Tã ʼẼʼẽ 13

1Ãnĩtĩyókã gólâ ʼbạ̃drị̃ Sírĩyã kâ rî ʼálâ rî ʼá rî, õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ rî ʼbá yî lãfálé rî, tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ ũrûkậ ʼbá yî bê rĩʼá ĩyî gõʼdá kpá lị̃fị́ îcí ʼbá úlị́ Ôvârí kâ sĩ rî ʼbá yí bê. Rú lâ yî rĩʼá Bãrãnábã gõʼdá Sĩmónã gólâ zị̃lị́ Nĩgérẽ rî, gõʼdá Lũkị́yạ̃ õjílã Kĩrénẽ kâ ró rî, gõʼdá kpá Mãnéyã gólâ âʼdó ʼbá trá lậmû-ãzí kúmú Ẽródẽ Ãnĩtípã kâ ró ʼdĩmvã gólĩyíkâ ʼá rî, gõʼdá ãzâ lâ drí âʼdózó Sóõlõ ĩʼdî. 2Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ, õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ õtírĩ ĩyî rĩî Ôvârí Yãkóvã rî îrátãlé, gõʼdá kpá rĩzó ʼálé ʼãʼí ró ngá nyã ãkó rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Mĩ nã Bãrãnábã yî Sóõlõ bê lôsĩ ʼẽ ʼbá ámákâ ró, tãlâ gólĩyî õlậmû ró võ ʼásĩ ndrĩ lôsĩ gólâ má drí ʼbãlé gólĩyî drí rî ʼẽlé ĩʼdî." 3Ĩtí, õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã ʼdî drị̃ lâ lẽzó. Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ, drílĩyî rĩzó kpá óʼdí ĩyî ʼálé ʼãʼí ró gõʼdá rãtáã ʼẽzó, gõʼdá drílĩyî drị́ ʼbãzó Bãrãnábã yî drị̃ị̂ Sóõlõ bê ândrâ-tãndĩ ró, gõʼdá gólĩyî jõzó nĩlí ậcị́ gólĩyíkâ ʼdĩ ʼá lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽlé. 4Nĩngá sĩ, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ jólé bê Bãrãnábã yî Sóõlõ bê nĩlí rî, gólĩyî drí ngãzó nĩlí jạ̃rị́bạ̃ Sạ̃lũsị́yạ̃ kâ lị̃mvû ândrê gãrã drị̃ ʼá rî ʼálâ. Gõʼdá tólâ sĩ rî, gólĩyî drí ngãzó nĩlí kõlóngbõ sĩ ʼbạ̃drị̃ zị̃lị́ Sãyĩpãrásĩ rî ʼálâ. 5Ĩtí rî, gólĩyî drí cãzó jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Sãlámĩ rî ʼálâ, gõʼdá rĩlí ĩyî rĩʼá úlị́ Ôvârí kâ pẽ bê jó gólĩyî õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí rĩzó tã Ôvârí kâ ârílí tólâ nã ʼbá yî ʼásĩ. Gõʼdá Yõwánĩ Márãkõ nĩ ʼbá kpãâ gólĩyí bê rî bê, rĩʼá gólĩyî pãlé lôsĩ ʼẽʼẽ sĩ. 6Nĩngá sĩ, ʼbạ̃drị̃ Sãyĩpãrásĩ ʼdĩ ʼá tólâ rî, gólĩyî drí ngãzó nĩlí pá sĩ Sãlámĩ ʼásĩ cãlé bũúũ jạ̃rị́bạ̃ Páfõ rî ʼálâ. Nĩngá rî, gólĩyî drí ójó õnjõ ʼbá ãzâ kĩ ʼbá nĩ rî, yí ãâʼdô tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ ĩʼdî rî ûsúzó. Gólâ rĩʼá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼî rú lâ Bãrã-Yásõwã. Gólâ rî rú ãzâ kpá rĩʼá Ẽlímã, tã ífí lâ drí âʼdólé kĩ, ójó rî. 7Gólâ rĩʼá lậmû-ãzí kúmú Rómã lé ʼbá kâ gólâ rĩ ʼbá ʼbạ̃drị̃ ʼdî drị̃lị́ rî