2 Tĩmátĩyã 3

1Tĩmátĩyã má âʼdâ tã ní drí kĩ nĩ rî, kậyị̂ nõ ʼbá yî sĩ, té bũúũ âgõ-âgõ Yésũ kâ rî tú rî, õjílã âʼdô ʼẽʼá tã õnjí ʼẽlé zãâ bạ̃dị̃ lậvũlị́ kôrô. 2Âʼdô âʼdóʼá ĩtí, tãlâ õjílã tã ányâ ʼbá âʼdô cé ngá gólâ ʼẽ ʼbá íyî ʼbãlé sị́sị́ ʼálâ rî ʼẽʼá ĩʼdî. Ãzâ ʼbá yî âʼdô âʼdóʼá õjílã gólĩyî lẽ ʼbá lãfâ ûʼdúlị́ ĩyî ífífí drí rî ró. Ãzâ ʼbá yî âʼdô âʼdóʼá lômbê-lômbê ʼbá ró. Ãzâ ʼbá yî âʼdô rĩʼá tã ányâ âtálé õjílã ãzâ ʼbá yî rú. Ãzâ ʼbá yî ró ĩyî átá yî kô ĩyî ândré yí bê. Ãzâ ʼbá yî ʼé ãwô-ĩtí kô Ôvârí drí tã tãndí gólâ drí rĩʼá ʼẽlâ gólĩyî drí rî tãsĩ. 3Ãzâ ʼbá yî ị̂njị̃ị́ õjílã ãzí kô. Ãzâ ʼbá yî lẽé ĩyî áró yî kô. Ãzâ ʼbá yî gã ĩyî dó tã êdélé ĩyî lãfálé ʼásĩ. Ãzâ ʼbá yî rî ĩyî kpá õnjõ âdólé õjílã ãzí rú. Ãzâ ʼbá yî lẽé ãzí-ãzí drí ĩyî îkílí kô. Ãzâ ʼbá yî îcá kpá kô ĩyî ífífí îkílí. Gólĩyî lẽé ĩyíkâ tã tãndí kô. 4Gólĩyî drí kpá ãzí-ãzí drị́-bã fẽzó. Ãzâ ʼbá yî drí rĩzó cé ngá gólâ ãyĩkõ lâ drí gólĩyî cĩlí rî ʼẽlé ĩʼdî. Gólĩyî ʼé tã tíbê Ôvârí rî cĩ ʼbá rî kô. 5Õjílã ʼdî ʼbá yî âʼdô rû jãʼá õzõ õjílã Ôvârí kâ kâtí, gõʼdá gólĩyî lẽé ĩyî jãlé tã õnjí ʼẽʼẽ ʼásĩ kô, tãlâ gólĩyî îjí Ôvârí mbârâkã fẽlé gólĩyî drí âʼdô-âʼdô ĩyíkâ rî jãzó kô. Nĩ rí kô õjílã ʼdî ʼbá yí bê. 6Õjílã ʼdî ʼbá yî âʼdô ĩyî õkó gólĩyî tã ị̂sũ lâ yî drí âʼdólé ãlô kô rî ʼbá yî âdóʼá, tãlâ õkó ʼdĩ ʼbá yî nị̃ị́ lạ́tị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó tã õnjí gólĩyíkâ âyélé rî kô. Õkó ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá zãâ ʼdẽlé tã îmbâ ãzâ ʼbá yî vósĩ, gõʼdá gólĩyî nị̃ị́ tã mbị̂ rî dódó kô. 8Ãgô gólĩyî õkó âdó ʼbá rî yî drí ĩyî ífífí jãzó ʼbãlé õnjí ró tã pạ̃tị́ị̃ rú. Tã ị̂sũ-ị̂sũ tãndí gólĩyíkâ îzã rû trá, gõʼdá ị̂sũ ĩyî cé tã õnjí ĩʼdî. Gólĩyî jâ ũgúlị́ trá tã âtî-âtî gólâ Ôvârí kâ rî rú sĩ, tãlâ gólĩyî lẽé tã tãndí kô. Kpálé gõʼdá gólĩyî âdô bê õjílã ãzâ ʼbá yî rî, gólĩyî îcá õjílã âdólé ndrĩ kô, tãlâ õjílã ãmbá nị̃ ĩyî trá mbị̂ ró kĩ, õjílã ʼdî ʼbá yî rĩʼá tã ányâ ʼbá ʼî. Kpá ĩtí, ãkpãkãʼdã ạ̃kû ró nã rî, ãgô ãzâ ʼbá yî rị̃ Yánẽ yî Yámbẽrẽ bê drílĩyî rû jãzó ãkpã Músạ̃ rú. Ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî nị̃ ĩyî trá kĩ nĩ rî, tã ị̂sũ gólĩyíkâ rĩʼá ányâ ró. 10Tĩmátĩyã, nî ánî ífífí, ní rî zãâ tã ʼẽlé tãndí ró õzõ ámá kâtí, tãlâ ní nị̃ tã gólâ ndrĩ má drí rĩʼá îmbálâ rî trá. Ní nị̃ tã gólâ má drí ʼẽlé rî trá ndrĩ. Gõʼdá nĩ nị̃ tã gólâ ámâ ʼbã ʼbá tã ʼdî ʼbá yî ʼẽlé rî trá. Ní nị̃ tã lẽlẽ ámákâ Ôvârí ʼá rî kpá trá, rĩrĩ ámákâ mãnísĩ õjílã bê, gõʼdá lạ́tị̂ má drí gólĩyî lẽzó, gõʼdá lạ́tị̂ má drí fĩî ậtũzó lâṇõ ãmbá má drí ûsúlị́ rî ʼásĩ. 11Õjílã drí lâṇõ fẽzó má drí Ãnĩtĩyókã, Ĩkõníyã, gõʼdá Lísĩtrã bê rî ʼálâ. Âʼdô bê kpálé ĩtí rî, má ậtũ fĩî trá. Kậyị̂ vósĩ cé, gólĩyî fẽ bê lâṇõ má drí rî, Ôvârí rî trá ámâ pãlé gólĩyî drị́gạ́ sĩ. 12Tã pạ̃tị́ị̃ ró, õjílã gólĩyî ndrĩ lẽ ʼbá rĩlí tã Ôvârí drí lẽlé rî ʼẽlé, tãlâ gólĩyî drí âʼdózó õjílã Yésũ Krístõ kâ ró rî, áâʼdô kpá lâṇõ fẽʼá gólĩyî drí. 13Gõʼdá kpá õjílã õnjí ʼdĩ ʼbá yî âʼdô ĩyî ʼẽʼá ʼbãlé dũû, gõʼdá drílĩyî kpá õjílã âdózó dũû. 14Gõʼdá nî Tĩmátĩyã, ní rî zãâ tã lẽlẽ ódrí îmbálé ní drí rî ʼá, tãlâ ngbãângbânõ rî nî trá tã lẽlẽ bê rõô kĩ nĩ rî, tã ʼdî ʼbá yî fí pạ̃tị́ị̃ ró. 15Gõʼdá ní lẽ tã ʼdî ʼbá yî kpá trá, tãlâ ní ârî úlị́ Ôvârí kâ búkũ ʼá nõ trá drẽ ní drí âʼdózó ãkpã ʼdĩyímvá ró rî. Tã îgĩ-îgĩ ʼdî ʼbá yî ʼásĩ rî, ní âʼdô trá tã nị̃ ʼbá ró, gõʼdá Ôvârí pâ nî trá tã lẽlẽ áníkâ Yésũ Krístõ ʼá ʼdĩ sĩ. 16Ní nị̃ tã pạ̃tị́ị̃ úlị́ nõ ʼbá yí kâ trá. Ôvârí âʼdâ nĩ õjílã ʼdî ʼbá yî drí îgĩlí. Úlị́ ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá tãndí ró tã mbị̂ îmbázó, kpá ãmâ ʼbãlé tã õnjí ãmákâ nị̃lị́, kpá ãmâ ʼbãlé tã õnjí ãmákâ âyélé, kpá ãmâ ʼbãlé tã mbị̂ ʼbá ró tã mbị̂ ʼẽlé ĩʼdî. 17Tãlâ tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ rî tã tãndí ʼẽlé ãmâ drí, gõʼdá õjílã gólâ ʼdẽ ʼbá Ôvârí vó rî âʼdô ʼbãʼá njãâ tã tãndí ndrĩ yí drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî ʼẽlé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\