2 Tĩmátĩyã 4

1Má âtâ ní drí nõ tã âmbâ-âmbâ ʼî. Õzõ tã ʼbãʼbã gólâ Ôvârí tị́ sĩ, gõʼdá kpá Yésũ Krístõ tị́ sĩ rî ró, gólâ ĩʼdî ʼẽ ʼbá âgõlé ãngó nõ ʼá kúmú lâ ró, gõʼdá kpá ʼẽ ʼbá bê âʼdólé tã kĩ ʼbá õjílã kâ ró ndrĩ rî. 2Ị̃tú cé ní âʼdô njãâ, ní rî tã âtî-âtî mbị̂ rî pẽlé ĩʼdî õjílã drí, gólĩyî ũnị̃ ró ngá gólĩyî õnjí rî bê. Ní âtâ gólĩyî drí ãâyê ró ĩyî tã õnjí ʼẽʼẽ. Gõʼdá ní âʼdâ tã tãndí gólĩyî drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî drílĩyî. Õzõ ní õtírĩ rĩî tã îmbálé drílĩyî rî, ní âʼdô mãnísĩ ró gólĩyí bê. 3Ní ʼê ĩtí, tãlâ sị́sị́ ʼá tólâ kậyị̂ âʼdô âcáʼá gõʼdá õjílã õtírĩ tã îmbâ-îmbâ mbị̂ rî gãâ rî. Gõʼdá gólĩyî rî gõlé cé tã óʼdí gólĩyî ãyĩkõ lâ drí gólĩyî cĩlí rî îmbá ʼbá lâ rî ârílí ĩʼdî, tãlâ gólĩyî lẽ rĩlí tã õnjí ĩtí ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. 4Tãlâ gólĩyî ị̂sị̃ ĩyî bị́ trá, yĩ õzó tã gólâ ʼbãlé bê mbị̂mbị̂ rî ârí kô. Tãlâ gólĩyî lẽ ĩyîngá cé íʼdígówá lârâkô tíbê õjílã ʼbã ʼbá tã lẽlé ʼá lâ ányâ ró rî ârílí ĩʼdî. 5Má ʼbã tã ãzâ nõ kpá ní drí, õzõ ní ãâʼdô ʼdẽʼá Kúmú ãmákâ vó rî, ní ʼê tã tíbê ndrĩ ódrí ʼbãlé ní drí ʼẽlé rî ĩʼdî. Ní ʼbã ánî drị̃ ị̃tú vósĩ cé âʼdólé zãâ mbị̂. Ní âʼdô njãâ lâṇõ ûsúlị́, ní rû zãâ tã õjílã âsê-âsê kâ Yésũ Krístõ rî drí rî ĩʼdî. Ní ndẽ lôsĩ áníkâ Ôvârí drí fẽlé trá ní drị́gạ́ ʼdĩ tãndí ró. 6Má âʼdâ tã ʼdî ʼbá yî nõ ní drí ʼẽlé, tãlâ ị̃tú-pá câ trá má drí ʼẽzó âʼdólé ngá fẽfẽ ró, óʼê trá ámâ fũlị́ tã Yésũ kâ rî tãsĩ. 7Ãʼdô tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ vó ró rî, má ʼbû ạ̃jú lâ trá mâ trá njãâ. Má ndẽ tã ãmbá Ôvârí drí ʼbãlé má drí ʼẽlé rî ʼbá yî trá ndrĩ. Ãʼdô tã má drí lẽlé rî tãsĩ rî, má rî ámákâ trá zãâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ tã lẽlẽ ʼá pạ̃tị́ị̃ ró. 8Ngbãângbânõ rî, má rĩʼá õzõ õjílã gólâ ʼdẽ ʼbá sị́sị́ ngú rãrẽ ʼá rî tí. Tãlâ má rî tã mbị̂ ʼẽlé ĩʼdî, má âʼdô drị́-ʼâ ûsúʼá. Kúmú Yésũ gólâ rĩ ʼbá tã mbị̂ ʼẽlé rî, âʼdô âfẽʼá lâ nĩ má drí, gólâ õtírĩ rĩî drị́-ʼâ fẽlé õjílã drí rî. Kậyị̂ nã ʼá rî, gólâ âʼdô kpá drị́-ʼâ fẽʼá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá njãâ gólâ rî âgõ-âgõ tẽlé rî yî drí ndrĩ. 9Tĩmátĩyã, ní ûjũ ânĩlí ʼwãâ má ngáá nõlé. 10Ní ndrê drẽ, Kẽrẽsénẽ nĩ trá Gãlãtíyã ʼálâ. Gõʼdá Títõ nĩ kpá trá Dãlãmátĩyã ʼálâ. Gõʼdá ámâ ãzí-ãzí Dẽmásĩ âyê mâ trá vólé, tãlâ ãyĩkõ ʼbạ̃drị̃ nô kâ âsê gólâ trá vólé. Tã ʼdî