Tã ʼẼʼẽ 15

1Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã ũrûkậ Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî drí âcázó Ãnĩtĩyókã ʼálâ ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ rî lésĩ. Gõʼdá gólĩyî drí ngãzó rĩʼá õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ îmbálé kĩ, "Ãnî õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô Yúdạ̃ ró rî, õzõ nĩ õʼdê bãsã ʼá kôʼdáwá tã ʼbãʼbã gólâ Músạ̃ drí îgĩlí trá ạ̃kû ró nã vó ró rî, Ôvârí îcá kô ãnî pãlé tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî ʼásĩ." 2Gõʼdá Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí ngãzó ĩyî rĩʼá tị̂ ânyálé rõô mbârâkã sĩ tã îmbâ-îmbâ õjílã ʼdî ʼbá yí kâ rú. Gólĩyî kĩ nĩ rî, "Âʼdó kô mbị̂ tã Músạ̃ kâ lậnjị̃ lâ ʼbãlé õjílã lídí nõ ʼbá yî drị̃ị̂." Gõʼdá õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ drí tã lẽzó lãjóʼbá Yésũ kâ drí tã ʼdî kĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ. Drílĩyî Póõlõ yî Bãrãnábã bê gõʼdá õjílã ũrûkậ gólĩyî lãfálé ʼásĩ rî êpẽzó nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ, nĩʼá tã ʼdî ôjálé lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yí bê, gõʼdá kpá õjílã ãmbâ-ãmbâ kạ̃nị́sạ̃ kâ tólâ nã ʼbá yí bê. 3Nĩngá sĩ, õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ Ãnĩtĩyókã kâ rî ʼbá yî jólé bê gólĩyî nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ rî, gólĩyî drí ngãzó nĩlí kôrô ʼbạ̃drị̃ Fõnísĩyã kâ rî ʼbá yî ʼásĩ Sãmárĩyã bê. Gõʼdá ʼbạ̃drị̃ rî ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ rî, gólĩyî rî trá tã Ôvârí kâ âʼdálé tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí kĩ, õjílã gólĩyî õjílã lídí ró rî ʼbá yî jâ ĩyî rû trá tã lẽlé Yésũ ʼá rî, gõʼdá tã lẽ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí âʼdózó ndrĩ ãyĩkõ ró ãmbá tãlâ tã ʼdî tãsĩ. 4Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî cálé bê Yẽrõsãlémã ʼálâ rî, õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ drị̃-ʼbá ĩyíkâ rî ʼbá yí bê gõʼdá kpá lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yí bê drí gólĩyî trõzó pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ ũmú ró. Gõʼdá nĩngá rî, Póõlõ yî drí ngãzó tã lârâkô gólĩyî Ôvârí drí ʼẽlé ĩyî nyãányâ sĩ ʼdî ʼbá yî ngĩlí õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí, tãlâ õʼê ró bê õjílã lídí ʼdĩ ʼbá