2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 9

1Îcá gõʼdá kô má drí tã îjízó ãnî tị́ tã gólâ ngá fẽfẽ kâ õjílã Ôvârí kâ Yũdạ́yạ̃ ʼálâ rî ʼbá yî pãzó rî tãsĩ, 2tãlâ má nị̃ trá kĩ, nĩ lẽ trá õjílã ʼdî ʼbá yî pãlé. Gõʼdá ĩtí rî, má lôngô ãnî tã trá krístõ ʼbá gólĩyî Mẽkẽdónĩyã ʼálâ rî ʼbá yî drí kĩ, ãnî krístõ ʼbá gólĩyî Gị̃rị́kị̃ ʼálâ rî ʼbá yî rĩʼá njãâ ngá fẽfẽ ʼdî jõlé îtõlé kó ndrô ãzí. Gõʼdá krístõ ʼbá yî gólĩyî Mẽkẽdónĩyã ʼálâ rî ʼbá yî ârî bê kĩ, ãnî rĩʼá njãâ ngá fẽfẽ ʼdî jõlé rî, gõʼdá gólĩyî drí kpá îtõzó âʼdólé njãâ ngá fẽlé, ãʼdô ró ngá ãkó lé ʼbá pãzó. 3Ĩtí rî gõʼdá, ãmâ trá ãmâ ậdrúpị̃ yî krístõ ʼbá ãzí ró nõ jõʼá ãnî ngálâ, tãlâ ãâʼdâ ró bê õjílã drí kĩ, ãnî tã ãmâ drí rĩʼá lôngólâ tã ngá fẽfẽ kâ tãsĩ nô ãâʼdó võ tãkó ʼá kô. Nĩ âʼdô njãâ ngá fẽfẽ ʼdî fẽlé, nyé õzõ ãmâ drí âtálé trá gólĩyî drí ãnî drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî kâtí. 4Nĩ ndrê drẽ, õzõ krístõ ʼbá gólĩyî Mẽkẽdónĩyã ʼálâ nã ʼbá yî ãlô rî, õnĩ kpãâ má bê nĩʼá ãnî ndrẽlé rî, gõʼdá õzõ nĩ ãʼdô kô njãâ ngá fẽfẽ ãníkâ fẽlé rî, gõʼdá ʼdĩî rî âʼdô ãnyĩ fẽʼá ãmâ drí rõô, tãlâ mã âtâ tã trá gólĩyî drí sị́sị́ kĩ nĩ rî, mã nị̃ trá nĩ âʼdô ngá fẽfẽ fẽʼá ãmbá. 5Tã ʼdî kâ rî tí rî, gõʼdá má drí ị̂sũzó lâ kĩ, rĩʼá tãndí ró ãmâ ậdrúpị̃ nô ʼbá yî jõzó sị́sị́ ãnî ngálâ cú ĩtí drẽ ãmâ drí cã ãkó. Gõʼdá gólĩyî õpâ ró ãnî bê ngá fẽfẽ ãníkâ ʼẽʼá fẽlâ rî êʼbélé njãâ. Gõʼdá lạ́tị̂ ũnjị̃ ró rû bê ãnî drí ngá fẽfẽ fẽzó rõô, õzõ ãnî drí tã lâ ʼbãlé trá ʼẽʼá fẽlâ rî kâtí. Ĩtí rî, ngá fẽfẽ ãníkâ ʼẽʼá fẽlâ krístõ ʼbá gólĩyî Yũdạ́yạ̃ ʼálâ rî ʼbá yî drí rî âʼdô ʼbãʼá njãâ ãmâ drí trõlé kpãâ ãmá bê, õzõ mã õcâ trá ãnî ngáá tólâ rî. Ĩtí rî, ʼdĩî âʼdô âʼdáʼá lâ õjílã ãzí drí kĩ, nĩ rî ngá fẽfẽ fẽlé, tãlâ nĩ lẽ kó trá fẽlâ rî drí. Âʼdó kô tã gólâ ãmâ drí ãnî îcízó îcî ʼẽlâ rî ĩʼdî. 6Tã nô õrî ãnî drị̃ị̂. Õzõ õjílã õʼwã ngá ngbãâ fínyáwá ĩtí rî, gólâ âʼdô ngá ĩyínyâ êʼbéʼá kpá ngbãâ fínyáwá ĩtí. Gõʼdá õzõ õjílã õʼwã ngá ãmbá ĩtí rî, gólâ âʼdô ngá ĩyínyâ êʼbéʼá kpá ãmbá ĩtí. 7Õjílã ãlô ãnî lãfálé sĩ õfẽ ngá íyíkâ, nyé õzõ gólâ rî pị̃pị̂sị́lị́ drí lẽlé rî kâtí. Gólâ õfẽ kô tã ị̂sũ rị̃ rị̃ sĩ. Gõʼdá gólâ õfẽ kpá kô, gbõ tãlâ îcá kô gólâ drí fẽzó lâ kô rî drí. Gõʼdá gólâ õfẽ lôvó sĩ drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró