2 Tẽsãlõníkã lé ʼbá 2

1Ãmâ ậdrúpị̃ yî ãmâ îzó yí bê, mã lẽ tã âtálé ãnî drí âgõ-âgõ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ tãsĩ, gõʼdá kpá ãmâ rû êʼbê-êʼbê rû ûsúlị́ gólâ bê võ ãlô ʼá rî tãsĩ. 2Nĩ ʼbã tã ị̂sũ-ị̂sũ ãníkâ kô âʼdólé rû ônjâ-ônjâ ró gólâ rî âgõ-âgõ tãsĩ. Õzõ õjílã ãzâ ĩîmbâ tã trá kĩʼá nĩ rî, kậyị̂ rî ʼdĩ âcâ trá rî, nĩ lẽ tã-drị̃ lâ kô. Õzõ ãzâ õpẽ íyíkâ tã kĩ, yí ãâbĩ íyíkâ tã rî ʼdĩ âbĩ rî, nĩ lẽ tã-drị̃ lâ kpá kô. Gõʼdá kpá õzõ ãzâ rî õjô íyíkâ trá tã îgĩ-îgĩ ʼî kĩʼá nĩ rî, nõô ãʼdô Póõlõ rî tị̂-võ ʼî rî, nĩ lẽ tã-drị̃ lâ kpá kô. 3Nĩ âyê õjílã ãzâ kô ãlôwálâ ãnî âdólé, tãlâ mã âtâ tã ʼdî ʼbá yî trá ndrĩ ãnî drí. Ãʼdô âgõ-âgõ Yésũ kâ tãsĩ rî, tã ãzâ ʼbá yî âʼdô rû ʼẽʼá sị́sị́. Kậyị̂ ãndrõ nô sĩ, Sãtánã rĩʼá õjílã sẽʼá ũgũ sĩ tã âtâ-âtâ Ôvârí kâ ârî-ârî lâ gãlé dó. Ị̃zạ́tú rî, õjílã ãzâ âʼdô âʼdóʼá tã õnjí âsé ʼbá ró. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, íîgbálákã ạ́tị̃ trá drílâ õzó âfõô ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ õzõ ãnî drí nị̃rị̃ rî kâtí. Nĩngá sĩ, ị̃tú-pá mbị̂ ʼá, gólâ ạ́tị̃ îgbálákã ʼbá rî, âʼdô njĩʼá lâ. Gõʼdá õjílã rî tã õnjí âsé ʼbá ró ʼdĩ âʼdô rû âʼdáʼá trá ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ nõngá. Vólé drị̃ lâ ʼásĩ, õjílã ãngó ʼá rî âʼdô ĩyî rû jãʼá kpúrũkélẽ Ôvârí rú. Gólĩyî âʼdô gãʼá dó tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró rî ârílí. Ôvârí pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró rî gõʼdá ôvârí ãbãrãdãgõ ãzâ ʼbá yí bê õjílã drí lûyị́lị́ Ôvârí ró rî, õjílã tã õnjí âsé ʼbá ró ʼdĩ âʼdô âʼdóʼá ôvârí ʼdĩ ʼbá yî drí ndrĩ ạ̃jú-ʼbá-ãzí ró. Gólâ âʼdô íyî nyãányâ ʼbãʼá âʼdólé lậnjị̃-lậnjị̃ ró lậvũlị́ kôrô gólĩyî drị̃ị̂ sĩ ndrĩ. Gólâ âʼdô nĩʼá rĩlí vũdrị́ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼálâ. Gõʼdá gólâ âʼdô úlị́ âtáʼá kĩ nĩ rî, yí ãâʼdô Ôvârí ĩʼdî. Sãtánã âʼdô mbârâkã ãmbá fẽʼá õjílã tã õnjí âsé