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî îyálé ãmâ sĩ õjílã drí võ ʼásĩ ndrĩ, tã Yésũ rî tãsĩ ʼdî rĩʼá nyé õzõ ngá ạ̃jị́ bê tũrũ-tũrũ rî ạ̃jị́ lâ drí rĩrĩ lậʼbúlị́ sũsũ ró rî kâtí. 15Úlị́ gólĩyî ãmâ drí rĩʼá pẽlâ Yésũ Krístõ rî tãsĩ nô rî ʼbã Ôvârí âʼdólé ãyĩkõ ró. Ạ̃jị́ lâ rĩʼá ngĩî õjílã gólĩyî Ôvârí drí ʼẽʼá pãlâ rî ʼbá yî drí gõʼdá kpá ngĩî gólĩyî Ôvârí drí ʼẽʼá zãlâ lạ̃sị́ sĩ rî yî drí. 16Gõʼdá gólĩyî Ôvârí drí ʼẽʼá pãlâ rî ʼbá yî drí rî, úlị́ ãmákâ ʼdĩ ʼbá yî ạ̃jị́ lâ ĩyíkâ gólĩyî drí ngá gólâ ʼẽ ʼbá gólĩyî ʼbãlé rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó rî ró. Gõʼdá õjílã gólĩyî Ôvârí drí ʼẽʼá zãlâ rî ʼbá yî drí rî, úlị́ ãmákâ ʼdĩ ạ̃jị́ lâ gólĩyî ậngũ ĩyíkâ ĩyî õdrã ạ̃jị́ ró. Âʼdô gõʼdá bê trá ĩtí rî, ãʼdî âʼdô îcáʼá nĩ tã ạ́ngị́ gólâ ĩtí tã pẽpẽ Yésũ rî tãsĩ ʼdî ʼẽlé nĩ yã? 17Mã âʼdó kô õzõ õjílã gólĩyî lẽ ʼbá ĩyíkâ úlị́ Ôvârí kâ nõ gĩlí õjílã drí lãfâ sĩ rî ʼbá yí kâtí kô. Gõʼdá tãlâ Ôvârí rî nyãányâ njĩ ãmâ nĩ âʼdólé tã Yésũ Krístõ rî tãsĩ nõ pẽ ʼbá lâ ró, mã rî âdrélé gólâ rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rĩʼá tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ rî pẽlé ĩʼdî õjílã ãzí yî drí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\