2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 4

1Tãlâ Ôvârí âʼdâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ trá má drí, ĩtí rî, gólâ drí lôsĩ íyíkâ âfẽzó má drí rĩʼá ʼẽlâ. Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, gõʼdá ámâ rúʼbạ́ njá kô. 2Má gâ vólé trá dó ʼdẽlé lạ́tị̂ õnjî-õnjî gólâ rĩ ʼbá ãnyĩ âjílí rî ʼásĩ. Má âdó õjílã kô. Gõʼdá ĩtí rî, má rí kpá kô úlị́ gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé trá má tị́ rî yî ôjálé. Má rî rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ ʼdĩ îmbálé tãndí ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá, gõʼdá õjílã gólĩyî tã ị̂sũ mbị̂ bê rî âʼdô nị̃ʼá lâ dódó ĩtí. 3Õzõ tã ífí tã âtî-âtî tãndí kâ gólĩyî má drí rĩʼá pẽlâ nõ õfî õjílã drị̃ị̂ kô rî, ʼdĩî íyíkâ cé õjílã gólĩyî Ôvârí drí ʼẽʼá îzãlâ tã õnjí gólĩyíkâ drí rî yî ĩʼdî. 4Sãtánã gólâ âʼdó ʼbá ĩʼdî kúmú õjílã ãngó nõ drị̃ị̂ nõ kâ ró rî âdô gólĩyî trá, gõʼdá gólĩyî drí âʼdózó õzõ õjílã gólĩyî lị̃fị́ lâ yî drí ậsị̃lị́ trá rî yí kâtí. Ĩtí rî, gõʼdá gólĩyî îcá kô tã âtî-âtî tãndí Yésũ tãsĩ nõ ndrẽlé dódó, Yésũ Krístõ âʼdó ʼbá nyé õzõ Ôvârí kâtí rî. 5Tã gólâ má drí rĩʼá pẽlâ rî, âʼdó tã ãmâ nyãányâ kâ rî ĩʼdî kô. Tã gólâ má drí rĩʼá pẽlâ rî, rĩʼá tã Yésũ Krístõ kâ âʼdózó Kúmú ãmákâ ró rî ĩʼdî, gõʼdá mâ rĩʼá cé rû ị̂ʼbũ ʼbá ãníkâ ĩʼdî, tã Yésũ drí ʼẽlé má drí rî drí. 6Sị́sị́ rî, Ôvârí drí tã âtázó kĩ, "Áâʼdô ngá îʼĩʼá ị́nị́rị́kúwạ́ ʼá, võ îʼĩlí ngbángbá." Ôvârí rî nyãányâ ʼbã ngá îʼĩ íyíkâ nĩ rĩʼá võ îʼĩlí ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼá, tãlâ mã ũnị̃ ró ãmbã íyíkâ tíbê ãmâ drí ndrẽlé Yésũ Krístõ rî nị̃lị́ ʼá rî. 7Tã nị̃nị̃ gólâ Ôvârí drí âfẽlé ãmâ drí Yésũ sĩ nô rĩʼá tã sũ ʼbá rõô rî ĩʼdî ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. Gõʼdá Ôvârí lậpị̂ tã rî ʼdĩ trá ãmâ rúʼbạ́ gólâ mbârâkã ãkó ʼẽ ʼbá kpá drãlé drã nõ ʼá. Ôvârí ʼê tã rî ʼdĩ ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ mã ũnị̃ ró bê kĩ, mbârâkã ãmâ drí âʼdózó ĩʼdí bê lâ ʼdĩ rî, yí âfẽ nĩ. Âʼdó kô mbârâkã ãmâ nyãányâ kâ ĩʼdî. 8Lâṇõ ãmbá rî trá rĩʼá ãmâ ʼẽlé ị̃tú vósĩ cé, gõʼdá gbõ lé ĩtí rî, lâṇõ rî gógó ʼdĩ pẽé ãmâ kô. Kậyị̂ ãzâ ʼbá yî sĩ rî, mã nị̃ị́ tã mbị̂ ãmâ drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî kô, gõʼdá ĩtí rî, tã nị̃ ãkõ ãmákâ ʼdĩ ʼbãá ãmâ kô tã ị̂sũlị́ kĩ, ãmâ trá ʼẽʼá drãlé. 