2 Pétẽrõ 3

1Ámâ rû-lẽ-ãzí yî, nõô tã îgĩ ámákâ rị̃ lâ ʼî ãnî drí. Má îgĩ wárãgã nô ʼbá yî kpạ̃rạ̃tị́ ʼdĩ ãnî drí, óõsõ ró mbârâkã bê ãnî rú, nĩ ị̂sũ ró úlị́ Ôvârí kâ tíbê ãnî drí ârílí trá nõ tã lâ bê tãndí ró. 2Ĩtí rî, nĩ ị̂vị̃ úlị́ Ôvârí kâ tã ậngũ ʼbá yî drí âtálé trá ạ̃kû ró rî ʼbá yî tã lâ kô. Gõʼdá nĩ ị̂sũ kpá tã ʼbãʼbã Yésũ Krístõ ʼdíyî pã ʼbá ãmákâ ró rî kâ kĩʼá nĩ rî, mã õrî njãâ, gólâ tíbê ãmâ lãjóʼbá gólâkâ ró rî drí tã lâ âtálé ãnî drí rî. 3Nĩ ndrê drẽ, kậyị̂ ạ̃dũkũ nô ʼbá yî ʼá drẽ ãkpãkãʼdã Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ âgõó drẽ kô rî, õjílã ãzâ ʼbá yî bê, âʼdô ĩyî tã õnjí gólĩyî drí lẽlé ʼẽlé rî ʼẽʼá gõʼdá kpá ʼdásí ʼẽlé ãnî rú, kĩ nĩ rî, 4"Hé, tí gõʼdá Yésũ rî gógó nõ âgõó gõʼdá ãngó nõ ʼá kô õzõ gólâ drí ʼbãlé trá rî tí nõ ãʼdô drí yã? Gólâ gõʼdá nõ ãʼdô ʼá yã? Ạ̃kû ró nã ʼásĩ bũúũ ãndrõ nô rî, ngá gólĩyî ndrĩ Ôvârí drí ʼbãlé trá ãngó nõ ʼá nõ gbõ zãâ ĩyî bê ndrô ndrô ôjá rû ĩyî kpá kô. Gõʼdá Yésũ rî gógó âʼdô âgõʼá nõ ángô tú ãngó nõ rũlị́ rî yã?" 5Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî ị̂sũ ĩyíkâ tã trá gãzó dó tã gólâ Ôvârí drí rĩzó tã ʼẽlé rî nị̃lị́, õzõ tã gólâ Ôvârí drí ãngó nõ ʼbãrẽ îtõ võ ʼásĩ bũúũ âcálé ngbãângbânõ rî tí. Ôvârí âtâ cé úlị́ ʼî mbârâkã íyíkâ sĩ ãngó nõ drí âʼdózó, gõʼdá kpá lị̃mvû drí rû êʼbézó võ ãlô ʼá ị̃nyạ́kú drị̃ drí âfõzó. Gõʼdá gólâ ʼbã ị̃nyạ́kú lị̃mvû sĩ. 6Gõʼdá Ôvârí fẽ lâṇõ kpá õjílã gólĩyî rû jã ʼbá trá yí rú rî yî drí, lị̃mvû sĩ. Gólâ âjô lị̃mvû tị̃tị̃ trá gólĩyî ûfúlị́ ndrĩ vólé. 7Ôvârí ʼbã ị̃nyạ́kú ʼbũû bê trá âʼdólé mbârâkã íyíkâ sĩ, bũúũ cãlé kậyị̂ gólâ drí ʼẽzó âgõlé tã-vó õjílã gólĩyî gólâ rî rõ ʼbá kô rî kâ kĩlí, ãʼdô ró bê gólĩyî drí vẽzó zãâ ngbálá vólé lạ̃sị́ sĩ rî ʼá. 8Ámâ rû-lẽ-ãzíyã yî, tã nô ũvị̃ ãnî drị̃ị̂ sĩ kô, kậyị̂ ndrĩ ʼdó Kúmú ãmákâ lị̃fị́ kậyị̂ ãlô ró, ngãtá kậyị̂ ãlô ʼî ngãtá ndrô kútũ-ãlô ʼî yã rî. Gólâ âʼdô tã íyíkâ ʼẽʼá kậyị̂ îcá ʼbá trá ʼẽlâ rî sĩ. 9Õjílã ãzâ ʼbá yî rî ĩyíkâ ị̂sũlâ kĩ, Ôvârí õʼbãá Yésũ nĩ âgõlé ʼwãâ tã-vó kĩ ʼbá ró kô. Nĩ ndrê drẽ, Yésũ âgõó drẽ kô tã-vó kĩ ʼbá ró rî, ãʼdô ró bê õjílã ndrĩ drí drị̃ âdĩzó tã õnjí ʼásĩ, tãlâ Ôvârí ậndị̂ íyîngá tã lâṇõ fẽfẽ tã õnjí ʼbá drí rî kâ trá. Gólâ lẽé kô õjílã ãlô drí drãlé tã õnjí ʼá. Gólâ lẽ tã õjílã drí ndrĩ drị̃ âdĩzó tã õnjí ĩyíkâ ʼásĩ tã lẽzó ĩʼdî Yésũ Krístõ ʼá. 10Kậyị̂ Yésũ drí ʼẽzó âgõlé tã-vó õjílã kâ kĩlí rî, âʼdô âcáʼá trá. Yésũ âʼdô ʼẽʼá âgõlé nõngá nyĩî ró, nyé õzõ ũgú drí âfírĩ jó ʼá ngá ûgũlị́ kậyị̂ lâ nị̃ ãkó rî kâtí. Kậyị̂ gólâ Yésũ drí ʼẽzó âgõlé tã-vó kĩ ʼbá ró rî ʼá