Tã ʼẼʼẽ 14

1Nĩngá sĩ, Ĩkõníyã ʼá tólâ rî, tã drí rû ʼẽzó Póõlõ yî drí Bãrãnábã bê kpá nyé õzõ drílâ rû ʼẽrẽ gólĩyî drí Ãnĩtĩyókã ʼálâ rî kâtí. Gólĩyî ngâ nĩlí jó Yúdạ̃ yí kâ rĩzó tã Ôvârí kâ ârílí ʼá lâ rî ʼálâ, gõʼdá gólĩyî drí úlị́ Ôvârí kâ âtázó tólâ mbârâkã sĩ, âʼdólé Yúdạ̃ yî dũû gõʼdá kpá õjílã lídí ró rî ʼbá yî drí tã lẽzó Yésũ ʼá. 2Gõʼdá Yúdạ̃ yî ãzâ ʼbá yî gólĩyî tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî gã ʼbá dó rî yî drí ngãzó nĩlí ĩyî õjílã dũû ʼbạ̃súrú jạ̃rị́bạ̃ ʼdî kâ ãzâ ʼbá yî ʼbãlé âʼdólé ạ̃wạ̃ ró Póõlõ yî rú Bãrãnábã bê, õzõ õjílã Ãnĩtĩyókã ʼálâ rî yî drí ʼẽlé rî kâtí. 3Gõʼdá kpálé ĩtí rî, Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí rĩzó ĩyî tólâ kậyị̂ dũû sĩ gõʼdá rĩlí tã âtî-âtî tã õnjí âyê-âyê kâ cú ĩtí ngá ãzâ ãkó Kúmú Yésũ rî tãsĩ rî âtálé mbârâkã sĩ ũrị̃ ãkó õjílã drí. Yésũ fẽ mbârâkã trá gólĩyî drí tã gólĩyî tị̂ drí ậʼdị́zó rî ʼbá yî ʼẽzó, ãʼdô ró bê kĩ, tã âtî-âtî gólĩyíkâ âʼdálé tã pạ̃tị́ị̃ ró. 4Tã ndrĩ ʼdî ʼbá yî tãsĩ rî, õjílã jạ̃rị́bạ̃ ʼdî kâ drí âcázó âʼdólé lãfálé cãcã ró. Ũrûkậ lâ yî ậtị̃ ĩyíkâ Póõlõ yî ĩʼdî Bãrãnábã bê, gõʼdá ãzâ ʼbá yî ậtị̃ ĩyíkâ Yúdạ̃ yî gólĩyî tã âtî-âtî ʼdĩ gã ʼbá dó rî yî ĩʼdî. 5Nĩngá sĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó tã ị̂ʼbị̃lị́ õjílã gólĩyî õjílã lídí ró rî ʼbá yí bê gõʼdá kpá drị̃-ʼbá jạ̃rị́bạ̃ ʼdî kâ rî ʼbá yí bê tí ãʼdô ró bê ʼdẽzó Póõlõ yî drị̃ị̂ gólĩyî lûvũlị́ kúnị́ mvá sĩ ûfúlị́ vólé. 6Gõʼdá Póõlõ yî ârílí bê tã tã ʼbãlé trá ʼdĩ tãsĩ ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó Ĩkõníyã rî âyélé gõzó rãlé jạ̃rị́bạ̃ Lĩkõníyã kâ ãzâ ʼbá yî ʼálâ. 7Lĩkõníyã ʼá tólâ rî, gólĩyî nĩ sị́sị́ jạ̃rị́bạ̃ Lísĩtrã kâ rî ʼálâ, gõʼdá nĩngá sĩ, Dérẽbẽ ʼálâ, gólĩyî lậmû kpá trá jạ̃rị́bạ̃ mvá gólĩyî âʼdó ʼbá ãnyî tólâ nã ʼbá yî ʼásĩ. Võ rî ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ rî, gólĩyî rî trá tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî pẽ bê õjílã drí. 8Gõʼdá nĩngá sĩ, jạ̃rị́bạ̃ Lísĩtrã kâ ʼdĩ ʼá tólâ rî, ãgô ãzâ bê rĩʼá õṇõ ró. Gólâ tó ậcị́ kô ãlôwálâ tị̃rị̃ lâ ʼásĩ. 9Kậyị̂ ãlô sĩ, Póõlõ drẽ rĩʼá zãâ Lísĩtrã ʼálâ tã Yésũ kâ pẽʼá õjílã drí rî, ãgô ʼdĩ bê rĩʼá