9Órî lâṇõ fẽlé ãmâ drí rõô ʼdĩ rî tãlâ tã lẽlẽ ãmákâ Yésũ Krístõ ʼá rî tãsĩ. Gõʼdá ĩtí rî, Ôvârí âyé ãmâ kô ãlôwálâ. Ócâ ãmâ ʼdẽlé vũdrị́, gõʼdá mã drãá kô. 10Lâṇõ õnjí tẽtẽ õdrã kâ ãmâ ʼẽ ʼbá rî, drílâ ãmâ ʼbãzó õdrã Yésũ Krístõ kâ rî ậmúlị́, tãlâ õjílã õndrê ró âʼdô-âʼdô tãndí Yésũ Krístõ kâ rî bê ãmâ rúʼbạ́ ʼá. 11Nĩ ndrê drẽ, õjílã rî lẽlâ ĩyíkâ zãâ ãmâ fũlị́ kárá, tãlâ tã lẽlẽ ãmákâ Yésũ Krístõ ʼá rî tãsĩ. Tã rî ʼdĩ âʼdô ĩtí ʼdĩ, tãlâ õjílã ãzâ ʼbá yî õndrê ró âʼdô-âʼdô Yésũ Krístõ kâ bê ãmâ rúʼbạ́ tíbê ʼẽ ʼbá drãlé nõ ʼá. 12Ĩtí rî, ãmâ gólĩyî lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ró nõ ʼbá yî ãmâ ãmákâ zãâ ʼẽʼá drãlé drã. Tãlâ ʼdĩ tãsĩ rî, nĩ âʼdô rĩʼá Yésũ Krístõ bê zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. 13Íîgĩ trá búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩ nĩ rî, "Má lẽ tã trá Ôvârí ʼá. Tã rî ʼdĩ kâ rî tí rî, má drí rĩzó tã âtálé Ôvârí rî tãsĩ." Gõʼdá mâ Póõlõ lẽ tã kpá trá Yésũ Krístõ á rî drí sĩ ĩʼdî má drí rĩzó gólâ rî tã pẽlé nõ. 14Ôvârí îngâ Yésũ Krístõ trá õdrã ʼásĩ. Gõʼdá ĩtí rî, má nị̃ trá kĩ, Ôvârí âʼdô kpá ámâ îngáʼá õdrã ʼásĩ õzõ gólâ drí Yésũ Krístõ rî îngárẽ tí. Gõʼdá gólâ âʼdô ámâ trõʼá ãní bê ndrĩ ʼdó rĩlí Yésũ Krístõ bê ạ̃dũkũ ãkó. 15Ãmâ rĩʼá njãâ lâṇõ ûsúlị́, tãlâ Ôvârí õʼê ró tã tãndí ʼdĩ ʼbá yî bê ãnî drí. Gõʼdá gólâ âʼdâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ bê õjílã dũû drí rî, gõʼdá gólĩyî õʼê ãwô-ĩtí ãmbá gólâ drí. Ĩtí rî, áâʼdô Ôvârí rî rú lûyị́ʼá rõô. 16Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, mã rî zãâ fĩî ậtũlị́ tã lẽlẽ Ôvârí ʼá rî tãsĩ. Mã gá vólé kô lôsĩ gólâkâ ʼẽlé. Ãmâ rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú nõ rî âcálé mbârâkã ãkó, õzõ mã ãʼdô trá ãrãkã ró rî. Õzõ ãʼdô gbõ lé ĩtí rî, gõʼdá ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ójâ íyíkâ trá âʼdólé mbârâkã bê kậyị̂ vósĩ cé. 17Ĩtí rî, lâṇõ gólâ rĩ ʼbá ãmâ ʼẽlé ị̃nyạ́kú nõ drị̃ị̂ nõ, ngá nõ ʼbá yî cé fínyáwá ĩtí. Lâṇõ rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdô ãmâ ʼẽʼá cé kậyị̂ dã sĩ. Ĩtí rî gõʼdá, lâṇõ rî ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyíkâ ʼdĩ lạ́tị̂ njị̃ʼá ãmâ drí mbârâkã Ôvârí kâ ûsúzó tã lânjã gólâkâ tíbê lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ lâṇõ gólâ rĩ ʼbá ãmâ ʼẽlé rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ rî bê. 18Nĩ ndrê drẽ, mã rí lị̃fị́ ʼbãlé nõ ngá gólĩyî õjílã drí ndrẽlé ĩyî lị̃fị́ sĩ ãngó nõ kâ rî drị̃ị̂ kô. Mã rî bê-rî lị̃fị́ ʼbãlé ngá gólĩyî ʼbũû ʼálâ õjílã drí ndrẽlé ĩyî lị̃fị́ sĩ kô rî drị̃ị̂. Mã rî tã rî ʼdĩ ʼẽlé ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ ngá gólĩyî ãmâ drí rĩʼá ndrẽlâ ãmâ lị̃fị́ sĩ ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî âʼdô rû ndẽʼá ndrĩ ʼwãâ ró, gõʼdá ngá gólĩyî Ôvârí kâ ãmâ drí ndrẽlé ãmâ lị̃fị́ sĩ kô ʼdĩ ʼbá yî âʼdô rĩʼá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\