kâ. Kúmú rî ʼdĩ rú lâ rĩʼá Sẽrãgíyã Póõlõ, gólâ rĩʼá ãgô tã nị̃ ʼbá ʼî. Gõʼdá nĩngá sĩ, kúmú rî gógó ʼdĩ drí ngãzó Bãrãnábã yî Sóõlõ bê ậzị́lị́ ânĩlí yí ngálâ tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ ngĩlí yí drí. 8Gõʼdá ójó rî ʼdĩ drí ngãzó Bãrãnábã yî tị̂ ânyálé Sóõlõ bê, tãlâ ãʼdô ró bê kúmú ʼdĩ õzó kô tã lẽlẽ íyíkâ ʼbãâ tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ ʼdî ʼá. 9Gõʼdá nĩngá sĩ, Sóõlõ gólâ zị̃lị́ kpá Póõlõ rî drí võ ndrẽzó mbị̂ ójó rî ʼdĩ ngálâ tã ị̂sũ õnjí ójó ʼdĩ kâ nị̃zó, tãlâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ sõ mbârâkã trá Sóõlõ ʼá. 10Gõʼdá drílâ tã âtázó ójó rî ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Nî Sãtánã rî mvá nõ! Nî rĩʼá ạ̃jú-ʼbá-ãzí tã ndrĩ âʼdó ʼbá tãndí rî kâ ʼî. Nî rĩʼá õjílã âdó ʼbá ʼî, gõʼdá rĩzó ậdị̂ gólĩyíkâ nyãlé! Ní rî kárá rĩʼá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ rî ôjálé ʼbãlé âʼdólé õnjõ ró! 11Ngbãângbânõ rî, má âtâ ní drí kĩ, Ôvârí Yãkóvã rî drị́ ʼẽʼá lâṇõ fẽlé ní drí. Gólâ âʼdô ánî ʼbãʼá âʼdólé lị̃fị́ ãkó, tãlâ ní õzó ngá ãzãkã ndrẽê kôʼdáwá ãlôwálâ tãkõ." Nĩngá sĩ, ʼwãâ võ drí ậnị́zó ạ̃mvũ ójó rî ʼdĩ lị̃fị́. Gõʼdá drílâ ngãzó nĩʼá õjílã ậnjú bê ãʼdô ró íyî sẽlé, tãlâ gólâ trá kũdũ-kũdũ ró. 12Gõʼdá nĩngá sĩ, kúmú rî ʼdĩ ndrélé bê tã rî ʼdĩ rû ʼẽʼá rî, gólâ rî tị̂ ậʼdị̂ trá mbârâkã ʼdî tãsĩ drílâ tã lẽzó. Gõʼdá ĩtí rî, drílâ rû jãzó tã lẽlé tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ ʼdî ʼá. 13Gõʼdá tólâ sĩ, Póõlõ yî drí ngãzó ĩyî ãzí-ãzí yí bê lị̃mvû ândrê drị̃ mbãlé kõlóngbõ sĩ Páfõ rî âyézó ʼáʼá lé drị̃ ãzâ rî lésĩ nĩzó Pẽrógã gólâ âʼdó ʼbá jạ̃rị́bạ̃ ró ʼbạ̃drị̃ zị̃lị́ Pãmbĩlíyã kâ rî ʼálâ. Nĩngá sĩ, Yõwánĩ Márãkõ âyê gólĩyî tólâ, gõʼdá ngãzó gõlé Yẽrõsãlémã ʼálâ. 14Gõʼdá Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí ngãzó Pẽrógã rî âyélé nĩzó zãâ cãlé Ãnĩtĩyókã ãzâ gólâ âʼdó ʼbá ãnyî ʼbạ̃drị̃ zị̃lị́ Pĩsĩdíyã rú rî ʼálâ. Gõʼdá kậyị̂ gólâ rãtáã Yúdạ̃ yí kâ kâ sĩ rî, gólĩyî drí ngãzó nĩlí jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼálâ, gõʼdá rĩlí ĩyî vũdrị́ ãâʼdâ ró ĩyî tã bê kĩ, yĩ lẽ õjílã lị̃fị́ îmbálé. 