tólâ tã Póõlõ drí rĩʼá pẽlâ ʼdĩ âríʼá. Gõʼdá Póõlõ drí võ ndrẽzó kôrô mbị̂ gólâ drị̃ị̂. Ĩtí rî, Póõlõ rî drí nị̃zó lâ kĩ, ãgô rî ʼdĩ lẽ tã trá mbârâkã Yésũ kâ ʼá, tãlâ Ôvârí õpâ ró yî bê. 10Âʼdô bê trá ĩtí rî, Póõlõ drí ngãzó tã âtálé ûrû ãgô rî ʼdĩ drí kĩ, "Mí ngâ âdrélé mbị̂mbị̂ ûrû ánî pá drị̃ị̂." Gõʼdá nĩngá sĩ, ãgô rî ʼdĩ drí ngãzó ạ̃vũ ûrû gõʼdá kôrô lậmú bê íyî pá sĩ. 11Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã tị́lị́lị́ gólĩyî tã Póõlõ kâ ʼẽlé tị̂ drí ậʼdị́zó drílâ sĩ ʼdî ndrẽ ʼbá rî ʼbá yî drí ngãzó rĩʼá ôtrélé ûrû tị̂ ĩyíkâ Lĩkõníyã lé ʼbá kâ sĩ kĩ, "Mĩ ndrê mbârâkã ãgô nõ ʼbá yí kâ. Ôvârí gólĩyî rû jã ʼbá trá âʼdólé õjílã mvá ró rî ânĩ ĩyî trá ãmâ ngálâ vũdrị́ ʼá nõlé." 12Gõʼdá ĩtí rî, gólĩyî drí ôvârí ạ́ngị́ gólĩyíkâ rú bê Zéyõ rî rú lâ âpázó Bãrãnábã drị̃ị̂ gõʼdá ôvârí ãzâ rú bê Ẽrémẽ rî rú lâ âpázó íyíkâ Póõlõ drị̃ị̂, tãlâ Póõlõ tã pẽ ʼbá ʼî. 13Ôvârí ãbãrãdãgõ Zéyõ ʼdĩ, jó ạ́ngị́ gólâ õjílã drí rĩzó ĩyî ị̂njị̃lâ rî âʼdô trá ĩví ʼálâ jạ̃rị́bạ̃ ʼdî ʼásĩ. Gõʼdá õjílã gólâ kõrõnyã lị̃ ʼbá ró ôvârí Zéyõ ʼdĩ drí rî drí ị́tị́ ãgô ró rî ʼbá yî âtrõzó rị̃, gõʼdá kpá gólâ drí fê fõô âtrõzó ânĩzó ĩʼdí bê lâ ạ́tị̃ jạ̃rị́bạ̃ kâ ʼdĩ tị́ ʼálâ, nĩzó ĩʼdí bê lâ jó ạ́ngị́ ʼdĩ ʼá. Kõrõnyã lị̃ ʼbá rî ʼdĩ gõʼdá õjílã bê ndrĩ, lẽ ĩyî tã trá kõrõnyã ʼdî ʼbá yî lị̃lị́ lị̃lị̃ ngá fẽfẽ ró Bãrãnábã yî drí Póõlõ bê ôvârí yî ró. 14Gõʼdá Bãrãnábã yî Póõlõ bê ndrê ĩyî bê tã õjílã ʼdî ʼbá yí kâ ʼẽʼá ʼẽlâ ĩyî drí ʼdĩ rî, drílĩyî ngãzó ítá ĩyî rú rî ʼbá yî ôsĩlí rãá rãá. ʼDĩî âʼdálâ kĩ, yĩ lẽé tã-drị̃ gólĩyíkâ ʼẽʼá ʼẽlâ ʼdĩ kôʼdáwá. Gõʼdá ĩtí rî, Bãrãnábã rî gógó yî Póõlõ bê drí ngãzó rãlé ĩyî nĩlí ʼbẽlé õʼbí lãfálé ʼá tã âtâ-âtâ bê ûrû kĩ, 15"Ãnî õjílã, nĩ rî nõ ãʼdô ʼẽʼá yã? Nĩ lị̂ kõrõnyã kô âʼdólé ngá fẽfẽ ró ãmâ ị̂njị̃lị́! Ãmâ rĩʼá cé õjílã mvá ʼî õzõ ãnî tí! Ãmâ âʼdó kô ôvârí ʼî!" ʼDĩî vósĩ rî, õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî õtírĩ ngãâ úlị́ Póõlõ yí kâ ârílí rî, Póõlõ yî drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Mã ânĩ trá nõngá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí pạ̃tị́ị̃ gólâ lédrẽ-lédrẽ ró rî kâ rî pẽlé ĩʼdî ãnî drí, tãlâ nĩ ãâyê ró bê