2 Tĩmátĩyã 2

1Ámâ mvá Tĩmátĩyã, má âtâ ĩʼdî ní drí nõ, ní âʼdô mbârâkã gólâ Yésũ drí âfẽlé ní drí drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró nõ bê. 2Gõʼdá ní nị̃ trá, tã âtî-âtî tíbê má drí âtílí ní sị́lị́ ʼdĩ kpá ĩʼdî tã âtî-âtî ãlô-ãlô lâ tíbê lãjóʼbá ãzâ ʼbá yî drí âtálé ní drí rî. Nî ánî ífífí ngbãângbânõ, ní lôpê zãâ sị́sị́ ʼálâ õjílã tíbê tã ị̂sũ tãndí bê rî yî drí, tãlâ gólĩyî ĩîcî ró ĩyî ãzí-ãzí yî lị̃fị́ bê tã âtî-âtî gólâ ní drí gólĩyî lị̃fị́ îcízó ĩʼdî sĩ lâ ʼdĩ sĩ. 3Kậyị̂ gólâ ní drí rĩzó lâṇõ ûsúlị́ rõô tã Ôvârí kâ ʼẽ võ ʼá rî sĩ rî, ní ậtũ ánî fĩî gạ́gạ́ õzõ ãmá kâtí, õzõ ạ̃jú ʼbũ ʼbá tãndí Yésũ Krístõ kâ rî tí. 4Ạ̃jú ʼbũ ʼbá gólâ tãndí rî lị̃fị́ lâ ậyị̂ ʼdó drị̃-ʼbá íyíkâ drị̃ị̂, tãlâ drị̃-ʼbá íyíkâ ãʼdô ró bê ãyĩkõ ró yí bê. Ĩtí rî, gólâ lẽé kô íyî âkpãlé tã õjílã tãkó kâ rî ʼbá yí bê. Gõʼdá ãʼdô trá ĩtí rî, ní ʼbã ngá ãzâ ʼbá yî kô ánî âsélé tã Yésũ drí ʼbãlé ní drí ʼẽlé rî ʼásĩ ãlôwálâ. 5Ní âʼdô õzõ õjílã lẽ ʼbá ngú rãlé, tãlâ yí õʼdê ró sị́sị́ ngá tãndí ûsúlị́, gólâ rã ʼbá mbị̂ lãmbé sĩlí gólâ drí rî drị̃ị̂ sĩ rî kâtí, õzõ gólâ õrâ mbị̂ lãmbé ʼdĩ drị̃ sõ kô rî, gólâ ûsú ngá kô. 6Gõʼdá ní âʼdô kpá õzõ õjílã gólâ rĩ ʼbá zãâ ngá ʼẽlé ạ́mvú íyíkâ ʼá rî kâtí. Gólâ âʼdô kpá ngá tãndí ûsúʼá ĩʼdî ãmbá ạ́mvú gólâkâ ʼásĩ. Ní âʼdô kpá tã ʼẽ ʼbá tãndí Yésũ Krístõ kâ ró, tãlâ gólâ õfẽ ró drị́-ʼâ tãndí bê ní drí. 7Ní ị̂sũ tã drẽ úlị́ ãmbá má drí âtálé ní drí ʼdĩ ʼá dódó, ní ʼê ró tã bê té îcálé ĩʼdí bê lâ. Õzõ ní õʼê trá ĩtí rî, Kúmú ãmákâ Yésũ âʼdô tã nị̃nị̃ fẽʼá ní drí tã ní drí lẽlé rî nị̃zó dódó. 8Ní ậtũ fĩî, tã ị̂sũ-ị̂sũ áníkâ tã Yésũ Krístõ kâ tãsĩ rî sĩ. Gólâ ĩʼdî Kúmú ãmákâ tíbê Ôvârí drí îngálé ãvõ ʼásĩ rî. ʼDĩî tã âtî-âtî má drí pẽlé ĩʼdî. 9Mâ rĩʼá lâṇõ ûsúʼá õjílã gólĩyî ĩyî ʼbã ʼbá ạ̃jú-ʼbá-ãzí ró tã âtî-âtî ʼdĩ rú rî drị́gạ́. Óômbê mâ trá gạ̃nị́mạ̃ ʼá nyãrĩ sĩ õzõ tã õnjí tẽtẽ ʼẽ ʼbá kâtí. Gõʼdá tã âtî-âtî gólâ tãndí Ôvârí ngá lésĩ rî óômbê kô, zãâ rĩʼá nĩʼá sị́sị́ ʼálâ. 10Õzõ ãʼdô ĩtí rî, mâ rĩʼá njãâ fĩî ậtũlị́ lâṇõ gólâ ãmbá má drí ûsúlị́ nõ ʼá. Má âʼdô rĩʼá zãâ úlị́ Ôvârí kâ âtálé õjílã gólĩyî Ôvârí drí zĩlí rî drí, ãʼdô ró bê kpá Yésũ Krístõ drí gólĩyî pãzó, gõʼdá õʼbã ró gólĩyî bê rĩlí yí bê ûrú ʼálâ. 11Ní nị̃ tã mbị̂mbị̂ úlị́ nõ ʼbá yí kâ trá, Õzõ mã ãʼdô trá ngá ãlô ró Yésũ bê gólâ rî õdrã sĩ rî, ĩtí rî, ãmâ trá ngá ãlô ʼî gólâ bê gólâ rî lîdrî-lîdrî sĩ. 12Õzõ mã õrî zãâ fĩî ậtũ-ậtũ sĩ kậyị̂ lâṇõ kâ ʼá rî, mã âʼdô rĩʼá gólâ bê kúmú ró. Õzõ mã õgã gólâ rî tị̂ trá dó kậyị̂ lâṇõ kâ ʼá rî, ị̃zạ́tú rî, gólâ âʼdô kpá ãmâ tị̂ gãʼá dó. 13Kpálé mã õʼê tã tíbê ãmâ drí ʼbãlé rî kô rî, gólâ rî gógó âʼdô tã tíbê yí drí ʼbãlé rî ʼẽʼá ndrĩ, tãlâ gólâ já âʼdô-âʼdô íyíkâ kô. 14Ní âʼdâ tã gólâ má drí âtálé ní drí rî kpá óʼdí tã lẽ ʼbá yî drí, ní gõ ró kpá drị́-mbílí sõlé gólĩyî lị̃fị́ Ôvârí ândrá kĩ, yĩ lâwã kô ĩyî lãfálé ʼásĩ úlị́ Ôvârí kâ tã ífí lâ tãsĩ, tãlâ lâwã-lâwã gólĩyíkâ ʼdĩ âʼdó kô tãndí ró ãlôlâ. Âʼdô õjílã tã gólĩyíkâ ʼdĩ ârí ʼbá rî drị̃ lâ yî îzãʼá. 15Ní mbâ ánî ífífí drị̃ị̂ tãndí ró âʼdólé õjílã gólâ rĩrĩ gólâkâ drí sũlị́ Ôvârí rú rî ró. Ní âʼdâ té tã âtî-âtî Ôvârí kâ nõ ĩʼdî mbị̂mbị̂ ró. 16Õzõ õjílã ãzâ ãâʼdô rĩʼá úlị́ Ôvârí kâ nõ tã ífí lâ âʼdáʼá ányâ ró rî, ní lẽ tã-drị̃ kô tã ʼdî ʼbá yî âtázó gólĩyí bê, tãlâ úlị́ ányâ âtâ-âtâ drí rî, âʼdô õjílã âséʼá vólé Ôvârí rú sĩ, 17Tãlâ úlị́ gólĩyî ĩtí ʼdĩ ʼbá yî âʼdô õjílã ãzâ ʼbá yî îzãʼá, õzõ lãzé drí ʼẽrẽ ãmâ rúʼbạ́ ĩnyĩrĩkõ ôvórõlé ndrĩ rî kâtí. Hẽmĩnásĩ yî Fĩlétã bê ĩʼdî õjílã rị̃ tíbê rĩ ʼbá úlị́ õjílã ʼẽ ʼbá ngá îzãlé rî âtálé rî. 18Gólĩyî pẽé té tã âtî-âtî gólâ âʼdó ʼbá mbị̂ rî ĩʼdî kô. Gólĩyî âtâ úlị́ ányâ ĩʼdî kĩ nĩ rî, "Õjílã gólĩyî ôdrã ʼbá trá rî íîngâ trá ạ̃kû ró lédrẽ-lédrẽ ró." Tãlâ úlị́ gólĩyíkâ ʼdĩ tãsĩ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî rî kpá tã lẽlé tã ányâ rĩʼá âtálâ tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ rî rú rî ʼá. 19Tã âtî-âtî gólâ Ôvârí kâ nõ ĩʼdî rĩʼá tã mbị̂ ró pạ̃tị́ị̃. Rĩʼá õzõ jó ậjû gólâ ʼdị̃lị́ kạ̃ạ́lũ ʼbú ʼá gạ́gạ́ rî kâtí. Ôvârí kĩ nĩ rî õjílã tãsĩ rî, "Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ nị̃ trá pạ̃tị́ị̃ õjílã ángô rî ʼbá yî ĩʼdî õjílã íyíkâ ró. Õjílã gólĩyî ndrĩ tíbê Yésũ Krístõ rî zị̃ ʼbá Kúmú ĩyíkâ ró rî, ãâyê ĩyî tã õnjí ʼẽʼẽ vólé." 20Má ngî drẽ íʼdígówá ãzâ ní drí âʼdô rĩrĩ ãmákâ rî tãsĩ. Õjílã ngá-drị̃ bê ãmbá rî ʼbá yî drí jó