Tã ʼẼʼẽ 12

1Bãrãnábã yî Sóõlõ bê drẽ ĩyî rĩʼá zãâ Ãnĩtĩyókã ʼálâ rî, kúmú ạ́ngị́ Ẽródẽ Ãgãrípã drí ngãzó rĩʼá lâṇõ fẽlé rõô drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼbá yî drí. 2Gólâ ʼbã tã trá õjílã drí Yãkóbã, Yõwánĩ rî ậdrúpị̃ ró rî fũzó vólé lị́gú mbẽlẽsõ sĩ. 3Gõʼdá gólâ ndrê bê trá kĩ, tã ʼdî ũsû trá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî rú rî, gólâ drí kpá ngãzó tã õnjí ãzâ ʼẽlé. Gólâ ʼbã tã lómígówá íyíkâ rî ʼbá yî drí nĩzó Pétẽrõ rî rũlị́. Pétẽrõ rî rũrũ ʼdî âʼdô trá kậyị̂ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô rî kâ rî sĩ. 4Gõʼdá úrúlị́ bê Pétẽrõ trá rî, gólâ rî trõzó ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá gõʼdá lómígówá mûdrị́-drị̃-lâ-njị̂-kázíyá drí rĩzó ĩyî gólâ rî vó ndrẽlé, ʼdĩî gólĩyî rĩʼá sû sû ị̃tú-pá vósĩ cé. Kúmú ạ́ngị́ Ẽródẽ lẽ trá gólâ rî fũlị́ õjílã ândrá gímã lãfálé kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ rî vólé drị̃ lâ ʼásĩ. 5Ĩtí, gólâ drí Pétẽrõ rî âyézó ômbê-ômbê ró gạ̃nị́mạ̃ ʼá. Gõʼdá õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ ĩyíkâ zãâ rĩʼá Ôvârí rî îjíʼá rãtáã ʼẽʼẽ sĩ Pétẽrõ rî pãlé. 6Gõʼdá ngạ́cị̂ gólâ sị́sị́ kậyị̂ gólâ Ẽródẽ drí tã lẽzó ʼẽzó Pétẽrõ rî fũlị́ rî sĩ rî, Pétẽrõ rĩʼá ậʼdú kõʼá gạ̃nị́mạ̃ ʼá lómígówá rị̃ gólâ rî ômbézó gạ́ rú lâ yî nyãrĩ kãgãʼdã sĩ rî lãfálé. ʼDĩî lómígówá ãzâ ʼbá yî ĩyíkâ rĩʼá ạ́tị̃ gólâ gạ̃nị́mạ̃ kâ rî vó lâ ndrẽʼá. 7Gõʼdá ʼwãâ mãlãyíkã Ôvârí kâ drí rû âʼdázó, gõʼdá ngá îʼĩ drí võ îwázó kãʼdâ-kãʼdâ jó ʼálé rî gạ̃nị́mạ̃ kâ ʼdĩ ʼásĩ. Gõʼdá mãlãyíkã ʼdî drí ngãzó Pétẽrõ rî ôlólé ậʼdú ʼásĩ. Gõʼdá mãlãyíkã rî ʼdĩ drí tã âtázó Pétẽrõ drí kĩ nĩ rî, "Mí ngâ drẽ ʼwãâ ûrû." Gõʼdá nĩngá sĩ rî, nyãrĩ kãgãʼdá-kágáʼdâ gólâ rî ômbézó ʼdĩ ʼbá yî drí rû înjízó gólâ rî drị́ ômbê ʼásĩ. 8Gõʼdá mãlãyíkã ʼdî drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Ní ômbê gásĩ ítá áníkâ ʼdĩ kâ, gõʼdá ní sõ ró káʼbókã áníkâ ʼdĩ ʼbá yî ní pá." Gõʼdá Pétẽrõ ní drí tã âtálé ʼdĩ ʼẽzó té ĩtí. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, mãlãyíkã drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Ní sõ ítá áníkâ ạ́ngị́ ʼdĩ, gõʼdá ní ânĩ mã nĩ ró ní bê." 9Ĩtí, Pétẽrõ drí ngãzó ʼdẽlé mãlãyíkã ʼdî vó fõlé vólé gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ. Gõʼdá ʼdĩî gólâ nị̃ị́ kô ngãtá tã gólâ mãlãyíkã ʼdî drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî yã rî. Pétẽrõ ị̂sũ íyíkâ kĩ nĩ rî, yí ãâʼdô rĩʼá âbĩʼá. 10Gõʼdá gólĩyî ngâ bê âfõlé rî, gólĩyî nĩ sị́sị́ kôrô jó tị́lị́-tị̂ gạ̃nị́mạ̃ gólâ Pétẽrõ rî ômbézó ʼá lâ rî tị́ sĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, gólĩyî drí nĩzó kôrô jó tị́lị́-tị̂ ãzâ lómígówá ãzâ ʼbá yî drí kpá rĩzó âdrélé rî ʼálâ. Ạ̃dũkũ lâ ró rî, gólĩyî drí âcázó ạ́tị̃ tị̂ ậdị̂ ró ãgã ạ́ngị́ bẽlé bẽ ạ̃ʼdị́-drị̃ gạ̃nị́mạ̃ kâ rî kâ tị́, gõʼdá fõlé vólé nĩʼá jạ̃rị́bạ̃ ʼálâ. Ạ́tị̃ rî gógó ʼdĩ rĩʼá ậdị̂ njị̃njị̃ ró rî ʼásĩ. Bê kpálé ĩtí rî, ạ́tị̃ rî ʼdĩ drí rû njị̃zó hõwéẽ, tãlâ ʼdĩî gólĩyî drí îcázó cú fõlé ĩví ʼálâ gõʼdá nĩlí lạ́tị̂ ạ́ngị́ jạ̃rị́bạ̃ kâ rî ʼásĩ. Nĩngá sĩ, nyĩî ró, mãlãyíkã ʼdî drí ậvị̃zó Pétẽrõ lạ̃gạ́tị́ sĩ. 11Nĩngá sĩ, Pétẽrõ nị̃ tã âʼdó ʼbá yí drí ʼdĩ trá, gõʼdá ĩʼdî gólâ drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Ngbãângbânõ rî, má nị̃ trá pạ̃tị́ị̃ kĩ, Ôvârí âjô mãlãyíkã íyíkâ trá ámâ pãlé Ẽródẽ drị́gạ́ sĩ, gõʼdá kpá rû îzã gólâ drị̃-ʼbá gólĩyî Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí ʼẽʼá ʼẽlâ má drí rî ʼbá yî ʼásĩ." 12ʼDĩî vósĩ, Pétẽrõ nị̃ bê trá kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí pâ yî trá rî, gólâ drí ngãzó nĩlí Yõwánĩ ãzâ gólâ kpá rĩʼá zị̃lâ Márãkõ rî ândrê lâ Mãríyã drí ʼbã ʼálâ. Gõʼdá ʼdĩî õjílã dũû kạ̃nị́sạ̃ kâ êʼbê rû ĩyî trá tólâ, gõʼdá rĩʼá ĩyî rúʼbạ́ lôʼbãʼá Ôvârí drí Pétẽrõ rî pãzó bê. 13Gõʼdá Pétẽrõ drí ngãzó ạ́tị̃ tị̂ ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼdî kâ gãlé kõwã-kõwã, gõʼdá ízámvá ãzâ gólâ rĩ ʼbá lôsĩ ʼẽlé ʼbã ʼdî ʼá zị̃lị́ Ródã rî drí ngãzó ânĩlí ạ́tị̃ tị̂ ʼálâ õjílã ạ́tị̃ tị̂ gã ʼbá ʼdĩ nị̃lị́. 14Gõʼdá Pétẽrõ zị̂ lạ̃zị́ bê rî, ízámvá rî ʼdĩ drí ngãzó gólâ rî gbórókõ nị̃lị́. Gõʼdá ãyĩkõ drí cĩzó ízámvá rî ʼdĩ rú rõô, drílâ ngãzó rãlé gõlé tã lâ âtálé õjílã ãzâ ʼbá yî drí cú ĩtí drẽ ạ́tị̃ njị̃ ãkó. Gólâ kĩ gólĩyî drí rî, "Pétẽrõ ĩʼdî rĩʼá âdréʼá ĩví ʼá tólâ." 15Ĩtí rî, õjílã ʼdî ʼbá yî drí ngãzó tã âtálé ízámvá rî ʼdĩ drí kĩ, "Nî lîfõ-lîfõ." Gõʼdá ízámvá ʼdĩ drí njũzó zãâ rĩʼá tã âtálé õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Tã pạ̃tị́ị̃ ró, Pétẽrõ ĩʼdî rĩʼá âdréʼá tólâ." Gõʼdá gólĩyî drí tã lôgõzó kĩ nĩ rî, "ʼDĩî âʼdó Pétẽrõ ĩʼdî kô, ʼdĩî rĩʼá mãlãyíkã gólâ rĩ ʼbá gólâ rî vó ndrẽlé rî ĩʼdî." 16Gõʼdá ʼdĩî Pétẽrõ íyíkâ drẽ zãâ rĩʼá ạ́tị̃ tị̂ gãʼá. Ạ̃dũkũ lâ ró rî, gólĩyî drí ạ́tị̃ ʼdî njị̃zó gõʼdá Pétẽrõ rî ndrẽzó, gõʼdá tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó ndrú. 17Gõʼdá nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí ngãzó drị́ îngálé îyálé gólĩyî drí, tãlâ gólĩyî õrî ró bê njũrũ. Gõʼdá drílâ ngãzó tã gólâ Ôvârí drí íyî âtrõzó vólé gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ rî ngĩlí gólĩyî drí. Gõʼdá gólâ drí kpá tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Mĩ ngî tã rî nõ drị̃-ʼbá ãmákâ Yãkóbã drí gõʼdá kpá ãmâ ãzí-ãzí yî drí." Nĩngá sĩ, gólâ drí ngãzó nĩlí võ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ. 