Tã ʼẼʼẽ 10

1Ãgô ãzâ bê rú lâ Kõrõnálĩyã, gólâ rî rĩlí jạ̃rị́bạ̃ gólâ Sẽsãréyã rî ʼálâ. Gólâ rĩʼá ạ̃jú ʼbũ ʼbá Rómã kâ ĩʼdî, gólâ kpá ĩʼdî drị̃-ʼbá ʼî ạ̃jú ʼbũ ʼbá nyâʼdî-njị̂ zị̃lị́ ĩyî ạ̃jú ʼbũ ʼbá Ĩtálĩyã kâ rî ʼbá yî drị̃lị́. 2Gólâ âʼdó kô rĩʼá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼî, gõʼdá gólâ rî trá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ õjílã íyíkâ ʼbã kâ bê ndrĩ rãtáã ʼẽʼẽ sĩ. Gõʼdá gólâ rî trá kpá kárá rĩʼá ngá ãkó lé ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî pãlé. 3Gõʼdá kậyị̂ ãlô sĩ, gólâ drí rĩrĩ Ôvârí rî îrátãlé rî ʼá, ʼwãâ mãlãyíkã Ôvârí kâ drí rû âʼdázó gólâ drí tã âʼdâ ró, gõʼdá gólâ rî zị̃lị́ kĩ nĩ rî, "Kõrõnálĩyã." 4Gõʼdá Kõrõnálĩyã ârî íyî rú bê rî, drílâ ngá ndrẽzó dĩí mãlãyíkã ʼdî ngálâ. Gõʼdá gólâ trá ũrị̃ ró rõô. Gõʼdá gólâ drí ngãzó tã îjílí kĩ, "Ãmbá, ãʼdô ʼî yã?" Gõʼdá mãlãyíkã drí tã lôgõzó kĩ nĩ rî, "Ôvârí rĩʼá ãyĩkõ ró rãtáã áníkâ sĩ gõʼdá kpá ngá pãpã áníkâ ngá ãkó lé ʼbá drí rî tãsĩ. Gõʼdá gólâ lẽ ní drí tã íyíkâ nị̃lị́ dódó. 5Ĩtí rî, mí ngâ lãjóʼbá áníkâ rî ʼbá yî jõlé Yópã ʼálâ, nĩʼá ãgô ãzâ zị̃lị́ Sĩmónã Pétẽrõ rî ậdrị̃lị́ ânĩlí ní ngálâ tã Ôvârí kâ âʼdálé ní drí. 6Gólâ bê rĩʼá ãgô ãzâ rú bê Sĩmónã gólâ íyíkâ ínyíríkó êdé ʼbá ró rî drí ʼbã ʼálâ. ʼBã gólâkâ ʼdĩ rĩʼá ãnyî lị̃mvû ândrê rú." 7Gõʼdá nĩngá sĩ, mãlãyíkã ʼdî drí Kõrõnálĩyã rî âyézó. Nĩngá sĩ, Kõrõnálĩyã drí lãjóʼbá íyíkâ rị̃ rî ʼbá yî ậzị́zó kpá ạ̃jú ʼbũ ʼbá ãzâ ãlô gólâ rĩ ʼbá ngá ʼẽlé gólâ drí gõʼdá kpá gólâ Ôvârí rî ị̂njị̃ ʼbá ró rî bê. 8Nĩngá sĩ, gólâ drí ngãzó tã mãlãyíkã ʼdî kâ âtálé gólâ drí ʼdĩ ngĩlí õjílã gólĩyî nâ gólâ drí ậzị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî drí, gõʼdá drílâ gólĩyî jõzó nĩlí Pétẽrõ rî ậzị́lị́ ânĩlí Yópã lésĩ. 9Kậyị̂ ʼdĩ vósĩ rî, lãjóʼbá Kõrõnálĩyã kâ âʼdô ĩyî bê trá ãnyî ʼẽʼá cãlé Yópã rú ị̃tú gạ̃gạ̃lị́gạ̃ sĩ rî, Pétẽrõ drí ngãzó nĩʼá mbãlé jó drị̃ bê sãlãrã rî drị̃ị̂ ʼálâ rĩlí rãtáã ʼẽlé tólâ. 10Gõʼdá rãtáã vósĩ rî, lõfó drí gólâ rî ʼẽzó, gõʼdá gólâ lẽ nyãsá nyãlé. Gõʼdá áâ drẽ nyãsá lâʼdíʼá gólâ drí rî, tã drí rû âʼdázó gólâ drí tã âʼdâ ró. 11Tã âʼdâ rî ʼdĩ ʼá rî, gólâ ndrê ngá ạ́ngị́ õzõ ítá bị́ kâtí, âríʼá ʼbũû lésĩ. Ítá rî ʼdĩ rî ânĩlí ókĩzõ úûrû tị̂ lâ sû rî ʼbá yî trá ʼdó ûrû. 12Gõʼdá ítá rî ʼdĩ ʼá rî, rĩʼá kõrõnyã lârâkô ʼî dũû, ngá lédrẽ-lédrẽ dị̃ ʼbá dị̃dị̃ rî ʼbá yî, gõʼdá ãríwá yí bê. 13Gõʼdá nĩngá sĩ, gbórókõ drí ậʼúzó tã âtálé gólâ drí kĩ nĩ rî, "Pétẽrõ, ní ngâ ûrû, ní ûfû ró ngá nõ ʼbá yî, tãlâ ní nyâ ró gólĩyî bê, má fẽ gólĩyî nĩ ní drí ngá nyãnyã ró." 14Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí ngãzó tã-drị̃ lôgõlé kĩ nĩ rî, "Kó kô, Kúmú, má îcá kô ʼdĩî ʼẽlé. Má nyá drẽ kó ngá ãzãkã gólâ tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ drí ʼbãlé trá õnjí ró ãmâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí nyãlé rî kôʼdáwá." 15Gõʼdá gbórókõ ʼdî drí ʼũzó kpá óʼdí kĩ nĩ rî, "Ngá gólĩyî Ôvârí drí rĩʼá zị̃lâ tãndí ró õjílã mvá drí nyãlé rî ʼbá yî, ní zị̂ kô õnjí ró." 16Tã rî ʼdĩ ʼê rû trá ĩtí ândâlâ nâ. Gõʼdá ítá ʼdĩ drí ngãzó gõlé ʼbũû ʼálâ. 17Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drẽ rĩʼá tã âʼdâ rû âʼdá ʼbá yî drí ʼdĩ ĩtõ lâ ị̂sũʼá rî, gõʼdá õjílã gólĩyî Kõrõnálĩyã drí âjólé rî ʼbá yî drí ʼbã gólâ Sĩmónã kâ ʼdĩ ûsúzó gõzó cãlé âdrélé tị́ lâ. 18Nĩngá rî, drílĩyî lạ̃zị́ zị̃zó gõzó tã îjílí kĩ nĩ rî, "Ũmú ãzâ zị̃lị́ Sĩmónã Pétẽrõ rî bê rĩʼá nõngá yã?" 19ʼDĩî Pétẽrõ drẽ zãâ rĩʼá jó-drị̃ ʼálâ rĩʼá tã ị̂sũʼá tã ʼdî tãsĩ, ĩtí Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí tã âtázó gólâ drí kĩ nĩ rî, "Ní ârî drẽ mâ. Õjílã nâ âcâ ĩyî trá rĩʼá ĩyî ánî lôndãʼá. 20Ĩtí rî, mí ngâ ûrû, ârílí vũdrị́ ʼálâ gólĩyî ngálâ. ʼDĩî vósĩ, mĩ nĩ gólĩyí bê. Ámâ nyãányâ ʼbã gólĩyî nĩ ânĩlí. Bê trá ĩtí rî, ʼdõvó ní gã kô nĩlí gólĩyí bê. Mí nĩ!" 21Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí ngãzó nĩlí õjílã ʼdî ʼbá yî ngálâ gõʼdá tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Mâ ĩʼdî õjílã gólâ ãnî drí rĩʼá lôndãlâ rî. Nĩ ânĩ má ngálâ ãʼdô tãsĩ yã?" 22Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî drí tã-drị̃ ʼdî lôgõzó kĩ nĩ rî, "Drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá Rómã kâ rî kâ rú bê Kõrõnálĩyã rî âjô ãmâ lãjóʼbá íyíkâ rî nĩ ní ngálâ. Gólâ rĩʼá õjílã tãndí ʼî, gõʼdá gólâ ị̂njị̃ Ôvârí ị̂njị̃-ị̂njị̃, gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ndrĩ ʼbã lậnjị̃ trá gólâ rú. Mãlãyíkã Ôvârí kâ ãzâ âtâ tã nĩ gólâ drí tã ʼbãzó ánî ậzị́zó ânĩlí yí drí ʼbã ʼálâ, tãlâ yí ãârî ró tã ní drí ʼẽʼá âtálâ yí drí Ôvârí kâ ró rî." 23Gõʼdá nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí gólĩyî ậzị́zó ʼbã ʼálâ, gõʼdá drílâ ngá nyãnyã fẽzó gõʼdá kpá võ ậyị̂ kâ êdézó gólĩyî drí ậʼdú kõzó ʼá lâ. Cị̃ị́nó lâ sĩ rî, Pétẽrõ yî drí ngãzó nĩlí õjílã ʼdî ʼbá yí bê. Gõʼdá tã lẽ ʼbá Yésũ kâ ũrûkậ ʼbá yî Yópã ʼálâ rî ʼbá yî drí nĩzó ĩyî ʼdũwạ̃ gólĩyí bê. 24Gõʼdá kậyị̂ ãzâ rî sĩ, drílĩyî cãzó Sẽsãréyã ʼálâ. Tólâ rî, Kõrõnálĩyã yî trá rĩʼá gólĩyî tẽʼá. Gólâ ậzị̂ õjílã íyíkâ trá gõʼdá íyî ãzí-ãzí yí bê rû êʼbélé ĩyí bê võ ãlô ʼá Pétẽrõ yî drị̃ tẽlé. 25Gõʼdá Pétẽrõ yî âcâ bê âfílí ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼá rî, Kõrõnálĩyã drí ngãzó rû ûsúlị́ gólâ bê nĩngá, gõʼdá drílâ ʼãʼî tị̃zó vũdrị́ Pétẽrõ rî ị̂njị̃zó. 26Gõʼdá Pétẽrõ drí Kõrõnálĩyã rî drị́ rũzó îngálé âdrélé ûrû, gólâ kĩ nĩ rî, "Ní ngâ ûrû, Kõrõnálĩyã. Ní tị̃ ʼãʼî má ândrá vũdrị́ ĩtí kô, tãlâ mâ kpá cé rĩʼá õjílã mvá ʼî õzõ ní tí." 27Gõʼdá nĩngá sĩ, Pétẽrõ yî drí rĩzó rĩʼá tã ngĩlí Kõrõnálĩyã bê, gõʼdá gólĩyî fî bê Kõrõnálĩyã drí jó ʼálâ rî, gõʼdá gólâ drí õjílã ndrẽzó dũû êʼbê rû ĩyî trá jó ʼá tólâ. 28Nĩngá sĩ, gólâ drí tã âtázó õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Ãnî ndrĩ, nĩ nị̃ trá kĩ, lãʼbí Yúdạ̃ yí kâ rî rí ãmâ âyélé rû êʼbélé ãnî õjílã lídí bê ngãtá fĩlí ãnî drí ʼbã ʼásĩ kô. Gõʼdá Ôvârí âʼdâ tã trá má drí kĩ, õjílã lídí âʼdó ĩyî kô õnjí ró yí lị̃fị́. 29Gõʼdá nĩngá sĩ, lãjóʼbá áníkâ rî ʼbá yî îjílí bê mâ ânĩlí ní ngálâ rî, má gãá kô dó ânĩlí, gõʼdá má ângâ trá ʼwãâ kôrô ânĩlí. Gõʼdá nõô rî, má lẽ trá ârílâ dódó cú ní tị̂ sĩ tã gólâ Ôvârí kâ ró ní drí tị̂ jõzó má vó ânĩʼá âtálâ ní drí rî." 30Gõʼdá Kõrõnálĩyã drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Kậyị̂ sû lậvũ ʼbá trá nã sĩ ị̃tú-pá nâ lạ̃njạ́túlị́ sĩ rî, má rî trá rãtáã ʼẽʼá Ôvârí drí má drí ʼbã ʼá nõngá. Gõʼdá nyĩî ró, ãgô ãzâ gólâ sõ ítá lậgû-lậgû ʼî drí âgázó má ândrá íyî âʼdálé má drí. 31Ãgô rî ʼdĩ âtâ úlị́ trá má drí kĩ nĩ rî, 'Kõrõnálĩyã, Ôvârí ârî rãtáã áníkâ trá, gõʼdá ngá pãpã áníkâ rĩʼá ʼẽlâ õjílã ngá ãkó lé ʼbá drí rî, tã lâ sû trá gólâ rú. 32Ĩtí rî, ní jô lãjóʼbá áníkâ rî ʼbá yî Yópã