Tã ʼẼʼẽ 11

1Gõʼdá nĩngá sĩ, lãjóʼbá Yésũ kâ Yũdạ́yạ̃ ʼá gõʼdá kpá tã lẽ ʼbá ãzâ ʼbá yí bê ârî ĩyî tã trá kĩ nĩ rî, õjílã lídí ãzâ ʼbá yî lẽ ĩyî tã trá tã âtî-âtî Yésũ kâ ʼá. 2Gõʼdá Pétẽrõ nĩlí bê gõlé Yẽrõsãlémã ʼálâ rî, gólĩyî tã ị̂sũ gólĩyíkâ drí âʼdólé kĩ õjílã lídí õʼdê zãlô bãsã ʼá gõʼdá drílĩyî âʼdózó õjílã Ôvârí kâ ró rî ʼbá yî drí ngãzó tị̂ ânyálé Pétẽrõ bê. 3Gólĩyî îjî Pétẽrõ kĩ, "Mí rî ũmú õjílã ʼdẽ ʼbá bãsã ʼá kô rî ʼbá yí kâ ró gõʼdá kpá rĩlí ngá nyãlé gólĩyí bê ãʼdô tãsĩ yã? ʼDĩî rĩʼá tã ányâ ʼî." 4Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí ngãzó tã gólĩyî ndrĩ rû ʼẽ ʼbá trá rî ʼbá yî ngĩlí ãkí ãkó ómvórẽ lâ lésĩ gólĩyî drí. 5Pétẽrõ ngî tã kĩ nĩ rî, "Mâ trá Yópã ʼálâ. Gõʼdá kậyị̂ ãlô sĩ, má õtírĩ rãtáã ndẽê rî, tã drí rû âʼdázó má drí tã âʼdâ ró. Tã âʼdâ rî ʼdĩ ʼá rî, má drí ngá ãzâ õzõ ítá bị́ ạ́ngị́ kâtí rî ndrẽzó âʼdéʼá vũdrị́ ʼbũû lésĩ, ítá rî ʼdĩ rî âʼdélé vũdrị́ ókĩzõ úrû gãrã tị̂ lâ sû rî ʼbá yî trá rũrũ rî kâtí. Gõʼdá drílâ âʼdézó ãnyî má lạ̃gạ́tị́. 6Gõʼdá má drí ngãzó võ ndrẽlé dódó ítá bị́ rî ʼdĩ ʼá. Má drí kõrõnyã tị̂ lârâkô ndrĩ õmã kâ gõʼdá ʼbã kâ bê gõʼdá ngá gólĩyî dị̃ ʼbá dị̃dị̃ rî ʼbá yí bê gõʼdá ãríwá yí bê ndrẽzó ʼdó ítá bị́ rî ʼdĩ ʼá. 7Nĩngá sĩ, má drí gbórókõ ârízó. Gbórókõ ʼdî âtâ tã kĩ nĩ rî, 'Pétẽrõ, mí ngâ ûrû gõʼdá ní ûfû ngá ʼdĩ ʼbá yî nyãlé.' 8"Ĩtí rî, má gã dó, má kĩ nĩ rî, 'Kúmú, má lẽé kô ngá ʼdĩ ʼẽlé. Má nyá drẽ kô ngá ãzãkã gólâ tã ʼbãʼbã gólâ Ôvârí kâ drí ʼbãlé trá õnjí ró nyãlé rî kô.' 9Nĩngá sĩ, gbórókõ ʼdî drí kpá ậʼúzó óʼdí ʼbũû lésĩ kĩ nĩ rî, 'Ngá gólĩyî Ôvârí drí zị̃lị́ trá tãndí ró õjílã mvá drí nyãlé rî ʼbá yî, ní zị̂ kô õnjí ró.' 10"Tã ʼdî ʼê rû trá ândâlâ nâ, gõʼdá ngá rî ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó gõlé ûrú ʼálâ. 11"Nĩngá sĩ, ʼwãâ ãgô ãzâ ʼbá yî zãlô nâ, drílĩyî ânĩzó ĩyî ʼbã gólâ má drí rĩzó rĩlí rî ʼá. Áâjô gólĩyî má ngálâ ʼdĩ Sẽsãréyã lésĩ. 12Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí tã âtázó má drí, tãlâ mã õnĩ ró ãgô rî ʼdĩ ʼbá yí bê, gólâ kĩ má drí rî, má õgã kôʼdáwá nĩlí gólĩyí bê. Ĩtí rî, má drí ngãzó nĩlí gólĩyí bê, gõʼdá ãmâ ậdrúpị̃ gólĩyî tã lẽ ʼbá ró njị̂-kázíyá nõ ʼbá yî nĩ ĩyî kpá kpãâ ãmá bê. ʼDĩî vósĩ, ãmâ drí cãzó Kõrõnálĩyã võrã jõ ʼbá má drí ânĩzó rî drí ʼbã ʼálâ gõʼdá fĩlí drílâ jó ʼálâ. 13"Gõʼdá Kõrõnálĩyã rî ʼdĩ âtâ tã ãmâ drí kĩ, yí ndrê mãlãyíkã Ôvârí kâ trá rĩʼá âdréʼá yí drí ʼbã ʼá tã âtáʼá kĩ nĩ rî, 'Ní jô lãjóʼbá áníkâ rî ʼbá yî Yópã ʼálâ, nĩʼá ãgô ãzâ rĩʼá zị̃lâ Sĩmónã Pétẽrõ rî ậzị́lị́ ânĩlí ní ngálâ, 14tãlâ gólâ ãâtâ ró bê tã gólâ ángô tí rî ĩʼdî ãnî pãzó lâṇõ tã õnjí kâ ʼásĩ õjílã áníkâ ʼbã kâ rî ʼbá yí bê ndrĩ.' 15"Ĩtí rî, má drí ngãzó tã âtálé gólĩyî drí, gõʼdá má õtírĩ drẽ rĩî úlị́ âtálé rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí ânĩzó fĩlí gólĩyî ʼá nyé õzõ drílâ fĩrĩ ãmâ ʼá sị́sị́ rî tí. 16Gõʼdá úlị́ gólĩyî kúmú ãmákâ Yésũ kâ kĩʼá nĩ rî, 'Yõwánĩ ʼê bãbãtízĩ íyíkâ õjílã drí rî lũmvû sĩ, gõʼdá Ôvârí âʼdô bãbãtízĩ ʼẽʼá ãnî drí Líndrí Tãndí íyíkâ sĩ' rî ʼbá yî drí âgázó má drị̃ị̂. 17Nĩngá sĩ, mã ndrê kĩ, Ôvârí fẽ Líndrí Tãndí íyíkâ trá õjílã lídí ʼdĩ ʼbá yî drí, té õzõ gólâ drí âfẽrẽ lâ trá sị́sị́ ãmâ drí kậyị̂ gólâ ãmâ drí tã lẽzó tã âtî-âtî tãndí Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî ʼá rî tí. Má âʼdô îcáʼá lôsĩ Ôvârí kâ lôgálé ángô tí ró yã?" 18Tólâ sĩ, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tị̂ ânyálé Pétẽrõ bê sị́sị́ ʼdĩ ʼbá yî ârílí bê ĩyî úlị́ ʼdĩ ʼbá yî rî, gólĩyî drí tị̂ ânyâ-ânyâ Pétẽrõ bê ʼdĩ âyézó. Tã ʼdî võ lâ ʼá rî, gólĩyî drí ngãzó rĩʼá Ôvârí rî lûyị́lị́ kĩ, "Ngbãângbânõ rî, mã ndrê trá kĩ, Ôvârí fẽ lạ́tị̂ trá õjílã lídí ró rî ʼbá yî drí drị̃ âdĩzó vólé tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, tãlâ gólĩyî õrî ró ĩyî lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó!" 19Kậyị̂ lâṇõ drí ʼdẽzó tã lẽ ʼbá drị̃ị̂ Sĩtĩfánõ rî õdrã vósĩ rî sĩ, tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá dũû lậʼbû ĩyî trá vólé Yẽrõsãlémã ʼásĩ. Gólĩyî ʼásĩ, ãzâ ʼbá yî nĩ trá cãlé gĩâ Fõnísĩyã ʼálâ, gõʼdá ũrûkậ ʼbá yî Sãyĩpãrásĩ ʼálâ, gõʼdá ũrûkậ ʼbá yî ĩyíkâ Ãnĩtĩyókã ʼálâ ró. Gõʼdá võ rî ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ rî, gólĩyî âtâ tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî trá cé õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí. 20ʼDĩî vósĩ rî, tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá ãzâ ʼbá yî gólĩyî âʼdó ʼbá Sãyĩpãrásĩ lé ʼbá ró gõʼdá Kĩrénẽ lé ʼbá ró rî ʼbá yí bê drí rãzó Ãnĩtĩyókã ʼálâ. Gõʼdá gólĩyî câ bê tólâ rî, gólĩyî drí tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî âtázó õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí gõʼdá kpá gólĩyî ʼbạ̃súrú ãzâ kâ võ rî ʼdĩ ʼá rî ʼbá yî drí. 21Nĩngá sĩ, Ôvârí drí mbârâkã fẽzó gólĩyî drí lôsĩ íyíkâ ʼdĩ ʼẽzó, gõʼdá ĩtí rî, õjílã dũû drí tã lẽzó tã âtî-âtî tãndí Kúmú Yésũ rî tãsĩ ʼdî ʼá. ʼDĩî rĩʼá õjílã Yúdạ̃ yí kâ gõʼdá kpá gólĩyî õjílã lídí ró rî ʼbá yí bê. 22Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼbá yî drí tã ʼdî ârízó, ĩtí gólĩyî drí Bãrãnábã rî jõzó nĩlí Ãnĩtĩyókã ʼálâ tã rî ʼdĩ mbị̂mbị̂ lâ ârílí. 