2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 3

1Nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, má rî nõ ãmâ lômbéʼá yã? Nĩ lẽ wárãgã ĩʼdî fẽlé ãnî drí, ãʼdô ró bê ámâ âʼdálé ãnî drí ngãtá ãnî drị́gạ́ sĩ âfẽlé ãmâ drí, ãʼdô ró bê lôsĩ má drí rĩʼá ʼẽlâ nõ âʼdálé yã? 2ʼÉʼẽ! Bê-rî ãnî nyãányâ ĩʼdî õzõ wárãgã ámákâ tã ámákâ âʼdálé õjílã drí rî kâtí. Tã ãníkâ íîgĩ trá ámâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. Õjílã ãzâ ʼbá yî ndrê ãnî trá, gõʼdá gólĩyî nị̃ tã tãndí má drí rĩʼá ʼẽlâ ãnî drí rî ʼbá yî trá ndrĩ. 3Ĩtí rî, rĩrĩ tãndí ãníkâ ʼdĩ rî nĩ tã âʼdálé õjílã drí kĩ, ãnî ĩʼdî õzõ wárãgã gólâ Yésũ Krístõ drí âjólé tã íyíkâ ró ãmâ sĩ rî kâtí. Õjílã mvá îgĩí nĩ ị̂bị́rị́bị́ drị̃ị̂ kô. Íîgĩ trá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ tíbê âʼdó ʼbá lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó rî sĩ. Íîgĩí kô ị̂bị́rị́bị́ drị̃ị̂, íîgĩ trá õjílã mvá pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. 4Mã rî tã ʼdî âtálé ĩtí ʼdĩ, tãlâ mã nị̃ trá tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró kĩ, Ôvârí âfẽ mbârâkã trá ãmâ drí lôsĩ íyíkâ ʼẽzó Yésũ Krístõ sĩ. 5Tã gólâ má drí âtálé ʼdĩ ífí lâ âʼdó kô kĩ, mã âʼdô lôsĩ ʼdî ʼẽʼá mbârâkã ãmákâ sĩ rî. Ôvârí rî nĩ mbârâkã fẽlé má drí. 6Gólâ âfẽ mbârâkã nĩ ãmâ drí âʼdózó lãjóʼbá tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí gólâkâ gólâ drí ʼbãlé trá õjílã drí nõ kâ ró. Ĩtí rî, tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí gólâkâ ʼdĩ âʼdó kô tã ʼbãʼbã gólâ îgĩlí trá rî ĩʼdî, íyîngá bê-rî tã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî drị́gạ́ sĩ rî ĩʼdî. Tã ʼbãʼbã gólâ tíbê Músạ̃ drí îgĩlí ʼdĩ, rî íyíkâ rĩʼá õdrã pá âsélé ĩʼdî õjílã drị̃ị̂. Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî, rî íyíkâ bê-rî rĩʼá õjílã ʼbãlé rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. 7Tã ʼbãʼbã gólĩyî îgĩlí kúnị́ mvá drị̃ị̂ ʼdĩ rî âsê õdrã pá trá õjílã drị̃ị̂. Gbõ lé ĩtí rî, tã ʼbãʼbã âfẽlé ʼdĩ âʼdâ ãmbã Ôvârí kâ trá õjílã drí, gõʼdá Músạ̃ rî nị̃lị́ ʼbãlé kpá lậgúlị́ lậgû. Gõʼdá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ îcá ĩyî gõʼdá kô gólâ rî nị̃lị́ ndrẽlé lậgû-lậgû lâ drí sĩ. Gõʼdá ĩtí rî, Músạ̃ drí íyî nị̃lị́ âkózó kpạ̃ạ́kũ ítá sĩ, gbõ lé lậgû-lậgû rî gógó ʼdĩ îtõ trá rĩʼá rû ndẽlé rî. 8Gõʼdá ngbãângbânõ rî, tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí Ôvârí kâ tíbê Líndrí Tãndí gólâkâ âfẽ ʼbá ãmâ drí nõ rî, ãmbã lâ rĩʼá kôrô. 9Nĩ ndrê, õzõ tã ʼbãʼbã gólâ tíbê lâṇõ ʼbã ʼbá õjílã drị̃ị̂ tã õnjí ʼbá ró rî, ãʼdô trá tãndí ró rî, gõʼdá tã ʼbãʼbã gólâ ngá pãpã fẽ ʼbá ĩʼdî rî tãndĩ lâ âʼdô lậvũʼá gạ̃rạ̃. 