2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 8

1Gõʼdá ngbãângbânõ rî, ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, mã lẽ trá pị̃pị̂sị́lị́ tãndí gólâ Ôvârí drí fẽlé õjílã íyíkâ ʼbạ̃drị̃ gólâ Mẽkẽdónĩyã kâ ʼálâ rî ʼbá yî drí rî tã lâ nị̃lị́. 2Lâṇõ ʼdê trá gólĩyî drị̃ị̂ tã ûjũ-ûjũ ró, gõʼdá kpá gólĩyî trá ngá ãkó lé ʼbá ró. Gõʼdá gbõ lé âʼdô bê trá ĩtí rî, gólĩyî fẽ ngá fẽfẽ ĩyíkâ trá rõô pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, tãlâ gólĩyî rĩʼá ãyĩkõ ró, tãlâ Ôvârí fẽ pị̃pị̂sị́lị́ tãndí rî trá gólĩyî drí rõô. 3Má âtâ tã ãnî drí, gólĩyî fẽ ngá gólĩyî drí îcáʼá fẽlâ rî trá ndrĩ. Gõʼdá gólĩyî fẽ kpá trá gạ̃rạ̃ ʼdĩî drị̃ị̂ sĩ. Ĩtí rî, gólĩyî fẽ ngá fẽfẽ ĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî trá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró, õjílã ãzâ âtá nĩ gólĩyî drí fẽzó lâ ĩtí kô. 4Ĩtí rî gõʼdá, gólĩyî lôʼbã rúʼbạ́ trá ãmâ rú, mã ãâyê ró ĩyî bê ngá fẽfẽ fẽlé ĩtí, ãʼdô ró bê jõlé õjílã gólĩyî ngá ãkó lé ʼbá ró Yũdạ́yạ̃ ʼálâ nã ʼbá yî pãzó ĩʼdî sĩ lâ. 5Gõʼdá ĩtí rî, gólĩyî fẽ trá gạ̃rạ̃ gólâ ãmâ drí lị̃fị́ ʼbãzó drị̃ lâ ʼẽʼá fẽlâ rî drị̃ị̂ sĩ. Sị́sị́ rî, gólĩyî fẽ ĩyî nyãányâ trá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí ʼdẽlé sị́sị́ ĩyî drí tã ĩyíkâ rî ʼẽzó. Gõʼdá gólĩyî drí gõzó kpá ĩyî nyãányâ fẽlé tã ãmâ drí âʼdálé rî ʼẽlé. 6Ĩtí rî gõʼdá ãníkâ rî, nĩ ʼê kpá tã tãndí trá ĩtí. Mã âtâ tã trá Títõ drí kĩ, gólâ õngâ ró bê nĩlí gõlé ãnî ngálâ. Gõʼdá mã ʼê trá Títõ rî jõlé nĩʼá lôsĩ gólâ ngá fẽfẽ kâ krístõ ʼbá gólĩyî ngá ãkó lé ʼbá ró Yũdạ́yạ̃ ʼálâ rî ʼbá yî drí, gólâ drí îtõlé trá ãní bê nã ndẽlé. 7Gõʼdá nĩ ʼê tã Ôvârí kâ trá tãndí ró. Nĩ lẽ tã trá Yésũ Krístõ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Gõʼdá ãnî rĩʼá cú tã nị̃nị̃ Ôvârí ngá lésĩ rî bê, gõʼdá nĩ pẽ tã lâ kpá trá tãndí ró õjílã ãzí drí. Gõʼdá nĩ lẽ ãmâ trá rõô. Âʼdô bê trá ĩtí rî, nĩ fẽ ngá gạ̃rạ̃, ãʼdô ró bê krístõ ʼbá gólĩyî Yũdạ́yạ̃ ʼálâ rî ʼbá yî pãzó. 8Má ʼbã nõô âʼdó kô tã ʼbãʼbã ró ãnî