3 Yõwánĩ 1

1Nõô tã îgĩ mâ rî gógó drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ ró nõ kâ ĩʼdî ámâ rû-lẽ-ãzíyã tíbê má drí lẽlé pạ̃tị́ị̃ ró Gáyõ drí. 2Ámâ rû-lẽ-ãzí Gáyõ, mâ rĩʼá rãtáã ʼẽʼá Ôvârí drí ánî tãsĩ, tãlâ Ôvârí õfẽ ró õrẽ gõʼdá kpá mbârâkã bê ní drí, tãlâ ánî rúʼbạ́ ạ̃ậʼdị̂ ró bê ndrúndrú, nyé õzõ ánî pị̃pị̂sị́lị́ drí ʼbãrẽ tãndí ró tã lẽrẽ ʼá Yésũ ʼá ʼdĩ kâtí. 3Mâ rĩʼá ãyĩkõ ró, tãlâ ãmâ ậdrúpị̃ ãzâ ʼbá yî krístõ ʼbá ró rî yî ânĩ ĩyî ní ngáá tólâ sĩ, gõʼdá drílĩyî tã áníkâ âtázó má drí kĩ, ní ãâʼdô zãâ rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ rî ʼbá yî ʼẽʼá ĩʼdî, gõʼdá má nị̃ trá kĩ, nî zãâ rĩʼá tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ nô lẽʼá. 4ʼDĩî tã gólâ ámâ ʼbã ʼbá ãyĩkõ ró rõô gạ̃rạ̃ tã ãzâ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ ndrĩ rî ĩʼdî, má ârî bê kĩ, ámâ mvá yî õrî trá zãâ njũlị́ úlị́ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Ôvârí kâ nõ rú rî. 5Ámâ rû-lẽ-ãzí Gáyõ, nî rĩʼá tã tãndí ʼẽʼá, tãlâ nî rĩʼá tã pẽ ʼbá gólĩyî rĩ ʼbá lậmú bê ĩyî tã Ôvârí kâ nõ pẽ bê rî ʼbá yî pãʼá. Gõʼdá ní trõ gólĩyî kpá trá ní drí ʼbã ʼálâ, gbõ lé gólĩyî âʼdô bê õjílã ãwã, ní drí ndrẽlé sị́sị́ kô rî ĩʼdî rî. 6Gõʼdá õjílã gólĩyî ní drí pãlé ʼdĩ ʼbá yî âgõ ĩyî bê âcálé nõngá rî, gólĩyî âtâ tã gólĩyî ní drí rĩʼá ʼẽlâ tólâ nã trá ndrĩ õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ nõlé rî ʼbá yî drí gõʼdá kpá má drí. Gõʼdá má âtâ ní drí, ní rî zãâ rĩʼá õjílã ʼdĩ ʼbá yí pãlé ĩtí ngá gólĩyî drí lẽlé ậcị́ ĩyíkâ ʼdĩ tõzó nĩʼá sị́sị́ ʼálâ rî sĩ. ʼDĩî tã gólâ sũ ʼbá Ôvârí lị̃fị́ rî ĩʼdî, 7tãlâ õjílã ʼdî ʼbá yí rí ĩyî ậcị́ ʼdĩ tõlé tãkó kô. Gólĩyî rî lôsĩ Yésũ kâ ʼẽʼá, îcá gõʼdá kô gólĩyî drí nĩzó ngá ndã bê õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá kô Yésũ ʼá rî yî drị́gạ́ sĩ. 8Ĩtí rî, rĩʼá îcâ-îcâ ró, ãmâ õjílã gólĩyî tíbê Ôvârí kâ rî ʼbá yî drí gólĩyî pãlé, tãlâ mã ậmû ró rû bê kpãkã ãlô gólĩyí bê tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ gólĩyî drí rĩzó lậmú bê pẽ bê lâ ʼdĩ ʼá. 9Sị́sị́ rî, má îgĩ tã trá jõlé võ ãníkâ ʼá tólâ. Gõʼdá Dĩyótrẽfẽ lẽé tã má drí îgĩlí ʼdĩ kô. Gólâ kĩ nĩ rî, yí ãâʼdô gõʼdá trá ĩʼdî õjílã ãmbá ʼî. 10Ĩtí rî, kậyị̂ gólâ má drí cãzó tólâ rî, má âʼdô tã ʼdî ʼbá yî ndrẽʼá trá. Dĩyótrẽfẽ rî trá tã õnjí ʼẽlé dũû. Gólâ rî trá rĩʼá tã ngõ bê ãmâ rú sĩ. Gõʼdá gólâ lẽé kpá kô õjílã ãmákâ tíbê nĩ ʼbá lậmú bê tã Ôvârí kâ nõ pẽ bê nõ ʼbá yî trõlé yí drí ʼbã ʼálâ, gõʼdá gólâ lẽé kpá õjílã ãzâ ʼbá yî drí gólĩyî pãlé ngá gólĩyî drí âʼdózó ĩzã lâ bê rî ʼbá yî sĩ kô. Õzõ õjílã ãzâ õpâ õjílã ʼdî ʼbá yî trá ngãtá õtrõ gólĩyî trá rĩlí ĩyî drí ʼbã ʼálâ rî, gólâ drí õjílã gólâ tã ʼdî ʼẽ ʼbá ĩtí ʼdĩ drõzó vólé kạ̃nị́sạ̃ ʼásĩ. 11Ámâ rû-lẽ-ãzí, ní ʼê tã õnjí kô õzõ Dĩyótrẽfẽ kâ ʼdĩ tí. Ní ʼê zãâ tã tãndí rî ʼbá yî ĩʼdî, tãlâ õjílã rĩ ʼbá zãâ tã tãndí rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî rî, ʼdĩî gólĩyî Ôvârí rî mvá yî ĩʼdî. Gõʼdá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá zãâ tã õnjí ʼẽlé ĩʼdî rî, ʼdĩî gólĩyî âʼdó kô Ôvârí rî mvá yî ĩʼdî. 12Ĩtí rî, Dẽmétrĩyõ, íyîngá ĩʼdî rĩʼá õjílã tãndí ʼî. Õjílã ndrĩ rî âtálâ ĩtí. Gólâ õjílã tãndí tíbê njũ ʼbá zãâ tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ nõ rú rî ĩʼdî. Mâ rî gógó nyãányâ lâ âtâ kpá ĩtí, gõʼdá ní nị̃ trá tãndí ró kĩ, má rí õnjõ âdólé kô. 13Tã bê rĩʼá dũû tíbê má drí ʼẽʼá âtálâ ní drí rî ʼbá yî, gõʼdá má lẽé kô îgĩlâ. 14Õzõ Ôvârí ũnjị̃ lạ́tị̂ trá má drí rî, má âʼdô nĩʼá ánî ndrẽlé, gõʼdá mã âʼdô tã âtáʼá trá kpãkã ãlô ní bê võ ãlô ʼá. 15Ôvârí ãâʼdô ní bê, õfẽ tã ạ̃ʼdị́ ní drí. Gõʼdá õjílã gólĩyî Ôvârí kâ nõlé nõ ʼbá yî ʼê ĩyî nî-bê-yã ní drí rõô. Ní fẽ nî-bê-yã ámákâ õjílã Ôvârí kâ tólâ nã ʼbá yî drí ndrĩ ãlô-ãlô rú sĩ. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\