2 Tĩmátĩyã 1

1Mâ Póõlõ, má îgĩ tã nô nĩ ní drí, Tĩmátĩyã. Ní nị̃ trá, Ôvârí zĩ mâ nĩ âʼdólé lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ró, tãlâ má ʼê ró tã yí drí lẽlé rî. Gólâ zĩ mâ, tãlâ má âʼdâ ró tã nô bê õjílã drí, gólâ ʼbã tã trá ʼẽzó lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽlé gólĩyî drí tã lẽlẽ gólĩyíkâ Yésũ Krístõ ʼá rî sĩ. Tĩmátĩyã, nî rĩʼá õzõ ámâ mvá ífífí kâtí. Ôvârí tíbê ãmâ átá ró gõʼdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê, gólĩyî ʼâ ạ̃ậʼdị̂ ní rú, ãâfẽ õrẽ ní drí tã ạ̃ʼdị́ bê. 3Má ʼê ãwô-ĩtí Ôvârí drí ánî tãsĩ, Ôvârí gólâ má drí rĩʼá ị̂njị̃lâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ õzõ ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí rĩʼá ị̂njị̃lâ rî tí rî. Má rî rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí ánî tãsĩ ị̃tú vósĩ cé gõʼdá kpá ngạ́cị̂ bê ndrĩ. 4Ãwó ní drí ngõlé ãmâ drí lãfálé cãrẽ ʼá ní bê rî tã lâ âgâ trá má drị̃ị̂. Ĩtí rî, má lẽ kpá tákányĩ ánî ndrẽlé óʼdí ãyĩkõ ʼẽlé ní bê. 5Má nị̃ trá, ní lẽ tã trá Yésũ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, õzõ sị́sị́ ánî dẽdé Lóĩsĩ gõʼdá kpá ánî ândré Yúnị̃sị̃ yî drí tã lẽrẽ kâtí. 6Tãlâ má nị̃ trá, ní lẽ tã Yésũ kâ trá ĩʼdî, má drí âtázó lâ ândálé ní drí, ʼdĩî tã Ôvârí drí ʼbãlé ní drí rî ʼẽzó âʼdô mbârâkã gólâ drí fẽlé ní drí rî vó ró, ị̃tú gólâ má drí drị́ ʼbãzó ní drị̃ị̂ rî ʼá. Ní ʼê tã ʼdî zãâ nĩzó sị́sị́ ʼálâ. 7Ní ʼê ĩtí, tãlâ Ôvârí âfẽ Líndrí Tãndí íyíkâ trá ãmâ drí. Ngá gólâ drílâ âfẽlé ãmâ drí nõ fãfã ʼî ãmâ drí lôsĩ ʼẽzó yí drí, lôvó õjílã kâ, gõʼdá kpá fãfã rĩzó ãmâ ífífí lôkílí. Líndrí Tãndí gólâkâ ʼbã ãmâ trá cú ĩtí ũrị̃ ãkó. 8Ãʼdô trá ĩtí rî, ní õtírĩ tã âtî-âtî Kúmú ãmákâ Yésũ rî tãsĩ rî âtá rî, ní ʼê ũrị̃ kô ãlôwálâ. Gõʼdá ní ʼê ũrị̃ kpá kô mâ gólâ âʼdó ʼbá gạ̃nị́mạ̃ ʼá tã Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ tãsĩ nõ tãsĩ. Ní âʼdô njãâ lâṇõ ûsúlị́ õzõ má drí ûsúrị̃ lâ kâtí tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ tãsĩ. Ní ậtũ fĩî mbârâkã Ôvârí kâ rî sĩ. 9Ní ndrê trá, Ôvârí pâ ãmâ trá gõʼdá zị̂ ãmâ trá, mã âʼdô ró bê