Tã ʼẼʼẽ 1

1Kúmú Tĩyõfílẽ, úlị́ gólĩyî má drí îgĩlí ní drí búkũ drị̃-káká ámákâ rî ʼá rî âʼdô ĩyî trá ndrĩ tã gólĩyî Yésũ drí îtõlé ʼẽlé gõʼdá kpá tã gólĩyî gólâ drí îtõzó õjílã lị̃fị́ îmbálé ĩʼdî sĩ lâ rî yî ĩʼdî, 2cãlé bũúũ kậyị̂ gólâ Ôvârí drí gólâ rî trõzó ûrú ʼálâ rî ʼá. Gõʼdá ãkpãkãʼdã Ôvârí trõó drẽ gólâ ûrú ʼálâ kô rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí gólâ rî ʼbãzó tã âʼdálé lãjóʼbá gólâkâ gólâ drí njĩlí trá sị́sị́ tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé gólĩyî drí ʼẽlé rî yî tãsĩ. 3Yésũ rî õdrã gõʼdá kpá gólâ rî lîdrî-lîdrî vólé drị̃ ʼásĩ, gólâ rî trá ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ nõngá kậyị̂ nyâʼdî-rị̃ íyî nyãányâ âʼdálé lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí ândâlâ dũû, tãlâ ʼdĩî gólĩyî ũnị̃ ró dódó kĩ, pạ̃tị́ị̃ yî rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró. Lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî gólâ trá, gõʼdá gólâ rî trá rĩʼá tã ũrûkậ ʼbá yî âtálé gólĩyî drí tã gólâ Ôvârí drí õjílã ʼbãzó âʼdólé kũmũ íyíkâ zẽlé rî tãsĩ. 4Nĩngá sĩ, kậyị̂ ãzâ sĩ, Yésũ yî êʼbê rû bê ngá nyãlé lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê rî, drílâ tã ʼbãzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Mĩ rî drẽ tãkõ Yẽrõsãlémã ʼá nõngá fínyáwá, gõʼdá nĩ tẽ ró Líndrí Tãndí gólâ ámâ átá drí tã lâ ʼbãlé trá sị́sị́ kĩ, yí ãâʼdô âfẽʼá lâ mbârâkã sõlé ãnî ʼá rî. 5Sị́sị́ rî, Yõwánĩ ʼê bãbãtízĩ íyíkâ õjílã drí lị̃mvû sĩ, gõʼdá kậyị̂ fínyáwá vólé drị̃ ʼásĩ rî, Ôvârí âʼdô íyíkâ bãbãtízĩ ʼẽʼá ãnî drí Líndrí Tãndí íyíkâ sĩ." 6Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ, lãjóʼbá Yésũ kâ ûsû ĩyî rû bê óʼdí gólâ bê rî, drílĩyî gólâ rî îjízó kĩ nĩ rî, "Kúmú ãmákâ, nõô trá ĩʼdî ngbãângbânõ kậyị̂ gólâ ní drí ʼbãlé âʼdózó kúmú ạ́ngị́ ãmákâ ró, gõʼdá õjílã ãmákâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ ʼbãlé ʼbạ̃drị̃ ãmákâ trõlé õjílã lídí drị́gạ́ sĩ rî ĩʼdî yã?" 7Gõʼdá gólâ kĩ gólĩyî drí rî, "Ámâ átá cé ĩʼdî élê âʼdô âʼdóʼá nĩ drị́-ãcê bê kậyị̂ tã ʼdî ʼbá yî drí ʼẽzó âʼdólé rî ʼbãʼá nĩ. Îcá kô ãnî drí kậyị̂ tã rî ʼdĩ ʼbá yî drí ʼẽzó rû ʼẽlé rî nị̃lị́. 8Gõʼdá nĩ ârî drẽ tã nô. