2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 6

1Mã rî lôsĩ ʼẽlé ʼdũwạ̃ Ôvârí bê, gõʼdá ĩtí rî, nĩ gã tã gólâ Ôvârí drí pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ âʼdázó ãnî drí nõ dó kô. 2Ôvârí kĩ, "Kậyị̂ gólâ îcá ʼbá trá rî, má ârî tã ãníkâ trá. Kậyị̂ gólâ îcá ʼbá trá ãnî pãzó rî, má pâ ãnî trá." Ĩsáyã 49.8 Nĩ ârî drẽ, kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó õjílã pãlé rî rĩʼá ãndrõ nô. Nĩ ndrê tã ʼdî tã tãkó ró kô. 3Má lẽé kô tã gólâ ʼẽ ʼbá tã lẽlẽ õjílã kâ Yésũ Krístõ ʼá rî îzãlé rî ʼẽlé ãlôwálâ, tãlâ õjílã ãzãkã õzó kô tã ányâ ị̂sũû lôsĩ ámákâ rĩʼá ʼẽlâ tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ pẽ kâ nõ ʼá. 4Ĩtí rî, tã ndrĩ gólĩyî má drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî, ãâʼdâ ró bê kĩ, mâ rĩʼá lãjóʼbá Ôvârí kâ ĩʼdî. Ĩtí rî, gõʼdá má rî rĩlí pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ lâṇõ ndrĩ gólĩyî rĩ ʼbá ámâ ʼẽlé rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ. 5Órî trá rĩʼá ámâ cãlé, gõʼdá ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá. Gõʼdá õjílã õʼbí êʼbê rû ĩyî trá ũrị̃ sõlé má ʼá. Óʼbã mâ trá lôsĩ ʼẽlé rõô. Óʼbã mâ trá ngá drí ậwúzó má drị̃ị̂ ậʼdú kõ ãkó, gõʼdá kpá ngá nyãnyã ãkó. 6Gbõ lé âʼdô bê trá ĩtí rî, rĩrĩ ámákâ rî zãâ âʼdálâ kĩ, mâ lãjóʼbá Ôvârí kâ ĩʼdî. Ĩtí rî, má rî zãâ rĩʼá tã mbị̂ gólâ Ôvârí drí lẽlé má drí ʼẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî. Mâ cú tã nị̃nị̃ bê Ôvârí ngá lésĩ. Má rî rĩʼá fĩî ậtũlị́ tã ányâ rĩʼá ʼẽlâ má drí rî ʼbá yî ʼásĩ. Má rî tã tãndí ʼẽlé ĩʼdî õjílã ãzí drí. Gõʼdá má rî kpá õjílã ãzí lẽlé pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró ámâ pị̃pị̂sị́lị́ sĩ. Nĩ âʼdô ndrẽʼá lâ tõ kĩ, pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî rĩlí má ʼá. 7Má rî úlị́ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Ôvârí tị́ sĩ nõ pẽlé mbârâkã gólâkâ sĩ. Gõʼdá âʼdô-âʼdô tãndí ámákâ rî rĩʼá õzõ ngá ạ̃jú ʼbũ kâ gólâ Ôvârí drí âfẽlé má drí rî kâtí, má drí ạ̃jú-ʼbá-ãzí rĩ ʼbá ânĩlí má rú sĩ dîrî gbãâ rî pẽzó ĩʼdî sĩ lâ rî. 8Má rî tã mbị̂ ʼẽlé ĩʼdî, rĩzó ámâ lûyị́lị́ gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî ĩyíkâ kpá zãâ ámâ lôʼdáʼá. Gbõ lé õjílã ãzâ ʼbá yî rî ámâ ndrẽlé õnjõ ʼbá ró, gõʼdá nĩ nị̃ tãndí ró kĩ, má rî ʼdĩ ámákâ tã