õjílã tãndí íyíkâ ró járáʼbítí. Gólâ ʼê tã ʼdî ĩtí, tãlâ gólâ rî ífífí lẽ ãmâ trá rõô, gõʼdá ʼâ lâ nị̃ trá ãmâ rú. Gólâ ʼé tã ʼdî ãmâ drí ʼdĩ tã ãmâ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼá kô. Ạ̃kû ró Ôvârí ʼbãá drẽ ãngó nõ kô rî, Ôvârí ʼbã tã trá tã tãndí ʼẽzó ãmâ drí tã Yésũ Krístõ kâ sĩ. 10Ngbãângbânõ rî, âcâ-âcâ Yésũ Krístõ ãmâ pã ʼbá kâ rî âʼdâ tã tãndí tíbê Ôvârí drí ʼẽʼá ʼẽlâ ãmâ drí rî trá. Gólâ ĩʼdî tíbê mbârâkã õdrã kâ rî trõ ʼbá, gõʼdá lạ́tị̂ gólâ ãmâ drí rĩzó zãâ lédrẽ-lédrẽ ró rî âʼdá ʼbá ãmâ drí tã âtî-âtî tãndí sĩ rî. 11Mâ ámâ ífífí ózĩ trá âʼdólé tã âtî-âtî tãndí nõ pẽlé võ dũû ʼásĩ, gõʼdá kpá tã ífí lâ îmbálé õjílã drí. 12Gõʼdá ãʼdô ĩtí rî, má ũûsû lâṇõ kpálé gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî, má âʼdó kô ũrị̃ ró, tãlâ má nị̃ trá pạ̃tị́ị̃ Yésũ Krístõ má drí tã lẽlé ʼá lâ rî, cú mbârâkã bê lãjóʼbá ãzâ ûsúlị́ tã âtî-âtî tíbê gólâ drí âtílí má sị́lị́ rî lôpélé cú ĩtí drílâ ậvị̃ ãkó, té bũúũ gólâ drí âgõzó ãngó ʼá nõlé. 13Má âtâ ĩʼdî ní drí nõ, ní pẽ té tã âtî-âtî rî gógó gólâ ní drí ârílí má sị́lị́ sĩ rî ĩʼdî õjílã drí. Õzõ ní õtírĩ rĩî âtálâ rî, ní lẽ tã Yésũ Krístõ kâ, té õzõ mbârâkã gólâ drí fẽlé ní drí rî kâtí. 14Ní âyê õjílã ãzâ kô tã âtî-âtî tãndí Ôvârí drí âtílí ní sị́lị́ ʼdĩ jãlé ãlôwálâ. Ní ậtị̃ zãâ gạ́gạ́ mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ tíbê rĩ ʼbá ní ʼá ʼdĩ sĩ. 15Kậyị̂ gólâ ãmâ drí ʼbãzó Rómã ʼálâ rî, krístõ ʼbá yî ãmbá ânĩ ʼbá ĩyî Ásĩyã lésĩ rî âyê mâ trá cú ĩtí ámâ pã ãkó. Gõʼdá kpá Fĩgélẽ yî Ẽrẽmógẽnẽ bê âʼdó ʼbá ĩyî ámâ ãzí-ãzí ró ámâ pãlé rî âyê ĩyî mâ kpá trá. 16Gõʼdá Õnẽsĩfórã, Ôvârí rî ʼâ ạ̃ậʼdị̂ ʼbã ʼálé gólâkâ rî rú, tãlâ tã tãndí gólâ drí ʼẽlé má drí ʼdĩ tãsĩ. Má âʼdô bê kpálé gạ̃nị́mạ̃ ʼá nõ rî, gólâ âʼdó kô ũrị̃ ró ámâ pãlé. Ní ndrê drẽ, gólâ âcâ bê Rómã ʼá nõngá rî, drílâ lâkpãzó zãâ bạ̃dị̃ ámâ ndãlé, té gólâ drí ámâ ûsúzó. 18Gõʼdá ní nị̃ trá tãndí ró tã ndrĩ tíbê gólâ drí ʼẽlé ámâ pãzó Ẽfésõ ʼálâ rî. Ôvârí rî ʼâ ạ̃ậʼdị̂ gólâ rú kậyị̂ gólâ drí âgõzó ãngó ʼá nõngá rî ʼá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\