ʼá rî, ní âʼdô sãánĩ tíbê dáãbõ ʼásĩ lậgû-lậgû ró rî ûsúʼá, gõʼdá kpá sãánĩ gólâ êdélé fê ʼásĩ rî ûsúʼá límvó ị̃nyạ́kú ʼásĩ rî bê. Lị́pị̂ lâ âʼdô ʼẽʼá ngá tíbê dáãbõ ʼásĩ ʼdî lôfõlé ĩvĩ lôsĩ ʼẽzó rî, té kậyị̂ ãmbá õzõ kãrámã kâtí rî sĩ. Ngá gólâ fê ʼásĩ rî, âʼdô rĩʼá âtrõlâ ĩʼdî ngá dãzó ʼá lâ kậyị̂ vósĩ cé. 21Õzõ õjílã ãâyê tã õnjí rĩrĩ íyíkâ ʼásĩ rî, gólâ âʼdô âʼdóʼá njãâ tã lânjã tãndí ʼẽlé ãmâ lị́pị̂ Ôvârí drí. Õzõ mã õrî zãâ tã õnjí ʼẽʼẽ âyélé rî, ʼdĩî rî kâtí rî, Ôvârí âʼdô ãmâ ʼbãʼá rĩʼá tã ndrĩ tãndí ró gólâ drí lẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. 22Õzõ ãʼdô trá ĩtí rî, ní ʼê tã õnjí ánî ãgô ãnjî ãzí yî drí lẽlé ní drí ʼẽlé rî kô ãlôwálâ. Ní ʼbã ánî ífífí cé tã gólâ mbị̂ rî ʼẽlé ĩʼdî. Ní rî tã lẽlẽ sĩ tã gólâ âʼdó ʼbá mbị̂ rî ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Ní lẽ Ôvârí, ní ʼbã kpá õjílã ãzí lôvó. Ní âʼdô pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ bê ánî ãzí-ãzí yî rú. Nĩ ʼê tã ʼdî ʼbá yî ĩʼdî õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá pị̃pị̂sị́lị́ ngbángbá bê rĩ ʼbá Ôvârí rî zị̃lị́ ĩyî pãlé rî ʼbá yí bê. 23Má âtâ tã ʼdî kpá ĩʼdî ândálé ní drí nõ tã âtâ-âtâ ányâ tãsĩ rî. Õzõ õjílã õlẽ trá tã ányâ ị̂ʼbị̃lị́ ní bê rî, ní lẽ tã-drị̃ lâ kô tã ányâ ʼdĩ âtázó gólĩyí bê, tãlâ ní nị̃ trá tã âtâ-âtâ ányâ ʼbã õjílã rĩʼá lâwãlé. 24Ãnî gólĩyî lãjóʼbá Ôvârí kâ ró rî ʼbá yî, nĩ rî lâwãlé õjílã bê kô. Gõʼdá ãnî ʼâ õrî mãnísĩ õjílã bê ndrĩ. Nĩ âʼdô tã îmbá ʼbá tãndí ró. Nĩ rî tã lôgõlé õjílã drí mãnísĩ. 25Gõʼdá nĩ rî õjílã gólĩyî rĩ ʼbá úlị́ âtálé tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ rú rî êdélé mãnísĩ. Nĩ âʼdô ʼbãʼá ĩtí, ãʼdô ró bê lâṇõ ãkó Ôvârí drí tã ị̂sũ gólĩyíkâ jãzó, ãʼdô ró bê ĩtí, õjílã õlẽ ró tã-drị̃ bê kĩ nĩ rî, tã âtî-âtî gólâ ãnî drí rĩʼá âtálâ nõ rĩʼá mbị̂. 26Õjílã gólĩyî ícícíyá ányâ bê rî áâsê trá mbõkõ gólâ Sãtánã drí êdélé rî zẽlé. Sãtánã âdô gólĩyî trá tã yí drí lẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî. Õzõ nĩ ẽêdê gólĩyî mãnísĩ rî, nĩ âʼdô gólĩyî ângíʼá âʼdólé drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró mbõkõ Sãtánã kâ zẽlé sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\