drí ngá fẽzó, gbõ lé krístõ ʼbá yî ʼbạ̃drị̃ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ rî fẽ ĩyî bê ngá rõô ĩyî ãzí-ãzí yî Yũdạ́yạ̃ ʼálâ rî ʼbá yî pãzó rî. Gõʼdá ngá ãníkâ fẽlé rî, ãʼdô ró bê, má drí nị̃zó lâ kĩ, nĩ lẽ ãnî ãzí-ãzí yî trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 9Nĩ nị̃ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ rî trá. Nĩ nị̃ tã gólâ drí ʼẽlé ãnî pãzó rî trá. Nĩ nị̃ trá kĩ, gólâ ngá tãndí tị̂ bê dũû átá lâ Ôvârí bê, gõʼdá gólâ drí ngá ʼdĩ ʼbá yî âyézó ndrĩ ânĩzó drãlé, ãʼdô ró bê ãnî pãzó, tãlâ ãnî nyãányâ nĩ ûsû ró ngá tãndí bê dũû Ôvârí drị́gạ́ sĩ. 10Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, tã ị̂sũ ámákâ ʼá rî, rĩʼá tãndí ró ãnî drí tã ngá fẽfẽ kâ gólâ ãnî drí îtõlé trá ndrô ãzí rî ndẽlé ngbãângbânõ. Nĩ êdê tã ị̂sũ ʼdî nĩ, gõʼdá ãnî ĩʼdî õjílã gólĩyî îtõ ʼbá lâ ʼẽlé sị́sị́ rî ʼbá yî. 11Ĩtí rî, îcâ trá ãnî drí tã gólâ ãnî drí îtõlé trá sị́sị́ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ ʼdî ndẽlé. Nĩ fẽ ngá gólĩyî ãnî bê îcá ʼbá trá ãnî drí ʼẽʼá fẽlâ rî ʼbá yî ngbãângbânõ. 12Nĩ ndrê drẽ, õzõ nĩ õfẽ ngá gólĩyî âʼdó ʼbá ãní bê rî õjílã ãzí pãzó rî, Ôvârí âʼdô ʼbãʼá ãyĩkõ ró ãní bê, gõʼdá ãâʼdô ngá fẽfẽ ãníkâ ʼdĩ tã-drị̃ lâ lẽʼá, õzõ gbõ lé ãʼdô fínyáwá ĩtí rî. 13Ĩtí rî, gõʼdá nĩ ị̂sũ kô kĩ, lâṇõ ãnî ãzí-ãzí yí kâ ngá ãkó kâ ʼdĩ, má lẽ trá ʼbãlâ ãnî drị̃ị̂ ngá fẽfẽ gólâ ãnî drí fẽlé gólĩyî pãzó ʼdĩ sĩ. Má lẽ õjílã drí rĩlí ndrĩ ãyĩkõ sĩ ĩzã ngá kâ ãkó. 14Ngbãângbânõ rî, ãnî rĩʼá ngá bê dũû. Gõʼdá ngá ãnî drí âʼdózó ĩʼdí bê lâ dũû ʼdĩ rî, drị̃ lâ rĩ ʼbá lâyĩlí ʼdĩ, nĩ fẽ, ãʼdô ró bê õjílã gólĩyî ngá ãkó lé ʼbá ró rî ʼbá yî pãzó. Gõʼdá ị̃zạ́tú tólâ, õjílã gólĩyî ngá ãkó lé ʼbá ró ʼdĩ ʼbá yî õtírĩ ʼbãâ ngá bê rî, gõʼdá gólĩyî drí rû jãzó kpá ãnî pãlé kậyị̂ ãnî drí ʼbãzó ngá ãkó rî ʼá. Lạ́tị̂ ʼdĩ ʼá rî, krístõ ʼbá yî âʼdô rĩʼá õzõ ngá ãlô kâtí, ĩzã ngá kâ ãkó. 15Âʼdô ʼbãʼá nyé õzõ Ôvârí drí âtálé búkũ íyíkâ ʼá rî kâtí, "Õjílã gólâ ngá nyãnyã êʼbé ʼbá dũû rî, âʼdó kô