15Gõʼdá tã ʼbãʼbã gólâ Músạ̃ drí îgĩlí gõʼdá kpá tã îgĩ gólĩyî tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ rî ʼbá yî drí îgĩlí rî ʼbá yî zị̃zị̃ lâ vósĩ rî, drị̃-ʼbá gólĩyî jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼálâ ʼdĩ ʼbá yí kâ drí ngãzó Póõlõ yî Bãrãnábã bê ậzị́lị́ ânĩlí tã pẽlé ĩyî drí. Gólĩyî kĩ, "Ãmâ ậdrúpị̃ yî, õzõ nĩ ãʼdô cú úlị́ ãzâ bê mbârâkã sõlé õjílã ʼá rî, mã lôʼbã rúʼbạ́ ãnî drí, nĩ âtâ." 16Gõʼdá nĩngá sĩ, Póõlõ drí ngãzó ûrû, gõʼdá íyî drị́ îngázó ûrû, tãlâ gólĩyî õrî ró bê njũrũ tã ârílí yí tị́ sĩ, gõʼdá gólâ kĩ gólĩyî drí rî, "Ãnî õjílã ãmákâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ gõʼdá kpá ãnî õjílã lídí ró gólĩyî Ôvârí rî ị̂njị̃ ʼbá rî yî, nĩ ârî tã má sị́lị́ sĩ nô. 17Mĩ nị̃ trá dódó kĩ, Ôvârí gólâ ãmâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí rĩʼá ị̂njị̃lâ rî, gólâ ĩʼdî ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî njĩ ʼbá âʼdólé õjílã íyíkâ ró rî. Kậyị̂ gólĩyî drí ʼbãzó drẽ rĩʼá ngá ãwã ró Mạ́sị̃rị̃ ʼálâ rî, gólâ ʼê gólĩyî trá lûtị́lị́ âcálé dũû õrĩ mbârâkã bê rî ró. Gõʼdá tólâ sĩ, gólâ drí gólĩyî âtrõzó vólé Mạ́sị̃rị̃ ʼásĩ mbârâkã íyíkâ sĩ. 18Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, gólĩyî âʼdô bê kpálé ârîmâ ãkó rî, gólâ rî trá ʼâ ạ̃ʼdị́ bê gólĩyî tãsĩ ndrô nyâʼdî-rị̃ sĩ, ʼdĩî gólĩyî drí rĩzó drẽ rĩlí õmã ʼálâ võ ʼãʼí ʼá, nĩʼá võ kpã bê nĩngá kô nĩngá rî. 19Nĩngá sĩ, gólâ ʼê gólĩyî tã trõlé vólé ạ̃wạ̃ sĩ ʼbạ̃súrú gólĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ rĩ ʼbá rĩlí ʼbạ̃drị̃ zị̃lị́ Kãnánã rî ʼálâ rî ʼbá yî drị́gạ́ sĩ, tãlâ yí fẽ ró ʼbạ̃drị̃ rî ʼdĩ gólĩyî nyãányâ kâ ró. 20Tã ʼdî ʼbá yî ʼê rû trá ndrĩ ĩtí ndrô kámá-sû-nyâʼdî-rị̃-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́ sĩ. "Gõʼdá Ôvârí drí tã kĩ ʼbá ãzâ ʼbá yî lôʼbãzó ãlô-ãlô gólĩyî drị̃lị́ íyî lị̃fị́ ró bũúũ âcálé kậyị̂ tã ậngũ ʼbá gólâkâ Sãmõwélẽ kâ rî sĩ. 21Nĩngá sĩ, kậyị̂ Sãmõwélẽ drí âʼdózó drẽ gólĩyî drị̃lị́ tã ậngũ ʼbá ró rî, gólĩyî drí gólâ rî îjízó, tãlâ Ôvârí õʼbã ró bê õjílã ãzâ âʼdólé kúmú ạ́ngị́ ró ĩyî drị̃lị́ ndrĩ. Ĩtí, Ôvârí drí ámâ rú-ãzí Sóõlõ Kísĩ rî mvá ró rî njĩzó âʼdólé kúmú ạ́ngị́ ró gólĩyî drị̃lị́. Sóõlõ rî ʼdĩ rĩʼá ʼbạ̃súrú Bẽnjĩmónã kâ ʼásĩ, gõʼdá gólâ rî trá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ drị̃lị́ ndrô nyâʼdî-rị̃ sĩ. 22Gõʼdá ʼdĩî vósĩ, Ôvârí drí Sóõlõ rî nãzó vólé, tãlâ Sóõlõ ârí tã Ôvârí kâ kô, gõʼdá drílâ Dạ̃wúdị̃ rî ʼbãzó ĩʼdî âʼdólé kúmú ạ́ngị́ ró. Tã Dạ̃wúdị̃ kâ ʼbã Ôvârí âʼdólé ãyĩkõ ró, gõʼdá drílâ úlị́ nõ ʼbá yî âtázó Dạ̃wúdị̃ rî tãsĩ. Gólâ kĩ nĩ rî, 'Dạ̃wúdị̃ Yésẽ rî mvá rî