2 Pétẽrõ 2

1Ạ̃kú ró rî, tã ậngũ ʼbá ãzâ ʼbá yî õjílã Ôvârí kâ lãfálé sĩ rî, úlị́ gólĩyíkâ rî rĩʼá ʼdó õnjõ ró. Ĩtí rî ngbãângbânõ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî ãnî lãfálé sĩ rî, rî trá ĩyî tã âmãlé kĩ, yĩ ãâʼdô tã Ôvârí kâ îmbá ʼbá ʼî. Gõʼdá gólĩyî âʼdô õjílã drị̃ îzãʼá tã îmbâ ányâ gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî sĩ. Gõʼdá tã îmbâ ányâ õnjí tẽtẽ ʼdî drí lậʼbúzó õjílã dũû drị̃ îzãlé. Ĩtí rî, gólĩyî âʼdô Yésũ rî gãʼá dó drị̃ tĩ ʼbá ĩyíkâ ró. Gõʼdá Ôvârí âʼdô gólĩyî îzãʼá ʼwãâ tã õnjí gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 2Tã îmbá ʼbá õnjõ kâ ʼdĩ ʼbá yî âʼdô ĩyî tã õnjí tẽtẽ ʼẽʼá dũû, gõʼdá õjílã dũû ãnî lãfálé sĩ drí kpá ʼdẽzó ĩyî tã õnjí gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Gõʼdá tã ʼdî tãsĩ rî, Ôvârí rî rú drí rû îzãzó, gõʼdá õjílã drí rĩzó lạ́tị̂ Ôvârí kâ nõ lôʼdálé. 3Tã îmbá ʼbá õnjõ kâ ʼdĩ ʼbá yî ʼdó ĩyî ãrõ-ãrõ ʼbá ʼî ĩyî, gólĩyî lẽ ngá ndrĩ ãʼdô ró ʼdó ĩyî nyãányâ drí. Ĩtí rî, gólĩyî âʼdô ãnî âdóʼá íʼdígówá ãzâ ʼbá yî sĩ ĩyî drị̃ ʼásĩ, ãʼdô ró bê ậdị̂ ãníkâ nyãzó. Ôvârí kî tã-vó gólĩyíkâ trá ạ̃kû ró, gõʼdá gólâ rî trá njãâ lị̃fị́ ʼbãʼbã bê ngíyá ânĩzó gólĩyî îzãlé. 4Mã nị̃ trá tãndí ró kĩ, Ôvârí âʼdô lâṇõ fẽʼá tã îmbá ʼbá õnjõ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí, tãlâ sị́sị́ rî, mãlãyíkã gólĩyî tã õnjí ʼẽ ʼbá rî ʼbá yî, Ôvârí âdrô gólĩyî trá, ômbê gólĩyî nyãrĩ sĩ ʼbãlé võ lâṇõ kâ ị́nị́rị́kúwạ́ ró rî ʼálâ rĩlí tólâ bũúũ kậyị̂ gólâ yí drí ʼẽzó tã-vó kĩlí gólĩyî îzãzó rî ʼá. 5Gõʼdá Ôvârí fẽ lâṇõ kpá trá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá kậyị̂ Nówã kâ ʼá rî yî drí. Õjílã ʼdî ʼbá yî ndrĩ gâ ĩyî vólé trá dó tã Ôvârí kâ ârílí. Tã ʼdî tãsĩ rî, Ôvârí âjô lị̃mvû tị̃tị̃ trá ị̃nyạ́kú drị̃ êtélé gólĩyî ûfúlị́ ndrĩ vólé. Gõʼdá Nówã gólâ tã mbị̂ ʼbá ró rĩ ʼbá tã Ôvârí kâ pẽlé rî, Ôvârí pâ gólĩyî trá õjílã íyíkâ ãzâ ʼbá yî ʼbã kâ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ rî ʼbá yí bê. 6Gõʼdá kpá õjílã Sõdómõ kâ Gõmórã kâ bê rî tãsĩ, mã nị̃ kpá trá tãndí ró kĩ, Ôvârí kî tã-vó gólĩyíkâ rĩzó tã õnjí ʼẽlé rî trá. Gólâ ʼbã lạ̃sị́ trá gólĩyî zãlé ngbálá, ãʼdô ró bê tã âʼdâ ró õjílã gólĩyî rĩ ʼbá vólé gãlé dó tã Ôvârí kâ ârílí rî yî drí, lâṇõ ãâʼdô ʼdẽʼá kpá gólĩyî drị̃ị̂ ĩtí. 7Ĩtí rî, Ôvârí pâ gõʼdá cé Lótõ yî ĩʼdî, tãlâ gólâ tã mbị̂ ʼbá ʼî, gõʼdá gólâ rĩʼá ĩzã ró tã õnjí õjílã gólĩyî