ʼálâ, tãlâ gólĩyî ạ̃ậzị̂ ró bê ãgô ãzâ zị̃lị́ Sĩmónã Pétẽrõ rî ânĩlí ní ngálâ. Gólâ bê rĩʼá Sĩmónã ãzâ gólâ rĩ ʼbá ínyíríkó êdélé rî drí ʼbã ʼálâ lị̃mvû rú ʼálâ.' 33Ĩtí, ʼwãâ má drí lãjóʼbá ámákâ rî ʼbá yî jõzó nĩʼá ánî ậdrị̃lị́, gõʼdá nî rĩʼá õjílã tãndí ʼî ãmâ drí, ní drí ângázó ânĩlí rî sĩ. Ngbãângbânõ rî, ãmâ ndrĩ, mã êʼbê rû trá nõngá Ôvârí ândrá, gõʼdá mã lẽ úlị́ gólĩyî Kúmú Ôvârí drí fẽlé ní drí âtálé ãmâ drí rî ârílí." 34Gõʼdá nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí ngãzó rĩʼá tã ngĩlí gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Tã pạ̃tị́ị̃ ró, ngbãângbânõ rî, gõʼdá má nị̃ trá kĩ, Ôvârí ndrê ʼbạ̃súrú ndrĩ ʼdó ngá ãlô ró yí lị̃fị́. 35Gõʼdá gólâ rĩʼá ãyĩkõ ró õjílã ãzákôlâ ʼbạ̃súrú ãzákôlâ ʼásĩ gólâ íyî ị̂njị̃ ʼbá gõʼdá tã tãndí ʼẽ ʼbá rî bê. 36Nĩ nị̃ trá ngbãângbânõ tã âtî-âtî tãndí gólâ Ôvârí drí âjólé ãmâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí. Tã âtî-âtî tãndí ʼdĩ kĩ, õmbã Ôvârí kâ ãmâ rú rî ậʼdị̂ trá, tãlâ gólâ âjô Yésũ Krístõ trá drãlé ãmâ pãlé tã õnjí ãmákâ ʼásĩ. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, ãmâ tã sû trá Ôvârí rú tã Yésũ kâ ʼdĩ tãsĩ. Yésũ ĩʼdî rĩʼá Kúmú ãmbá ʼî ʼbạ̃súrú drị̃lị́ ndrĩ kậkậrậ. 37Gõʼdá mĩ nị̃ tã gólĩyî Yésũ drí ʼẽlé trá ʼbạ̃drị̃ Yúdạ̃ yí kâ ʼásĩ rî ʼbá yî kpá trá ndrĩ. Gólâ îtõ rĩʼá tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé sị́sị́ ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ ʼálâ kậyị̂ gólâ Yõwánĩ drí rĩzó tã bãbãtízĩ kâ âtálé õjílã drí rî sĩ. 38Gõʼdá mĩ nị̃ kpá trá kĩ, Ôvârí âjô Líndrí Tãndí íyíkâ trá gõʼdá kpá mbârâkã íyíkâ bê Yésũ Nãzãrétã lé ʼbá ró rî drí, tãlâ gólâ ĩîcâ ró bê nĩʼá lậmú bê tã tãndí ʼẽ bê õjílã drí, gõʼdá kpá õjílã gólĩyî Sãtánã drí rĩʼá îkpókpólõlâ rî ʼbá yî pã bê. Yésũ ʼê tã rî ʼdĩ ĩtí, tãlâ Ôvârí bê rĩʼá gólâ bê mbârâkã fẽlé gólâ drí tã ʼdî ʼbá yî ʼẽzó. 39"Ãmâ lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî ndrê tã gólĩyî gólâ drí ʼẽlé rî trá ʼbạ̃drị̃ ãmákâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ ʼásĩ rî trá ndrĩ ãmâ lị̃fị́ sĩ. Mã âʼdô îcáʼá ngbãângbânõ tã âtálé mbị̂mbị̂ gólâ rî tãsĩ. Úfû gólâ, gólâ rî îpâ-îpâ sĩ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂. 