2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 5

1Nĩ ndrê drẽ, ãmâ rúʼbạ́ nõ rĩʼá nyé õzõ gũgũ gólâ tíbê ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ drí rĩzó ʼá lâ bũúũ ʼẽ ʼbá rû îzãlé rî kâtí. Gõʼdá ĩtí rî, mã nị̃ trá kĩ, õzõ ãmâ rúʼbạ́ rî gógó õzõ gũgũ kâtí nõ, ĩîzã rû trá rî, Ôvârí êdê rúʼbạ́ ãzâ trá ãmâ drí rĩzó ʼá lâ, ûrú ʼálâ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Âʼdó rúʼbạ́ gólâ õjílã mvá drí êdélé nĩ rî ĩʼdî kô. 2Ãngó nõ ʼá rî, mã rî rĩlí jó gólâ ãmâ rúʼbạ́ ró nõ ʼá rî, ĩzã sĩ. Mã rî rĩʼá lẽlâ rõô, Ôvârí ãâfẽ ró rúʼbạ́ óʼdí ʼdĩ ãmâ drí rĩzó ĩʼdí bê lâ ûrú ʼálâ. 3Nĩ ndrê trá, mã îcá kô âʼdólé rúʼbạ́ ãkó. Ôvârí âʼdô rúʼbạ́ óʼdí fẽʼá ãmâ drí, tãlâ ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ õzó rĩî tãkó ĩtí. 4Ngbãângbânõ rî, ãmâ drí ʼbãzó drẽ rĩʼá rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú nõ ʼá rî, ĩzã rî trá rĩʼá ãmâ ʼẽlé rõô gõʼdá rĩʼá ãmâ ʼbãlé rĩʼá tã gĩlí. Gõʼdá mã îcá kô rĩlí cú ĩtí rúʼbạ́ ãkó. Mã lẽ tí Ôvârí ãâfẽ ró rúʼbạ́ gólâ drã ʼbá kô rî ãmâ drí, tãlâ mã âʼdô ró bê rúʼbạ́ óʼdí bê, ãmâ drí rĩzó bê gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó ûrú ʼálâ. 5Ôvârí ʼbã tã ʼdî nĩ ãmâ rúʼbạ́ drí rĩzó rû ôjálé ĩtí ʼdĩ, tãlâ mã õrî ró bê yí bê zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Gólâ âfẽ Líndrí Tãndí íyíkâ trá, ãʼdô ró bê tã âʼdálé kĩ, tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró yí ãâʼdô rúʼbạ́ óʼdí âfẽʼá ãmâ drí. 6Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, ãmâ gõʼdá trá cú ũrị̃ ãkó õdrã tãsĩ. Mã nị̃ gõʼdá trá kĩ, õzõ gõʼdá mã ãʼdô drẽ zãâ rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú nõ bê rî, mã îcá kô rĩlí Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê ûrú ʼálâ. 7Ĩtí rî, rĩʼá îcâ-îcâ ró ãmâ drí rĩzó ãngó nõ ʼá nõngá tã lẽlẽ sĩ Yésũ Krístõ ʼá, õzõ gbõ lé mã õndrê gólâ ãmâ lị̃fị́ sĩ kô rî. 8Ĩtí rî, mâ Póõlõ, má âtâ tã nô kpá ândálé óʼdí ãnî drí kĩ, mã âʼdô ị̃tú vósĩ cé zãâ lị̃fị́ ʼbãʼbã bê tã ûrú ʼálâ rî ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá ngá gólâ ãmâ drí lẽlé rî íyíkâ rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú