2 Yõwánĩ 1

1Nõô tã îgĩ mâ rî gógó drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ ró nõ kâ ĩʼdî. Má îgĩ tã nô kạ̃nị́sạ̃ gólâ Ôvârí drí njĩlí trá rî drí, gõʼdá kpá õjílã ʼá lâ rî ʼbá yí bê ndrĩ. Má lẽ ãnî trá ndrĩ pạ̃tị́ị̃ ró õzõ Ôvârí drí ãnî lẽrẽ kâtí, gõʼdá õjílã gólĩyî tíbê ndrĩ tã nị̃ ʼbá trá tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ tãsĩ rî, lẽ ĩyî ãnî kpá rõô. 2Mã lẽ ãnî, tãlâ mã rî zãâ tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Ôvârí kâ nị̃lị́, îcá kô ậvị̃lị́ ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ. 3Má ʼê nî-bê-yã ãnî drí. Ôvârí gólâ tíbê ʼbã ʼbá bê ãmâ átá ró gõʼdá kpá mvá lâ Yésũ Krístõ bê, õrî ãní bê. Gõʼdá gólĩyî ʼâ ạ̃ậʼdị̂ ãmâ rú ãní bê, gõʼdá gólĩyî ãâfẽ õrẽ ãmâ drí tã ạ̃ʼdị́ bê õzõ ãmâ drí tã lẽlé trá tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Ôvârí kâ nõ ʼá, gõʼdá kpá ãmâ ãzí-ãzí yî lẽzó trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ nô tí nõ. 4Mâ rĩʼá ãyĩkõ ró tãlâ má ârî tã tíbê õjílã ãzâ ʼbá yî ãnî lãfálé ʼásĩ rî drí tã lẽzó trá tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Ôvârí kâ ʼá rî trá, nyé õzõ tã ʼbãʼbã gólâ ãmâ átá Ôvârí drí ʼbãlé trá ãmâ drí rî kâtí. 5Ngbãângbânõ rî, má lẽ tã âtálé ãnî drí tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ tãsĩ. Tã ʼbãʼbã ʼdî rĩʼá lõvõ kâ ãzí-ãzí drí rî ĩʼdî. Âʼdó kô tã ʼbãʼbã óʼdí ʼî, bê-rî ʼdĩî rĩʼá tã ʼbãʼbã gólâ Ôvârí drí ʼbãlé trá ãmâ drí drẽ ãkpãkãʼdã kậyị̂ gólâ ãmâ drí îtõzó ʼdẽlé Yésũ Krístõ vósĩ rî ʼá rî ĩʼdî. Õzõ mã õlẽ Ôvârí trá pạ̃tị́ị̃ rî, mã âʼdô tã ʼbãʼbã gólâkâ rî ʼbá yî rõʼá. Tã ʼbãʼbã rî gógó ʼdĩ rî tã âtálé kĩ, mã õlẽ ãmâ ãzí-ãzí yî pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 7Ámâ mvá yî, ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, tãlâ ʼdíyî âdó ʼbá ãngó nõ ʼá bê dũû. Õjílã ʼdî ʼbá yî kĩ, Yésũ Krístõ ãânĩí ãngó nõ ʼá õjílã mvá ró kô, ʼdĩî õjílã ʼdî ʼbá yî rĩʼá õnjõ ʼbá ʼî, gõʼdá kpá Yésũ rî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî ĩʼdî. 8Ĩtí rî, ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, tãlâ óõzó kô lôsĩ tãndí ãníkâ Ôvârí drí bũúũ âcálé ngbãângbânõ nô rî îzãâ. Õzõ nĩ õrî zãâ tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Yésũ rî tãsĩ nõ lẽlé rî, Ôvârí âʼdô ngá tãndí gólâ drí tã lâ ʼbãlé ʼẽʼá fẽlâ ãnî drí rî fẽʼá ndrĩ ãnî drí ị̃zạ́tú ûrú ʼálâ. 9Gõʼdá õzõ nĩ ãâyê tã pạ̃tị́ị̃ Yésũ rî tãsĩ nõ lẽlẽ lâ nõ trá, gõʼdá rĩzó lậmú bê tã tãkó vósĩ ĩʼdî rî, ʼdĩî nĩ âʼdó gõʼdá ngá ãlô ró Ôvârí bê kô. Gõʼdá õzõ nĩ ũnjû trá zãâ tã îmbâ Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî rú rî, ʼdĩî ãnî gõʼdá trá ngá ãlô ró Yésũ bê, gõʼdá ãnî kpá trá ngá ãlô ró Ôvârí Yésũ rî átá ró rî bê. 10Ĩtí rî, õzõ ʼdíyî âdó ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ãânĩ ĩyî trá ãnî îmbálé tã îmbâ ányâ Yésũ rî tãsĩ rî sĩ rî, nĩ lậgû gólĩyî kô. Nĩ pâ gólĩyî kpá kô ngá gólĩyî drí âʼdózó ĩzã lâ bê rî ʼbá yî tãsĩ. 11Tãlâ õzõ nĩ õpâ gólĩyî trá rî, ʼdĩî nĩ jâ ãnî kpá trá tã õnjí ʼẽ ʼbá ró õzõ gólĩyî tí. 12Tã bê dũû má drí ʼẽʼá âtálâ ãnî drí, gõʼdá má îcá kô îgĩlâ ãnî drí. Õzõ Ôvârí õlẽ lạ́tị̂ njị̃lị́ má drí rî, má âʼdô cãʼá cú nĩ tólâ ãnî ndrẽlé, gõʼdá tã âtálé ãní bê kpãkã ãlô, gõʼdá tãlâ mã âʼdô ró bê ndrĩ ãyĩkõ ãmbá bê. 13Ạ̃dũkũ lâ ró rî, õjílã gólĩyî Ôvârí kâ nõlé nõ ʼbá yî ʼê ĩyî nî-bê-yã ãnî drí ndrĩ. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\