40Gõʼdá kậyị̂ nâ sĩ rî, Ôvârí drí gólâ rî îngázó õdrã ʼásĩ, gõʼdá õjílã ũrûkậ ʼbá yî ʼẽzó gólâ rî ndrẽlé ĩyî lị̃fị́ sĩ. 41Gõʼdá âʼdó kô õjílã ndrĩ ndrê ĩyî gólâ trá, cé rĩʼá ãmâ gólĩyî Ôvârí drí njĩlí trá sị́sị́ tã nô pẽlé õjílã drí rî ʼbá yî ĩʼdî. Mã ndrê gólâ trá, gõʼdá mã nyâ ngá, gõʼdá mã mvû ngá kpá trá gólĩyí bê gólâ rî lîdrî-lîdrî õdrã ʼásĩ rî vósĩ. 42Kậyị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ rî, gólâ âtâ tã ãmâ drí tã âtî-âtî íyíkâ âtázó õjílã drí gõʼdá õjílã ʼbãlé nị̃lâ kĩ, rĩʼá yî rî gógó ĩʼdî gólâ Ôvârí drí njĩlí tã õjílã ndrĩ gólĩyî ôdrã ʼbá trá rî ʼbá yî gõʼdá kpá gólĩyî drẽ lédrẽ-lédrẽ ró rî ʼbá yí kâ kĩlí. 43Ạ̃kû ró nã sĩ, tã ậngũ ʼbá ndrĩ gólĩyî Ôvârí kâ rî ʼbá yî rã ĩyî tã gólâkâ trá. Tã lâ kĩ, gólĩyî ndrĩ tã lẽ ʼbá trá gólâ ʼá rî ʼbá yî, Ôvârí âʼdô tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî âyéʼá." 44Ĩtí rî, Pétẽrõ õtírĩ rĩî drẽ úlị́ âtálé rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí fĩzó gólĩyî ndrĩ nĩngá rĩ ʼbá ĩyî úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî ârílí rî ʼbá yî ʼásĩ. 45Gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ tã lẽ ʼbá trá gõʼdá ânĩ ʼbá ĩyî kpãâ Pétẽrõ yí bê Yópã lésĩ rî ʼbá yî, tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó, tãlâ Ôvârí fẽ Líndrí Tãndí íyíkâ kpá trá gólĩyî âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yî drí. 46Gólĩyî ârî ĩyî õjílã lídí ʼdĩ ʼbá yî trá îtõʼá tã âtálé tị̂ lârâkô ãzâ drílĩyî âtâ-âtâ lâ nị̃lị́ kô sị́sị́ lâ sĩ rî ʼbá yî sĩ, gõʼdá gólĩyî kpá rĩʼá ĩyî Ôvârí rî lûyị́ʼá. Gõʼdá Pétẽrõ drí ngãzó tã âtálé tã lẽ ʼbá gólĩyî ânĩ ʼbá kpãâ yí bê rî ʼbá yî drí kĩ, 47"Nĩ ndrê drẽ, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ fî trá õjílã nô ʼbá yî ʼá kpá õzõ drílâ fĩrĩ sị́sị́ ãmâ ʼá rî kâtí. ʼDõvó âʼdô bê trá ĩtí rî, îcá kô õjílã ãzãkã ãlôlâ drí ãmâ lôgálé gólĩyî îbábátízãlé." 48Gõʼdá nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí tã ʼbãzó õjílã Kõrõnálĩyã kâ ʼdĩ ʼbá yî îbábátízãzó, âʼdólé õjílã Yésũ Krístõ kâ ró. Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî drí gólâ rî îjízó, tãlâ gólâ õrî ró drẽ ĩyí bê kậyị̂ fínyáwá sĩ, gõʼdá gólâ drí tã-drị̃ lâ lẽzó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\