tã ʼbã mâ trá âʼdólé ãyĩkõ ró. Tãlâ gólâ rî trá tã gólĩyî má drí lẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî ndrĩ.' 23"Ámâ ậdrúpị̃ yî, má lẽ tã âtálé ãnî drí Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá gólâ âʼdó ʼbá ãmbá ró rî tãsĩ. Rú lâ Yésũ. Gólâ ĩʼdî rĩʼá Ôvârí drí âjólé õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ pãlé tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, õzõ gólâ drí tã lâ ʼbãlé trá ạ̃kû ró nã ʼbá yî sĩ rî kâtí rî ĩʼdî. 24Gõʼdá drẽ sị́sị́ Yésũ îtõó tã ʼẽʼẽ íyíkâ tã pẽpẽ kâ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ rî kô rî, Yõwánĩ ngâ trá rĩʼá tã pẽlé õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí kĩ nĩ rî, gólĩyî ãâdĩ drị̃ tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, gõʼdá nĩngá sĩ, yí îbábátízã ró gólĩyî bê. 25ʼDĩî vósĩ, gõʼdá Yõwánĩ âʼdólé bê ʼẽʼá tã ʼẽʼẽ ʼbãlé yí drí ʼẽlé rî ndẽlé rî, gólâ kĩ õjílã drí rî, 'Nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, mâ ãʼdî ĩʼdî yã? Má âʼdó kô rĩʼá ʼdíyî pã ʼbá ãnî drí rĩʼá tẽlâ rî ĩʼdî. Nĩ ârî drẽ, õjílã ãzâ rĩʼá ânĩʼá nõngá ʼdíyî pã ʼbá ró ámâ vólé drị̃ ʼásĩ. Ãmbã gólâkâ rî lậvũ kôrô ámákâ rî drị̃ị̂ sĩ. Má îcá kô zị̃lị́ õjílã tãndí ró ngbãâ káʼbókã gólâkâ pá ʼá rî ângílí vólé.' 26"Ĩtí, má âtâ ãnî drí ámâ ậdrúpị̃ yî, ãnî Ãbãrãyámã rî ózõwá yî ró rî yî, gõʼdá kpá ãnî õjílã lídí ró rĩ ʼbá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ rî ʼbá yî, ãmâ ĩʼdî rĩʼá gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé tã õjílã pã kâ tã õnjí ʼásĩ nõ âjózó drílĩyî rî ʼbá yî ĩʼdî. 27Tãlâ õjílã Yẽrõsãlémã kâ drị̃-ʼbá ĩyíkâ rî ʼbá yí bê nị̃ị́ kô kĩ nĩ rî, Yésũ ĩʼdî rĩʼá ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí âjólé trá ãngó nõ drị̃ị̂ rî ĩʼdî. Gólĩyî rî trá tã âtî-âtî tãndí gólâ tã ậngũ ʼbá yî drí îgĩlí ĩyî trá ạ̃kû ró nã ʼbá yî sĩ rî zị̃lị́ kậyị̂ rãtáã kâ vósĩ cé. Ãʼdô kpálé ĩtí rî, tã ífí tã âtî-âtî tãndí ʼdĩ kâ fí gólĩyî drị̃ị̂ kô. Ĩʼdî tãlâ gólĩyî rĩʼá cú ĩtí tã lâ nị̃ ãkó, gólĩyî drí Yésũ rî ạ̃lị̃ âṇõzó fũlị́. Ĩtí rî, gólĩyî drí úlị́ tã ậngũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yí kâ ʼdĩ ʼẽzó âʼdólé tã pạ̃tị́ị̃ ró. 28Kpálé gólĩyî ûsúlị́ bê tã õnjí Yésũ drí ʼẽlé trá tã kĩzó gólâ rú gólâ rî fũzó tã lâ tãsĩ kôʼdáwá rî, gólĩyî drí kúmú Pĩlátõ rî îjízó, tãlâ Yésũ rî ʼbãlé úfû ró bê. 29"Tólâ sĩ, gólĩyî drí tã ndrĩ gólĩyî tã ậngũ ʼbá drí âtálé trá kĩʼá nĩ rî, âʼdô âʼdóʼá Yésũ rú rî ʼẽzó. Ạ̃dũkũ lâ ró rî, gólĩyî drí gólâ rî îpázó fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ drãlé vólé. ʼDĩî vósĩ, gólĩyî drí ãvõ lâ trõzó vólé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ sĩ, gõʼdá nĩzó ʼbãlâ ũgị́ gólâ rĩzó ãvõ ʼbãlé rî ʼá. 30Gõʼdá Ôvârí ʼê gólâ kpá trá lîdrílí vólé õdrã rî ʼdĩ ʼásĩ. 31Vó lâ ʼásĩ, gólĩyî nĩ ʼbá trá sị́sị́ lâ sĩ gólâ bê ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ rî ʼásĩ jạ̃rị́bạ̃ Yẽrõsãlémã kâ rî ʼálâ rî ndrê ĩyî gólâ trá kpá óʼdí kậyị̂ dũû sĩ. Ngbãângbânõ õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî trá rĩʼá tã âtáʼá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí ndrĩ tã rî ʼdĩ tãsĩ. 32"Gõʼdá ãʼdô ãmâ tãsĩ rî, mã ânĩ trá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí ngá lésĩ nô âtálé ãnî drí, tãlâ mĩ nị̃ ró bê kĩ, tã gólâ Ôvârí drí âtálé trá ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí kĩ nĩ rî, yí âʼdô ʼẽʼá lâ rî, 33gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólâ ʼê trá ãmâ gólĩyî ózõwá yî drí. Gólâ ʼbã Yésũ trá lîdrílí õdrã ʼásĩ. Úlị́ rî Ôvârí kâ ʼdĩ trá rĩʼá îgĩ-îgĩ lâ ró Lôngó rị̃ lâ ró Yésũ rî tãsĩ rî ʼá. Lôngó rî rĩʼá nõtí, 'Ãndrõ nô ʼásĩ rî, õjílã âʼdô tã nị̃ʼá. Nî rĩʼá ámâ mvá ʼî lôsĩ ámákâ ʼẽlé.' Lôngó 2.7 34Nĩngá sĩ, Ôvârí âtâ úlị́ nõ ʼbá yî trá ạ̃kû ró nã ʼbá yî sĩ Yésũ rî lîdrî-lîdrî õdrã ʼásĩ rî tãsĩ kĩ nĩ rî, gólâ rî ãvõ õṇá kôʼdáwá. Gólâ kĩ, 'Tã pạ̃tị́ị̃ ró, tã tãndí gólĩyî má drí tã lâ ʼbãlé trá Dạ̃wúdị̃ drí kĩ nĩ rî, má âʼdô ʼẽʼá lâ gólâ rî ózõwá yî drí rî, má âʼdô ʼẽʼá lâ ãnî drí.' Ĩsáyã 55.3 Tã tãndí ʼdĩ rĩʼá ĩʼdî nõ, Yésũ lîdrî trá õdrã ʼásĩ lédrẽ-lédrẽ ró âʼdólé tã êdé ʼbá ró õjílã lãfálé Ôvârí bê rî ʼá. 35Tã rî ʼdĩ tãsĩ, Dạ̃wúdị̃ drí kpá úlị́ âtázó Ôvârí drí kĩ nĩ rî, 'Ní îcá kô rû ị̂ʼbũ ʼbá tãndí áníkâ rúʼbạ́ ĩnyĩrĩkõ lâ âyélé ṇãlé lóʼdé ʼá.' Lôngó 16.10 36Úlị́ ʼdĩ ʼbá yî îcá kô âʼdólé Dạ̃wúdị̃ rî tãsĩ, tãlâ mã nị̃ trá kĩ nĩ rî, Dạ̃wúdị̃ ʼê trá tã gólâ Ôvârí drí lẽlé trá gólâ drí ʼẽlé drẽ gólâ rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró rî ĩʼdî. ʼDĩî vósĩ, gólâ drí drãzó, gõʼdá gólâ rî ãvõ trõzó ʼbãlé ạ́ʼbị́yạ́ lâ yî lạ̃gạ́tị́, gõʼdá gólâ rî ãvõ drí ṇãzó ṇãṇã. 37Gõʼdá rĩʼá Yésũ ĩʼdî gólâ Ôvârí drí ʼẽlé lîdrílí õdrã ʼásĩ rî. Gólâ rî ãvõ ĩʼdî gólâ ṇã ʼbá kôʼdáwá lóʼdé ʼá rî. Ĩʼdî ĩtí, úlị́ Dạ̃wúdị̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá Yésũ rî tãsĩ. Âʼdó kô yî Dạ̃wúdị̃ rî tãsĩ. 38"Ámâ ậdrúpị̃ yî, tã nô õfî ãnî drị̃ị̂, õzõ nĩ õlẽ tã Yésũ ʼá rî, Ôvârí âʼdô îcáʼá tã õnjí ãníkâ âyélé. 