mbị̂ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró rî âtálé ĩʼdî. 9Õjílã kĩ, únị̃ị́ mâ kô, gõʼdá õjílã dũû nị̃ mâ trá ʼdó tãndí ró. Órî bê ndrẽlé rî, ókĩ, má ãâʼdô trá ʼẽʼá drãlé drãdrã. Gõʼdá nĩ ndrê drẽ, mâ drẽ zãâ rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró nõ. Ócâ mâ trá ãmbá ãmbá, gõʼdá úfú drẽ zãâ mâ kô. 10Gbõ lé lâṇõ ʼê bê mâ rõô ĩtí rî, gõʼdá má rî rĩlí ãyĩkõ sĩ. Gbõ lé má âʼdô bê ngá ãkó rî, má rî trá rĩʼá ngá ãkó lé ʼbá ʼbãlé âʼdólé ngá tãndí Ôvârí drị́gạ́ sĩ rî bê. 11Gõʼdá má âtâ tã trá ânĩ krístõ ʼbá Kõrínĩtõ ʼálâ rî yî drí ngbálí-ngbálí. 12Ókĩ má õlẽé ãnî kô, gõʼdá má rî trá ãnî lẽlé, nĩ lẽé bê-rî mâ kô. 13Má rî tã nô âtálé ãnî drí nõ rî, nyé õzõ má drí rĩrĩ tã âtálé ámâ mvá yî drí rî kâtí. Ĩtí rî, nĩ ʼê mâ kpá nyé õzõ má drí ãnî lẽrẽ trá tãndí ró rî kâtí. 14Ãnî krístõ ʼbá yî, nĩ ậmû ãnî kô õjílã gólĩyî lẽ ʼbá ĩyî tã lẽlé Yésũ Krístõ ʼá kô rî ʼbá yí bê. Tã tãndí âʼdô îcáʼá fí trá rû ậmúlị́ tã õnjí bê yã? Ngá îʼĩ âʼdô îcáʼá fí trá rû ậmúlị́ ị́nị́rị́kúwạ́ bê yã? ʼDĩî îcá rû ʼẽlé kó kô. 15Âʼdô îcáʼá fí trá Yésũ Krístõ drí drị̃ ʼbãlé Sãtánã bê límvó ãlô ʼá yã? Ĩtí rî, gõʼdá krístõ ʼbá âʼdô îcáʼá fí trá tã ʼẽlé kpãkã ãlô õjílã kũmũ Sãtánã kâ ʼá rî bê yã? 16Ãnî gólĩyî âʼdó ʼbá nõ ʼbá yî rĩʼá õzõ jó ạ́ngị́ Ôvârí drí rĩzó ʼá lâ rî kâtí, âʼdô îcáʼá fí trá kĩ, ãnî kpá ôvârí ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yí kâ âʼdó ʼbá Ôvârí pạ̃tị́ị̃ ró kô rî îrátãʼá yã? Ôvârí âtâ tã trá kĩ, "Má âʼdô rĩʼá õjílã ámákâ bê, má âʼdô rĩʼá lậmúlị́ gólĩyî lãfálé sĩ. Má âʼdô ʼbãʼá Ôvârí gólĩyíkâ ró. Gõʼdá gólĩyî drí âʼdózó õjílã ámákâ ró." 17Gõʼdá gólâ drí kpá drị́-mbílí sõzó õjílã íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî lị̃fị́ kĩ, "Ĩtí rî, nĩ âyê õjílã ʼdî ʼbá yî, nĩ câ ãnî lãfâ ngĩî gólĩyî rú sĩ. Nĩ dõ ngá gólĩyî õnjî-õnjî rĩ ʼbá ãnyĩ âjílí rî ʼbá yî kô. Õzõ nĩ õʼê tã ámákâ ʼdĩ ʼbá yî trá rî, má drí ãnî lậgúzó." Ĩsáyã 52.11 18Ôvârí tíbê mbârâkã lâ drí ʼbãlé ãkĩ Kúmú ãmákâ ró rî ʼbã tã kpá trá ʼẽʼá ʼẽlâ ãmâ drí kĩ, "Má âʼdô ʼbãʼá ãnî átá ró. Ãnî drí ʼbãzó ámâ mvá yî ró." 2 Sãmõwélẽ 7.14 Ĩtí rî, úlị́ ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ rî tã âʼdálé kĩ nĩ rî, Ôvârí ʼbã ãmâ trá âʼdólé ngĩî õjílã íyíkâ ró.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\