yî tã lẽlẽ ĩyíkâ ʼbãlé tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî ʼá. 5Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ ũrûkậ tã lẽ ʼbá trá ĩyî Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí ngãzó tã âtálé kĩ, "Õjílã lídí gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî, nĩ ʼbã tã gólĩyî drí ʼdẽlé bãsã ʼá, gõʼdá gólĩyî drí tã ʼbãʼbã gólĩyî Músạ̃ drí îgĩlí trá rî ʼbá yî ʼẽlé ndrĩ." 6Tã rî ʼdĩ tãsĩ, lãjóʼbá Yésũ kâ gõʼdá drị̃-ʼbá õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ ũrûkậ ʼbá yí bê drí ngãzó ĩyî rû êʼbélé võ ãlô ʼá tã ʼdî drị̃ lâ ôjálé. 7Gõʼdá úlị́ gólĩyî drí âtálé trá mãní ĩyî võ ʼásĩ ʼdî vósĩ rî, Pétẽrõ drí ngãzó âdrélé ûrû gõʼdá tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ámâ ậdrúpị̃ yî, nĩ nị̃ trá kĩ, sị́sị́ rî, Ôvârí njĩ mâ trá ãnî lãfálé ʼásĩ, tãlâ õjílã gólĩyî õjílã lídí ró ũrûkậ ʼbá yî ãârî ró bê tã âtî-âtî tãndí gólâ nõ má sị́lị́ sĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî õlẽ ró tã bê Yésũ ʼá. 8Ôvârí gólâ tã ị̂sũ õjílã kâ rî nị̃ ʼbá ndrĩ rî, âʼdâ tã trá kĩ, yí lẽ gólĩyî õjílã lídí ró ʼdĩ trá õjílã íyíkâ ró Líndrí Tãndí íyíkâ âfẽ-âfẽ lâ sĩ gólĩyî drí, té õzõ gólâ drí âfẽlé trá ãmâ drí sị́sị́ rî kâtí. Gólâ ʼê tã rî ʼdĩ trá ĩtí, tãlâ âʼdálé ãmâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí kĩ, gólâ lẽ gólĩyî trá kpá õjílã íyíkâ ró. 9Gólâ ʼé gólĩyî kô ngĩî ãmâ rú sĩ. Gólâ nị̃ trá kĩ, gólĩyî lẽ tã trá Yésũ ʼá. Ĩʼdî gólâ drí tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî âyézó. 10Gõʼdá bê trá ĩtí rî, nĩ lẽ Ôvârí rî ûjũlị́ ãʼdô tãsĩ yã? Nĩ lẽ tã lậnjị̃-lậnjị̃ gólâ ʼbãlé ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí ʼẽlé tíbê ãmâ nyãányâ drí îcálé ʼẽlâ kô rî ʼbãlé tã lẽ ʼbá yî drị̃ị̂ ãʼdô tãsĩ yã? 11Kúmú ãmákâ Yésũ rĩʼá ʼâ ạ̃ʼdị́ tã âyê-âyê kâ bê ãmâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí ãmâ ʼbãlé tã lẽlé úlị́ gólâkâ ʼá cú ĩtí, gõʼdá kpá ãmâ pãlé. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólâ ʼê trá kpá tã ãlôlâ ʼdĩ ĩʼdî õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô Yúdạ̃ yî ró rî ʼbá yî drí." 12Gõʼdá úlị́ Pétẽrõ kâ ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ rî, õjílã cé tị̂tị̂ drí rĩzó njũrũ. ʼDĩî vósĩ rî, Bãrãnábã yî Póõlõ bê drí ngãzó ĩyî rĩʼá tã gólĩyî Ôvârí drí ʼẽlé õjílã lídí lãfálé ʼá rî ʼbá yî ngĩlí. Ôvârí ʼbã