ãmákâ nõ âyélé nĩzó rĩlí bê-rî ĩʼdî Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê. 9Ĩtí rî, tã gólâ lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ ãmâ drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî ĩʼdî nõ, lẽ tã ʼẽʼẽ ãmákâ drí Yésũ rî ʼbãlé âʼdólé ãyĩkõ ró, ngãtá ãmâ drẽ zãâ rĩʼá rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú nõ ʼá, ngãtá mã âyê rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú nõ trá rĩzó ûrú ʼálâ yã rî. 10Nĩ ndrê drẽ, rĩʼá îcâ-îcâ ró ãmâ drí âdrézó ndrĩ ʼdó Yésũ Krístõ ândrá gólâ drí tã-vó ãmákâ kĩzó tã-vó kĩ ʼbá ãmákâ ró. Gõʼdá gólâ drí tã-vó ãmákâ kĩzó ndrĩ ãlô-ãlô tã ʼẽʼẽ ãmákâ ãmâ drí rĩʼá ʼẽlâ drẽ ãmâ drí âʼdózó drẽ ãkpãkãʼdã rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú nõ ʼá rî vó ró, ngãtá mã rî tã tãndí ʼẽlé ĩʼdî ngãtá tã õnjí ʼẽlé ĩʼdî yã rî. 11Ĩtí rî, tãlâ mã nị̃ trá kĩ, Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ âʼdô tã-vó ãmákâ kĩʼá rî, gõʼdá mã rî rĩʼá zãâ tã âtálé õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá kĩ mã ãâʼdó pạ̃tị́ị̃ lãjóʼbá Yésũ kâ ĩʼdî kô rî ʼbá yî drí. Ĩtí rî, Ôvârí rî gógó nyãányâ lâ nị̃ trá kĩ, má âʼdô trá pị̃pị̂sị́lị́ tãndí bê. Gõʼdá má lẽ nĩ nị̃ ró kpá ĩtí. 12Má rí nõ kô ʼẽʼá ámâ ʼbãlé sị́sị́ ʼálâ ãnî lị̃fị́ drị̃ ʼá, õzõ õjílã nã ʼbá yî drí âtálé rî kâtí. Má lẽ nô cé tã gólĩyî ãmâ drí ʼẽlé trá rî tã lâ âʼdálé ĩʼdî ãnî drí, tãlâ nĩ ʼê ró ãyĩkõ bê ámâ tãsĩ. Ĩtí rî, gõʼdá ãnî drí âʼdózó tã tãndí bê âʼdálé õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ĩyíkâ cé ĩyî lômbélé ngá gólĩyî drí rĩʼá ndrẽlâ ĩyî lị̃fị́ sĩ ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî tãsĩ rî yî drí. Tã ʼdî võ lâ ʼá rî, lẽ õjílã ʼdî ʼbá yî drí ĩyî âʼdólé pị̃pị̂sị́lị́ tãndí bê. 13Õjílã rî trá rĩʼá tã âtálé kĩ, má õlîfõ trá. Õzõ gólĩyî õndrê trá ĩyî lị̃fị́ sĩ kĩ, má õlîfõ trá rî, ʼdĩî âʼdô ʼbãʼá cé Ôvârí lûyị́zó. Õzõ má ãʼdô lîfõ-lîfõ ró kô rî, ʼdĩî rî rĩʼá ãnî pãlé. 14Tã gólĩyî ndrĩ ãmâ drí zãâ rĩʼá ʼẽlé nõ rî, rĩʼá lôvó Yésũ Krístõ kâ rî sĩ, tãlâ gólâ lẽ ãmâ trá rõô. Ãmâ ndrĩ, mã nị̃ trá kĩ, Yésũ Krístõ drã trá, ãʼdô ró