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âʼdô âʼdéʼá ãnî drị̃ị̂ mbârâkã sõlé ãnî ʼá, tãlâ nĩ nĩ ró bê âʼdólé lị̃fị́ drị̃ ʼbá ró má drí, tã ámákâ âʼdálé õjílã Yẽrõsãlémã ʼá rî drí nõngá, gõʼdá võ ũrûkậ ʼbá yî Yũdạ́yạ̃ kâ ʼásĩ ndrĩ, gõʼdá ʼbạ̃drị̃ zị̃lị́ Sãmárĩyã rî ʼálâ, nĩngá sĩ rî, õjílã ʼbạ̃drị̃ ãzâ ʼbá yí kâ drí ndrĩ." 9Gõʼdá Yésũ âtálé bê úlị́ ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ rî, Ôvârí drí gólâ rî trõzó nĩzó ûrú ʼálâ nyé kûlûndúndû ró. ʼDĩî lãjóʼbá gólâkâ rî ʼbá yî lị̃fị́ drị̃ lâ yî ʼá. Nĩngá sĩ, mbãrãsãsã drí gólâ rî lîmózó lậpị́lị́, gõʼdá gólĩyî îcá kô gólâ rî ndrẽlé kpá óʼdí. 10Yésũ õtírĩ rĩî nĩlí ʼbũû ʼálâ rî, gólĩyî zãâ rĩʼá gólâ rî vó ndrẽʼá. Nĩngá sĩ ʼwãâ, ãgô ãzâ ʼbá yî rị̃ sõ ĩyî ítá mvẽêmvê kpírí-kpírí ʼî, drílĩyî âgázó âdrélé gólĩyî gãrã drị̃ ʼá. 11Gõʼdá õjílã rị̃ ʼdî ʼbá yî drí ngãzó tã âtálé kĩ nĩ rî, "Ãnî õjílã Gãlĩláyã kâ nõ ʼbá yî, nĩ ị̂sũ tã kô. Yésũ rî gólâ ãnî drí ndrẽlé trá tõ nĩrĩ ʼá ʼbũû ʼálâ nã, kậyị̂ ãzâ sĩ, gólâ âʼdô âgõʼá kpá óʼdí ãngó nõ ʼá, kpá nyé õzõ lạ́tị̂ gólâ ãnî drí gólâ rî ndrẽzó trá nĩrĩ ʼá vólé ʼdĩ tí. Gõʼdá ngbãângbânõ, nĩ rî âdrélé rĩʼá võ ndrẽlé ʼbũû ʼálâ ró kô. Tã ndẽ rû trá!" 12Tã rî ʼdĩ âʼdô trá únị́ gólâ fê dõ kâ zị̃lị́ õlívĩ rî bê rî drị̃ ʼálâ, võ rî ʼdĩ jẽé kô, âʼdô ʼbãʼá õzõ áyágá ãlô kâtí Yẽrõsãlémã rú sĩ. Tólâ sĩ, lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó gõlé fĩlí jạ̃rị́bạ̃ Yẽrõsãlémã kâ rî ʼálâ. 13Gólĩyî mbã trá nĩlí jó ʼálé ûrú lésĩ gólĩyî drí rĩzó rĩlí rî ʼá lâ. Lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî rú lâ yî rĩʼá ĩʼdî nõ: Pétẽrõ, Yõwánĩ, Yãkóbã, Ãndĩríyã, Fílĩpõ, Tómã, Bãtõlõméyõ, Mãtáyõ, Yãkóbã Ãlãpáyã, Sĩmónã, gõʼdá Yúdạ̃ Yãkóbã. 14Gólĩyî rî trá rû êʼbélé võ ãlô ʼá rãtáã ʼẽlé kpãkã ãlô pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ õkó gólĩyî rĩ ʼbá lậmúlị́ Yésũ yí bê rî ʼbá yí bê, gõʼdá Mãríyã Yésũ rî ândrê ró rî, gõʼdá Yésũ rî ậdrúpị̃ yí bê. 15Nĩngá sĩ, kậyị̂ ãzâ sĩ, õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí ngãzó rû êʼbélé tũ võ ãlô ʼá. Gólĩyî rĩʼá õzõ kámá-ãlô-drị̃-lâ-nyâʼdî-trá kâtí. Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí ngãzó âdrélé ûrû tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, 16"Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, îcâ trá úlị́ Ôvârí kâ gólĩyî îgĩlí trá tã îgĩ-îgĩ íyíkâ ʼá nõ drí rû ʼẽlé Yúdạ̃ drí. Ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã rî, Líndrí Tãndí gólâkâ ʼbã kúmú Dạ̃wúdị̃ trá tã âtálé tã ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé ạ̃tị́ ʼálâ võ Yúdạ̃ kâ lãjóʼbá ró rî tãsĩ, Yúdạ̃ gólâ ạ̃jú ʼbũ ʼbá yî âtrõ ʼbá Yésũ rî rũlị́ rî, 17kpálé Yésũ njĩlí bê Yúdạ̃ rî gógó ʼdĩ trá nĩ lãjóʼbá ró lôsĩ ʼẽlé ãmâ ãzí-ãzí ró rî." 18(Pétẽrõ rî rĩʼá úlị́ ʼdĩ ʼbá yî âtálé Yúdạ̃ rî õdrã tãsĩ, tãlâ ófẽlé bê lãfâ gólâ Yésũ rî gĩ kâ ró Yúdạ̃ drí rî, gõʼdá drílâ ạ́mvú gĩzó ĩʼdî sĩ lâ. Nĩngá sĩ, kậyị̂ ãzâ sĩ, Yúdạ̃ drí drãzó ạ́mvú rî ʼdĩ ʼá tólâ. Gólâ ʼdê vũdrị́ gõʼdá ʼâ lâ drí fũzó kpẽérẽ, fĩî lâ drí ậtũzó ạ̃drũ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂. 19Õjílã ndrĩ gólĩyî rĩ ʼbá Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼbá yî drí Yúdạ̃ rî õdrã tã ʼdî ârízó. Gõʼdá gólĩyî drí ạ́mvú rî ʼdĩ rú lâ zị̃zó tị̂ ĩyíkâ rî sĩ kĩ, |iÃkélẽ Dámã|r, tã ífí lâ kĩ, Ạ́mvú Ãrí kâ.) 20Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí tã âtázó kpá óʼdí Yúdạ̃ rî tãsĩ kĩ, "Íîgĩ trá ạ̃kû ró Lôngó Dạ̃wúdị̃ kâ ʼá kĩ nĩ rî, 'Jó gólâkâ õrî ngbôrôngólô tãkó ĩtí õjílã ãzâ ãkó ʼá lâ.' Lôngó 69.25 Gõʼdá íîgĩ kpá trá tólâ lôngó ãzâ rî ʼá kĩ, 'Óõʼbã õjílã ãzâ võ íyíkâ lôsĩ ʼẽ kâ rî ʼá.' Lôngó 109.8 21"Ĩtí tãlâ úlị́ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, má âtâ ãnî drí kĩ nĩ rî, îcâ trá ãmâ drí õjílã ãzâ njĩzó âʼdólé ãmá bê, gólâ âʼdó ʼbá lị̃fị́ drị̃ ʼbá ró Yésũ rî lîdrî-lîdrî õdrã ʼásĩ rî tãsĩ. Îcâ trá ãmâ drí õjílã ãzâ âʼdó ʼbá ãmâ lậmû-ãzí ró kậyị̂ ndrĩ ãmâ drí lậmúzó Kúmú ãmákâ Yésũ bê ị̃tú gólâ Yõwánĩ drí gólâ rî îbábátízãzó rî ʼá cãlé bũúũ kậyị̂ Ôvârí drí gólâ rî trõzó vólé ûrú ʼálâ rî ʼá rî njĩʼá ĩʼdî." 23Ĩtí rî, õjílã rû êʼbé ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí tã ị̂sũ ĩyíkâ ạ̃dũkũ lâ trõzó ʼbãlé õjílã rị̃ rú. ʼDĩî rĩʼá Mãtíyã gõʼdá ãzâ lâ gbõ Yõsépã Sábã rî mvá ró rĩʼá zị̃lâ kpá Yúsẽtũ rî. 24Nĩngá sĩ, drílĩyî ngãzó rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí kĩ, "Kúmú ãmákâ, ní nị̃ tã ị̂sũ õjílã kâ ndrĩ gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ rî ʼbá yî nĩ. Ĩtí rî, ní âʼdâ ãmâ drí gólĩyî rị̃ nô ʼbá yî lãfálé ʼásĩ ní drí njĩlí trá 25lôsĩ lãjóʼbá Yésũ kâ rî kâ ʼẽlé Yúdạ̃ rî võ ʼá rî, tãlâ Yúdạ̃ âyê lôsĩ ʼdî trá, gõʼdá nĩzó võ gólâ ní drí nị̃lị́ cé nî rî ʼá." 26Nĩngá sĩ, gólĩyî drí gõmárĩ vũzó ĩʼdî õjílã ãlô rî njĩzó. Gõʼdá ĩtí rî, gõmárĩ drí Mãtíyã rî vũzó ĩʼdî âʼdólé lôfílí lãjóʼbá Yésũ kâ ró Yúdạ̃ rî võ ʼá. Gõʼdá gólĩyî âʼdô trá lãjóʼbá ró mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ Mãtíyã sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\