10Ĩtí rî, tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî, mã ndrê fínyáwá ró, mã ndrê bê-rî tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí Ôvârí kâ õjílã pãzó nõ rî tã ãmbá ró lậvũlị́ gạ̃rạ̃. 11Õzõ gõʼdá tã ʼbãʼbã tã lâ drí ʼẽʼá rû ndẽlé rî, ãâʼdô rĩʼá tã ãmbâ-ãmbâ bê rî, gõʼdá tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí tíbê ʼẽ ʼbá rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó nõ, ãmbâ-ãmbâ lâ âʼdô lậvũʼá gạ̃rạ̃ gólâ tã ʼbãʼbã kâ nã drị̃ị̂ sĩ. 12Ĩtí rî, mã ʼbã gõʼdá tã ị̂sũ ãmákâ nõ ndrĩ ʼdó tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí nõ drị̃ị̂. Tã ʼdî tãsĩ rî, mã âʼdô nĩʼá Ôvârí ngálâ cú ĩtí ũrị̃ ãkó. 13Mã âʼdó kô õzõ Músạ̃ kâtí. Gólâ âʼbã íyî nị̃lị́ kpạ̃ạ́kũ ítá sĩ tãlâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ õzó kô íyî nị̃lị́ rĩ ʼbá lậgúlị́ ʼdĩ ndrẽê, gõʼdá lậgû-lậgû gólâ rî nị̃lị́ ʼá ʼdĩ drí ậvị̃zó. 14Õjílã gólĩyî Ĩsĩrãʼélẽ kâ ʼdĩ ʼbá yî, tã ị̂sũ gólĩyíkâ áâʼbã trá kpạ̃ạ́kũ, tãlâ tã mbị̂ Ôvârí kâ nõ õzó fĩî gólĩyî drị̃ị̂ kô. Ĩtí rî, gõʼdá ãndrõ nô rî kpá ĩtí, tã ị̂sũ gólĩyíkâ âʼbãlé kpạ̃ạ́kũ nâ rî, áâʼbã úlị́ ífí tã-drị̃ lẽlẽ ạ̃kû Ôvârí kâ gólĩyî ạ́ʼbị́yạ́ yí bê nã kâ kpá trá, gólĩyî õtírĩ zị̃lâ rî. Ĩtí rî, Yésũ Krístõ âʼdô tã gólâ rĩ ʼbá tã ị̂sũ gólĩyíkâ âʼbãlé kpạ̃ạ́kũ ʼdî njị̃ʼá cé nĩ. 15Ãndrõ nô rî, õzõ gólĩyî ũzị̂ tã ʼbãʼbã Ôvârí drí âfẽlé Músạ̃ sĩ nâ rî, tã ífí lâ fí gólĩyî drị̃ị̂ kô. 16Gõʼdá õzõ õjílã õjâ tã ị̂sũ ĩyíkâ trá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî vó bẽlé ĩʼdî rî, Yésũ Krístõ drí tã rĩ ʼbá gólĩyî lị̃fị́ âʼbãlé kpạ̃ạ́kũ ʼdî njị̃zó lâ, tãlâ gólĩyî ũnị̃ ró tã Ôvârí kâ nõ ífí lâ bê. 17Kúmú ãmákâ ʼdĩ, gólâ fẽ lédrẽ-lédrẽ nĩ ãmâ drí. Tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró gólâ ʼbã ãmâ trá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró tã lậnjị̃ tã õnjí ãmákâ kâ ʼásĩ. 18Ĩtí rî, ãmâ ndrĩ mã âʼdô võ ndrẽʼá kôrô Yésũ drị̃ị̂ cú ĩtí ãmâ lị̃fị́ âʼbã ãkó, âʼdô-âʼdô ãmákâ rî âʼdô tã tãndí Ôvârí kâ rî âʼdáʼá lậgúlị́ õzõ ngãnã kâtí. Gõʼdá Líndrí Tãndí drí rĩzó zãâ âʼdô-âʼdô ãmákâ rî jãlé âʼdólé õzõ Yésũ kâtí, gõʼdá ãmbã Ôvârí kâ âʼdálé gạ̃rạ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\