ôvârí tãkó ãnî drí rĩzó lậnjị̃ ʼbãlé rú lâ ʼá ʼdĩ ʼbá yî. Gõʼdá võ lâ ʼá rî, nĩ ị̂njị̃ cé Ôvârí pạ̃tị́ị̃ rî ĩʼdî. Gólâ ĩʼdî ʼbũû ʼbã ʼbá ị̃nyạ́kú drị̃ bê gõʼdá lị̃mvû lôʼbã ʼbá ngá-tị̂ ʼá lâ rî ʼbá yí bê ndrĩ rî. 16Ạ̃kû ró rî, gólâ âyê õjílã ndrĩ tã gólĩyî nyãányâ drí lẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. 17Gõʼdá gólâ rî trá kárá rĩʼá âʼdô-âʼdô tãndí íyíkâ âʼdálé ãnî drí tã tãndí gólĩyî gólâ drí ʼẽlé trá ãnî drí rî sĩ. Gólâ ʼbã ôzê trá ʼdị̃lị́ ãnî drí ndrĩ, gõʼdá gólâ ʼbã ngá-ạ̃rú ạ́mvú ʼá rî ʼbá yî lõʼwâ lôfõlé âʼdólé tãndí ró, tãlâ ãnî ndrĩ ãʼdô ró bê cú ngá-ĩyínyâ bê rõô nyãlé, gõzó âʼdólé rĩlí ndrĩ ãyĩkõ sĩ. Ĩtí rî, nĩ ị̂njị̃ cé gólâ ĩʼdî." 18Póõlõ yî âtálé bê úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî kpálé ĩtí rî, gólĩyî ûsû tã ʼdî trá âmbâ-âmbâ ró õjílã ʼdî ʼbá yî îkízó kõrõnyã ʼdî ʼbá yî lị̃lị́, tãlâ ĩyî ị̂njị̃zó. Ạ̃dũkũ lâ ró, gólĩyî drí õjílã ʼdî ʼbá yî îkízó. 19Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ, Yúdạ̃ yî ũrûkậ ʼbá yî gólĩyî âʼdó ʼbá õmbã ró Póõlõ rú rî ʼbá yî drí ângázó ânĩlí ĩyî Lísĩtrã ʼálâ Ãnĩtĩyókã Pĩsĩdíyã ʼálâ rî lésĩ, gõʼdá kpá Ĩkõníyã lésĩ. Gõʼdá drílĩyî tã sõzó õjílã dũû ʼá, tãlâ gólĩyî ũlûvũ ró bê Póõlõ fũlị́ vólé kúnị́ mvá sĩ. Nĩngá sĩ, drílĩyî Póõlõ rî lûvũzó kúnị́ mvá sĩ kpõlõmvẽ vũdrị́. ʼDĩî vósĩ, gólĩyî drí ngãzó gólâ rî sẽlé vólé jạ̃rị́bạ̃ ʼdî ʼásĩ, tãlâ gólĩyî ị̂sũ ĩyíkâ kĩ, gólâ õdrã trá. Tákõ, Póõlõ, ní drãá ánîngá kôʼdáwá. 20Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá úlị́ Póõlõ kâ Yésũ rî tãsĩ rî ʼbá yî ʼá rî drí ânĩzó ĩyî âdrélé gbãâ Póõlõ rú sĩ. Gólĩyî õtírĩ rĩî âdrélé tólâ rî, gólâ drí ngãzó ûrû gõʼdá nĩlí gõlé vólé jạ̃rị́bạ̃ ʼdî ʼálâ. Gõʼdá kậyị̂ drị̃zõ lâ vósĩ, Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí ngãzó nĩlí Dérẽbẽ ʼálâ. 21Nĩngá sĩ, Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ âtázó õjílã drí Dérẽbẽ ʼá tólâ. Gõʼdá tã âtî-âtî gólĩyíkâ ʼdĩ tãsĩ rî, õjílã dũû drí tã lẽzó Yésũ ʼá. Póõlõ yî drí rĩzó tã Yésũ kâ îmbálé tã lẽ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, gólĩyî drí ngãzó nĩʼá gõlé Lísĩtrã ʼálâ, Ĩkõníyã ʼálâ gõʼdá Ãnĩtĩyókã gólâ Pĩsĩdíyã ʼálâ rî ʼálâ. 22Võ rî ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ ãlô-ãlô, gólĩyî pẽ úlị́ trá tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí, tãlâ gólĩyî îcílí gõʼdá kpá mbârâkã lôfílí gólĩyî ʼá, rĩzó tã lẽlé pị̃pị̂sị́lị́ ãlô rî sĩ Yésũ ʼá. Ĩtí rî, Póõlõ yî Bãrãnábã bê kĩ, "Ãmâ ndrĩ, mã âʼdô lâṇõ ûsúʼá rõô ãngó nõ ʼá õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá kô Yésũ ʼá rî drị́gạ́ sĩ sị́sị́ drẽ mã cá kô ʼbũû ʼálâ, võ gólâ Ôvârí drí êdélé ãmâ drí gõzó rĩlí ʼá lâ gólâ bê kũmũ ạ́ngị́ gólâkâ zẽlé rî ʼá." 23Võ ãlô-ãlô ʼásĩ, Póõlõ yî Bãrãnábã bê êpẽ ĩyî õjílã ãzâ ʼbá yî ʼbãlé âʼdólé drị̃-ʼbá ró õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ rî ʼbá yî drị̃lị́. Gólĩyî ʼê rãtáã trá õjílã ʼdî ʼbá yí bê, gõʼdá gólĩyî drí ndrĩ rĩzó kpá ʼálé ʼãʼí ró. Drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yî fẽ ĩyî nyãányâ trá lị̃fị́ ʼbãʼbã sĩ Ôvârí drị̃ị̂. Ĩtí rî, Póõlõ yî Bãrãnábã bê ʼbã gólĩyî trá Ôvârí drị́gạ́, tãlâ gólâ õndrê ró bê gólĩyî vó dódó. 24Gõʼdá nĩngá sĩ, Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí ngãzó ậcị́ tõlé ĩyî kôrô ʼbạ̃drị̃ Pĩsĩdíyã kâ rî ʼásĩ, gõʼdá cãlé ʼbạ̃drị̃ Pãmbĩlíyã kâ rî ʼálâ. 25Gõʼdá ʼbạ̃drị̃ ʼdî ʼá tólâ rî, drílĩyî úlị́ Ôvârí kâ âtázó õjílã drí jạ̃rị́bạ̃ Pẽrógã kâ ʼálâ. Gõʼdá drílĩyî lậvũzó nĩlí jạ̃rị́bạ̃ Ãtãlíyã rî ʼálâ. 26Gõʼdá nĩngá sĩ rî, gólĩyî drí ngãzó mbãlé kõlóngbõ ʼá nĩzó gõlé vólé Ãnĩtĩyókã ʼálâ ʼbạ̃drị̃ Sírĩyã kâ rî ʼálâ, kạ̃nị́sạ̃ gólâ gólĩyî âjózó rî lésĩ, tãlâ lôsĩ Ôvârí drí fẽlé gólĩyî drí ʼẽlé mbârâkã íyíkâ sĩ rî ndẽ rû trá. 27Ĩtí, gólĩyî âcâ bê rî, gólĩyî drí ngãzó õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ êʼbélé ndrĩ kpãkã ãlô tã âtázó gólĩyî drí tã ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí ʼẽlé trá gólĩyî sĩ rî tãsĩ. Võ ʼásĩ ndrĩ rî, Ôvârí ʼê õjílã dũû trá tã lẽlé Yésũ ʼá, õjílã Yúdạ̃ yí kâ gõʼdá kpá gólĩyî âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî yí bê. 28ʼDĩî vósĩ, Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí rĩzó ĩyî õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ gólĩyî Ãnĩtĩyókã ʼálâ ʼdĩ ʼbá yí bê párá dũû sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\