2 Pétẽrõ 1

1Mâ Sĩmónã Pétẽrõ tíbê rû ị̂ʼbũ ʼbá Yésũ Krístõ kâ ró gõʼdá kpá lãjóʼbá ró rî îgĩ wárãgã nô nĩ ãnî gólĩyî tã lẽ ʼbá tã ãlôlâ gólâ tã lâ drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ nô ʼá ãmá bê nõ rî ʼbá yî drí. Yésũ Krístõ, ʼdíyî pã ʼbá ãmákâ ró gõʼdá kpá Ôvârí ró, gólâ tíbê ãmâ ʼbã ʼbá mbị̂ Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî, âfẽ tã lẽlẽ ʼdî nĩ ãmâ drí. 2Ôvârí ãâʼdô ãní bê õrẽ fẽlé ãnî drí tã ạ̃ʼdị́ bê lậvũlị́ gạ̃rạ̃, gólâ rî nị̃nị̃ tãndí ró Kúmú ãmákâ Yésũ bê rî sĩ. 3Õzõ ãmâ drí Ôvârí rî nị̃rị̃ trá tãndí ró rî, Ôvârí âfẽ ngá gólĩyî ãmâ drí lẽlé rî yî trá ndrĩ ãmâ drí, ãʼdô ró ãmâ drí îcázó rĩlí gólâ bê zãâ gbạ́dú gõʼdá kpá âʼdólé õzõ íyí kâtí âʼdô-âʼdô ãmákâ ʼá, mbârâkã ãkĩ gólâkâ rî sĩ. Gólâ njĩ ãmâ trá ãmbã íyî ífífí kâ ậmúlị́ gõʼdá âʼdô-âʼdô tãndí íyíkâ bê. 4Gõʼdá kpá mbârâkã ãkĩ gólâkâ ʼdĩ sĩ rî, gólâ âfẽ ngá trá ãmbá ãmâ drí tãkó ĩtí, ngá gólâ drí tã lâ ʼbãlé trá ãmâ drí rî yî. Gõʼdá gólâ ʼbã ãmâ tã trá tã õnjí ndrĩ ãngó drị̃ ʼá gólĩyî tã lôvókô ãmákâ drí ãmâ ʼbãlé ʼẽlé nõ ʼbá yî âyélé, gõʼdá tã mbị̂ rî ʼẽlé ĩʼdî, gõʼdá âʼdólé õzõ íyí kâtí âʼdô-âʼdô ãmákâ ʼá. 5Tã ʼdî tãsĩ rî, âʼdó kô îcâ-îcâ ró tótó tã lẽzó ĩʼdî tã Yésũ kâ ʼá. Ãnî drí ûjũlị́ mbârâkã áníkâ sĩ ndrĩ rĩlí lạ́tị̂ mbị̂ rî ʼá. Gõʼdá kpá ãnî drí âʼdólé rĩʼá zãâ Ôvârí rî nị̃lị́ tãndí ró. 6Gõʼdá nĩ trõ tã lôvó rúʼbạ́ kâ drị́gạ́ sĩ. Nĩ âʼdô fĩî ậtũ-ậtũ bê kậyị̂ lâṇõ kâ sĩ. Nĩ âʼdô tãndí ró õzõ Ôvârí tí. 7Nĩ ûjũ mbârâkã sĩ âʼdólé ngá lẽlẽ bê ãnî krístõ ʼbá ãzí yí bê gõʼdá nĩ ʼbã kpá ãnî ífífí âʼdólé ngá lẽlẽ bê õjílã ãzí yî drí ndrĩ. 8ʼDĩî rĩrĩ gólâ ãnî drí ʼẽzó rĩlí ãngó drị̃ị̂ nõngá rî ĩʼdî, tãlâ tã lẽlẽ ãníkâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ ʼá rî õzó kô ʼbãâ lôsĩ ãkó, õʼwâ ró lõʼwâ bê tãndí ró. 9Gõʼdá õjílã gólĩyî tã gólâ Ôvârí drí lẽlé gólâ drí ʼẽlé rî ʼẽ ʼbá kô rî, gólĩyî rĩʼá nyé õzõ lị̃fị́ ãkó lé ʼbá kâtí, tãlâ tã gólâ Ôvârí drí gólĩyî âyézó tã õnjí gólĩyíkâ ʼásĩ rî vị̃ trá gólĩyî drị̃ị̂ sĩ. 10Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, ãʼdô bê gõʼdá trá ĩtí rî, ʼdõvó nĩ rî ûjũlị́ rĩʼá zãâ tã tãndí ʼẽ ʼbá tã âʼdálé kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí njĩ ãnî nĩ âʼdólé õjílã íyíkâ ró rî yî ʼẽlé ĩʼdî. Õzõ nĩ õrî trá ʼẽlâ ĩtí rî, ʼdĩî nĩ îcá kô ʼdẽʼdẽ Yésũ vósĩ rî âyélé. 11Gõʼdá ʼdĩî rî, Ôvârí âʼdô ãnî ʼbãʼá rĩlí yí bê võ ûrú ʼálâ gólâ Yésũ Krístõ ʼdíyî pã ʼbá ãmákâ ró rî drí rĩzó ʼá lâ Kúmú ró rî ʼálâ. 12Ĩtí rî, má âʼdô rĩʼá zãâ tã âtálé ãnî drí ândálé ândálé tã ʼdî ʼbá yî tãsĩ, gbõ lé má nị̃ trá kĩ, nĩ nị̃ tã rî ʼdĩ trá dódó, gõʼdá ãnî rĩʼá gạ́gạ́ tã lẽlẽ ãníkâ ʼá õzõ rákã fê kâtí. Nĩ lẽ tã trá, ʼdĩî rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. 13Ãwô-ʼdĩ, rĩʼá tãndí ró má drí rĩzó zãâ rĩʼá tã ʼdî âtálé ãnî drí ândálé ândálé kậyị̂ má drí ʼbãzó drẽ zãâ bê lédrẽ-lédrẽ ró nõ ʼá nõ, 14tãlâ má nị̃ trá kĩ, má âʼdô ʼẽʼá drãlé ngbãângbânõ, nyé õzõ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí âtárẽ lâ má drí rî kâtí. 15Gõʼdá má âʼdô tã gólĩyî má drí îcálé cú ʼẽlâ rî ʼbá yî ʼẽʼá, tãlâ tã ʼdî ʼbá yî õrî ró bê ãnî drị̃ị̂ zãâ ị̃zạ́tú ámâ õdrã vólé sĩ. 16Gõʼdá mã âtâ bê âgõ-âgõ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ mbârâkã bê ãngó nõ ʼá rî tã lâ ãnî drí rî, mã âtâ ʼdĩ tã õnjõ kâ rî ĩʼdî õzõ tã îmbá ʼbá õnjõ kâ rî ʼbá yî tí yã? Gõʼdá mã ndrê ãmbã gólâkâ lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ rî trá cú ãmâ lị̃fị́ sĩ. 17Ãmâ gólâ bê únị́ Ôvârí kâ nã drị̃ị̂ ʼálâ, mã ndrê Ôvârí ãmâ átá ró rî drí gólâ rî ị̂njị̃zó gạ̃rạ̃, gólâ rî rúʼbạ́ ʼbãzó lậgúlị́ kãngbê-kãngbê lậgû-lậgû ró. Gõʼdá Ôvârí gólâ tíbê lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ ngá nõ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ ndrĩ rî drí tã âtázó kĩ, "Nõô ámâ mvá nyãányâ ʼî, gólâ ĩʼdî tíbê má drí lẽlé rõô rî. Tã gólâkâ sû trá má rú rõô." Mã ârî Ôvârí trá úlị́ ʼdĩ ʼbá yî âtárẽ ʼá ûrú lésĩ cú ãmâ bị́-ʼbálé sĩ. 19Gõʼdá kpá mã zị̂ tã gólĩyî tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ ạ̃kû ró nã ʼbá yî drí îgĩlí rî trá. Mã nị̃ trá kĩ, tã gólĩyî drí ậngũlị́ trá ʼdĩ ʼbá yî âʼdô rú ʼẽʼá. Rĩʼá tãndí ró ãnî drí tã gólĩyî drí îgĩlí trá ʼdĩ tã lâ ị̂sũlị́ dódó, tãlâ tã ʼdî ʼbá yî âʼdô ʼbãʼá ãnî drí õzõ ngá îʼĩ rĩ ʼbá võ îʼĩlí ị́nị́rị́kúwạ́ ʼásĩ rî kâtí. Tã gólĩyî drí îgĩlí rî âʼdô âʼdóʼá lạ́tị̂ Ôvârí kâ ró ãnî drí, bũúũ kậyị̂ gólâ Yésũ Krístõ drí ʼẽzó âgõlé õzõ mõrõbã kâtí rî ʼá, ãnî ʼbãlé tã Ôvârí kâ nị̃lị́. 20Nõô rĩʼá tã ʼbãlé drị̃ ʼá rî ĩʼdî, úlị́ ndrĩ gólĩyî tã ậngũ ʼbá drí îgĩlí trá ʼdĩ rî, âʼdó kô úlị́ gólâ âfõ ʼbá cé gólĩyî drị̃ị̂ sĩ rî ĩʼdî. 21Úlị́ ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá úlị́ Ôvârí ngá lésĩ rî ĩʼdî, mbârâkã Líndrí Tãndí kâ sĩ rî ĩʼdî tã ậngũ ʼbá yî drí rĩzó úlị́ rî ãlô-ãlô lâ Ôvârí kâ ʼdĩ âtálé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\