39Sị́sị́ nã rî sĩ, tã ʼbãʼbã Músạ̃ kâ rî îcá kô ãnî ʼbãlé âʼdólé drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, gõʼdá õjílã gólâ tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî gólâ trá rĩʼá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró lâṇõ tã õnjí gólâkâ rî ʼbá yí kâ ʼásĩ ndrĩ. 40Ĩtí rî, má âtâ ãnî drí nõtí. Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, tãlâ tã gólĩyî Ôvârí drí âtálé trá ạ̃kû ró nã sĩ tã ậngũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî tị́ sĩ rî õzó rû ʼẽê ãnî drí kô. Gólĩyî âtâ trá kĩ nĩ rî, 'Ãnî õjílã gólĩyî úlị́ gólĩyî ámákâ ró rî gũ ʼbá gũgũ rî ʼbá yî, ʼdõvó nĩ ndrê, gõʼdá ãnî tị̂ ạ̃ậʼdị̂ ró, tãlâ tã gólâ má drí ʼẽʼá ʼẽlâ kậyị̂ ãníkâ rî ʼbá yî sĩ rî, õzõ kpálé õjílã ãzâ õngî tã ífí lâ ãnî drí rî, nĩ îcá kô tã lẽlé ʼá lâ. Ĩtí rî, ʼdõvó, nĩ ôdrã, tãlâ nĩ ârí tã kôʼdáwá.' " Hãbákã 1.5 Nõô rĩʼá tã âtâ-âtâ ạ̃dũkũ Póõlõ kâ ĩʼdî. 42Gõʼdá nĩngá sĩ, Póõlõ yî Bãrãnábã bê ngâ ĩyî bê nĩlí vólé jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼásĩ úlị́ ʼdĩ vósĩ rî, õjílã drí ngãzó gólĩyî ậzị́lị́, gólĩyî ãâgõ ró kpá óʼdí kậyị̂ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ vósĩ, kậyị̂ ãzâ rãtáã kâ rî sĩ âʼdólé tã gólĩyî ʼdĩ ʼbá yî ĩtõ lâ ngĩlí óʼdí ĩyî drí. 43Nĩngá sĩ, õjílã drí ngãzó lậʼbúlị́ vólé jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼásĩ gõlé ʼbã ʼásĩ. Gõʼdá õjílã dũû gólĩyî lãfálé ʼásĩ âʼdó ʼbá Yúdạ̃ yî ró gõʼdá kpá õjílã lídí ró rî ʼbá yî drí ngãzó nĩlí ĩyî Póõlõ yî vósĩ Bãrãnábã bê. Gõʼdá Póõlõ yî drí ngãzó Bãrãnábã bê tã Yésũ kâ âtálé õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí, gõʼdá gólĩyî drí kpá mbârâkã sõzó õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼá, tãlâ gólĩyî ãâdrê ró bê gạ́gạ́ tã lẽlẽ sĩ mbârâkã Ôvârí kâ rî sĩ. 44Gõʼdá nĩngá sĩ, kậyị̂ ãzâ gólâ rãtáã kâ rî sĩ, õjílã dũû jạ̃rị́bạ̃ ʼdî kâ rî ʼbá yî drí ngãzó ânĩlí ĩyî tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ârílí. 45Gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ũrûkậ ʼbá yî ndrê ĩyî õjílã dũû ʼdĩ ʼbá yî bê rî, tã lâ yî drí âgízó gólĩyî lị̃fị́, gõʼdá drílĩyî ʼdẽzó rĩʼá tị̂ ânyálé õnjí lâ ró úlị́ Póõlõ kâ rî rú, gõʼdá kpá Póõlõ rî gógó lôʼdâ-lôʼdâ bê. 46Nĩngá sĩ, Póõlõ yî Bãrãnábã bê õtírĩ tã Yúdạ̃ ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî gãzó rî ndrẽê rî, gólĩyî drí ngãzó úlị́ âtálé trạ̃kũ-trạ̃kũ Yúdạ̃ rî ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Ôvârí lẽ trá ãmâ drí úlị́ íyíkâ pẽlé sị́sị́ ãnî drí, gõʼdá nĩ gã trá dó, gõʼdá nĩ lẽé tã lâ kô fĩlí ãnî drị̃ị̂ ãnî ʼbãlé rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró zãâ ạ̃dũkũ ãkó. Tãlâ tã ârí ãkõ ãníkâ sĩ, mã âʼdô ãnî âyéʼá, gõʼdá nĩzó õjílã lídí ró rî ʼbá yî ngálâ. 47Kúmú Ôvârí âfẽ tã ʼbãʼbã nô trá ãmâ drí, 'Má ʼbã trá tã ʼbãʼbã ró ãnî drí âʼdólé võ îʼĩ-îʼĩ kâtí õjílã lídí ró rî ʼbá yî drí, tãlâ lạ́tị̂ pạ̃tị́ị̃ rî âʼdálé õjílã ʼbạ̃drị̃ ndrĩ kâ drí, tãlâ ʼdĩî õpâ ró gólĩyî bê tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ.' " Ĩsáyã 49.6 48Gõʼdá õjílã lídí ʼdĩ ʼbá yî ârílí bê ĩyî úlị́ Póõlõ kâ ʼdĩ rî, ãyĩkõ drí cĩzó gólĩyî rú rõô, gõʼdá drílĩyî ĩyî nyãányâ fẽzó Ôvârí drí úlị́ gólâkâ drí sĩ. Gõʼdá õjílã ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí lẽlé rĩlí rĩrĩ óʼdí ạ̃dũkũ ãkó rî sĩ õjílã íyíkâ ró rî ʼbá yî drí tã lẽzó tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî ʼá. 49Tólâ sĩ, tã lẽ ʼbá gólĩyî óʼdí ró ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó ĩyî nĩlí lậmú bê ʼbạ̃drị̃ ʼdî ʼásĩ kậkậrậ nĩʼá tã âtî-âtî Ôvârí kâ ʼdĩ pẽ bê õjílã drí. Ĩtí rî, tã âtî-âtî rî ʼdĩ drí lậʼbúzó võ âʼdó ʼbá ʼbạ̃drị̃ ʼdî ʼá rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ. 50Gõʼdá Yúdạ̃ yî ngâ ĩyíkâ gõʼdá nĩʼá tã îcí bê ĩʼdî drị̃-ʼbá jạ̃rị́bạ̃ ʼdî kâ rî ʼbá yî ʼá, õkó ãmbâ-ãmbâ gólĩyî ĩyî jã ʼbá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ âʼdô tã Yúdạ̃ yí kâ vó ró ãzâ ʼbá yí bê, tãlâ ʼdĩî gólĩyî õʼbã ró bê Póõlõ yî Bãrãnábã bê ĩzã kõkõ ʼá. Gólĩyî drí Póõlõ yî drõzó Bãrãnábã bê vólé ĩyî drí ʼbạ̃drị̃ ʼásĩ. 51Nĩngá sĩ, Póõlõ yî Bãrãnábã bê âyélé bê võ ʼdî rî, gólĩyî drí tạ̃pị́lị́ndrị́ gólâ võ ʼdî kâ ʼdĩ yãzó vólé ĩyî pá ágálé ʼásĩ tã õnjí âʼdâ-âʼdâ ró õjílã ʼdî ʼbá yî rú. Tólâ sĩ, gólĩyî drí ngãzó nĩlí jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Ĩkõníyã ʼbạ̃drị̃ Lĩkõníyã kâ ʼá rî ʼálâ. 52Gõʼdá tã lẽ ʼbá gólĩyî lâkí ʼbá Ãnĩtĩyókã ʼálâ rî ʼbá yî rî trá ãyĩkõ ãmbá sĩ mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\