2 Tẽsãlõníkã lé ʼbá 3

1Ãmâ ậdrúpị̃ yî ãmâ îzó yí bê, úlị́ ãmákâ ãnî drí rî cé fínyáwá ĩtí. Nĩ ngô ãwó Ôvârí drí ãmâ tãsĩ kĩ nĩ rî, tã âtî-âtî Ôvârí kâ õlậʼbû ró ʼwãâʼwâ, õjílã ãârî ró bê tã ạ́ngị́ ró, kpá té õzõ ãnî drí ʼẽlé trá rî kâtí. 2Nĩ ngô ãwó, Ôvârí ãâʼdô ãmâ pãʼá õjílã õnjí drẽ zãâ rĩ ʼbá ĩyî úlị́ nõ ârílí kô rî yî drị́gạ́ sĩ. 3Pạ̃tị́ị̃ ró, Ôvârí âʼdô mbârâkã âfẽʼá, gõʼdá kpá ãnî gãrã drị̃ îʼĩʼá tã õnjí tãsĩ. 4Ôvârí ʼbã ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ trá ậʼdị́lị́ ậʼdị̂ tã ãmâ drí ʼbãlé ndrĩ ãnî drí gõzó rĩʼá ʼẽlâ rî yî tãsĩ. Nĩngá sĩ, mã nị̃ ãnî trá kĩ nĩ rî, nĩ âʼdô kpá úlị́ ãmâ drí ʼẽʼá pẽlâ ãnî drí nõ âríʼá dódó. 5Ôvârí õʼbã ãnî nị̃lâ kĩ nĩ rî, ãnî lôvó bê rĩʼá gólâ drị̃ị̂, gõʼdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ âʼdô ʼâ ậtũ-ậtũ âfẽʼá nĩ ãnî drí rĩzó bê tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ʼá. 6Ãmâ ậdrúpị̃ yî ãmâ îzó yí bê, mã âtâ tã nô ãnî drí Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî võ ʼá kĩ nĩ rî, nĩ õngî ạ́rị̂ ãníkâ, nĩ gõ ró ótó fã õjílã gólĩyî ãnî lãfálé ʼá õvõ ʼẽlé bê rî ʼbá yí kâ âyélé, tãlâ gólĩyî ʼdĩ ʼbá yî ʼé ĩyíkâ lôsĩ kô õzõ ãmâ drí îmbálé ãnî drí ʼẽlé rî kâtí. 7Ãnî nyãányâ nị̃ trá kĩʼá nĩ rî, rĩʼá tã mbị̂ ʼî lôsĩ ʼẽzó té õzõ ãmâ drí ʼẽlé trá ãnî lãfálé ʼá tólâ nã kâtí. Mã ʼê ngá cú úrị̃ bê ãmâ rúʼbạ́ ʼásĩ võ võ ị̃tú kárá bũúũ ngạ́cị̂ ʼá, tãlâ mã õzó nyãsá ãníkâ nyãâ kô cú ĩtí lãfâ lâ fẽ ãkó. 9Rĩʼá tã mbị̂ ʼî ãnî drí nyãsá fẽzó õjílã gólĩyî ãnî îmbá ʼbá rî yî drí. Ãʼdô kpálé ĩtí rî, mã ʼê ngá ʼẽʼẽ trá nyãsá ãmâ rúʼbạ́ kâ rî tãsĩ, ãʼdô ró bê tã âʼdâ ró lạ́tị̂ lôsĩ ʼẽʼẽ kâ rî ró ãnî nyãányâ drí. 10Gõʼdá mã ʼbã tã âtâ trá kpá ãnî drí kĩ nĩ rî, õzõ õjílã õlẽ lôsĩ ʼẽʼẽ kô rî, ófẽ nyãsá kô drílâ. 11Mã âtâ tã ãnî drí õzõ nõô ʼbá yí kâtí, tãlâ mã ârî trá kĩ nĩ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî ãnî lãfálé ʼásĩ rĩʼá ĩyî pạ̃tị́ị̃ õvó ró cú ĩtí lôsĩ ʼẽʼẽ ãzâ ãkó ãlôwálâ. ʼDĩî gólĩyî rĩʼá cé ĩyî tị̂ sõʼá ĩʼdî tã õjílã ãzâ ʼbá yí kâ ʼá. 12Õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã ʼẽlé ĩtí ʼdĩ ʼbá yî, mã ʼbã tã nô trá gólĩyî drí ngbálí-ngbálí Kúmú ãmákâ Yésũ rî võ ʼá kĩ nĩ rî, gólĩyî õrî lôsĩ ʼẽlé ĩyî drí pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ, nyãsá ĩyíkâ ûsúzó bê ĩʼdî sĩ lâ. 13Õjílã ãzâ ʼbá yî ãʼdô kpálé õvó ró rî, ãmâ ậdrúpị̃ yî ãmâ îzó yí bê, nĩ rî ãnîngá gbõ cé lôsĩ pạ̃tị́ị̃ rî ʼẽlé ĩʼdî dódó. 14Õzõ õjílã ãzâ õgã dó úlị́ ãmâ drí îgĩlí ãnî drí nõ ârílí rî, nĩ ndrê gólâ lị̃fị́ sĩ, gõʼdá nĩ ôngî cé ạ́rị̂ ãníkâ ĩʼdî, nĩ âyê ró gólâ rî ótó fã, tãlâ gólâ âʼdô ró bê ãnyĩ ró, gõʼdá rú jãlé tã mbị̂ rî ʼẽlé ĩʼdî. 15Úlị́ nõ ĩtõ lâ âʼdó kô ãnî drí gólâ rî lôvó ʼbãzó kó rî kô, nĩ rî zãâ tã ị̂sũlị́ kĩ nĩ rî, gólâ ãnî õjílã ãzí ʼî, gõʼdá nĩ sõ ró drị́-mbílí gólâ rî lị̃fị́ ʼá tãlâ tã ʼdî tãsĩ. 16Ĩtí rî, Kúmú ãmákâ rî nyãányâ lâ õʼbã ãnî rĩlí ãyĩkõ sĩ tã ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ ndrĩ kárá rî tãsĩ. Kúmú tã ạ̃ʼdị́ kâ rî õfẽ tã ạ̃ʼdị́ ãnî drí. 17Âʼdálé ãnî drí kĩʼá nĩ rî, má îgĩ wárãgã nô nĩ ãnî drí rî, ngbãângbânõ, mâ Póõlõ îgĩ ámâ rú nõ trá ãkpã nĩ ámâ drị́ nyãányâ sĩ ãnî drí. Nĩ nị̃ ámâ drị́ võ trá. 18Ôvârí ãâʼdô ãní bê ndrĩ. Gólâ ãâfẽ õrẽ ãnî drí cú tãkó ĩtí. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\