18Gõʼdá võ âfõ bê ậwúlị́ rî, gạ̃nị́mạ̃ ʼálâ rî, lómígówá ʼdĩ ʼbá yî trá ʼdó ũrị̃ ândrê bê, tãlâ gólĩyî ûsú Pétẽrõ jó ʼálé ĩyíkâ rî ʼá kôʼdáwá. Gólĩyî nị̃ị́ tã gólâ rû ʼẽ ʼbá Pétẽrõ drí rî kô. 19Nĩngá sĩ, Ẽródẽ drí tã ʼbãzó gólĩyî drí nĩlí Pétẽrõ rî ndãlé, gõʼdá gólĩyî ûsú gólâ kôʼdáwá. Ĩtí rî, Ẽródẽ drí gólĩyî tị̂ trị̃zó rõô tã îjî-îjî sĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ, drílâ tã ʼbãzó ãʼdô ró gólĩyî ûfúzó vólé. Tólâ sĩ, Ẽródẽ drí ngãzó nĩlí vólé ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ʼdĩ ʼásĩ nĩlí rĩlí Sẽsãréyã ʼálâ. 20ʼDĩî vósĩ rî, kúmú ạ́ngị́ Ẽródẽ rî fĩî drí gĩzó õjílã Tírã kâ rî ʼbá yî rú Sĩdónã bê. Nĩngá sĩ, õjílã jạ̃rị́bạ̃ rị̃ ʼdî ʼbá yí kâ drí ngãzó nĩlí ĩyî Ẽródẽ rî ngálâ ạ̃wạ̃ gólâ ʼá ʼdĩ, sị́ lâ ậʼdị́lị́. Sị́sị́ lâ ró rî, gólĩyî gî õjílã gólâ rĩ ʼbá ʼbã kúmú ạ́ngị́ Ẽródẽ kâ vó lâ ndrẽlé rî lị̃fị́ lâ, tãlâ gólâ õpâ ró bê ĩyî rû êʼbê ĩyíkâ ʼdĩ vó lâ rãlé. Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî îjî ĩyî tã gólâ tị́ tã ạ̃ʼdị́ ʼbãzó ĩʼdî gólĩyî lãfálé Ẽródẽ bê, tãlâ ãʼdô ró îcâ-îcâ ró õjílã ĩyíkâ drí ạ̃drúgú gĩzó ʼbạ̃drị̃ Ẽródẽ kâ nõ ʼásĩ. 21Ĩtí rî, kúmú Ẽródẽ drí ngãzó kậyị̂ rû êʼbê kâ ʼdĩ îyálé trậ. Gõʼdá kậyị̂ rî ʼdĩ tú rî, gólâ drí ngãzó ítá íyíkâ kũmũ kâ sõlé, gõʼdá nĩzó rĩlí kị́tị̃ íyíkâ kũmũ kâ rî drị̃ị̂. Gõʼdá nĩngá sĩ, drílâ tã âtázó õjílã drí ndrĩ. 22Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã ârílí bê úlị́ gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî rî, gólĩyî drí ngãzó gólâ rî ị̂njị̃lị́ rõô kĩ nĩ rî, "Nõô âʼdó kô rĩʼá õjílã mvá ʼî úlị́ âtáʼá, gólâ rĩʼá ôvârí ʼî." 23Nĩngá sĩ, mãlãyíkã Ôvârí kâ drí ânĩzó ʼwãâ gólâ rî ʼbãlé âʼdólé ngá lãzé ró, ị̃ʼbû drí gólâ rî nyãzó kôrô drãlé ĩndí-ĩndí ró ạ̃wạ̃lạ̃kạ̃ íyíkâ ʼdĩ bê, tãlâ gólâ âyê õjílã íyî lûyị́lị́ ĩʼdî, õzõ Ôvârí kâtí cú ĩtí, tã âtá ãkó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, rĩʼá cé Ôvârí ĩʼdî õjílã drí lûyị́lị́. 24Kậyị̂ ʼdĩ ʼbá yî sĩ rî, tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ rî drí lậʼbúzó. Gõʼdá õjílã dũû drí tã lẽzó ʼá lâ. Tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí âcázó âʼdólé dũû. 25Gõʼdá tólâ sĩ, Bãrãnábã yî Sóõlõ bê ndẽ ĩyî lôsĩ ĩyíkâ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî bê rî, gólĩyî drí ngãzó gõlé Ãnĩtĩyókã ʼálâ. Gõʼdá gólĩyî drị̃ Yõwánĩ zị̃lị́ Márãkõ ʼdĩ kpãâ ĩyí bê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\