23Bãrãnábã rĩʼá õjílã tãndí ʼî. Gólâ trá cú rĩʼá mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ bê dũû lậvũlị́ kôrô. Ĩtí rî, gólâ lẽ tã trá tã âtî-âtî tãndí Kúmú Yésũ rî tãsĩ rî ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Nĩngá sĩ, gõʼdá gólâ câ bê trá Ãnĩtĩyókã ʼálâ rî, gólâ ndrê trá kĩ, Ôvârí fẽ ândrâ-tãndĩ trá tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí rõô. Tã ʼdî tãsĩ rî, gólâ rĩʼá ãyĩkõ ró ãmbá, gõʼdá gólâ drí õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî lị̃fị́ lâ yî îmbázó rĩlí zãâ õjílã Kúmú Yésũ kâ ró pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, õjílã dũû ãzâ ʼbá yî drí tã lẽzó kpá tã âtî-âtî tãndí Kúmú Yésũ rî tãsĩ ʼdî ʼá. 25Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Bãrãnábã lẽ lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽ ãzí ûsúlị́. Gõʼdá tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, gólâ drí ngãzó Ãnĩtĩyókã ʼásĩ nĩlí lậvũlị́ jẽjẽ ró Tãrásõ ʼálâ Sóõlõ rî lôndãlé. 26Gõʼdá gólâ ûsúlị́ bê Sóõlõ rî, drílâ Sóõlõ rî ậdrị̃zó kpãâ ânĩlí Ãnĩtĩyókã ʼálâ lôsĩ ʼẽ ʼbá ãzí gólâkâ ró. Gõʼdá gólĩyî kpạ̃rạ̃tị́ drí fĩzó ĩyî õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ ʼá tólâ ndrô ãlô sĩ rĩʼá õjílã dũû îmbálé. Gõʼdá âʼdô trá Ãnĩtĩyókã ʼá tólâ, õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ zị̃zó ĩyî sị́sị́ lâ ró "'krístõ ʼbá"' rî. 27Gõʼdá kậyị̂ ʼdĩ ʼbá yî sĩ rî, tã ậngũ ʼbá ũrûkậ Ôvârí kâ ró rî ʼbá yî drí ânĩzó ĩyî Yẽrõsãlémã lésĩ nĩlí Ãnĩtĩyókã ʼálâ. 28Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí õjílã ãlô gólĩyî ʼásĩ zị̃lị́ Ágãbã rî ʼẽzó âdrélé ûrû tã âtálé kĩ, lõfó õnjí tẽtẽ ãâʼdô ʼdẽʼá ãngó drị̃ ʼásĩ ndrĩ. Ĩtí rî, gõʼdá õjílã kạ̃nị́sạ̃ Ãnĩtĩyókã ʼálâ rî kâ ârílí bê ĩyî úlị́ Ágãbã kâ ʼdĩ rî, drílĩyî tã lẽzó ậdị̂ ãmbá ĩyî nyãányâ kâ fẽlé õzõ gólĩyî drí îcálé fẽlé rî tí, ãʼdô ró bê ĩyî ậdrúpị̃ yî ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ʼálâ rî ʼbá yî pãzó ĩʼdî sĩ lâ. Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî drí ậdị̂ rî ʼdĩ ûʼdúzó êʼbélé võ ãlô ʼá gõʼdá trõlé fẽlé Bãrãnábã yî drị́gạ́ Sóõlõ bê, tãlâ gólĩyî õtrõ ró ậdị̂ rî ʼdĩ fẽlé õjílã ãmbâ-ãmbâ kạ̃nị́sạ̃ kâ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼbá yî drí. Lõfó õnjí tẽtẽ rî ʼdĩ ʼdê trá kậyị̂ gólâ Kãlõdíyã drí ʼbãzó drẽ kúmú ạ́ngị́ Rómã kâ ró rî sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\