2 Tẽsãlõníkã lé ʼbá 1

1Ãmâ Póõlõ, Sĩlĩvánõ, Tĩmátĩyã yí bê, mã ʼê nî-bê-yã ãmbá ãnî õjílã ãmâ átá Ôvârí kâ gõʼdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ rî bê rĩ ʼbá Tẽsãlõníkã ʼálâ rî ʼbá yî drí. 2Ãmâ átá Ôvârí gõʼdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê, õfẽ ĩyî õrẽ ãnî drí tã ạ̃ʼdị́ bê. 3Ãmâ ậdrúpị̃ yî ãmâ îzó yí bê, rĩʼá tã mbị̂ ró ãmâ drí rĩzó Ôvârí rî lûyị́lị́ kárá tãlâ ãnî tãsĩ, tã lẽlẽ ãníkâ Ôvârí ʼá rî trá rû lôpéʼá ạ̃tị́ ʼálâ. Gõʼdá lôvó ãníkâ ãzí-ãzí drí ãkí ãkó rî kpá trá rû lôpéʼá rõô ạ̃tị́ ʼálâ. 4Âʼdólé bê trá ĩtí rî, ãmâ rî gógó rĩʼá ãnî rú lûyị́ʼá krístõ ʼbá võ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ rî yî drí kĩ nĩ rî, ãnî drẽ zãâ rĩʼá tã lẽlẽ bê Ôvârí ʼá kậyị̂ ãndrõ rû îzã-îzã kâ gõʼdá kpá lâṇõ bê nõ sĩ. 5Gõʼdá mã nị̃ trá ʼá lâ sĩ kĩ nĩ rî, Ôvârí âʼdô tã kĩʼá mbị̂mbị̂ ró, gólâ õtírĩ tã ạ̃dũkũ íyíkâ âtá kĩʼá nĩ rî, ãnî rĩʼá îcâ-îcâ ró âʼdólé õjílã íyíkâ ró rî. 6Ôvârí âʼdô tã mbị̂mbị̂ rî ʼẽʼá ĩʼdî. Gólâ âʼdô lâṇõ âfẽʼá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá rĩʼá ãnî îzãlé ĩtí rî yî drí. 7Gólâ âʼdô ãmâ ʼbãʼá ãní bê lôvólé rû îzã-îzã ʼásĩ, mã õtírĩ Yésũ rî ndrẽê ânĩrĩ ʼá ûrú lésĩ rî, cú lạ̃sị́ kõkõ lạ̃rũ-lạ̃rũ rî bê kpá mãlãyíkã íyíkâ mbârâkã ãkĩ rî ʼbá yí bê rî. 8Ôvârí âʼdô lâṇõ fẽʼá õjílã gólâ rî nị̃ ʼbá kô rî yî drí, tãlâ gólĩyî gã dó tã âtî-âtî tãndí gólâkâ Yésũ rî tãsĩ rî ârílí. 9Lâṇõ rî ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Áâʼdô õjílã ʼdî ʼbá yî drõʼá vólé Yésũ gólâ mbârâkã bê gạ̃rạ̃ rî lạ̃gạ́tị́ sĩ, kậyị̂ gólâ drí ʼẽzó âgõlé ãngó nõ ʼá, õjílã gólâkâ nyãányâ lâ yî ró rî drí rĩzó gólâ rî lûyị́lị́, gõʼdá kpá rĩʼá lậnjị̃ ʼbãlé gólâ drị̃ị̂ rî ʼá. Gõʼdá ánî ífífí âʼdô ʼẽʼá ʼbãlé õjílã gólĩyî rĩ ʼbá gólâ rî lûyị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé, tãlâ ãnî rĩʼá tã lẽlẽ bê tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî ʼá. 11Ĩtí rî, ãmâ rĩʼá kárá ãwó ngõʼá Ôvârí drí ãnî tãsĩ kĩ nĩ rî, Ôvârí õʼê ãnî îcálé âʼdólé õjílã íyíkâ ró, õzõ gólâ drí ãnî ậzị́rị̃ trá nõ kâtí. Ôvârí ãâfẽ mbârâkã kpá ãnî drí yí ngá lésĩ, ãʼdô ró bê tã tãndí ãnî drí lẽlé ʼẽʼá ʼẽlâ tã lẽlẽ ãníkâ gólâ ʼá rî tãsĩ rî ʼẽzó ĩʼdî sĩ lâ ndrĩ. 12Õzõ Ôvârí õʼê tã nô ʼbá yî trá ãnî drí rî, áâʼdô Yésũ rî lûyị́ʼá tã ãnî drí ʼẽlé trá ʼdĩ tãsĩ. Gõʼdá Yésũ âʼdô tã âtáʼá kĩ nĩ rî, nĩ ʼê tã trá dódó. Kúmú ãmákâ Yésũ âʼdô tã ʼdî ʼbá yî ʼẽʼá cú ĩtí võ lâ lôgõ ãkó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\