vólé gã ʼbá dó tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ârílí rî ʼbá yí kâ tãsĩ. 8Gõʼdá Lótõ rî bê õjílã ʼdî ʼbá yî lãfálé rî, gólâ ndrê tã õnjí tẽtẽ gólĩyî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî trá, gõʼdá gólâ ârî úlị́ õnjí gólĩyî drí rĩʼá âtálâ kậyị̂ vósĩ cé rî trá. Tã ʼdî ʼbá yî ʼbã Lótõ trá âʼdólé ĩzã ró rõô. 9Tã ʼdî ʼbá yî ndrĩ rî tã âʼdálé ãmâ drí kĩ, Ôvârí rĩʼá cú mbârâkã bê õjílã tã mbị̂ ʼbá pãlé kậyị̂ lâṇõ kâ ʼásĩ. Gõʼdá gólâ nị̃ lạ́tị̂ gólâ yí drí ʼẽzó lâṇõ fẽlé õjílã gólĩyî tã õnjí ʼbá ró rî drí bũúũ kậyị̂ yí drí ʼẽzó tã-vó gólĩyíkâ kĩlí gólĩyî îzãzó rî sĩ rî trá. 10Gólâ âʼdô lâṇõ ãmbá ʼbãʼá ʼdẽlé ngîngî lâ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã õnjí gólĩyî rúʼbạ́ lôvó drí gólĩyî ʼbãʼá ʼẽlâ rî ʼẽlé rî yî drị̃ị̂, gõʼdá kpá gólĩyî kũmũ Ôvârí kâ gã ʼbá dó gõʼdá kpá õjílã ʼbãlé gólĩyî drị̃lị́ rĩ ʼbá kúmú ró rî gã ʼbá dó rî yî drị̃ị̂. Tã îmbá ʼbá gólĩyî õnjõ ʼbá ró ʼdĩ ʼbá yî, gólĩyî rĩʼá lómbé-lómbéwá ʼbá ʼî gõʼdá tã ârí ãkó lé ʼbá ʼî. Gólĩyî ró õjílã ãzãkã kô. Ĩtí rî, mãlãyíkã ʼdãʼdã ũrị̃ gá kpá gólĩyî rú kô. 11Gõʼdá gbõ lé mbârâkã mãlãyíkã ʼdî ʼbá yí kâ lậvũ kpálé gạ̃rạ̃ gólĩyî drị̃ị̂ sĩ rî, mãlãyíkã ʼdî ʼbá yî ʼdá gólĩyî kô, õzõ mãlãyíkã rî ʼdĩ ʼbá yî õtírĩ rĩî tã õnjí gólĩyíkâ rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá yî tã lâ âtálé Ôvârí ágálé, gólâ õkî ró tã-vó gólĩyíkâ bê rî. 12Ĩtí rî, tã îmbá ʼbá gólĩyî rĩ ʼbá õjílã lôʼdálé tã gólĩyî nyãányâ drí ífí lâ nị̃lị́ kô rî tãsĩ rî, ʼdĩî tã îmbá ʼbá rî ʼdĩ ʼbá yî tã nị̃nị̃ ãkó. ʼDĩî gólĩyî nyé õzõ kõrõnyã õmã kâ rî ʼbá yí kâtí, rĩʼá tã ʼẽlé ĩyî drí lẽlé rî kâtí. Gõʼdá ĩtí rî, kõrõnyã gólĩyî õmã kâ ʼdĩ ʼbá yî útị̂ ĩyíkâ gólĩyî kó cé rĩʼá ûfúlâ. Ị̃zạ́tú sị́sị́ ʼá tólâ rî, Ôvârí âʼdô tã îmbá ʼbá gólĩyî õnjõ kâ ʼdĩ ʼbá yî ûfúʼá, kpá õzõ rĩrĩ kõrõnyã ʼdî ʼbá yî ûfúlị́ rî kâtí. 13Ôvârí âʼdô lâṇõ fẽʼá gólĩyî drí, kpá nyé õzõ gólĩyî drí rĩrĩ lâṇõ fẽlé ãzí-ãzí drí ʼdĩ ʼbá yí kâtí. Gólĩyî rî ĩyíkâ cé tã õnjí ĩyíkâ ãnyĩ kâ ʼdĩ ʼẽlé ĩʼdî gbõ lé ị̃tú-ạ̃yị́ bê. ʼDĩî tã gólĩyî drí rĩzó ãnî rú îzãlé gõʼdá ãnyĩ drí rĩzó gãlé ãnî drị̃ị̂. Ĩtí rî, gõʼdá gólĩyî rî kpá tã õnjí tẽtẽ tíbê gólĩyî rúʼbạ́ lôvó drí gólĩyî ʼbãlé ʼẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé, õzõ gólĩyî õtírĩ rĩî kãrámã nyãlé ãní bê rî. 14Gõʼdá gólĩyî lẽ ậyị́lị́ õkó âʼdó ʼbá kô gólĩyî õkó ró rî ʼbá yí bê kárá. Gólĩyî lẽ zãâ rĩʼá tã õnjî-õnjî ʼẽlé ĩʼdî âyé ãkó lâ. Gólĩyî âdô õjílã gólĩyî tíbê tã lẽlẽ lâ yî drí âʼdólé fínyáwá rî tã lẽlé tã ndrĩ gólĩyî drí rĩʼá âtálâ gólĩyî drí õzõ tã pạ̃tị́ị̃ kâtí rî ʼá, rĩzó tã õnjí ʼẽlé gólĩyí bê. Gólĩyî rĩʼá ãrõ-ãrõ ʼbá ʼî, gõʼdá tã ndrĩ gólĩyî drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼásĩ rî, Ôvârí âʼdô tã õnjí lâ lôgõʼá ãkpã gólĩyî drị̃ị̂. 15Gólĩyî âyê tã mbị̂ Ôvârí kâ rî trá tã õnjí ʼẽzó ậdị̂ tãsĩ õzõ Bãlámã, Bérõ rî mvá ró rî kâtí. 16Bãlámã lẽ ậdị̂, gõʼdá dõngí Bãlámã kâ âtálé bê úlị́ gólâ drí rî ĩʼdî, ĩtí Ôvârí drí Bãlámã rî êdrẽzó tã õnjí ʼẽʼẽ ʼásĩ. 17Ĩtí rî, Ôvârí êdê võ trá tã îmbá ʼbá õnjõ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tólâ, võ lâ ị́nị́rị́kúwạ́ ró rõô, gólĩyî ngá tãkó ró nyé õzõ óró gólâ lị̃mvû lâ drí sẽlé trá tôkórô rî kâtí. Gõʼdá gólĩyî kpá nyé õzõ mũkũkũ ôzê lâ drí ʼdị̃lị́ kô rî kâtí. 18Tã îmbá ʼbá õnjõ kâ ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî lômbélé úlị́ tãkó sĩ. Gólĩyî rî õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá drẽ óʼdí ró Yésũ ʼá rî âdólé âgõlé tã õnjí ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé âʼdô rĩrĩ õnjí gólĩyíkâ ʼdĩ sĩ. 19Gólĩyî rî tã âtálé õjílã drí kĩ, gólĩyî ãâʼdô drị̃-bạ́lạ́yị̂ bê tã ndrĩ gólĩyî drí lẽlé ʼẽlé rî yî ʼẽzó. Gõʼdá gólĩyî nyãányâ rĩʼá õzõ rạ̃gị́ị̃ kâtí, tãlâ tã õnjí rĩʼá gólĩyî lị́pị̂ ʼî. 20Nĩ ndrê drẽ, õzõ õjílã ãâdĩ drị̃ trá tã õnjí íyíkâ ʼásĩ tã lẽlé Yésũ Krístõ ʼá ʼdíyî pã ʼbá íyíkâ ró rî, âʼdô íyíkâ gõʼdá ʼbãʼá kó ángô tí ró, õzõ õjílã rî gógó pãlé trá tã õnjí ʼásĩ ʼdî ãâgõ kpá trá tã õnjí ʼẽlé óʼdí rî yã? Áâʼdô gólâ rî pãʼá kpá óʼdí tã õnjí ʼdĩ ʼásĩ yã? Tã gólâkâ rî âʼdô lậvũʼá õnjí ró gạ̃rạ̃ õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá kó kô Yésũ ʼá ãlôwálâ rî ʼbá yí kâ rî drị̃ị̂ sĩ. 21Õzõ ãʼdô trá ĩtí rî, tí âʼdô ʼbãʼá tãndí ró õjílã ʼdî drí tã mbị̂ Ôvârí kâ nõ nị̃zó kó kô, gõʼdá õjílã rî ʼdĩ drí tã mbị̂ Ôvârí kâ nõ nị̃zó trá zãlô gõzó kpá âyélâ fĩzó gõlé tã õnjí ʼá rî drị̃ị̂ sĩ. 22Úlị́ mãnĩgõ nô ʼbá yî rî tã pạ̃tị́ị̃ âtálé ĩʼdî kĩ, "Õké âgõ kpá óʼdí ngá drílâ lôʼdélé trá rî nyãlé," gõʼdá "Ngbíkpí ʼbã kâ tíbê íyî jĩ ʼbá trá ngbángbá rî âgõ kpá óʼdí íyî ṇãlé ũlútrạ́ ʼá." ʼDĩî tã îmbâ ʼbá gólĩyî õnjõ kâ ʼdĩ ʼbá yî gólĩyî nyé ĩtí, gólĩyî rî kpá gõlé tã õnjí gólĩyî drí âyélé trá rî yî ʼẽlé óʼdí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\