ʼbá ró ʼdĩ drí, tãlâ gólâ õʼê ró bê tã lârâkô õjílã tị̂ drí ậʼdị́zó ậʼdị̂-ậʼdị̂ drílâ sĩ rî. Gólâ âʼdô õjílã dũû âdóʼá tã lârâkô ʼdĩ ʼbá yî sĩ. Ôvârí âʼdô tã ị̂sũ-ị̂sũ õjílã ʼdî ʼbá yí kâ ʼẽʼá âʼdólé rû ônjâ-ônjâ ró, tãlâ gólĩyî lẽ âdômâ õjílã tã õnjí âsé ʼbá ró ʼdĩ kâ trá. Vólé drị̃ lâ ʼdĩ ʼásĩ, Kúmú Yésũ âʼdô âcáʼá. Yésũ rî mbârâkã âʼdô lậvũʼá gạ̃rạ̃ mbârâkã õjílã ʼdî kâ rî drị̃ị̂ sĩ, ãʼdô ró bê õjílã ʼdî mbârâkã lâ ʼbãlé âʼdólé tã ífí ãkó. Mbârâkã âgõ-âgõ Kúmú ãmákâ rî kâ âʼdô gólâ rî fũʼá. 12Tã rî ʼdĩ ʼbá yî ạ̃dũkũ lâ âʼdô âʼdóʼá nõtí. Õjílã gólĩyî ndrĩ tã pạ̃tị́ị̃ rî lẽ ʼbá kô gõʼdá rĩ ʼbá ĩyî tã õnjí tẽtẽ ʼẽʼẽ lôvó ʼẽlé ĩʼdî rî, Ôvârí âʼdô lâṇõ õnjí tẽtẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽʼá ĩʼdî drílĩyî ndrĩ ʼdó õjílã gólâ tã õnjí âsé ʼbá ró ʼdĩ bê. 13Ãnî nyãányâ drí, ãmâ ậdrúpị̃ yî ãmâ îzó yí bê, rĩʼá tã mbị̂ ró ãmâ drí ãwô-ĩtí ʼẽzó ãnî tãsĩ Ôvârí drí ãnî gólĩyî Kúmú drí lẽlé, tãlâ tã nô ʼbá yî tãsĩ rî. Ôvârí êpẽ ãnî õjílã drị̃-káká gólâ drí pãlé rî yî ró, gólâ rî Líndrí Tãndí âʼdô ãnî ʼbãʼá îcálé mbị̂mbị̂ õjílã íyíkâ ró, gõʼdá tã lẽlẽ ãníkâ sĩ tã mbị̂ ʼá. 14Ôvârí âjô ãmâ tã âtî-âtî íyíkâ pẽlé ãnî drí, tãlâ tã ãmbá ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ ãʼdô ró bê, gõʼdá Kúmú Yésũ ãâtâ ró bê kĩ nĩ rî, nĩ ʼê trá dódó. 15Õzõ ãʼdô ĩtí rî, ãmâ ậdrúpị̃ yî ãmâ îzó yí bê, nĩ âdrê rákã fê kâtí, rĩʼá tã ãmâ drí îmbálé úlị́ âtâ sĩ gõʼdá îgĩ-îgĩ lâ ró rî ʼbá yí bê ʼbãlé âʼdólé ãâgâ ró ãnî drị̃ị̂. 16Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ yî Ôvârí ãmâ átá bê lẽ ĩyî ãmâ trá rõô, gõʼdá sõ fãfã trá ãmâ ʼá ãmâ ʼbãlé trá rĩʼá lị̃fị́ ʼbãlé ngá gólĩyî drí tã lâ ʼbãlé trá ʼẽʼá fẽlâ ãmâ drí rî drị̃ị̂. Gólĩyî õsõ fãfã gạ̃rạ̃ ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá, nĩ ʼê ró tã gõʼdá kpá nĩ âtâ ró úlị́ gólĩyî âʼdó ʼbá ndrĩ tãndí ró rî ʼbá yî ĩʼdî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\