gõʼdá kpá ãyĩkõ sĩ, tãlâ Ôvârí lẽ õjílã gólâ ngá fẽ ʼbá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró ãyĩkõ sĩ rî ĩʼdî. 8Gõʼdá õzõ nĩ õʼê tã ʼdî trá ĩtí rî, nĩ nị̃ tãndí ró kĩ, Ôvârí cú mbârâkã bê ngá fẽlé ãnî drí gạ̃rạ̃ ngá gólâ ãnî drí lẽlé rî drị̃ị̂ sĩ, tãlâ nĩ âʼdô ró bê ngá bê dũû gõʼdá nĩ pâ ró õjílã gólĩyî ngá ãkó lé ʼbá ró ʼdĩ ʼbá yî bê. 9Rĩʼá nyé õzõ Ôvârí drí âtálé trá búkũ íyíkâ ʼá rî kâtí, "Õjílã Ôvârí kâ rî ngá fẽfẽ fẽlé drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró ngá ãkó lé ʼbá yî drí, tã tãndí gólâkâ ʼdĩ tã lâ îcá vị̃lị́ drị̃ ʼásĩ kô zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó." Lôngó 112.9 10Gõʼdá Ôvârí rî nĩ rĩʼá órĩ âfẽlé õjílã drí rĩʼá ị̂ʼdị́lâ. Gólâ rî kpá nĩ rĩʼá ngá nyãnyã âfẽlé õjílã drí nyãlé. Ĩtí rî, gólâ âʼdô kpá ngá ãnî drí lẽlé rî âfẽʼá nĩ ãnî drí, nĩ ãʼdô ró bê ngá fẽlé ãzí-ãzí yî pãzó. 11Nĩ ndrê drẽ, gõʼdá Ôvârí âʼdô ngá tãndí âfẽʼá ãnî drí dũû tãlâ ngá ãnî drí fẽlé õjílã ãzí pãzó ʼdĩ tãsĩ. Tãlâ õzõ mã õtírĩ ngá fẽfẽ ãníkâ ʼdĩ ʼbá yî fẽê ãnî ậdrúpị̃ yî ngá ãkó lé ʼbá ró ʼdĩ ʼbá yî drí rî, gólĩyî âʼdô ãwô-ĩtí ʼẽʼá Ôvârí drí rõô ngá ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 12Ĩtí rî, tã tãndí gólâ ãnî drí ʼẽlé ãnî ãzí-ãzí yî drí ʼdĩ âʼdô gólĩyî ʼbãʼá ngá gólĩyî drí âʼdólé ĩzã lâ bê rî ʼbá yî ûsúlị́. ʼDĩî âʼdô gõʼdá kpá õjílã ãzâ ʼbá yî ʼbãʼá ãwô-ĩtí ʼẽlé Ôvârí drí rõô ngá ãnî drí fẽlé ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 13Nĩ ndrê trá, ngá fẽfẽ tãndí ãnî drí fẽlé ʼdĩ âʼdô âʼdálâ kĩ, nĩ lẽ tã trá Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Gõʼdá õzõ õjílã õndrê ãnî trá tã rî ʼdĩ ʼẽʼá ĩtí rî, gólĩyî âʼdô Ôvârí rî lûyị́ʼá rõô tã rõrõ ãníkâ ʼdĩ tãsĩ, gõʼdá kpá ngá fẽfẽ ãníkâ drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró õjílã gólĩyî ngá ãkó lé ʼbá ró rî yî pãzó ʼdĩ tãsĩ. 14Krístõ ʼbá rî gógó Yũdạ́yạ̃ ʼálâ rî ʼbá yî rĩʼá rãtáã ʼẽʼá ãnî tãsĩ rõô lôvó sĩ, tãlâ Ôvârí âʼdâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ rî trá gólĩyî drí ãnî tãsĩ. 15Nĩ ʼdê mã ʼê ãwô-ĩtí Ôvârí drí ãmbá, tãlâ ngá fẽfẽ ạ́ngị́ gólâ drí fẽlé ãmâ drí ãmbã lâ drí lậvũlị́ trá gạ̃rạ̃ ãmâ tị̂ drí ậʼdị́zó tã lâ ʼá nõ tãsĩ, ngá fẽfẽ rî ʼdĩ rĩʼá Yésũ ĩʼdî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\