rĩʼá ngá nyãnyã bê rõô, gõʼdá õjílã gólâ ngá ĩyínyâ êʼbé ʼbá dã rî, âʼdó kô ĩzã ngá nyãnyã kâ bê nyãlé." Âfõ-âfõ 16.18 16Mã ʼê ãwô-ĩtí ãmbá Ôvârí drí, tãlâ gólâ ʼbã Títõ trá âʼdólé njãâ ãnî pãlé, gõʼdá gólâ ʼê ãnî tã kpá trá rõô, nyé õzõ ámákâ rî tí. 17Nĩ ndrê drẽ, mã îjî gólâ bê nĩlí ãnî ngálâ rî, gólâ lẽ tã-drị̃ lâ trá, pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ tã gólâ rî ífífí drí lẽlé trá ʼẽlâ rî ró. 18Gõʼdá mã jô Títõ trá ãnî ngálâ ʼdũwạ̃ krístõ ʼbá ãzí ãmákâ nõlé rú lâ nị̃lị́ trá kạ̃nị́sạ̃ ʼásĩ ndrĩ tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ pẽpẽ lâ sĩ nô bê. 19Gõʼdá ãmâ ậdrúpị̃ rî gógó ʼdĩ kpá ĩʼdî õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ drí njĩlí rĩʼá lậmúlị́ ʼdũwạ̃ ãmá bê ngá fẽfẽ gólâ ʼẽzó õjílã Yũdạ́yạ̃ ʼálâ rî ʼbá yî pãlé rî trõlé nĩzó rî ĩʼdî. Lôsĩ rî ʼdĩ âʼdô õjílã ʼbãʼá Kúmú Yésũ Krístõ rî lûyị́lị́. Gõʼdá âʼdô kpá tã âʼdáʼá kĩ, ãmâ rĩʼá njãâ krístõ ʼbá ãzí pãlé. 20Mã ʼê tã rî ʼdĩ dódó, tãlâ õjílã õzó kô tã õnjí ûsú ãmâ rú ngá fẽfẽ ãmbá ʼdĩ vó lâ ndrẽrẽ ʼá. 21Gõʼdá mã rî zãâ tã mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá, gõʼdá kpá õjílã ãzí lị̃fị́ drị̃ ʼá. 22Ãmâ kpá trá ãmâ ậdrúpị̃ ãzâ jõʼá ʼdũwạ̃ Títõ yí bê. Mã ûjũ ãmâ ậdrúpị̃ rî gógó ʼdĩ trá ândálé ândálé âʼdô-âʼdô gólâkâ nị̃zó. Sị́sị́ mã ûsû trá kĩ, gólâ lẽ rõô ãzí-ãzí pãlé. Ĩtí rî, ngbãângbânõ rî, gólâ lẽ trá rõô ãmâ pãlé, tãlâ gólâ nị̃ trá kĩ, nĩ âʼdô tã mbị̂ rî ʼẽʼá ĩʼdî. 23Ãʼdô íyíkâ Títõ rî tãsĩ rî, gólâ ãmâ ãzí-ãzí ʼî tã gólâ ãmâ drí rĩʼá ʼẽlâ ãnî pãzó nõ ʼá. Ãʼdô gõʼdá ãmâ ậdrúpị̃ ãzí gólĩyî nĩ ʼbá Títõ bê ʼdĩ ʼbá yî ĩʼdî rî, gólĩyî rĩʼá lãjóʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ ʼî. Gõʼdá rĩrĩ gólĩyíkâ ʼbã õjílã trá Yésũ rî rú lûyị́lị́. 24Ĩtí rî, gõʼdá nĩ lậgû ãmâ ậdrúpị̃ ʼdî ʼbá yî lõvõ sĩ, tãlâ gólĩyî õndrê ró ĩyî lôvó ãníkâ krístõ ʼbá ãzí drí rî bê. Ĩtí rî, gõʼdá krístõ ʼbá yî drí nị̃zó lâ ndrĩ kĩ, mã rî ãnî tã lôngólé nõ tákõ tã mbị̂ sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\