bê õjílã pãlé ndrĩ. Mã nị̃ kpá trá kĩ, mã drã trá ndrĩ rĩrĩ ạ̃kû gólâ ãmâ drí rĩzó rĩlí rî ʼá. 15Gólâ drã trá õjílã tãsĩ ndrĩ, tãlâ õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá lédrẽ-lédrẽ óʼdí gólâkâ ʼdĩ ûsúlị́ rî, rĩrĩ gólĩyíkâ rî âʼdó gõʼdá rĩrĩ gólâ tã lâ drí sũlị́ cé gólĩyî ífífí rú rî ĩʼdî kô. Rĩrĩ gólĩyíkâ rî, tã lâ âʼdô bê-rî sũʼá Krístõ gólâ drã ʼbá gólĩyî tãsĩ, gõʼdá kpá ngã ʼbá trá õdrã ʼásĩ rî rú. 16Ĩtí rî, gõʼdá mã âyê tã-vó ãzí-ãzí kâ kĩkĩ lâ âʼdô tã ị̂sũ ãngó kâ gólĩyî tãsĩ rî vó ró rî trá. Sị́sị́ rî, tã ị̂sũ ányâ ĩtí ʼdĩ mã ị̂sũ trá Yésũ rî tãsĩ, gólâ drí ʼbãzó drẽ õjílã mvá ró rî. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, tã ị̂sũ ãmákâ gólâ rî tãsĩ rî, gõʼdá trá ngĩî. 17ʼDĩî tã ífí lâ kĩ, õjílã gólĩyî âcá ʼbá trá krístõ ʼbá ró rî yî gõʼdá ĩyî trá ʼdó õjílã óʼdí ʼî. Gólĩyî âʼdó gõʼdá kô õzõ drílĩyî âʼdórẽ sị́sị́ rî tí ãlôlâ, tãlâ rĩrĩ gólâ ạ̃kû rî lậvũ trá, rĩrĩ óʼdí îtõ gõʼdá trá. 18Ôvârí rî nĩ tã ʼẽlé ãmâ drí. Gõʼdá gólâ drí ãmâ jãzó ạ̃jú-ʼbá-ãzí ʼásĩ âʼdólé rû-lẽ-ãzí íyíkâ ró Yésũ sĩ. Ĩtí rî, gólâ drí gõzó lôsĩ tã pẽpẽ kâ kĩ yí ãâʼdô õjílã ãzâ ʼbá yî jãʼá âʼdólé rû-lẽ-ãzí íyíkâ ró ʼdĩ âfẽzó ãmâ drí. 19Nĩ ndrê, Ôvârí rî lôsĩ gólâ õjílã jã kâ âʼdólé rû-lẽ-ãzí íyíkâ ró ʼdĩ ʼẽlé Yésũ Krístõ sĩ. Tãlâ õdrã Yésũ Krístõ kâ sĩ, Ôvârí drí tã ʼbãzó tã õnjí õjílã kâ âyézó. Gõʼdá tã âtî-âtî tãndí íyíkâ tã õnjí õjílã kâ âyê kâ ʼdĩ âfẽzó ãmâ drí, tãlâ mã âtâ ró bê tã lâ õjílã gólĩyî ãngó nõ kâ rî ʼbá yî drí. 20Ĩtí rî, gõʼdá Ôvârí drí ãmâ ʼbãzó âʼdólé võrã ʼbá íyíkâ rô, tãlâ yî Ôvârí õpẽ ró tã Yésũ Krístõ kâ nõ bê õjílã drí ãmâ tị̂ sĩ. Ĩtí rî, gõʼdá nĩ ârî úlị́ ãmákâ õzõ lạ̃zị́ Ôvârí kâ rĩzó ãnî zị̃lị́ rî kâtí nõ. Ĩtí rî, gõʼdá má lôʼbã rúʼbạ́ ãnî rú tã Yésũ Krístõ kâ nõ tãsĩ, nĩ âdĩ drị̃ tã õnjí ãníkâ ʼásĩ âʼdólé Ôvârí rî rû-lẽ-ãzí ró. 21Yésũ Krístõ rî trá cú ĩtí tã õnjí ãzãkã ʼẽ ãkó, gõʼdá ãmâ tãsĩ rî, Ôvârí drí gólâ rî ʼbãzó lâṇõ ûsúlị́ tã õnjí ãmákâ rî tãsĩ ãmâ võ ʼá. Gólâ ʼê tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ Ôvârí õʼbã ró ãmâ bê âʼdólé õjílã mbị̂ ró ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\