rî, ʼbũû âʼdô rû ndẽʼá cú ạ̃yị́ ãmbá bê, õzõ ĩlî-kúrú ândrê ạ̃yị́ kâtí. Ôvârí âʼdô lạ̃sị́ âjóʼá ânĩlí ãngó nõ zãlé ndrĩ. Ngá ndrĩ ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî âʼdô ĩyî vẽʼá ndrĩ vólé. 11Ãʼdô gõʼdá trá ĩtí rî, ãnî drí rĩlí Ôvârí rõlé tã tãndí ʼẽʼẽ sĩ. 12Ãnî drí lị̃fị́ ʼbãlé âgõ-âgõ Yésũ kâ drị̃ị̂. Kậyị̂ rî ʼdĩ ʼá rî, Ôvârí âʼdô ngá gólĩyî ʼbũû ʼálâ rî ʼbá yî zãʼá ndrĩ ôlélé vólé. 13Gõʼdá Ôvârí âʼdô ʼbũû óʼdí gõʼdá ị̃nyạ́kú óʼdí bê rî ʼbãʼá, õjílã gólâkâ rî ʼbá yî drí gõzó rĩlí ʼá lâ cé zãâ rĩʼá tã mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Ĩtí rî, ãmâ gólĩyî krístõ ʼbá ró rî rĩʼá lị̃fị́ ʼbãʼbã bê Ôvârí gólâ tã ʼdî ʼbã ʼbá ʼẽʼá ʼẽlâ ãmâ drí rî drị̃ị̂. 14Ĩtí rî, ámâ rû-lẽ-ãzíyã yî, nĩ ʼbã lị̃fị́ bê kậyị̂ Ôvârí drí ʼẽzó tã ʼdî ʼẽlé rî drị̃ị̂ ĩtí rî, nĩ ûjũ ãnî fãfã sĩ kậyị̂ vósĩ cé rĩlí rĩrĩ mbị̂ rî sĩ, gõʼdá âʼdólé tã ạ̃ʼdị́ bê ãnî lãfálé Ôvârí bê rî ʼá, tãlâ Ôvârí õndrê ró ãnî bê õzõ õjílã íyíkâ âʼdó ʼbá ĩyî tã õnjí ãkó rî ʼbá yí kâtí. 15Nĩ ị̂sũ drẽ tã nô ʼbá yî dódó, Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ ậndị̂ tã trá âgõzó, tãlâ õjílã õjâ ró ĩyî bê drị̃ âdĩlí ngá pãpã ûsúlị́. Ãmâ ậdrúpị̃ Póõlõ âtâ tã rĩrĩ mbị̂ kâ ʼdĩ ʼbá yî kpá trá ãnî drí kậyị̂ gólâ drí wárãgã îgĩzó ãnî drí rî ʼá tã nị̃nị̃ Ôvârí ngá lésĩ rî sĩ. 16Póõlõ âʼdâ tã âtî-âtî ãlô-ãlô ʼdĩ kpá trá ndrĩ wárãgã íyíkâ îgĩlí ʼdĩ ʼá. Gõʼdá úlị́ gólâ drí îgĩlí ʼdĩ ʼbá yî, ãzâ ʼbá yî rĩʼá âmbâ-âmbâ ró tã ífí lâ yî nị̃zó. Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî gólĩyî tã nị̃ ãkó lé ʼbá ró rî ʼbá yî, gólĩyî gõʼdá jâ ĩyíkâ úlị́ âmbá ʼbá âmbâ ʼdĩ ʼbá yî ífí lâ gõʼdá ngĩî gõʼdá âcálé tã âtî-âtî ányâ ró. Ĩtí rî, gólĩyî ʼê kpá ĩtí úlị́ Ôvârí kâ rî ôjâ-ôjâ lâ sĩ. Gõʼdá Ôvârí âʼdô lâṇõ fẽʼá gólĩyî drí tã õnjí gólĩyî drí ʼẽlé ʼdĩ tãsĩ. 17Ámâ rû-lẽ-ãzí yî, nĩ nị̃ bê dódó kĩ, õjílã ãzâ ʼbá yî bê ʼẽʼá ãnî âdólé ĩtí rî, gõʼdá ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú gólĩyî tãsĩ, óõzó kô ãnî âdó jãlé tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ ʼá rî ʼásĩ. 18Ĩtí rî, gõʼdá tã lẽlẽ ãníkâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ ʼá rî õmbâ íyíkâ zãâ nĩʼá ạ̃tị́ ʼálâ lậvũlị́ gạ̃rạ̃ sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ. Nĩ âdrê gạ́gạ́ tã lẽlẽ ãníkâ ʼá õzõ rákã fê kâtí, gõʼdá nĩ nị̃ dódó kĩ, Yésũ Krístõ lẽ ãnî trá rõô tãkó ĩtí. Ĩtí rî, mã ị̂njị̃ Kúmú ãmákâ Yésũ ngá ndrĩ drị̃lị́ rî ngbãângbânõ gõʼdá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Ãâʼdô ĩtí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\