2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 7

1Ámâ rû-lẽ-ãzíyã yî, õzõ Ôvârí drí tã ʼbãrẽ trá ʼẽʼá ʼẽlâ ãmâ drí rî tí rî, mã âyê gõʼdá tã õnjî-õnjî gólĩyî rĩ ʼbá ãmâ rúʼbạ́ tã ị̂sũ bê ʼbãlé âʼdólé îzãlé rî ʼbá yî ndrĩ. Ĩtí rî, mã rî ró gõʼdá cé tã mbị̂ rî ʼẽlé ĩʼdî, ãâʼdâ ró bê kĩ, mã ị̂njị̃ Ôvârí trá rõô. 2Nĩ njị̃ ãnî pị̃pị̂sị́lị́ tã ámákâ nõ ârízó. Má âtâ kĩ, má ʼé tã ányâ ãzâ kô ãlôwálâ ãnî drí. Má ʼé tã ányâ ãzâ kô tã ị̂sũ ãníkâ îzãlé tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ Krístõ ʼá rî ʼásĩ. Má âdó õjílã ãzâ kô ậdị̂ gólâkâ nyãzó ãlôwálâ. 3Má rî tã ʼdî ʼbá yî âtálé ʼdĩ âʼdó kô ãnî rú. Má lẽ tã nô âʼdálé ãnî drí, õzõ má drí âtálé trá ãnî drí rî kâtí kĩ, má lẽ ãnî trá rõô, má lẽ tíkó zãâ rĩlí ãní bê võ ãlô ʼá õzõ má õdrã ngãtá mâ lédrẽ-lédrẽ ró yã rî. 4Má nị̃ trá dódó kĩ, nĩ âʼdô rĩʼá zãâ tã Ôvârí kâ rî ʼẽlé ĩʼdî. Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, ĩʼdî má drí rĩzó ámâ ậrúlị́ ãnî tãsĩ. Ĩtí rî, ârîmâ ãníkâ sõ mbârâkã trá má rú. Gbõ lé lâṇõ õʼê mâ rõô rî, mâ ámákâ zãâ ãyĩkõ ró. 5Tã ʼdî bê trá ĩtí rî, má câ bê ʼbạ̃drị̃ Mẽkẽdónĩyã kâ ʼálâ rî, má îcá kô lôvólé ãlôlâ. Lâṇõ ʼê mâ trá rõô võ ʼásĩ ndrĩ. Gõʼdá má rî rĩlí cú tã ị̂sũ-ị̂sũ bê. 6Gõʼdá Ôvârí rĩ ʼbá nĩ mbârâkã sõlé õjílã gólĩyî ĩzã drí rĩʼá gólĩyî ʼẽlé rî ʼbá yî rú sĩ rî, sõ mbârâkã nĩ má rú Títõ rî âcâ-âcâ tólâ sĩ rî sĩ ânĩlí ámâ pãlé. 7Ĩtí rî, âcâ-âcâ Títõ kâ rî ʼbã mâ âʼdólé ãyĩkõ ró, tã gólâ drí âtálé má drí tã tãndí gólĩyî ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ tólâ nã tãsĩ rî tãsĩ. Gólâ âtâ tã kĩ, ãnî ãâʼdô ãyĩkõ ró ʼẽʼá ámâ ndrẽlé kpá óʼdí. Gólâ kĩ, ãnî ãâʼdô rĩʼá tã ị̂sũ ró tã ányâ gólĩyî ãnî drí ʼẽlé sị́sị́ rî ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá gólâ drí tã gólâ ãnî drí âʼdózó njãâ ʼẽʼá tã tãndí âtálé ámâ tãsĩ õjílã rĩ ʼbá tã õnjí âtálé má rú rî yî drí rî tã lâ âtázó má drí. ʼDĩî rî ʼbã gõʼdá mâ trá âʼdólé ãyĩkõ ró gạ̃rạ̃ lậvũlị́ sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ. 8Wárãgã gólâ má drí îgĩlí sị́sị́ ãnî drí rî ʼbã ãnî âʼdólé tã ị̂sũ ró, má âʼdô kpá trá tã ị̂sũ bê ãnî tãsĩ. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, má âʼdó kô tã ị̂sũ ró. 9Mâ ãyĩkõ bê. Má âʼdó kô ãyĩkõ ró ʼdĩ tã gólâ ãnî drí âʼdózó ĩzã ró ʼdĩ tãsĩ. Gõʼdá mâ trá ãyĩkõ ró, tãlâ nĩ âyê tã ányâ ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî trá, gõzó âgõlé tã mbị̂ Ôvârí kâ rî ʼẽlé ĩʼdî. Ôvârí pâ ãnî trá ãnî drị̃ âdĩlí tã ányâ ãníkâ ʼásĩ ʼdẽlé yí vó tã ị̂sũ ãníkâ ʼdĩ sĩ. Ĩtí rî, má ʼé tã õnjí kô, wárãgã ʼdî îgĩzó ãnî drí ʼdĩ. 10Nĩ ndrê tã ị̂sũ gólâ Ôvârí drí ʼbãlé ʼdĩ, ãʼdô ró bê yí drí ãnî pãzó tã õnjí ãníkâ ʼásĩ, gõʼdá tã ị̂sũ gólâ rĩ ʼbá õjílã ʼẽlé rî õzõ gólĩyî ãâdĩ drị̃ tã õnjí ĩyíkâ ʼásĩ kô rî, ạ̃dũkũ lâ âʼdô íyíkâ ʼbãʼá õdrã ĩʼdî gólĩyî drí, ûsú ĩyî lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî kô. 11Nĩ ndrê tã tãndí gólâ Ôvârí drí ʼẽlé ãnî drí tã ị̂sũ ãnî ʼẽ ʼbá ʼdĩ ʼá trá. Tã ị̂sũ ʼdî ʼbã ãnî rĩrĩ ãníkâ jãlé pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró. Nĩ lẽ tã tãndí ʼẽlé ĩʼdî, ãʼdô ró bê ãnî ʼbãzó âʼdólé mbị̂ Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Nĩ ʼbã ãnî nyãányâ trá âʼdólé ạ̃wạ̃ ró ãnî ífífí bê tã ányâ gólâ õjílã ãnî lãfálé ʼásĩ rî drí ʼẽlé sị́sị́, ãnî drí âyélé ʼwãâ kô rî tãsĩ. Ĩtí rî, nĩ îtõ trá ûrị̃lị́ ámâ tãsĩ. Gõʼdá nĩ lẽ kpá zãâ rõô ámâ ndrẽlé óʼdí, tãlâ má ẽêdê ró ãmâ lãfálé bê ãní bê. Ãnî njãâ tã tãndí âtálé ámâ tãsĩ gõʼdá kpá lâṇõ fẽlé õjílã gólâ tã õnjí ʼẽ ʼbá trá rî drí. Ãnî nyãányâ, nĩ âʼdâ trá má drí kĩ, nĩ ʼé tã õnjí kô tã ʼdî tãsĩ. 12Kậyị̂ gólâ má drí úlị́ tã âmbâ-âmbâ bê rî îgĩzó ãnî drí rî ʼá rî, má îgĩí kô cé õjílã ãlô gólâ tã õnjí ʼẽ ʼbá ʼdĩ drí ngãtá cé õjílã drílâ tã õnjí ʼdĩ ʼẽzó rú lâ rî drí. Ãmbá lâ, má îgĩ tã âʼdálé ãnî drí ndrĩ kĩ, Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî, nĩ lẽ mâ trá tã pạ̃tị́ị̃ ró yã. 13ʼDĩî ngá gólâ mbârâkã sõ ʼbá ãmâ rú rî ĩʼdî. Kpá ĩtí, úlị́ Títõ kâ âtálé ãnî tãsĩ rî sõó cé mbârâkã ĩʼdî má rú kô, gõʼdá ʼbã mâ kpá âcálé ãyĩkõ ró rõô. Gõʼdá tã ʼẽʼẽ tãndí ãníkâ ʼbãlé bê Títõ rî gógó âʼdólé ãyĩkõ ró rî, ngbãângbânõ gólâ gõʼdá trá pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ bê ãnî tãsĩ. 14Nĩ ndrê trá, drẽ sị́sị́, gólâ drí nĩzó drẽ tólâ kô rî, má lôngô ãnî tã trá gólâ drí. Má kĩ, ãnî drẽ zãâ rĩʼá tã Ôvârí kâ rî ʼbá yî ʼẽʼá ĩʼdî. Gõʼdá ĩtí rî, tã ʼẽʼẽ tãndí ãníkâ rî ʼbá yî rî trá tã âʼdálé gólâ drí kĩ, tã tãndí má drí âtálé ãnî tãsĩ ʼdî rĩʼá tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ʼî. Nĩ ʼbãá mâ kô âʼdólé ãnyĩ ró. 15Títõ drẽ zãâ rĩʼá ãnî tã ị̂sũʼá rõô tã gólâ ãnî drí gólâ rî lậgúzó rî tãsĩ. Nĩ rô gólâ trá. Gõʼdá kậyị̂ rî nã sĩ rî, ãnî trá njãâ tã gólâ drí ʼbãlé ãnî drí rî ʼbá yî ʼẽlé. Gõʼdá tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, lôvó gólâkâ ãnî tãsĩ rî âcâ gõʼdá trá rõô lậvũlị́ sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ. 16Mâ gõʼdá trá ngbãângbânõ ãyĩkõ ró tã ãníkâ tãsĩ. Ĩtí rî, má nị̃ trá tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró kĩ, nĩ âʼdô tã ʼdî ʼbá yî ʼẽʼá mbị̂ zãâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\