gólĩyî trá tã tị̂ drí ậʼdị́zó drí lâ sĩ rî ʼẽlé, ãʼdô ró bê gólĩyî õjílã lídí ró rî ʼbá yî drí rû jãzó tã lẽlé Yésũ ʼá. 13Nĩngá sĩ, Bãrãnábã yî Póõlõ bê ndẽ bê úlị́ ngĩngĩ rî, drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ Yãkóbã drí ngãzó tã âtálé kĩ, "Ámâ ãzí-ãzí yî, nĩ ârî drẽ úlị́ má tị́ nõ. 14Sĩmónã Pétẽrõ ngî tã gólâ lạ́tị̂ sị́sị́ nã sĩ Ôvârí drí õjílã lídí lôvó ʼbãzó, õjílã njĩzó gólĩyî lãfálé ʼásĩ âʼdólé õjílã íyíkâ ró rî trá. 15Gõʼdá úlị́ Ôvârí kâ gólâ tã ậngũ ʼbá gólâkâ rî ʼbá yî drí îgĩlí trá ạ̃kû ró nã sĩ rî âtâ kpá tã ãlôlâ ʼdĩ ĩʼdî kĩ nĩ rî, 16'Sị́sị́ ʼálâ, má âʼdô âgõʼá ʼbạ̃súrú Dạ̃wúdị̃ kâ gólâ rû îzã ʼbá trá rî êdélé óʼdí. Âʼdô âʼdóʼá mbârâkã bê óʼdí sị́sị́ rî kâtí. Má âʼdô pávó óʼdí njị̃ʼá õjílã ndrĩ drí ámâ ị̂njị̃zó, õzõ jó ûfúlị́ gõzó bẽlâ óʼdí ró rî kâtí. Má âʼdô ʼẽʼá lâ ĩtí, tãlâ ʼbạ̃súrú ndrĩ ũnị̃ ró bê kĩ, mâ rĩʼá kúmú ạ́ngị́ ʼî gólĩyî drị̃lị́. Tã ʼdî tãsĩ rî, õjílã lídí gólĩyî má drí ʼbãlé trá âʼdólé õjílã ámâ nyãányâ kâ ró rî ʼbá yî ãânĩ ró ĩyî bê má ngálâ.' Ãmósẽ 9.11-12 18ʼDĩî rĩʼá Ôvârí rî tị̂-võ ʼî, gõʼdá gólâ ʼbã ãmâ trá nị̃lâ kậyị̂ ạ̃kû nã ʼbá yî sĩ. 19"Ãʼdô tã ị̂sũ ámákâ rî vó ró rî, má âtâ kĩ, õjílã lídí gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá ʼdĩ ʼbá yî, mã âyê gólĩyî îkpókpólõ-îkpókpólõ ʼdẽʼdẽ bãsã ʼá rî sĩ tã ʼbãʼbã Músạ̃ kâ rî ʼbá yí bê. 20ʼDĩî võ lâ ʼá rî, mã îgĩ wárãgã gólĩyî drí úlị́ nõ ʼbá yî sĩ kĩ, ʼdõvó gólĩyî õnyâ ãʼwá gólâ fẽlé ôvârí ãbãrãdãgõ drí rî kôʼdáwá, tãlâ ãʼwá rî ʼdĩ rĩʼá õnjí ró õjílã Ôvârí kâ rî ʼbá yî lị̃fị́ drị̃ lâ yî ʼá. Gõʼdá gólĩyî õnyâ kõrõnyã gólĩyî ômbê lâ yî lị̃lị́ lị̃lị̃ kôʼdáwá rî kô, gõʼdá kpá rî, gólĩyî õnyâ ngá gólĩyî ãrí bê rî kôʼdáwá. Gõʼdá gólĩyî õʼbã õjílã gólâ âʼdó ʼbá kô gólĩyî õkó ró ngãtá ágó ró rî kô ậʼdú kõzó ĩʼdí bê lâ. 21Mĩ ndrê drẽ, tã ʼbãʼbã gólĩyî Músạ̃ drí îgĩlí trá ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã sĩ gólâ lạ́tị̂ rĩrĩ tãndí rî kâ âʼdá ʼbá rî, mã rî trá tã ʼdî ʼbá yî zị̃lị́ kậyị̂ rãtáã kâ vósĩ cé jó ãmákâ rĩzó tã Ôvârí kâ ârílí rî ʼá, võ ʼásĩ ndrĩ tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî nị̃lị́ dódó. Mã âʼdô tã ʼdî îgĩʼá gólĩyî drí, tãlâ gólĩyî ũnị̃ ró rĩrĩ ãmákâ rî bê." 22Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ gõʼdá õjílã ndrĩ kạ̃nị́sạ̃ kâ drị̃-ʼbá sị́sị́-lésĩ ĩyíkâ rî ʼbá yí bê drí tã ị̂sũ ʼbãzó õjílã