kâ rî tí rî, gólâ âyê mâ trá gõzó Tẽsãlõníkã ʼálâ. 11Õjílã gólĩyî ânĩ ʼbá ámâ pãlé nõ ʼbá yî lãfálé sĩ rî, cé Lúkạ̃ lâkî nĩ má bê nõngá. Nî rî gógó õtírĩ ânĩî má ngálâ rî, ní ậdrị̃ Márãkõ kpãâ ní bê, tãlâ gólâ rĩʼá õjílã tãndí ʼẽ ʼbá ámâ pãlé rî ĩʼdî. 12Gõʼdá ní ậdrị̃ gólâ kpãâ ní bê âʼdólé má drí rĩ-ãzí ró, tãlâ má jô Tĩkíkõ trá Ẽfésõ ʼá tólâ ạ̃kû ró. 13Õzõ ní ãâcâ trá rî, ní âtrõ ítá ámákâ ngbạ̃kạ̃tạ̃ rĩʼá âkólâ ítá ãzí drị̃ị̂ tíbê má drí âyélé Trówã ʼálâ Kãpásĩ drí ʼbã ʼálâ rî kpãâ. Gõʼdá ní âtrõ búkũ ámákâ nã ʼbá yî, gõʼdá wárãgã bị́ ámákâ nã ʼbá yî kpãâ. 14Tã Ãlẽkẽzándã gólâ óká ʼbá ró rî drí ʼẽlé rî ãâgâ ní drị̃ị̂. Gólâ ʼê tã trá má drí õnjí ró. Tã gólâkâ ʼdĩ Kúmú Yésũ Krístõ âʼdô lôgõʼá lâ ãkpã gólâ drị̃ị̂. 15Tã ʼdî kâ rî tí rî, ánî lị̃fị́ õmbâ ní rú dódó gólâ rî tãsĩ, gólâ õzó kpá tã sõô krístõ ʼbá ãzâ ʼbá yî ʼá ánî tãsĩ, tãlâ gólâ rî ạ̃wạ̃lạ̃kạ̃ lậvũ trá kôrô tã âtî-âtî gólâ ãmâ drí rĩʼá pẽlâ rî rú. 16Áâjî mâ bê tã kĩ ʼbá ândrá tã Yésũ kâ rî tãsĩ rî, gõʼdá sị́sị́ má drí rĩrĩ tã âtálé ámâ ífífí pãzó rî ʼá rî, õjílã ãzâ yûʼdạ́wạ́ âʼdé ʼbá ânĩlí má bê lị̃fị́ drị̃ ʼbá ró úlị́ tãndí âtálé má ngá lésĩ. Õjílã ndrĩ âyê ĩyî mâ trá. Má kĩ, Ôvârí ãâyê õjílã ʼdî ʼbá yî tã gólĩyî drí ámâ âyézó ʼdĩ ʼásĩ. 17Õzõ õjílã ãʼdô kpálé yû ámâ pãlé rî, Ôvârí rî gógó bê rĩʼá má bê mbârâkã fẽʼá má drí, má âʼdô ró bê njãâ tã âtî-âtî gólâkâ nõ pẽlé õrĩ ãngó ʼá nõ ʼbá yî drí ndrĩ. Má kĩ ámákâ rî, tã-vó kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî âʼdô ámâ fũʼá. Gõʼdá Ôvârí pâ mâ trá gólĩyî drị́gạ́ sĩ, õzõ õjílã drí ngá pãrẽ kạ̃mị̃ sị́lị́ sĩ rî kâtí. 18Má nị̃ trá Ôvârí âʼdô ámâ pãʼá ngá ãmbá ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ, té gólâ drí ámâ trõlé cú ĩtí lâṇõ ãkó ûrú ʼálâ. Ãʼdô ĩtí rî, mã lûyị̂ gólâ ạ̃dũkũ ãkó. "Ãwô-ĩtí ãmbá Ôvârí drí." 19Mã ângâ bê ânĩlí Rómã ʼálâ rî, má âyê Trõfímõ trá Mẽlétõ ʼálâ, tãlâ gólâ trá ngá lãzé ró. Ẽrésĩtõ rî trá Kõrínĩtõ ʼálâ. Tĩmátĩyã, ní ûjũ ânĩlí má ngálâ ãkpãkãʼdã ôzê drí âgõ ãkó. Ạ̃dũkũ lâ ró, ní ʼê nî-bê-yã ámákâ Ãkõwílã yî drí õkó lâ Pĩrĩsílã bê. Gõʼdá ní fẽ nî-bê-yã kpá ạ̃ʼdị́-drị̃ Õnẽsĩfórã kâ drí. Yũbúlạ̃, Põdénẽ, Línõ, Kũlị́dạ̃ yí bê ʼê ĩyî nî-bê-yã ní drí. Gõʼdá krístõ ʼbá ãmbá ãzâ ʼbá yî ʼê ĩyî nî-bê-yã kpá ní drí. 22Ôvârí ãâʼdô ní bê, Tĩmátĩyã, gõʼdá õfẽ õrẽ ãnî drí ndrĩ. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\