ãzâ ʼbá yî êpẽzó ĩyî lãfálé ʼásĩ âʼdólé jõlé Ãnĩtĩyókã ʼálâ Póõlõ yí bê gõʼdá kpá Bãrãnábã bê tã pạ̃tị́ị̃ âʼdálé õjílã Ãnĩtĩyókã kâ drí. Gólĩyî êpẽ drị̃-ʼbá ĩyíkâ rî ʼbá yî rị̃, Sílã yî ĩʼdî Yúdạ̃ gólâ rĩʼá zị̃lâ Bãrãsábã rî bê. 23Nĩngá sĩ, gólĩyî drí wárãgã îgĩzó õjílã ʼdî ʼbá yî drí trõlé kpãâ. Gõʼdá nõô rĩʼá úlị́ wárãgã rî ʼdĩ ʼá rî ĩʼdî. Ãmâ lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî gõʼdá drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ rî ʼbá yí bê rĩʼá ĩyî ãnî ậdrúpị̃ yî ĩʼdî. Ĩʼdî mã îgĩ wárãgã nô ãnî õjílã kạ̃nị́sạ̃ Ãnĩtĩyókã kâ gõʼdá jạ̃rị́bạ̃ ãzâ ʼbá yî Sírĩyã kâ gõʼdá kpá Sĩlísĩyã kâ gólĩyî âʼdó ʼbá Yúdạ̃ ró kô rî ʼbá yî drí. Mã ʼê nî-bê-yã ãnî drí. 24Mã ârî trá kĩ, õjílã ãzâ ʼbá yî nĩ ĩyî trá ãnî ngálâ nõngá sĩ, gõʼdá îkpókpólõ ĩyî ãnî trá úlị́ ĩyíkâ rî ʼbá yî sĩ. Gõʼdá gólĩyî pẽé ĩyî úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî kô drị́-ãcê ãmákâ sĩ. 25Tãlâ tã ãnî îkpókpólõzó ʼdĩ tãsĩ rî, ãmâ drí rû êʼbézó ãmâ võ ʼásĩ gõʼdá tã ị̂ʼbị̃lị́ õjílã ãzâ ʼbá yî êpẽzó jõlé ãnî ngálâ, Bãrãnábã yî gõʼdá Póõlõ bê gólĩyî ãmâ drí lôvó lâ yî ʼbãlé tákányĩ rî ʼbá yî, 26gõʼdá kpá ĩyî nyãányâ fẽ ʼbá trá lôsĩ kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ ʼẽlé pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî. 27Ĩtí rî, ãmâ bí Yúdạ̃ yî jõʼá Sílã bê ãnî ngálâ Póõlõ yí bê. Gólĩyî âʼdô tã ãlôlâ ãmâ drí îgĩlí wárãgã nô ʼá nõ ngĩʼá trá ãnî drí ĩyî tị̂ nyãányâ sĩ. 28Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼbã ãmâ trá tã-drị̃ lẽlé kĩ, âʼdó kô ãmâ drí ngá lậnjị̃ ʼbãlé ãnî drị̃ị̂. Gõʼdá tã gólĩyî îcá ʼbá ãnî drí ʼẽlé rî rĩʼá ĩyî ĩʼdî nõ: 29Nĩ nyâ kõrõnyã gólĩyî fẽlé ngá fẽfẽ ró ôvârí ãbãrãdãgõ drí rî kô, nĩ nyâ kõrõnyã gólĩyî ômbê lâ yî lị̃lị́ lị̃lị̃ kôʼdáwá rî ʼbá yî kô, nĩ nyâ ngá gólĩyî ãrí bê rî kô, gõʼdá nĩ ʼbã õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô ãnî õkó ró ngãtá ágó ró rî kô ậʼdú kõzó ĩʼdí bê lâ. Õzõ nĩ õrî trá cú ĩtí tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽ ãkó rî, ʼdĩî nĩ ʼê trá dódó. ʼDĩî rĩʼá ngá gólĩyî ãmâ drí lẽlé âtálé ãnî drí rî ʼbá yî ĩʼdî. Ĩʼdî ʼdĩ. 30Tólâ sĩ, õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼbá yî drí ngãzó õjílã ʼdî ʼbá yî jõlé wárãgã ʼdî trõlé fẽlé õjílã gólĩyî kạ̃nị́sạ̃ Ãnĩtĩyókã kâ ʼálâ rî ʼbá yî drí. Õjílã ʼdî ʼbá yî câ bê Ãnĩtĩyókã ʼálâ rî, gólĩyî êʼbê õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî kpãkã ãlô gõʼdá wárãgã ʼdî fẽzó drílĩyî. 31Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî zị́lị́ bê ĩyî wárãgã rî ʼdĩ rî, drílâ gólĩyî ʼbãzó âʼdólé ãyĩkõ ró rõô, tãlâ tã îgĩlí ʼá lâ rî ʼbá yî sõ mbârâkã trá gólĩyî ʼá. 32Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, Yúdạ̃ yî Sílã bê drí rĩzó õjílã ʼdî ʼbá yí bê kậyị̂ dũû sĩ. Gólĩyî rĩʼá õjílã gólĩyî tã Ôvârí kâ ngĩ ʼbá ngbálí-ngbálí rî ʼbá yî ĩʼdî. Nĩngá sĩ, úlị́ gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí õjílã tólâ nã ʼbá yî pãzó tã lẽlẽ gólĩyíkâ Yésũ ʼá rî ʼbãlé âdrélé gạ́gạ́ rákã fê kâtí. 33Gõʼdá ạ̃dũkũ lâ ró rî, tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá ʼdĩ ʼbá yî drí gólĩyî jõzó gõlé vólé rúʼbạ́ ạ̃ʼdị́ sĩ õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ Yẽrõsãlémã ʼálâ gólĩyî âjó ʼbá rî ʼbá yî ngálâ. 35Gõʼdá Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí rĩzó ĩyî kậyị̂ dũû sĩ Ãnĩtĩyókã ʼá. Gólĩyî gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yí bê rî ĩyî trá rĩʼá õjílã îmbá bê gõʼdá kpá tã âtî-âtî tãndí Kúmú Yésũ rî tãsĩ rî pẽ bê. 36ʼDĩî vósĩ, Póõlõ drí tã âtázó Bãrãnábã drí kĩ, "ʼDõvó mã nĩ gõlé tã lẽ ʼbá kúmú ãmákâ Yésũ ʼá rî ʼbá yî lômílí võ kậkậrậ gólĩyî ãmâ drí tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî pẽzó sị́sị́ ʼálâ sĩ rî ʼásĩ, tãlâ mã ndrê ró tã lẽlẽ gólĩyíkâ bê." 37Gõʼdá Bãrãnábã lẽ trá Yõwánĩ Márãkõ rî drị̃lị́ kpãâ ĩyí bê. 38Gõʼdá Póõlõ kĩ nĩ rî, âʼdó kô tãndí ró gólâ drí nĩzó kpãâ ĩyí bê, tãlâ sị́sị́ nã sĩ gólâ âyê ĩyî trá Pãmbĩlíyã ʼálâ cú ĩtí ĩyî drí drẽ lôsĩ ʼdî ʼẽ ãkó ndẽlé. 39Nĩngá sĩ, tị̂ ânyâ-ânyâ ândrê drí ʼdẽzó gólĩyî lãfálé ʼá tã rî ʼdĩ tãsĩ, té gólĩyî drí lãfálé cãzó. Bãrãnábã yî Yõwánĩ bê drí ngãzó gõlé ĩyî kõlóngbõ sĩ ʼbạ̃drị̃ Sãyĩpãrásĩ kâ rî ʼálâ. 40Gõʼdá Póõlõ drí Sílã rî njĩzó nĩlí yí bê. Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ tólâ Ãnĩtĩyókã ʼálâ rî drí rãtáã ʼẽzó Ôvârí drí gólĩyî vó ndrẽzó. 41Gõʼdá Póõlõ yî Sílã bê drí ngãzó nĩlí kôrô ʼbạ̃drị̃ gólĩyî Sírĩyã kâ Sĩlísĩyã bê rî ʼásĩ. Võ ʼásĩ cé tị̂tị̂, gólĩyî nĩ ĩyî trá zãâ tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî lị̃fị́ lâ yî îcí bê, tãlâ gólĩyî õrî ró bê pị̃pị̂sị́lị́ ị̂dû-ị̂dû sĩ tã lẽlẽ Yésũ ʼá rî ʼá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\